Goudsche Courant, vrijdag 30 maart 1877

verstand van dergelijke zukeu h idden verleenden hare tttsschenkomst om den boozen geest te bannen Dat die aanwezig was bleek duidelijk nit de kransen en kruisen in het hoofdkuwen der jeugdige zieke Ook de persoon werd ontdekt die het kin l behekst had niemand anders kon het zgu dan de naagnffrouw die het kort te voren een halven appel had gegeven Eenige personen met knuppels gewapend plaatsten zich voor de deur van deze om als zg te voorschgn kwam haar naar verdienste te straffen terwgl de twee vpinwen intusschen de noodige maatregelen namen om den boozen geest te bannen Op oeu kruik met het water van het kind gevuld werd een gewijde waskaars gèpbiatst en aan haar zelve een rozenkrans in de hand gegeven De kaars werd door den booze toen uit de kruik gestooten en hg ontvluchtte door het sleutelgat De geestelgken ts Huiwett aan wie dit bedrog werd medegedeeld en ook een der heeren pastoors te Arnhem veroordeelden die bijgeloovige kunstenargen ten sterkste maar dit belette niet dat de ouders der kinderen die bg de naaijnffrouw leerden dezen terug namen zoodat de vrouw eene weduwe hare broodwinning heeft verloren Aan de mishande ling die haar toegedacht was is zij ontkomen daar zij bare woning niet had verlaten Vóór men de negers in Afrika opheft is er bier te lande toch ook nog wel wat te doen rnJk Cl Met Paachen komen ook nu als naar gewoonte de vette ossen Menigeen ia in de gelegenheid geweest dat fraaie vee te bewonderen f J fropot vau slachtvee veroorloven wij ons cog ky eens een vraag Men weet dat sedert geruimen tijd de aandacht werd gevestigd op het Bruneau s slachtmasker dat zander eenig nadeel aan het vee de emarif des doods bespaart Zjja wg wel ingelicht dan wordt die practisehe dierenbescherming hier ter stede niet toegepast zouden de heeren slachters niet te bewegen zgn het algemeen in gebruik te nemen Opofferingen kost het hnn niet Het iV i D geeft een sprekend voorbeeld van de treurige gevolgen voor de wakliedcn van het t hoog opvoeren der werkloAnrn Te Sheffield verJcoopt men thans Doitaehe scharen door de fabrikanten als zeer goed erkent welke uit She$eld staal zgn vervaardigd eu ncgtant niettegenstaande de dabbele transportkosten van 10 tot 30 pCt goedkooper zijn dan de Engelsehe hst gevolg i an de hoogere werkloonen teShpffield Het gedald van ket papier zso riireef dezerdagen de Jrnk Ct komt vooral treffend aanhet licht bij het lezen der telegrammen Dat zijelkander zoo vaak weerspreken laten wg daar alseed bericht interessant is schij nt het er minder toete doen of het ook wasr is maar wanneer menzich de moeite geeft om de rubriek teiegrjramen tronw l lezen staat men verwontitrd over de onbeduidendheid van zoo menige tijding waarmede de telegrafisten vaq gapsch Eatopa telkens neideu lastig gevaJlen Een der uit dien hoofde meikwaardigsle berichten is wel dat hetwelk onlangs nit Constantinop medegedeeld werd jDe MuJiitenegrijiische gevolmachtigden hebben twee telegrammen ontvangen die met waren te oaUajteteB Wat ter wereld hwfi iemand er aan te ern men dat een ander een brféf heeft gekregen dien deze niet ontcgferen ka f Of zou de Monteuegdijnsche diplon lie zog slim u om opzuttelgk onontoijferbare telegteuim n te ZMiden gedachtig aau de leer Een veldheer wint genoeg al wint h j niets dan tijd Bovendien is de zaak zoo heel zeldziiam niet i telegrammen onderscheiden zich ook i i dit opziaht van lertohte langs anderen weg gesonden dat men er seer dikwgls tweeërlei met elkdndor lijnteeht etrijdande medeeliageB in lezen kan I h t ff e i O wordtv door een i au4 r het fn opgeworpen om op het graf vaa en hisef P Andriêssen een fcenvondig doch ierlgk gedenkteeken if plaatsen en di te bekostigen ilit de Jigdragen van alle kinderen in Nederiand die de sehool W zaelosn Voor do arrond rechtbaok t Appingedam w rd Vrijdag 11 d volgende zonderlinge za k behandeld u den mor n van 31 Januari na den stor bleek t fiat dsV in San Nmirdpoldei wedgk ooifn Eeorum een gnot en een klein gat geslagen waren Het imWmbwtaar fv s njet Dp c a pg t magr had een woarwn naar dan dp g na en metjla om de j ten te tpppen wanneet b dat anodig oortedde Daar het water vallende was oordeelde hg het niet no dig i Xe 12 ran wasi hter weer vloed te wachten d Ine ti tand cog stormachtig mea wist ietwat kon gebeuren In deze mstandighedeu ineends de heti l ooriib ibIi burgenteastsr vari Sado dat ket polder eslaiv zich t a vergeeflijk pUohtvereuim sohal jdig maakte en baloot eindelgk up eigen gezag het grootste g L te b teaidi ltteD i9oer d M jiMitrtü lib W J Portuijn Droogleever Mr H J Krsnenbnrg VY Brandt ran Straaten C Messemaker en P Goe lcw iagen De hecr Mr A P L Bichon van IJsselmonde teDeUt sedert 26 jarm lid der Provinciale Staten ▼ an Zuid HoUnud Yoor t hoofdkiesdiatriot Zoetermeer heeft verkocht bij de aanstaande periodieke verkiezing niet meer in aanmerking te komen VERGADERING van den GEMEENTERAAD Zaterdag den Sla Maart 1677 des namiddags ten 1 ure waarin zal worden behandeld Een voorstel tot goedkenriog der rekening en verantwoording van het door de Kamer van Koophiludel en fabrieken gevoerd geldelijk beheer over 1876 Het verzoek van den heer H W G Koning om de brug tusschen de Waohterstraat en de Lazaruskade af te breken en het daaronder gelegen water te dempen Het voorstel van B en W om de bestaande Zweraschool voor miuverinogendeu open te stellen waarvan de behandeling in de vorige zitting is aangehouden Wg vestigen de aandacht op achterstaande adver tentie waarbij wordt kennis gegeven dat het Museum alhier op de Paaschdugen tegen een vermimlerdtu entreeprijs toegankelijk is Naar wg met zekerheid vernemen is door de hh Xie Gras van Zuijlen en Haspels onder de steden waarin zij voornemens zijn gedurende het aanstaande seizoen bij gelegenheid der kermis op te treden ook de gemeente Gouda opgenomen Dinsdag j l hadden de gezellen ter drukkerij der heeren G B van Goor Zonen alhier eeiic bgzondere feestelijkheid die de firma zoowel als den eenTottdigen jubilaris tot eer strekt De lettcrzetter K Annaars tierde het jubilé van zqn v fentwintigjarigen dienst Van zqne eoufraters ontving Ann iarj een kristallen Sigareustandaard met zilver gemonteerd en toepasselijke inscriptie terwijl de Heeren Fatronns hem als blgk hunner tevredenheid eene fraaie pendule ten geschenke gaven Zulke fecstelgkheden schgnea bg deie firma echterniet ongewoon In 1867 wa het een letterzetter in 1872 was het de drukker in 1873 weder eenletterzetter in 1874 waren het twte boekbinders die hetzelfde jubilé vierden terwijl de opzichter der drukkerij weldra het feest van zgn veertigjarigendienst ül genade rd zgn ƒ Maandag jl had de jaariijkschc verjfadering plaats Tan het hnlp comitié Het kooJe Krui alhier Daarop werd rekening en verantwoording gedaan en etslag uitgebracht omtrent het afgeloopen jaar De rekening werd gesteld ii h indei van de dames mevr A Bloemers Wachter en mej 8 Kolff van Oostenrijk en goedgekeurd Het verslag door het bestuur uitgebracht luidt aldusr Aan leden en belangstellenden van het hulp oomité nUet Roode Knit te Gouda is het ons aangenaam Üet verslag van de werkzaamheden te geven loopende over het vierde jaar Steeds mogen wij er ons in verheugen dat het vertrouwen in ons bestuur blijvende is getuige de belangstelling van zoo velen zoowel buiten als binnen de stad loor hunne giften en welwillende medewerking tot bevordering van het goede doel der vereeniging Met dankbürheid geven wij kennis dd i April 187 6 verbl te mogen worden door de ontvaugst ener ruime gift ad f 136 89 zijnde de opbrengst cener loterij gehouden door eenige jonge dames alhier deze ruime bijdrage wordt door ons te meer gewaardeerd wanneer wg bedenken hoeveel zorg en moeite rereisoht werd om op die Wflze een som te verkrggea volgaarne brengen wq daarom nogmaals openlijk dank aan de vgf dames cUe loo welmllend die taak 4 zich namen 28 April mochten wij van mej 8 van Kempen te Zeist een milde gift van ƒ 10 ontTaogen als hulde aan de nagedachtenis van mej A T van Meerten de opncbtster van het hnlp rroQwen aomit Het Roode Mrmu te Gott a in Maart 1873 ok kiervaa maken wü met dankbaarheid melding Naar aanleiding eener gift van ƒ 6 tan eene belangstellende boiten de stad in Sept 11 werd beslate die gift op eene bijzondere lijst te plaatsen ICeermalen toch werd het verlangen te kennen gegeven te tncbten eene bgzondere kas te verkrggen waamit sonder bezwaar aan Igdenden wier toestand langtaige bedceling behoeft holp aon kunnen warden verleend daarvoor toch mag niet nit de gewone kas gepat wolden hoeveel leed het ons ook dikwgls doet om dk reden aan vele Igdenden hulp te moeten weigeren want hoewel aan hun treurigen toestand geen verbetering te brengen is toeh kan daaraan veelal eenige versachting woidea teegebneht Wij wcnsdien h den gelegenheid uwe sandadit daarop te vestigen de ervanog uwer welwillende medewerking en krachtdadige ondersteuning wanneer het de bevordering v a M d d teUt gaf iMMi Mt dU bMlüt Nog ontvingen wg van een belangstellend lid buiten de Slad ene gift van ƒ 2 50 en in Dec 11 van een onbekende eeue gift van ƒ 10 Dank zgde milde bijdragen kouden de vier dames van het bestuur weder gedurende de wintermaanden worden vooreien vau turf broodkaartjes en ieder twee soeplijsten Dank zg Ue milde gift eener soeplgst van een belangstellend lid ontvangen w s slechts noodig zeven soepIgsten te koppen terwijl het bestaur ook nog werd verblgd dopr de ontvnngbt van 24 soepbrieQes De zieJcen werden geregeld door bestuurderessen met gver eu liefde bi zucKi en zooveel mogelijk doelmatig hulp verleend wti irtoe het noodige materieel wanneer niet voorlmudLii werd aangekocht of verkregen vun beUugstellcuden Op aanvrage van hh geneeskundigen kregen wij 78 zieken t r verzorging eu uan Tien wernen uitgereikt 1807 onsl rnndvlcesch 50 j eieren 213 kan melk 185 kilo tarwebrood 1220 turven 3 ons rijst 3 h iriiigeu 7 soeplijsten 2 bossen atroo 7 kilo zeegras terwijl nog een wagentje een kussen en een wolku dekenye werd aangekocht eu een stoel vernieuwd Door het houfd comitc der Nederlandsche vereeniging outvaiigeu wij geiegeld uitvoerige berichten en verslagïu der handeliiiguu en verrichtingen vooral met betrekking tot en ten dienste vaBi het oentraal comité in Indie Ook daaruit blgkt ons meermiden dat men uUerwege lust gevoelt tut medewerking om het lot van den zieken eii gewonden krijgsman te helpen verzachten Op 1 Mei i87l werd het J contributien ad ƒ 95 doljr de Peuniugmeesteresse mej G W de Jong aan het hoofd comité overgemaakt Het getal leden bedroeg in 1876 368 waaronder wij 16 leden buiten de stud mogen tellen Met leedwezen vernamen wg het besluit van mevr A M KlanslBuou vau Ostade die sedert de vestiging van ons comité met ons werkzaam was om als oestuurslid af te treden Alhoewel wij de door haar aangevoerde redenen moeten billijkeif zal haar gemis door velen worden betreurd In hare p aats werd met meerderheid van stemmen benoemd mevr J Jonker de L inge terwijl het aftredend lid mej J M Ualtzer werd herkozen De steun i wer ware belangstelling in alle opzichten is ons van groote waarde gaarne brengen wij d rToor u allen opeulgk onzen welmeeuenden dank Met aanbeveling meeneu wij ons versUg over het vierde jaar te kannen eindigeu met de herinnering aan de zoo aag iSogelijk gestelde contributie jaarlijks minstens a 1 voor het lidmaatschap De nota bij het voorloopig verslag over het ontwerp op het laglr Onderwijs van den Goudschen afgevaardigde Mr M Bichou van IJsselmonde luidt aldus De ondergeteekeiide neemt de vrijheid in eenige korte trekken het standpunt aan te geven en te doen keuuen waaruit hg vermeent het aan de Kamer aangeboden ontwerp vau wet tot herziening der wet van 18 Augustus 1857 StaatsbUd n 103 tot regeling van het Lager Onderwijs te moeten beooideelen Het is okerbckeud dat een groot en a nïienlijk deel der Nederlandsche notie overtuigd dat onderwijs en opvoeding onafscheidtlijk Ziju geen vrede kan hebbeu met een schoolonderwijs dat in zijne paedagogische trekking niet mag steunen op den grondslag van het chnatelijk geloof met een schoolonderwijs dat in zgn neulr i il karakter ten aanzien va i den godsdienst ieen goede vruchten kan opleveren voor verstand en nart beide van kinderen die toevertrouwd worden aan het openbaar ouderwgs gelijk het bg de bestaande schoolwet is voorgeschreven en ingeridit i In alle oofden des lands worden zeer vele ouder door den drang van hun geweten weerhouden voor het oaderwg hunner kinderen gebruik te maken ras de openbare school en kunnen niet adders dan Ai t waar hnn ii gelegenheid gege eii weirdt de toevluchl nemea tot iet bijzonder onderwijl hetwelk kg de Grondwet en de Vigeerende schoolwet io zijne eige oaïidige vrijheid Wordt erkend en toegelaten Waar het alzoo gelijk hier eene gewetenszaak geldt is het toeh niet genoeg dat de lagere school volgeus den aaltl en de strekking van haar onderwijs toegankelgk z voor alle kindereu zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid maar ook hnakiaar zg vooE allen en dat is zp niel a r de ouders in hnn geweten beiwaarfl i n of gekrenkt worden met betltkiking ttot het onderwgs dat aan hunne kinderin in de school gegeven wordt Zal de erkenning der Tijheid van anderwiji bet vborsehtif der Grondwet het geven van onderwas ia vrg niet illnsoir maar inderdaad eene wawheid warden dan behoort naar het gevoeleu Tei f iJen ondergeteekende de wetgever van het beginiei oit te gaan der gelgkheid kre plAlico èn van de vttor tauders van bet neutraal onderwas èn van de voorstandera van te Christel onderwijs in de folksschool en op dien grond de middelen en waarborgen verleenen die tot eeue bevredigende oploasing der onkunwB leiden Op dit standpunt zich pbuitsende kan de ondergeteekende zich met de hoofdstrekking vnn de ontworpen herziening van de wet op h lager onderwijs niet vereenigen Wel verre toch dat daarbg de genoemde gelgkheid zou worden aangenomen wordt aan de bijzondere de vrge school wt dien zin geenerlei recht gedaan maar wordt zij schier in ieder opzicht aoluergesteld bij de openbare de van overheidswege ingerichte gemengde neutrale school Bg het ontwerp wordt het verleenen van subsidie door gemeenten provinciën en het Rijk aan bijzondere scholen ten eenei male verboden Terwgl tot verbetering van het openbaar schoolwezen door vermeerdering van subsiéien uit openbare kassen groote geldelijke offers znlleu worden gebracht mag daarvan voor het bijzonder onderwgs geen sprake zijii Elke tegemoetkoming van dien aard aan het met neutrale schoolonderwijs wordt als onbillgk als ougrondwettig als onbeetaiijibaiir met administratieve orde en goed beheer veroordeeld en afgewezen Hoezeer de ondergeteekende niet wil miskennen de onderscheidene verbeteringen welke het ontwerp in enkele bgzonderheden aan de bepalingen der vi rrende schoolwet zoekt aan te brengen het is er iia ir zgne vaste overtuiging echter verre van daan dit daarmede de zoo gewenscbte oplossing der oudeiwijsquaestie zal worden verkregen Integendeel die quaestie wordt door die soort van transactie als daar wordt voorgesteld volstrekt niet opgelost maar blijft in geheel haar Wezen en kracht bestaan Zegt de Regeering dat die oplossing niet vindbur is omdat het verschil van overtuiging omtrent de gewichtigste godsdienstige en wgsgeerige vragen dat op den bodem der quaestie ligt zal blgven bestaan en de strgd tusschen gezag en onderzoek tusschen geloof twgfel en ongeloof niet lal ophouden de ondergeteekende a desuiettemin van gevoelen dat op het Lii er Onderwijs waarop in geene theologische en philosophische strijdvragen wordt getreden zoodanige oplossing ook niet wordt bedoeld rn verlangd maar dat de oplossing hier zeer wel zon kunnen worden gtvonden aitbans beproefd door splitsing der openbare volkseohool naar de godsdienstigeitezindhedeu in gemeenten van meer talrgke bevolking en in andere gemeenten door facultatieve toekenniug van fiuancieele ondersteuning van ovürbeidswcge san bgzondere scholen M BICHON VAN IJS 8ELM0NDË Staten Qeneraal ünsTc Kam b zitting van Dinsdag 27 Maart 1871 De Kamer heeft in deze zitting 1 verschillende wetsontwerpen behandeld en aangenomen waaronder dat tot vervanging der koperen door bronzen pasmunt dat houdende nadere bepalingen omtrent iet muntwezen in Ned Indié en dat tot wijziging der derde alinea van artikel 73 der wet van J8 Augustus 18 fl regelende de onteigening ten almmeenen natte Dit laatste gaf aanleiding tot diicussie oYcr den zin waarin men het woord vforlog in de grondwet moet opvatten De Kamer is oiteeugegaan tot 4 April om alsdai te behandelen de wijziging in de tarief wet de vethooging van den accjjtts op het gedistilleerd eft it rechterlijke wetten Men heeft uit fereïend dat het verwoes n van e mnssohenneet met vijf ItjM den tuinman een vgriift berokkent van 226 000 Tmahten De Vereeniging het Neé Biuilhie ilimioeli ui eene algemeens vergadmag houden op 20 April sj in Artis i te Amsterdam Onder de punten tei behandeling koihen v6or een voorstel tot varmiodering van het bedrag da insehryving van runderen bespreking omtrent het al of niet blijven ojmeoffl in het Stamboek vaa den melkspiegel naar anleidinj van een ingekomen schrijven der Maauchappg I bevordering van Veeartsenljknnde in Nederland voa jtel tot opname in bet Kalverenboek van kilveren afkomstig van ingesohreren koeien en Dit ingeschreven stieren idem tot inzending van ee op ds WerrfdtenU stellins in 187 $ te Pefijs Dp aaam der Vereeni i ibuiten bezwaar der kas Een geloofwaardig persoon deetiinhet B 0 als byzonderbeid mede dat it dezer dagen bg W openen van een kip ei daarin og een klein 4 met sohaal er om vond Niet uit en legsa streek maar mi de hn fi stad eener provincie nit Arnliem ze vordt goed onderrichte zijde weder een erhaal medegsded van het toesclirgven van iiekte in beheksing ï dertienjarig meisje nit een protestantsch gezin ziek en de genseshewen skagden er niet spoedig g noee is aaar den zin der oud rs 9ta haar e genezs De ziekte moest dui een bovsnnataurlijken oorspniit bebtoa en ees pkn viaawea oit de lMg tn stk ib door allen met daukb iarfaeid erke d werd en Wuirvaor de borgemecater later van den Commissaris des Konings een vieienden brief ontving was hg echter zijne bevoegdheid te buiten gegaan en ia de rechten van liet polderbestui tvKctreden Dientengevolge stond luj terecht Het opeub raiiv bracht wede hulde aan den burgemeester laakte streng bet gedrag van het polderbesinnr maar meende toch met de wet in de hand straf te moeten eischeu en wel ondir aaniieuiing van vele vesachtende omstandigheden cén lig gevHBgenisatraf en de kosten Als venlrdigcr tr id up Mr Modderman van Groningfyj die natunrlijk tot vrijspraak conclndeerde De nitsprjtak z d morgen plaats hebben 1 I Vau 1829 tot 1869 veripeerderde d bevolking van Nederland met 949 942 zielen de Katholieke bevolking nam met 28 9 pCt de niet Katholicke met40 5 pCt toe Volgens het voorloopig verslag der Eerste Kamer omtrent do rechterlgke wetten was een zeer groot aantal leden overtuigd dat deze voordrachten rusten op een goed beginsel namelijk van een minder talrijk goed braoldigd personeel voor de rechterlgke macht met meer werk dan vroeger vooral ook in verband met de bovenwet Zeer vele andere leden koliden niet deelen in deze min of meer gunstige beschouwing van den voorgedragen maatregel Zij tooiiden zich in beginsel gel int tegen 4e rekking daarvan We4er andere ledeli ontkenden dat er tusschen de boveni4 et en deze lyatsaneiierpen een zoo nauw verband bestaat Zij vreesden niet dat verwerping dezer wetten geheelen stilstand opk bet gebied der verbetering vau ons rechtswezen zou te weeg brengen Voorts hebben nog andere leden erklaadd dat huu inziens geen voldoend antwoord lean gegeven worden op de vraag ifelk Jgemeeti belang hst ier de etten van zoovele andere belangen kan doen eisohen ol recht vaardigen Het icrondwettig bezwaar tege algemeeue ontbinding van atiè lechtbönken en kadntongerpchten werd in versehiUenden zin besproken Sommige meenden dat die ontbinding stellig lu strijd is met de letter de grondwet anderen deelden die opvatting niet Beidfra s werden de bekende arguineiiteu bijgebraoht Orati ent enkele der a onderlijke ontwerpen werden onderscheidene saamerken gemaakt in verband met sommige opgeheven rechtbanken De vaststeÜftig der jaarwedden van de ambtenaren vaB het openbaar ministerie bij alle j aatoagercchten vond over het algemeen goedkenring jy t r d is aangenaam Verrast ia niet ivdnige leden der Hiir i Kamer kraehtige bondgenooten gevonden te hebben in den sirgd tegen de iMelseUaiitige opdrgving vap den jenever acrijns Alle ministers van inancien die deze voikstónde ten bate der schatkist oog eer willen exploiteereo hebben een argnmeut dat indruk maakt Hoe boager die accijns wotdt beweren zg des te dunrder wordt dp if never eg les te minder zftl er gediï nken worden Dit argument is echter i iel atleeiii oigaist maai tevens ouoprepht want vin die vermindering werkehjk plaats dan Jou het doel het vinden van een voldoend cquivafcnt voor de verlaging van bet tarief niM bersöte vVorden Hei jif u gf g valg lal z S dat er nog meer nm de iiisgézlniien wordt onttrokken De Eerste K er vïgst eobter Biet aljten op de onmogelijkheid m duor akzgnsvifhoogihg het misbruik van sterken difcuk te keer te gaan zg geeft tevens andere mïddden daartoe ai B Wauroib het iteiael van licences itict ingevoerd Waarom niet de tappergen als zoodaiiig hoog belast en daardoor den strijd tegen d JBi jas aa ard Da middel oa ieker allang zyu beproSfd i dteu het ht even voordeelig voor de schalÉist wa fti n schat hél Toif de bekilgen Van jen fiakus geeiisil s gevihg maar hier ataat taiKefop t spel Men moet afstand doen va de illusie iat men elk jaar meer millioen uitdt jenever kan hdlen en tevvns kracbti van sta ts e cqitredeo tot wering van dtènlnnWsruik Hoe meersW m vaU deaea iééiien akzgus af beakelgk wordt des te vefder wgkt men af van het doel dat geen regeering uit het oog mag ffa iet ie ovenrinidng vap den groeten vg and die ons voBcsbestaan bedreigt Men zal wellicht t ge ive Ssi dat door fslaifi ing van het equivalent ook de tariefwel gevaar kan loopen Het aif geloof dii niet Niets belet deii liffnister om zoo to ig mogelük leen ander qnivoleqi aa te vragen Ho5 g t n sou iWnig oponthfliri hetgpVRigJHi I in elk geval wat het zwaarste is moet het zwaarste wej B Dy iarisj verlaging i voortreffislgke zaak liAaaf ig móet sfet gekocht wotden met en lbo jverijfli éiyk equivalent Ook pp dp sjwovwegen JfiiiT t lu i rt l lA d B P ddh lil ft de rpijrige gevolgen t M peien van den gespannen toestand waarin zioh deEnropeesohe handel bevindt Hoewel de zachte winter ar kveel toe bjjtooKt om het goeiiprenvetvae in vwgeüflking met iÖél mooiiden uu da aadere jaren eer t jMt léim JtAonar dtujponwr j ftaegs en duiddijk hetkwijÈPn van lia udel en industrie aan Op de meeste stations ziet men een groot aantal wag JUS ongebruikt staan terwijl anders gewoonlijk in dezen tgd van het jaar de spoorwegmaatschappijen ter iiauwernood bet benoodigd aantal wagons beschikbaar hebben om aan de talrijke aanvragen te kunnen voldoen Stoomf Voor het gerechtshof te Amsterdam stond Dinsdag ter zake van diefstal in een bewoond huis net binnenbraak terecht een twee en twintigjarig schrijver unn de secretarie aldaar Hij had namelijk op het slodhuis ƒ 1720 aan munt en bankbiljeiten ontvreemd uit een gesloten lade van een der commiezen welke hij met een kantaorschaaf had weten te openen Die gelden maakte uit de opbrengst van verkocht vleesch afkomstig van volgens de wet op het veeartsenijkundig staatstoezicht onteigende en afgemaakte runderen Zij waren daar door dien commies geborgen om door den burgemeester aan het rijk te worden verantwoord Beschuldigde erkende zgn misdaad maar weigerde een volledige opheldering te geven van de wijze waarop hg behalve tót afbetaling van schnlden het geld had besteed De advocaat generaal mr H J Kist achtte den diefstal van een zoo aanzienlgke sof op bet stadhuis ten nadeele van een zijner kameraden een zoo ernstige zaak dat bij geen aanleiding vond ter toepassing van verzachtende otostandigheden en een tnchthuisstraf van zes jaren tegen hem re niraeiSe De advocaat mr Th Heemskerk vestigde de aandacht op den jeugdigen leeftijd goede antecedenten verleiding eu andere voor hem pleitende verzaphtende omstandighsden Zulk een zware straf was volgens pleiter in geenendeele gerechtvaardigd uitspraak Dinsdag 3 April e k Men schrijft uit Ameide van 25 Maart aaik de JV R Ct De leden van zeker huisgnin in deze gemeente bestaande ait de moeder dochftr en schoon zoon zijn gisteren na gezameulgk soep te hebben gegeten plotseling ongesteld geworden D moed er is heden overleden Men vermoedt dat in de oep vergiftige bestaoddeelen waren De schoonzoon en de dochter zgn hersteltende Slaehts goede producten roepen concurrentie in t leven De teerkapsoles van Guyot die lk een heil m uitwerking hebben ingeval van wrkoudkeidy etdkar re brmekHit eu teeriug zijn ontelbare keeren iiagemaakt ♦ t De Heer Guyot kan alechj instaan vóór die flacons waarop rich z$it hanj eekemag beviadt 4rukt driekleuren te verkijjg B öou4 f denriji droogist en in de meeste apotheijpn T T ti M RKTB BBTC Gonda 29 Maart Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet niet groot oldertarwë puike ƒ iq 85 a ƒ 11 40 Mindere 10 a 10 75 Rogge puike ƒ 7 76 a f 8 29 Mindireƒ7 25 4ƒ7 6ü Voet ƒ 6 86 a ƒ 7 80 Gerst puike ƒ 7 26 a ƒ 8 Miadere ƒ 6 80 ƒ J öavs nraie ƒ 70 a ƒ 5 40 Ugto ff t l f 4 S0f De Vgefnarkt nJet gewonen aanv oer de handel traag eenige onverko l geUeven vette Sobapen vlug magere varkens euv biggen vlnz verkocht Boter rl SO a ƒ 1 50 y t é in i g B n r gj 1 1 ij k e S t d Gouda GEBOREN 26 Maart Areod oaden S Kipt o eu A U ICinit Hla Bssri vaiai I é 1 lopslagff en H C Kramer MansM dneaoi oaden H i vu Zutphea en S J ui Leent 7 97 Hartog ouders S de Zoete en L Zeebaodelear Jo sfiiu Maria paden A Kraaa en T tan AlkenaJs 28 AUssadtr osileB D Issikoa en B S Monel OV£RU EN 7 Hssrt A Groesevelt wed S Vaitt 8 j 8 M Endenlurg ho irr A Bl 4 11 J fiT Klisi 88 j A E Wwain rlioiie huisw lao Wibsn 40 j 29 i Cor 10 i W Sbii 1 j 7 m Burgetlgke Stand van ondiantaandie Geme ten van 22 tot 29 Maart 1877 ï 4 M arecM f GEBOREN Geen OVEKLEDEN Ü Askw iuievr ven de Baiter 7 j BHUtVD Seeae ONDERTROlSWDi fleese Gtoudenüc GEBOREN esene J OVERLEDEN Geene l ÉHPWD Oeeiie O WÊERTRPUWD 23 Maerl K Voik Nias SfMia 1 StolwijK GEBOREN 2 Mtart Adruau ndari M nft a i