Goudsche Courant, woensdag 28 maart 1877

Vrijdag 30 Maart 1877 Donderdags en Zondag s g eopend alwaar 7 net afgewerkte Portretten voor één gulden worden vervaardigd door L H SERRE Het Atelier staat op de Bleekerssingel tegenover de Kazerne te Gouda N 1964 O EB T3 j Etrrxi TQ Gouda Oostbaven B n 14 Bevelen zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FUN UITGEVOERDE f ilf llf Tl Er worden nog EEN PAAR SOLIEDE GOUDSCHE COURANT Nieovvs en AdvcrteDlieWad voor louda en öraslreken Een HEER die zgne bezigheden buitenshuis heeft VRAAGT SOST EN INWONINl Aanbiedingen met zocht onder letter gevraagd hg A A D DEKKERS Mr Broodbakker Meent 6 te Rotterdam prijsopgave worden verN bfl den uitgever dezes Eené Fatsoen I ke Burgerdochter wenscht met jiBI a s GEPLAATST te worden als JWEEDË MEID KtNDERJüFVROÜW of tot ADSISTENTIE in het HUISHODDEN Franco brieven onder letters P B hy den Boekhhandelaar B A VERZIJL alhier mmmi ammii Men vraagt tegen MEI of eerder eene natte flinke DIENSTMEID goed kunnende Werken Koken en voorzien van goede getuigschrüten Adres met franco Brieven onder lett Q Q bq den Uitgever dezer Courant Eene ONDERWIJZERES geëxamineerd in 4e HOLLANDSCHB VAKKEN PRANSCH ENGELSCH en HANDWERKEN zoekt tegen HEI plaatsing als mM LAROCHE van KRAEPEUM en HOLM Apothekert te Zeitt De eenige QUINA LAROCHE welke door de Red van de geneesk Cour aan HH Geneeskiudlgen is auibevolen tegen algemeeue iwakte gebrek aan eetlust slechte spysrertering unuwziekte in het tijdperk der herstelling na iware riekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudelide Quina Laroohe tegen bleekzucht teringachtigheid groote zirukte bloedarmoede et Pry ƒ 1 90 per flaoon by den Heer Apotheker G Thim te Gouda il De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave BUITENLAND Buiteniandsch Overzicht Baaaeo en Engelschen verwaten elkander het mislukken der onderhandelingen Men hoopt evenwel oog steeds een middel t vinden om den oorlog te vermgden Uit Rome bericht men dat men weldra den dood des bejaarden pausen te gemoet ziet Id Frankrgk cqn de beide Kamers naar huis gegaan tot 1 Mei toe en eveneena is hat Engelsche en Duitsohe Parlement voor de Paaioh vaoantie uiteengegaan De debatten van den Baitschen Bgksdag zijn dit jaar zeer belaiigrgk geweest ten gevolge van het deficit in het budget en van de groote inspanning van print Biaraarok om eenheid te brengen in de administratie van het geheele rgk De twist welke is ontstaan tussohen den Rgkskansclier en den minister van marine generaal v Stosch die zonder hem te raadplegen op aandrang van den Rijksdag bad toegestemd om het budget voor marine te verminderen is naar het schgnt bijgelegd want de Keizer heeft volgeus een heden ontvangen telegram het verzoek om ontslag van den heer Stosch geweigerd Zgn eerste budget is door prins von Bismarck echter gehandhaafd die gelooft dat aanvankelijk nog een tijdelgk deficit minder bezorgdheid wekken moet dan iets wat de kracht van vloot of leger zon verminderen Het deficit is gedekt door voor dit jaar 12 mill galden meer dan het vorige jaar te vragen als bijdrsge tot het rgk nn le fzonderlgke staten Verleden jaar bedroeg huu bijdrage 40 millioen van hetjaar zal zg b2 millioen bedragen De rijkskanselier van het Duitsohe rgk heeft weder en nieuwen titel gekregen De keizer op zgn 80n verjaardag leker niet meer wetende welke onderschei ding hg zgn eereten minister zon verleenen schijnt eens in de oude doos te hebben gesnuffeld en daaruit een verouderd praedioaat te hebben opgeduikeld firins Bismarok is geworden £ rf opperjagermeester in het hertogdom Pommeren evenals graaf BerustorffOyldensteen in het hertogdom Lauentxirg Het Fransohe Ministerie en inzonderheid zgn president geniet van de mat nu de Kamer naar huis is waarin alles en nog wat ter sprake werd gebracht om er vgandige interpellaties van te maken Men verzekert dat de Minister Waddington na de vaoantie een wetsontwerp zal gereed hebben over de reorganisatie van het Hooger Ouderwys Ook heeft hg dezer dagen een circulaire verzonden waarin opgaven worden gevraagd welke gemeenten nog öf geen schoolgebouw of geenonderwgzer of geen van beiden hebben De moeiiykheden in Denemarken tusschen de vertegenwoordiging en de regeering blijven voortduren In de financiéele oommissie is door de leden der linkerzijde de eisch gesteld dat alvorens tot eenige verdere discussie over te gaan het ministerie zyn ontslag zal nemen De reohtengde stemt niet daarmede in en de regeering is thans voornemens een voorloopig budget aan te bieden waarvoor zij de urgentie tl vragen VLOEIBAAR BROOD wordt niet ten onrechte het MALZ EXTRACT door de Herstellenden genoemd Gebi oawen nit het beste Moot beantwoord wegens haren aangenamen smaak hare buitengewone snelle verteerbaarheid bare spgzen vervangende kracht voedzaamheid en paralyseering der schadeUJke werking van gegeten ongezonde stoffen in de maag inzonde eid door hare eescbiktheid om als calmeerend middel voorgeschreven te worden kunnende daardoor alle HERSTELLEMOEN met het volste vertrouwen worden aanbevolen Pms 1 flesch 45 Cent 6 flesschen ƒ 2 20 13 flesschen ƒ 4 40 De flesschen worden k 5 cent berekend en tegen dien prijs teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt b de Paleisstraat F 250 Te Gouda bö J C van VREÜ MINGEN of PRIVAATLESSEN Brieven franno bg den Boekband WEEZENBEEK Kraiskade te Rotterdam CJ JÜ bC IHj S algemeen weekblad voor Akkerbouw Veeteelt en Zuivelbereidlng Tuinbouw en Houtteelt onder redactie van A F MARLET No 3 is verschenen en alleen verzonden aan de abonnés Zg die de twee eerste nomifiers ontvingen en de vervolgen verlangeo Tervoegen zich bg de ondergeteekenden De verschenen nommers bevatten o a Een vriendel k verzoek aan heeren bandelaars in Meststoffen Landbonwzaden en Veevoeder De bepalingen van ons proefetation te Wa rtingen E van den Botch Zaden onderzoek Wageningen A A Verhorst Invloed van den tgd van maaien op de hoeveelheid eo hoedanigheid van den oogst en de hoeveelheid olie of vet in graan wortel en hooigewassen De vetsm rten nit een landbonwknndig oogpont beschouwd Tentoonstellings ideeën Amerika s landbouw en veeteelt Het bereiden van kaasleb De grondwoeler of cultivator Is meUcgevendheid een raseigenschap Veralag aan het hoofdbestnur der HoUandscheinaaiadiappg van landbonw van de commissietar beooideeling der stoomkoolzaaddorschwerk ttügen Vraagbns De behandeling van met zeewater overstroomde landed De vervaardiging samenstelling en het gebruik van kunstmeststoffen Hoe noonet is gewaarborgd T aa iz aad te koopen mn Gorlel Beproeving van een Handdorschnachloe te Wageningen Iets over delongaiekte ondar het nndvee i Prijs ƒ l öO per drie maanden Proe ioiiimen xgn nog grati $ verkrijgbaar bg Goes UimwUIS lOtlL OFENBABE mimm op DONDERDAG 29 MAART 1877 voormten Elf ure in het KofBjhuis cHarmonie aan de Markt te Gouda van ongeveer 50 000 eerste kwaliteit puike zachte Dordtsche en fsne portg PUIK BEST 3LiJisr3yrR Ri MONSTERS te verkregen aan het Schip NB thans liggende in den CATTëNSINGSL bg de Klnwagsbmg Inlichtingen ten kantore Van Notaris Mr KIST in alle Binnen en Buitenlandsche Dagbladen worden DADELIJK opgezonden door het Advertentie Bureau van A Brinfcman te Gouda San AjlKbrift is v ddoende FRANKRIJK De Commissie aan welke het voorstel is verzanden vaa de heeren Marcou c i waaTbg de Kamer den Ow BMK Tas A BÊomuK Wegens ziekte TERSTOND of met MEI eene Dienstbode benoodigd bg Mevrouw va MILLIQEN Fluweelen Singel SULFTOOBAlLELIJBEfiS aan jicht kramp buik borst hoofd kies tand of schouderpnn pgn in de gewrichten armen of beenen rhenmatiek kraamkoliek of welke kwalen meer van rhenmatischen aard zün worden in zeer korten tjjd door het gebruik der AbshaDbbin g of Anti Rhuinatl ehe Watten ontwijfelbaar genezen verouderde rhenmatiek verdwgnt zelfs betiekkelgk in zeer korten tgd Ook ingeval van pokken waar men dezelve aanbrengt zal men tengevolge daarvan niet gesebonden zgn Brand uitslag zweeren ook klieren doen zg op eene voor het lichaam onschadelgke wgze geheel verdwgnen Het is dan ook daarom dat dezelve de alffemeene maar ook tevens de bgzondere aandacht der geneeskandigen hebben getrokken en door hun Ëd in voornoemde gevallen zeer worden aanbevolen Geen Igder gebruikt deze Watten zonder de zekerheid te ondervinden dat zg krachtig snel en zeker werken en dat zonder eenig nadeel toe te brengen aan andere middelen noch aan kwalen van anderen aard schadelgk te zgn De prgs dezer Watten is 30 Cent per pakje Verkrggbaar aan het Hoofd Depot bg A BREETVELT Az te Delft die deze Watten o a heeft verkrggbaar gesteld bgT A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DEK UIL Schoonhoven J GOUDKADE Boekoop OTTO HOOGENDUK CapelU a d IJtnl A REIdNART Oostpoort Rotterdam J H KELLER in ZOON Weste Wagenstr Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijd zeer nultig in ongetieldbeden der MAAG n irerken heilzum p de SPIJSVERTERING Zy tyn nitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in b t BLOED en UITSLAG der HUID zg ign ZACHT LAXEREND sa 8LIJMAFDRUVEND Verzeiielde doozen van 37 i a dnbbeU doozen zyn verkrggbaar bg de hb i MUauerdam J de Boer JmUrdcm M Cl btn 0 dreg heilige tg D 188 Boiegrme B Versloot Botkoop J k van t Woudt Del t H W da Krugff Oouda L Schenk op de Hoogstraat üaaiireeit K Oosierliqg Sofft J L F C Soabili Bnitenbof ledden 3 T Terbnrgh Haarlem boek BtkkeritMg MoordreeU G U Post Oudaeater Pr Vtee RoUerdam r d Toorn it Beker Weste Wagaaitraat SeiooHioee A Wolff ülreclU Aliens te Kroon op bet Steenir ovtr dst Doakerstr n 372 Flaardi ftn Wouter Plegiier Ifoerde i F Sweermu Zevenliuiie A Prins Het depot dezer eChte Urbanos Pillm siads zoovele jaren met roem bekend en in algemeen t bmik IS door ons te Ooudift aUeeu m uitsluitend geplaatst bg den beer L SCHENK op de Uoogstrant WAARSCHUWIMO Men wordt instantelgk veriocbt wel attent t wiUfo zyn dat door ons bg niemand anders dt UrbanusPillen bereid volgens bet code en eobts Recept in D pdt zijn verkrijgbaar gesteld in ifa M r boom opgegeve Steden e Flaahtn da hij de kierbovengenoemde Dipótkouder In elk dooqe is e a biljet Toonisn met de eigenhandige notmteekeninf van de vervaardigers Wed Kionïn fc Zoon Apothekers weika Handteekening zioh ook bevindt op het Zegellak waarmede de Dooejes verzegeld zgs Wg vertoeken de gebruikers inetaiUelyk daar wel op te letten en raden hun aan wel tOe te Bi0 bg wien men de Uoc es FiUen haalt AUeea O Doosjes waarin een fti ti met onie Haiidteekeiiag is uoh aan te tohsffoB an zioh te waehtea voor kat sbniik vaa de vel aiaaakials De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Minister van Justitie uituoodigt de daders en medeplichtigen Tan den coup jfétat alsnog gerechtelijk te vervolgen heeft zooals reeds gemeld ia zich tegen de vervolging rerklaard Niettemin zuu de Commisie indien zg zich vereeuigd had met het voorstel kwalijk eene vollediger acte vun beschuldiging hebbeu kannen leveren dan zg thans gedaan heeft Ziehier wat het rapport o a z Frankrijk dat zich den 2n December 1851 vrij waande had den volgenden ochtend een meester Een staatsgreep was gedurende den nacht volbracht De President der Republiek outrouw aan zijn eed verraad plegende jegens de natie keerde de wapens die hij ontvangen had tot bescherming der instellingen en wetten tegen haar De Nationale Vergaderiug was outbonden de Forten van Vjnceunee en van den Mout Valérien de gevangenissen van Maz is en Siute Pétagie werden ontsloten om de vulkavertegenwuardigera die prijs gegeven waren aan alleriel hoon en geweldadighedei er Tn te stoppen De macht trdd iu de plaats ran bet recht Eeue bloedige dictatuur lag de hand op Frankrgk dat in t nachtelijk uur op laaghartige wgze was overvallen Hicrua brandmerkt het rapport de gemengde Commissieu die de taak hadden ont ugeH om ook de persouen iu de departementen die voor den staatsgreep geen bewondering gevoelden de straffende hand te doen gevoelen Zg werden in deu kerker geworpen of gedeporteerd Het departement Herault alleen telde meer dan 2000 slachtoffers De staatsgreep heeft bgna 20 jaren over Frankryk geregeerd Zoolang het Gauvernement dat uit den roup iéUU was ontstaan zegevierde kon men aan I n vervolging denkeu Waar zou men rechters u iar overal de noodige kracht gevonden hebben om aan de arresten uitvoering te geven P Uit het oogpunt vau recht en gerechtigheid beschouwd kan het voontel Marcou uiet auden dan goedgekeurd worden De Commissie is mèt de voorstellers vau oordeel dat de misdaad van den coup d Aut uiet gedekt is door verjaring Immers de justitie was verlamd door het geweld en in alle tijden is de rechtsleer aangenomen dat veijariag niet ingeroepen kan warden door hem tegen wien men verhinderd was handelend op te treden Eene vervolging zou ook dat voordeel hebben dat het openbaar geweten voldaan zou worden terwgl zg tevens eene les zou zgn voor al wat in misdadige eerzucht geneigd zou zyn de heiligste rechten met voeten te treden Maar aan het voorstel zjjn eigenaardige bezwaren verbonden Een vierde eener eeuw is sedert den staatsgreep verloopen De hoofddader de peisoon die den aanslag had ontworpen en die er het meeste profijt van heeft geplukt is door den dood aan de justitie onttrokken De penoon die de voornaamste uitvoerder is geweest is alsmede overleden Zoo ook I de drie ministers die bg een eenvoudige oircplaire de gemengde oommissiën hebben iuKeateld Als een natie den haar aangedanen hoon willen wreken moet zij niet wachten totdat de dood de hoofdschuldigen aan den wrekendon arm der gerechtigheid heeft onttrokken Thans heeft Frankrijk weinig meer dan de ondergesohikte medeplichtigen in zijn midden deze zouden om zioh te dekken zich beroepen op een oud artikel der Constitutie beroepen en zg zouden misschien rechtere vinden om bet toe te passen Welke rechtbank zou bovendien mtsj rsak doen over al die beschuldigde Zou men een bijzonder ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN Hof instellen Zou men processen in ieder departement voeren om de leden der gemengde Commissien te vonnissen Wat al moeielijkheid wat al bezwaren zouden nit die menigte vervolgingen in alle oorden des rijks voortvloeien I Zouden van den anderen kant de vervolgingen wel staatkundig zqn Is het raadzaam in herinnering te brengen dat Frankrijk zoo bnitensporig geduldig is geweest Zou de nationale fierheid er over voldaan kannen wezen P Frankrgk eindelijk heeft kalmte en nut noodig Daaraan moet vódr alle gedacht worden Vrede is zijn eerste behoefte na al de dooigeatane stormen Het rapport brengt verder in herinnering dat de Commissie meer dau één lid in haar midden telt die het slachtoffer is geweest van den staatsgreep De rapportenr zelf Pascal Duprat was door Louis Bonaparte en zijne ministers op de eente Igst der verbannenen gebraefct en bg beeft Frankr eefM na vele jaren mogen wederzien Maar hij denkt met zijne ambtgenooten dat men ter wille van het vaderland ieder gevoel van wraak ook het reohtmatigste moet ouderdrakken Ziedaar zegt het stuk ten slotte de redenen die de Commissie niet zonder leedwezen er toe gebracht hebben met eenparige stemmen het rooretel van de bai d te wijzen De Kamer zal de vaderlandslievende gedachte der Commissie waardeeren BINNENL AND GOUDA 29 Maart 1877 Bij kon besluit is benoemd tot inspecteur vau het Lager Onderwijs in de provincie Znid HoUand de heer Dr A T van Aken te s Oravenhage Tot inspeetear van het Lager Onderwijs in de provincie Noord Holland is benoemd de beur Dr W R van Egk te Deventer Onder de leden der Eerete Kamer die in dit jaar in de periodieke aftreding zijn begrepen en ter vervulling van wier pUatsen de verkiezingen door de Provinciale Staten den lOn Juli a sti moeten geschieden komen voor Zuid Holland voor de heeren T P Virulij en Mr A Blussé De stembus zal op Dinsdag dm 12n Juni e k geopend zijn ter voorziening in de vacataret ontstaan door de periodieke aftreding van leden van de Tweede Kamer In dit jaar zgn in ons district aan de beurt van aftreding de volgende leden van de Prorinoiale Staten de bh M Bisdom van Vliet te Haastrecht Q A v Houweninge Qz te Moordrecht en Mr A A van Bergen Uzendoorn te Gouda Op Dinsdag 17 JoU zal er eene verkiezing plaats hebben ter vervulling van de vacatures in den emeeateraad ntstsH door de periodieke aftrediaj dn Onder de aftredenden komen voor Mr W H Dnllert Voorzitter der Kamer voor Arnhem Jhr Mr J L Ctemer v d Berch v Heemstede voor Leiden J L Nieratrasz CJzn voor Ddft W A Virulij Verbrugge en Mr H C Vemiere van der Loeff voor Rotterdam en Mr M Biohon van Usselfflonde voor Gouda