Goudsche Courant, woensdag 28 maart 1877

0 ten opEi£ht er uifgehicidMS wa lA tVedc die men wilde bezitten geen vast plan gemaakt was De verder landwaarts ia gevonden tegenstand gevoegd bij het niet noodzakelijke van een dieper doordringen en de beperkheid onzer troepenmacht waren reden geweest om de operatiën niet door verdere uitbreiding misschien hachehjk te maken Laatste B erichten Kopenhagen 26 Maan In de zitting lier Begrootingscommissie uit de beide Kaniers heeft de rechterzijde alle voorstellen der linkerzijde icrworpen Deze laatste weigerde alle verdere disousiie indiep het Ministerie niet aftrad De Begeering heeft nu biJ den Rijksdag een voorloopig budget ingediend en wil de zitting van den Rijksdag verieugen Loaden 26 Maart Sir Staffort Northcote verk arde in het Lagerhuis in antwoord op eene vraag van den heer Porster dat lord Derby reeds te kennen had gegeven dat Tnrkije s amnestie zich niet mocht uitstrekken tot de daders van de gruwelen in Bulgarije De Porte heeft voor t overige nog niet verklaard tot hoever de amaeftie ui gaan Acbioet pacha zal niet in de amnestie begrepen worden Berlijn 26 Maart De Rmhtimztijer maakt een schryven rao den Kmt a n prias Bismarck bekend waarbij Z M aan allen die hem geluk gewenscht hebben met njn laebtigstou verjaardag zijn dank betuigt Kantongerecht te Gauda Op de Terechtzitting van 14 Maart l i77 tijn de navolgende personen veroordeeld A B Tot eene geldboete ven 3 of subs gevangenisstraf van een dag wejeus het te Goudarydeu kf i 4 in r nijtitfq d f W V T tot eene geldboete van ƒ I of sahs gevangenisstraf van een dag oftus hot te Gouda builcfi noudzaak erydeu vau eeQ et kliiil e estraat voetpad et eu kruiwagen niet biWlM ftict gks of aard werk L D d G en W d M ieder tot eene geldboete van 1 of ieder een dag snbs gevangenisstraf wegena het iu vercenigiog en elijktydig Werpen van vuilnis eu takken in het tot openbare dienst bestemde watrr te Oiouda 2 juder schriftelyke toestemming van Burgemeester u VVethoudriB W V L tot eene geldboete van ƒ I of subs gevangeoisstiaf van een dag wegens het te Goada i op den openbaren weg datgene buiten een openbare waurbak verrichten waacvuur die inriehtiiig bestemid is M A H S W h G U D H L H I K en R V d P Ik eerste vijf beklaagden ieder tot eene boete va9 ƒ 1 eu d laatatgeBOMid totUree geld boeten uder van 1 of ieder een dag eu de laatste twee dagen subs gevangenisstraf wegens het spelenmet geld op den openbaren weg te Gouda de laatste boveudien wegens het jilegen van straatschenderij door het najouwen of naschreeuwen van een persoon I C d E tot eene geldboete van ƒ 8 of een dag subs gevangenisstraf wegene het in de gemeente l euwijk als geleider van een met honden bespannen voertuig niet gaan voor of naast de honden En allen in de kasten dea noods invorderbaar by lijfsdwang Burgerl ke Stand OEBOKEN 28 Murl Oeertniidt Jobsaos ouden 6 1 van Vliet en J HqgventDr M Trgutj Jseofaft ouders £ HogendooTD eo M vu £ k Marioaa ouderi K ds Gruijl en A Langerek 25 liCOblrdsB oodera J J Zaidveld en A vin I oo Orte e aadcri k Joogenaal eo J OartUad Bliwlxlb eaicri J M sa ètx rr aa O Felii MriBS Wiihlmin fader f bTWatSktJt W Treffen Johao Fredtrtk ooderi E 4 D r j Dt ea J E Lantzendorffer 26 Coruelus Adrisoès oodeTB A Èfeottel en K A I de jough Bla ai OVBRLBDEN Mwrl O W PriiK Ij n 25 S Bepiroa 1 j 6 m 29 1 Co hd 1 j t B Nisl t m ADVËRTENtlËN 2 JAItZ6B I VAM I J TAK KRIMPEN L 1 GWa 28M Jiï g ihuM ÉOiiiwttiiatfin Fï iSBIiiiËiiir lli iiHiiTi i m Wi m Ti Zojuld h ft lie aangekondigde openbar rcrgnde j ring tot oprichting eener Utreohtsche Jongeliugs ereenigiug lot bescherming van nuttige vogch eu ancltre nuttige dieren plaats gehad De Vereenigiiig 18 opgirioht Statan Generaal Esbste Kameb Zittingen van 24 en 28 Maart 1377 ïn de zitting van Zaterdag werden tegen Maandag nog aan de orde geateld zestieo wets ontwerpeu waaronder die tot vervanging van de koperen door bronwn pasnmnt en betreffende het muntwezen in Ncdetl Indiö In de zitting van gisteren zyn na disouaaie aangenomen een achttal ontwerpen waaronder dat tot goedkeuring van eenige bepalingen eener overeenkomst met Duitschland gesloten nopens verbindingen tusschen IVederlandsche en Pruisiaohe kanalen dat tot bekrachtiging der overeenkomst mei de rajiatschapp Tan landaanwinning op de Friesche wadden en dat tot wering van besmetting door zeeschepen Heden ToortaBtting Voorts werd bepaald uat de kamer na Paschen op 4 April zal terugkomen ter behandeling der aceijnswet en der rechterlijke wetten Blykcns ee e atatisti k van het veraccijnsde slaoht ee en de aangegeven waarde daarvan zijn in 1878 geslacht 186 087 gezonde runderen en 14882 uit nood geslacht te zamen 201 069 runderen ter geza menlyke waarde van ƒ 23 855 083 80 zijnde etnegemiddelde waarde van ƒ 117 64 per stuk Voorts werden geslaeht 108 646 gezonde kalveren en uit nood geslacht 4446 kalveren tezamen 112 922 ter gezumelijke waarde van ƒ 3 085 774 07 zijnde eene geniiddeldo waarde van ƒ 27 31 Het getal geslachte nuchtere kalveren bedroeg 125 761 ter waar le vanƒ445 113 70 zijnde gemiddeld ƒ 3 53 per stuk De totalen waarde Van het Teraoeijiisde slachtvie bedroeg dus ƒ 27 18E 71 57 Het centraal oomitée voor het Spinoza standbeeld te aHage opent een internationalen wedstrijd voor de levering van een model in pleister ter hoogte van tta meter met een voetatuk Spinoi roontellende in de kleederdraoht der XVIle e ttw Modellen worden i uiterlijk 1 Oetober ingewacht aan het adrea van den heer van Ophoven Fluweelen Burgwal te sHage Voor het beste model dat ook na de uitvoering in grooter afmetingen zal voldoen wordt een pry § van 1000 uitgeloofd voor het daaropvolgende ƒ 250 Het standbaeld zal van brons het voetatnk van arduin z n In een ohrijven van den heer van Oorcnm uit de Transvaal in het J W leest men Sinds Maandag S2 Jan Jl is air Theophilns Stepstone in ons midden Zijn intocht binnen de palen van PretoAt waa als een zegetocht Op mij maakte die intocht met al zijn nttirail een treurigen indruk Juist 9 maanden geleden was ik getuige van den terugkeer van onien Burgers uit Europa n van de geestdrift waarmee hij door zqn voUc begroet werd Burgert Ueef voor dat volk W en wat bq alt d waa alleaD leerde i sinds eenige maanden heter dan vroeger z jne are ran 2ijne ralsohe vrienden onderscheiden En de geestdrift na het volk Ach iq werd langzamerhand uitgedoofd in de harten van de groote muan die oordeelde naar den sohqn en die te dom te traag te onvencbillig te lelhuehtig was en is om de teekenen der tqdcn juiat waar te nemen en te verstaan Nu sedert eenige weinige dagen ziet men bier en daar teekenen van ontwaakt of ontwakend nationaal zelfbewnstzqn Ik vrees dat het te laat is Ik vrees dat sir Theophilus gekomen ii ter overname of ter executie van den insolventen hoedel Deze laatste nsnede wilde me haaet de peo niet uit maar ik acht het plicht te schijven wat ik geloof $ Jna Schreef Ik wat ik weet Ongelukkig valk dat u tiewust of onbewust sehuldig maakt aan nationalen zelfmoord De Commissie voor het Internationaal Congres rint in verband tot en gelijktijdig met de Internationale Tuinbouwtentoonstelling in de volgende maand te Amsterdam zal worden gehouden heeft het uitvoerig S ogramma in de Pransche taal het licht doen zien rt congres wordt den 13n April in jirlii geopend Een aantal adhaetiën zijn reeds ingekomen het programma noemt daarvan een 48 tal namen van aanzien uit allerlei steden van Ihiropa Voor ƒ 2 50 kan men zich als lid laten inschrijven eenige spoonveg directien hebben vrachtvermindering voor de leden toegestaan door tusschenkomst van den heer H Groenewegen Oetefalerweg 5 Amsterdam te bekomen Twee en dertig vraagpuntep zullen worden ingeleid es hesprokeo behalve de nog andere in te ilien n Hen kan gebruik maken van de Nederlandsehe Ftaneobe Bngdscbe of Dnitacbe taifl In eene vergadering der afdeeling Amsterdam van ét Kutsehapp vaii ToinbAtfir en i mtk a émi de voorzitter dr G F Westerman eene mededeeliug die wij als k90gst gewiehtig ia ruim kring weuscheu te verspreideu Men heeft den heer Westerman in zijue hoedautghfid van directeur van Arim een getal van 20 000 zegge twintig duizend gevilde spreeuwen aangebodttl in Nederland gevangen en wiuirvan de huid voor het opimikou vaii dameshoedeu werd gebezigd Uelp 20 000 bpreeuwenlijkeii konden binnen betiekkel k korten tijd worden geleverd De hoer Wisterman noemde het een schandaal eu wij benmen die krachtige veroordeeling ten volle dat in Nederland de mogelijkheid bestaat om O OOO spreeuwen i dus even zoovele helpers tegen de insectenplaag n j tuinen en velden te vermoorden zonder dat daarteijei wettelgke bepalingen bestaan De spreeuw bevrijdt de weilanden van larven het vee van parasieten de tuinen vatt schadelijke insecten laudbouw boschbouw tuinbouw veeteelt worden door hem gebiat en ter wille van speculanten op de ijdelheia vinden ileze nuttige dieren bij massa s hun dood De mededeeling des heeren Wcstcrmun venlieiit de algemeene aandacht De Mfkiesing voor een lid van de Tweede Kamer in het hos dkiesdistriot Amsterdam in die m het hoofdkiesdittrict Tiel zullen geschieden op Dumdag 17 April e k herstemming zoo nOQdig ml plaats hebben op Dinsdag 1 Mei De Arak Ct vergelijkt met het Haagsohe plnn om een monument op Nova Zcnbla te stichten voor Heemskerk en Barendsz het Noord Amerikaansche plan om de Noordpool expeditipp meer praktisch te maken onlangs door on medegedeeld en strekkende om in d lady Franklin Baai of aan den Gap d ünion en goed topgcrust station te vcitigen ten einde van daaruit onderzoekingen te doen De Amh Ct zegt dat het in steen te vermelden op eene plaats welke niemand bezoekt wat toch reeds aan de vergetelheid is ontrukt eu beter in herinnering wordt gehouden door de wetenschappelijke werken niet zoozeer een plicht der dankbaarheid is want Heemskerk en Barendsz leven toch bij het volk en hebben waarlijk geen klagen over miskenning Meer praktis ï is het denkbeeld door den heer Kan o a in Nuttige Kennis te Utrecht ontwikkeld om Nederland te doen deelnemen aan een internationale onderzoeking van het Noordpoolbekken dobr het plaatsen van wetenschappelijke statioas op de hoogst bereikbare breedte Dat denkbeeld is ook te s Hage door de oommissie niet uit het oog verloren want men wil de tegenwoordige poging Ijeschonwd hebben o a als een middel om tegen den tijd dat de internationale stations komen niet geheel van de poolstreken vervreemd te ijjn Uit dat oogpunt erkent de A Ct dat al wat strekkejj kan om kennis te bevorderen de energie op te wekken den grond te leggen tot nieuwe daden die oiis land tot eer en voordeel kunnen leiden waartoe blgkens de toeliehting ook het plan der expeditie unar de Noordpoolstreken behoort oprechte medewerking verdient Men heeft al di kwijls getracht den oorsprong der petroleum op te sporen jrerschilleude hypothesen zijn daarop gebouwd Onla heeft de Frunsohe seheikpndige Byasson gesteund door onderzoekingen een wetenschappelijke verklaring gegeven hoe die ongehoorde hoeveeÜieden aardolie die in Amerika gevonden woijden kunnen ontstaan zjjn Toen Byasson een mengsel van waterdamp koolzuur eu zwavelwaterstotfgas op roodgloeiend ijzer in een ijzeren buis liet werken gelukte bet hem een hoeveelheid vloeibaar koolwaterstof te bereiden van dezelfde eigeneohappen als de petroleum De vorming der natuurlijke petroleum kso uit de enkele werking van chemische krachten op stoffen die de vaste aardkern vormen worden rerkkard Terwylihet zeewater in diepe holen en splehm drong kwam het in aanraking met de nog heete lagen der aarde vervormde zich in damp die met vulkanisch kootonnr vermengd met metalen als Ijzer en zwavelverbindingen in aanraking kwam zoodat behalve talr ke andere reacties ook de vorming van vloeibare olieaditTge koolwalerstofifon tot stand kwam Daar de aardolie overal waar men ze tot nu toe gevonden heeft dezelfde eigeuaohappen vertoont zoo mag m B el aannemw dat de oorsprong overal dsMlfde IS Iniraaloteii in holen sullen deze vloohtige koolwatentoffeo gedsaltelj k verdampen en gassen van sterker spasoing vt men die op de overige vloeistof drukken zoodst dese wanneer slechts dooreen boorgat Inoht wordt verschaft met geweld opspringt Tot nn toe heeft men den petroleum steeds in vulkasisebe streken of J B uitgestrekte beigketen igevonden hetgeen zeer spreekt in het voorifeel vaniboïsngeooemide theorie Ju het algtnieen zullen deze aardoUën in luinne eigenschappen zoowel door de versehiUeDde bij hun ootataan werkzame oonakKB als ook door de aiaid lltsn iwifWtde e iB mtfékui W n b oi ge deeltelyke distillatie waaraan ze na hunne condensatie onderworpen zijn gewijzigd wezen Bijna overal heeft men de petroleum verzamelingen van zeeWaterof van zee out iieerslagen vergezeld gevonden Dikwijls en wel voornamelijk dan wanneer de petroleumboti 11 door dikke rotsmossa s zijn ingesloten vond uieu ook koolzuur en zwavelwaterstofgas allen verschijnselen die aan de hypotyse van Byasaou meerdeien grond van waarschijnlijkheid bijzetten N II d D De miuitschappij tot reddiug van drtnkelingen opgerioiute Amsterdam ia 1767 heeft onlangs opnieuw in druk eene cirtulaire doen verspreiden waarin beknopt zijn zaïneugevat t middelen welke oor een ieder in de eerste oogenblikken kunnen worden aangewend om den drenkeling in het leven te behouden üuk voor eene dadelijke liehandeling van sohyndoodei tengevolge van bevriezing verhanging of verstikking houdt die circulaire eetiige wenken ip In het algemeen ontleenen wjj aan die circulaire het volgende Beu ieder is zedelijk verplicht en heeft de vrijheid zoo leest men daarin ook zonder toestemming der politie i f te inichten aan een drenkeling die in soh ndooden toestand uit het water gehaald is de eerst hulp te verleenen ten einde hem uit den toestand van Bchyiidood tot het leven terug te brengen Natuurlijk moet terstond geneeskundigeTiulp worden ingeroepen In afwachting daarvan ga men naar de volgeude voorschriften te werk De drenkeling zoo spMdig dooh tevens zoo voorzichtig mogelijk uit het water gehaald mag volstrekt niet gesohud gerold of met het hoofd omlaag gehouden worden Men vervoere hem voorzichtig b v op een ladder naar een luchtig vertrek in de meest uabg zijnde woning of herberg Zoo er geen huis in de buurt en het weder niet al te guur ia geschiede de behandeling bü voorkeur in de open lucht Begin uu met het bovenlgf geheel te outblooten Open daarop den mond en tuiver dien van modder en slijk Trek dan de tong naar voren en kittel de keel met een pennevcer om zoo mogelijk braking op te wekken Volgt deze niet spoedig en ia er geene of slechts zeer zwakke ademhaling te bespeuren dan moet de tong tusschen de tanden geklemd warden gebonden door de kaken tegen elkander te drukken met behulp van ecu als das opgevonwi n doek die om de kiif geslagen en boven het hi ld wordt vastgemaakt U dit geschied dan moet dadthjk aangevangen worden met het herstellen der ademhaling op de volgende wyze Leg den drenkeling plat op den rug of op een harde matras met een vast kussen of opgerold kleedingstak onder de schouders Plaata u achter het hoofd van den lijder vat zijne beide armen vlak boven de ellebogen en trek ze met gelijkmatige en zachte beweging zoover mogelijk naar boven Houd de armen twee seconden lang in dien stand breng ze dan weder op dezelfde w ze langs het lijf terug en houd ze twee seconden stevig tegen de zijden gedrukt Beide standen zijn in de circuLiiru door dgur in den tekst duidelijk voorgcstebl Herhaal deze beide bewegingen telkens in dezelfde volgorde en met dezelfde tusscbeupoozen zap lang tot de patient weer begint te ademhalen Verlies den moed ulet al duurt het ook langer dan een uur alvorena gij eep snik of zucht als eerste teeken van terugkesrend leven ontwaart maar zet de ademhalingsbewegiugeu njetlgednld en volharding voort en laat inmiddels uw helper van tijd tot tijd een fleschje met geest vau herstfaoorn even onder den neus houden en de neus en keelholte prikkelea met een in rhum of jenever gedoopte penneveer en de voetzokn met een harden bontfsl sohuijeren 9oodn de ademhaling is teruggekeerd raoet de patient tot schen woUtn dekens worden gel d met ce i kussen onder het hoofd Daarop moet het geheele ligshasm voornamelijk de ledematen en de hartsueel met rhum of brandewijn sterk eu aanhoudend gewreven worden door middel van flanellen lappen of met de vlakM hand tot dat de pols duidelük te voelen eo de huid weder warm geworden is Is de drenkeling inmiddels weder tot bewustzijn gekomen en nog geene geneeskundige hulp bij de hand dan geve men bept ill zittende houding een goeden t ug rhum of braadewijn met water Vocht in den mond gieten terwijl de drenkeling nog beyrwtqloos op den rog ligt is hoogst gevaarlijk De patijnt worde daarna in bed geWgd en warm toi edekt waarby m n zorg dat het gelaat onbedekt en de b dgprdÜQfu geopend blijven De verdere beha eli word aan d a geneesheer overgelaten Bij sch ndooden te evolge va f b rpe iog isn bapging verstikking do u kflcndaipfi of aodeic VW giftige gassen zende mfi po spoedig mogsiük l geneeskundige hulp In afwaohting daacr u zofge S Uit in ds eeipit plaats voot frinsfihe lo ht en ttachtt op daieKSJ i jjje als bij chijndoode dreul eUng HV de ademt liflg ïpder JLS CL d p gang te l r ijgen frei cfill i ji Mp nM4 rV in4 il G unvertreJf tsufti fnm J t4iflimfatW mWMr gsstootenij8 i 1 r Bij tetbnngenea jnoet in de eejste plaat d stók afstrop worden verwijderd Te Hheims zal eerstdaags de zaak behandeld worden van de Gcbr § ta v is hun vader en moeder hunne vrouwen en een sohoonbroeder De Gebr Servais steendrokkers van beroep hebben zich toe f slegd op hrt namaken van Pransche bankbiljetten oen de politie op het spoor van de daders kwam WS9 zij zoo gelukkig in een huis nabij Bheinis dat aan de beschuldigden behoorde een volledig materieel te vinden met de steeneu waarop de bankbfljelten geteekend waren Tegenover die bewijsstukken bleef eder oUtkeunen niet houdbaar eu de daders bekenden voor 170 000 fr aan biljetten vervaardigd te hebben waarva 40 000 tr in omloop waren gebracht Dezer dagen stooA te Keulen en wijnhandelaar te nét wegens vervalscbing Hü had aan een restaurstiehouder zes vaatjes wijn geleverd die bij onderzoek bleken te bestaan uit een boeveelheid wijn van versdiillande soorten vermengd met acht fleseohen sterken dnnk en zes fleaschen gl serine allea te zamen aangevuld met water Hg werd veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf en een boete van 300 mark Daar hü beweerd had dat de vervalsching buiten züae voorkennis was gepleegd door zijnen kelderkneoht hsd deze eene aanklacht wegens laster tegen hem ingediend en de bewijzen geleverd dat hij op zijn neestera last niet alleen deze maar ook andere vervalsehingen op ruimer sohaal had verricht Dientengevolge werd aan de vastgestelde gevangenisstraf nog eene maand toegevoegd V persaneo die buiuien bezigheden buitenshuis hebben kunnen zich niet genoeg verplegen wanneer sg verkouden Kg a hronchUii oiltvren a laitrt tt dam g H van de bnncket of Umge Igden Niets is voor ken inderdaad beter en gemakkelijker dan t gebruik der tterMoftuUt van Guyol die alle afkooksels siroepen patés en borstdranken vervangen t Is voldoende om tetkens wanneer men gaat eten twee of drie kapsulen in te nemen Daar elke flacaa atlig teerkapsules bevat kust dit werkdadig geneesmiddel slechts den geringen prijs van tf a ackt centen daag r terwijl het ontheft van het gebruik van andere geneesmiddelen Om zeker te zyn dat men dpecA ekausulea heeft moet msB Op de drielilcurige hsndteetteuiug vanden heer Oa ot èp het êtiijnette letten Te verkrijgen Is Qouia bij Zeliotrgk droogist en ip de meeste apotheken Koloniën BATAVU 16 Februari Uit Atcbin heeft het FaJairi Ki HanJeUhlui pw Cruff vm Biflndt dea 1 Oden dezer bcrioht gekregen dat onze bezetting te Biloel Donderdag den 8sten s morgens tusschen 6 uur en half 6 plotseling verrast werd door een bevigeo aanval van den vijand De onzen herstelden zich spoedig en sloegen den vjgand terug met verlies van 2 dooden en 8 gewonden Verder ontving hetzelfde blad per zeilde gilegenheid den volgenden brief over de jongste operatien De operation tegen XXVI Moekim zijn afgeloopen Bjj de landing werd geen de minste tegenstand ondervonden Lamnga een sterk punt en dat verdedigd door den vgand ons vele offers zou gekost hebbeo wss geheel verlaten Lambada werd met weinig oiers genomen De beruchte priesterschool dezelfde waarvoor majoor van Teyn met het 12de bataljon gevoelig werd temgf lligeu viel zouder veel tegenstand Ben granaat door den artiHerie officier Mnnniks de Joftg geworpen viel in den mesdjid Groote hoeveelheden korans werden daarin gevonden en eenige Atchineesche vlaggen waarop Koi auspreaken Blijkbaar was de vijand verrast De Afrikanen hebben zich flink gehouden Na inname van Lambada rukte de kolonel van der Uejjdeii voorwaarts en kwam in een bosohrijke streek waar hij zoo hevig bestookt werd dat hy moest besluiten tot den terugtocht Dit voorwaarts mkksn lag zegt men niet in het plan Over dit feit heenoht algemeen ontevredenheid De troepen aJD OBtsterad in hst Kraton teruggekeerd Tot het programma behoorde het plan tot bezetting van Ijroeng Raya om de eommnnicatie langs de kust van Podir roet de XXVI nu XXII Moekim af te s jden iDat punt is geUeken minder goed te ijn t o il DU meer ostelyk een ander geschikter pai t kieaan Over hst algemeen moet de leiding v n hel gehesl waarmede kolonel van der Heijden wa belast iets te wensohen hebben overgelaten Van Sintpang @ lim is aangekomen een der Bqkapifitan metg ev om den Generaal zijn opwachÜig te m ken Weersgesteldheid regenachtig Enkele kniUao VM obolani in en lOm den Kwton a¥at het apoSdlg h 8wtart Iteeren da bezetting i r kust betreft fctddm wij reed v ntanraf dtt Bevslleu rau een Zoo ifevrouw INGENLÜIJFP KEAMk Gouda 26 Maart 1877 Heden overleed on geliefd Dochtertje GEERTBÜIDA WILHELMINA iu imm dom van l j jasr C J C PBINCE C J D PRINCE DE JoNö GoooA 24 Ma rt 1877 Wegens hst Paaschfeest zal i het UZERBN ÖARGBVEEB van Godda op AmBMEDiM en terug NJET geywea wordep op VRIJDAG 30 MAART ZONDAG en MAANDAG 1 en 2 APRIL maar bg nitzondering op ZATERDAG 31 MAART DE DIRECTIE Paasch Artikelen bij W N Raaijmaakebs Hayeul 7 TEBWAARLOOSDE VERKOUDHEID itmt tEEUHC m Jtó iï sOea SS TEER Clföt WS I E GUYÖT Deie capsules ter grootte van een gewone pil bevsttfu teer uit Noorwegen gelieel zuiveren van de éértle qualiteit Oe capsule smett in de Aisag en de teer wordt gemakkelijk opg osaon en werkt spoedig e Hat dsfelijkseke fgelmik dat teer iiSMr uDtebevdea c voor hentcitenden ca iwakke personen Het is teveat I een leer goed pracMrraUef voor eene menigte iicktÈO c vooral m tyden dat Epldemien hcersche i Aniiuairtde thérüpeutigweAu prorcsaatir BOVCSIRDAT f De leer legt M V A Caiemve wordt met bijsoader c swxes ebraikt tegei Iwiituitalag en loagteetuig Het c ii klaarblijkelijk door d ervannjf bewezen dat de teer een atmititeereiiden invloed heeft ém dat btj matig maar c geregeld gebruik de teerdeorgane der apijsverteering lacht opwekt en den goeden bfoedsoidloop bevordert Ihclumiuunjle médtcfKt d d llaw FuaS De werking der tser inwendig s aU vsigt Zg veet meerdert de iinne afacbeidiog wekt den stloit op en bevordert de sjvjsrerteeriog Hen eohrnflde teer voort il voor bij clininische catharren van de Idaas en lon gen 1 7raxté de Pharmacit du profesaeur SoTCsiaaH By t gebruik van Mn of twee oapsntes op t oogenblik dat men aat eeteo werkt de teer hoogst merkwaardig m de lolgende gevallen i ROMcmvit 1 js ismtih asifaa i f a l i oi K l om li9 ti lk f t d a VtBW L9080E VERKOUMilft LONS llTSTeKl e in tceriMji KKLPOlieN t ni aHfl ltOÜD£0POC LA in t aigemeen tegen alle aandoeningn der alnntvltesen Iedere flacon vtn fr i iO bevat 60 capsutas Dit is genoeg geiegd om a n te ls nen hoe w img deieüPBe W ii k 8 iHi mMl f t per dag j lV a t Om ztch iMCn t fïÓoptlSmn MmUÜKtff unoiutn mett mm vooral lelten op t witle etiquelle waarop dt iektt met zwartt letten U afgedrukt en de ondaiitktninf tan 6Sm m drie kUmnk Hier tesenooet bevindt zich kei Jfe timihi iv limdteekening e Gouda bij J C Zeldonrijk e itt desraeete pothekeii te bekoroeo