Goudsche Courant, zondag 1 april 1877

ONDSBTKOttWI S Maart J JaBrugu met G kaia OEHIWD I Geene Haastrecht GEBOREN 23 Maart Teuuis oiden H d Onaf en M Noordeman OVEKLEDEN 38 Maart A E Verboom 9 m GEHDWD S3 Maart A D kker 26 j met Z Uitenbogaart SS A da Jong 35 j met W Verboom SS j ONDERTROUWD Oeene Reeuw k GEBOREN 23 Maart Jubuaea oldera W Banaik en J Boere 25 Jobauoa ouders L van teeuwea ea J Streng U Ane Cornelia ouders A Hey en 1 Bak OVERLEDEN 24 Maart A Broer U m 28 J fan liCenweD 1 d S Tan Ryo 11 m GEHUWD 84 Maart H htnothart 21 j en P Tan Ea 19 j ONDERTROUWD 23 Maart G Sirre 24 j en J M lan dan Hork 21 j 26 F Tan Menseb 27 j en U M Teekeia 24 j Waddinxveen GEBOREN Helena ouders K Verwoerd en J I ef Baatiaantje Cornelia ouders J J tbu der L en A de Groot teeodert oudera J Vermeulen en N van Os OVERIEDBN J Molenaar 2 m A Tan den Berg ired J an Erk 66 j A Tan Rijaivijk 2 j ONUEKTROUWD P Hoogandgk met M Tan der Hee GEHUWD J lan Tol en L Tan der Wal M ran der Haren en A GroenoTeld I 1877 N I960 Kennisgeving Inriobtingen welke Oevaar Schade of Hinder Jcunnen veroorzaken BURGEMEJSST£a en W£THO ri £RS raa Omda Oelot op art 8 der Wet fan dei 2n Jiinij 1 66 SiattMéd tS Doen te weteu Dat tij reiijniDiiii kebben verleead 1 aau de DirMie der Stearine Kiarwnfabriek OoadC en faare regtrerkrügeuden tot het plaatten T n een STOOMKETEL iu Kcnoemde fabri k geleden aau de Bleekerakade wijk n 12 kadaster rtotie K n 1014 3 aan don fcerr H W O Kouiog en sgne rBjftverkr gendeii tot het pisatsen van een STOGUKKTSL in lijn Kaarsenpitteufabnek gelegea aan de Wachterstraat wülc P a 188 kadastraal bekend in seotie Ji u 921 3 ata ita beer F öoedewaagei ea iqne Fe trerkrijgendeo tot het plaatsen ran eeu STOOMWBBK TUIG in syne Poltenfubriek celegen aau de Baam v k O n as kadaster aeotle O i I89 4 aan den heer C i C Prinoe en tyne regtrerkrifgnden tot het daantellaii rto eeu OVSN voor het Ipl ea van Aardewerk in sgae fabriek gelegen aau hoek van de Raam ea de Latariutteeg wijk A n S04 kadaster seetie D n 174U 3 aSD den beer K van Maaren en ijne regtver kf jgvaden tot hrt oprigten van eene BLIK8LA0EBU ia bet peraeel gelegen achter de Kerk vyk A n 22 kadaster leotie A B 1327 0 mda den Sta MMttt 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Seeretarit De Bnrmmeester TO StIRSBACH 1 S VAUBEBOENlJzilNDOO BUITENLAND e van Danteig Abr van Saotzig L Linthorst L C Knoop J P Boot W Rgneveld J Biué J Klopper C P Schluter 8 Kraneveld H A v Lnenea A vau den Hoek W ran Krimpen allen een middelmatige prgs E Orendel G van Breukelen K den Ouden 1 F van der Linden H D Bnnk W K F de Jong allen een kleine prijs Dezer dagen is de tweede jaargang aangevangen van UtieniaagKhe Anteun een Bloemlezing van Romantische Werken die wordt uitgegeven in wekeIgksche bladen door deu uitgever J Troste te Amsterdam Deze jaargang vangt aan met twee verhalen Van schrijvers die een gunstigen klank hebbeu nl Berthold Anerbach en W A Quitzoir De laatste is wel niet zoo algemeen bekend als eentgenoemde maar in de literarische wereld heeft hij reeds een goede repntatie Over diens verhaal waarmede de tweede jaaigang van uBtioulaagKhe Jtteurt wordt geopend wordt o a door Prof van Vlotoi een zeer gunstig oordeel ttitgaproken Wij vestigen de oandaefat onzer lezers op genoemde uitgave Toor 14 oude morgen zeer ordinair land gelegen onder de gemeente Haastrecht is dezer dagm door een landbouwer uit de gemeente Uselatein besteed de tot heden In deze streken ongekend hooge prgs van 42 000 behalve de kosten van overdracht De Gouverneur Generaal van Nederlandsch IndiS heeft vóiSr dat hg op den 25stett vau Atchin naar Java terugkeerde aan het Departement van Kolonie bericht di t de radja s vsn Simpong Olim ea van Pedowabesar de oudste zoons der radja s van Perlak en van Pedir zooinede een neef van laatstgenoemden radja Toekoe Ikrahim te Feosng verblgf houdende eu vroeger de leider van deu raad vaa achten naar Kotta Radja waren bpgekomen en dat ook de radja van Gighen die aau den adsislent resident ter Noordkust een bezoek had gebracht zich bereid verklaard had om daarheen te guau Staalt Ct S ADVERTENTlfiW BfiTallen van een Jongen E A J EVENWEL geb de Jonoh Bloem Gouda 26 Maart 1877 Paasch Artikelen W W N RAAijarAAKBBS Haven 17 Heden overleed ons geliefd Dochtertje GBERTRÜIDA WILHELMINA inden öad dom van 1 jaar C J C PRINCE C J D PRINCE i i Jong derg fepatenteerdeJoH HOFF sche ♦ Heden overleed tot mjjne diepe droefiMid mga geliefde Ëehtgenoot T KLAABEN in den ouderdom van 28 jaren mg nalatende n Kind nog te jong om het verlfes te kunnen beseffen R KLAARBN Sjebps Qovda 28 Maart 1877 in een kopje heete melk gebmikt is een onfeilbaar middel tegeü HOEST HBE8CHHEID VERKOUDHEID Reeds onmiddellgk na bet gebruik bespeurt men de algmoplossende en den Hoest kalmeerende wernng en is men spoedig geheel en li Tan de Verkoudheid bevrjjd M Elk palje jdraagt de handteekening JO B HO FF Verkrögbaar in Kauwe 2akjes It 80 Ceni JOH HOFF scjiB Centraddépöt Amsterdam Smalle Bloemmarkt bn de Paleisstraat F 250 Te Gouda bö J C VAN VREUMINGBN en de Wed A C 80H0ÜTBN Wegens het Paaschfeest zal in het DZEREN llARGEVEEK van Gouda op Am ariRDAK en terog NIET gevaren worden op VRU DAO 80 MAART ZONDAG en MAANDAG 1 en 2 APRIL maar bij aitzondering op WliBDAG 81 MAAR DE DIRBCTIB Bnltealandscli Uverziclit Be beriehtea omtrent den tand der onderfaaadelingea tastehea de mogendheden loopen te zeer alteen om met eenigen grond zich daarover een oordeel U vestigeB Uit Louden Wiaht aen dt inea onderhandelt op den groudtlag rau gelijktijdjgfe ontwapening en tells dat nea op het paBt isbet protoêol te teekenen daar eene volkomen overeenstemming bereikt is Hetzelfde Mint Rooier it Petenburg Volgens U Nori is eene gelgktydige ontwapening van Rusland en Tnik e even onmogel k als eeue ontwapenioi door Rusland bet eerst indien men niet doet goeds waarborgen verzekerd is dat de Forte zioh aan Europa s beslissing al onderwerpen Het blad twijfelt aan de mogelykheid daarvan nu Turkije weigert met Montenegro vrede te sluiten en opuieuw buitensponghedeu begaat De Turksohe Regeering heeft aan hanr vertegenwoordigen ik het boitenland doen weteu dat de door lU kranien medegedeelde berichten over de te Konstantinopel bestaande gisting onjniat zyn Men weet inderdaad dikwerf niet wat men er van geboren moet I dat genoemde berichten meestal door Russische agenten gemaakt eu verspreid worden is i ker maar aan den anderen kant moet worden gesegd dat ook doorgaans goed ingelichte eorrespondeuten in den loatsten tjjd van de onder de softa t heersohende opgewondenheid gewaagden De Hootensglijnsohe gevolnuohtigden hebben nog ge n bevel kregen om Koustoutiuupel te verlaten maar evenani veiiof om coaoessiea te doen Een ti e stof vaa besohoawing vinden de Frsntohe bladenm de Eondag jl te Bordeaux plaats gehad liebbeude verkiezing voor een lid voor de Kamer viin tfgevaardigdea die rohter geen resultaat heeft oplAiverd daar eene hrrslemming moet volgen De Aiests temmen 6 35 werden uitgebracht op den Kdaat der uiterste Unkeraijde deh heer Mie ierwjjl S Van de lepnblikeinsehe unie de protestahtiobe S AUjke Steeg SSIO stemmen verwierf 0 i den iUat der vertcfailbHide monarchale partijen den eht Chavanty werden ileohta 233C stemmen uitge STEDELIJE MÜU te Gouda Gedaïelide de beide PAASCHDAGEN zalhtt Mnsenm des namiddags van 2 4 me togen den verminderden entreepry van 10 Ct de persoon toegankelgk z n Qouda 29 Maart 1877 Dl COMHUSIC TAN ToiIICHT ÏN BehK CommaDditaire Vennootschap Oif e BIIMM L DBOOGUiEM FORTUUN BOTTEBDAK Zuidblaak n 48 CnOOSSIB TAS TOEZICBT DB HSCKEN Mr J KNOTTENBELT L TA KOETSVELD 6 TAi 8ILLBV0LDT W STOK 6 H WOLVEKAMP Toor GamAt mi Omatakea kunnen de DÉ FOemra g tort mc ftm hg den Heer Mr J FOKTDim DBOOGLEBVBR Advocaat We8t tOTM 2M te Oimtlm rolgens een texgnni Ke sMMil fiWM Kcx TAV ▲ Bunuuir r TOLKOHKN AFTREKBEL DER 8 KWA8 KMACHTHERSTXIXBND TONISCH EN XOORT8WEHBND WO STAALHOUDEND Aanbevolen tegen afmatting van lllujjd of VERMOEIENIS BLOEDSGEBREK of Zijne KLEURLOOSHEID BLEEKZUCHT te LANGZAME HERSTELLING GEVOLGEN Van HET KRAAMBED enz De echte QTJINA LAROCHI is een zeer aangenaam EUhster hetwelk uithoofdo der bijzondere bereidingswijze van IJLROCHE al de werkzame bestanddeelen der 3 beste Kina soorten geel rood en grijs bevat J Fabrieksmerk gedeponeerd GENERALDEPOT Zijne voortfeffehjkheid bo en alle andere preparaten is in de Hospitalen degelijk bewezen alsmede door een twintigjarig succes togen Verzwakking of moedelnmkeid maaohwaien Kritische leeftijd en tugun de bekende koortsen der vochHge landen PAKIJS 22 rue Drouot en tn Apotheken Amsterdam bij H H UlotU et C Depot van ROK SM A s oedkoope i kW tmumm VOORHANDEN Piano ZBORST BONBONS Eenst Marcean de Salon lett B 0 60 Stasnu Kutschke Polka C 0 25 Clbmknti 6 Sonatinen N l B D 0 30 Kei o Rosenknospen Volks lied Freut euch des Lebens D 0 30 Keuo Die Letzte Rose D 0 30 Clbmïnti 6 Sonatinen No 2 B D 0 30 Qoatoe Mains 682 Entsche Polka C 0 35 Zang en Piano 681 KflcKBN Ave Maria 0 30 A Brinkman Boek r en Kantoorhandel Tiendeweg De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat b hem gevestigd is een VAN DK EEin £ FABRIEKASfTElV mimm correspondentie uit s Gravenhage LONDEN Deae medicinale bonbons zijn in 16 soorten te verkrijgen te O o u d a bij J H BOERS Wijdstraat Deze onderneming in 1849 Ixsonnen heeft in 28 jaren ruim 450 nitgtoochte Muziekwerken uitgegeven dóór dftidelgke druk gezuiverd van alle fouten die zoo dikwyls in de ongineele uitgaven voorkomen zwaar stevig en wit papier OBOervindt zjj steeds meerdere belangstelÜng De aanschaffing dezer Muziek is door hare lage prgzei voor een ieder bereikbaar gemaakt daar voor elke pagina slechts 5 cent wordt berekend GUIMAUVE WITTE DKOP GBLORODNE JUJUBES Prns per doos 70 cents V 35 Voor lennwen en cholera ii ChofQdön aan te bevelen De overige Soorten Prg per doos 60 cents Vs 30 Voor SprekftB en Zangen worden VOICE JUJUBES leer aanbevolm Maandelflks verschgnt strait eene Iflst der nieuw uitgegeven en herdrukte werken die door den ondergeteekende op aanvraag geregeld aan huis wordt bezorgd AUe andere Mnziek uitoaven worden in den kortst mogel ken tgd geleverd Uitgebreide HoUandsche LEESBIBLIOTHEEK VOO Grouda én Omstreken De voorloopige Catalogus is il 15 Cent franco E p h 17 CeDt verki g ar spoedig verschgnt et Ie Snplement bevattende vele nieuwe werken Kantoor en SchrUfbehoeftefl Kinderwerkjes enz enz P C HOOG GouwB hoek Turfnmrkt C No 67 Zondag 1 April GOÜDSCHE COURAWT Aieuws en Advertenliehlad voitr liouda n Oiiistrekeo bracht zoudat het mooarchals element een geduchte uederltt hreft geleden evenals de candidutuur der werklieden da ircleheer Costiiiiig uiet meer dan 328 stemmen verkreeg De groote meerderheid die de caadidaat der radicale politiek bij deie verkieting heeft behaald geeft aau de antirepsbUkeinsche bladen aauleidiug tot heftige aanvallen Uit Ttuitsohland ontvangen wg eenige verdere berichten betretfende de wuse waarop aau de oueenig heid tosschen prins von Bismorek en generaal Stoaefa den minister van marine een einde gemaakt is Generaal Stoach had zija ootriog ingediend omdat de rykskauselier op krasse wgise in den Ryksdag zyn gedrag veroordeeld had om tonder hem t raadplegen een gedeelte van lajn budget pnja te geven Prins Bismarck verklaarde dat hg nooit lyn toestemming zon gegeven hebbeu eu dat hg weigerde deze handrliiigeu des ministers als een presideut voor het nrvolg te erkeiiuen l e Keizer heeft daarop aan generaal Stosch eea brief geschreven die niet aan den Minister maar aan den officier gericht was voor wien gehoorzaamheid plicht was Hem werd geboden zgn verzoek om ontslag in te trekken en te bigven Aso de fimn wordt uit Berlijn getelegnpheerd dat deze oplossing der moeilijkheid velen zoo onbevredigend voorkoDit dat voorgesteld wordt om voortaan een officier onbenoembaar te verkhuen als hoofd van de admiraliteit Aan een particuliere correjpondent uit Kota RdJja utchin Janiari 1877 ontleent het Saiideliilad het klgende fOmdat toch in onzen gezondheidstoestand in Nederland steeds veel belang word gesteld heb ik evenals eenige andere nieuwsgierigen het hospitaal te Pauteh Perak eens in oogeneohouw gaan nemen Op den eersten oogopslag zou men zich verbeelden dat het oude hospitaal van deu Kraton daar hoen was verhuisd daar het eerder deu naam mag hebben van eenige bgeengebrachte bamboezen barakken dan van een aau de eischen voldoend hospitaal Daarentegen mag ran het nieuwe choleragebouw veel goeds gezegd worden Het is een fiiiik gebouw luchtig van hout niet steeuen vloeren opgetrokken Van de daarin dndelqk opgenomen 4 choleialgders zgn er gelukkig 3 hersteld en slechts 1 overleden dnf is het op dit oogenblik weer ènbevolkt De bandjir i hebben we weer gehad en untuurlgk weer eene overstrooming van het terrein oui onzen Kraton Het 2de veld batiljon kampeert te Kotta Petjoet en de kolonel van der Heyden gaat in het belang onzer troepen verschillende linieu inspecteeren Twee Ëugelsche stafofficieren zullen bg de ophanden nieuwe operatieii daaraan deelnemen Vleesch brood en wgn en andere vivres worden veel beter dan vroegfr eu men verneemt daarover dan ook mindere kLichten van den soldaat dan voorheen BINJJE NLAND QOUDA 31 Maart 1877 Het eind examen aan de Burgeravondschool alhier dezer dagen gehouden heeft tot resultaat gehad dat van 11 jongelieden die zich voor het examen hadden aangegeven en welke allen leerlingen waren der school aan 9 bet getuigschrift kon wotden geschonken en wel aau A Koerta C Sanders A Amesz P de Wilde A van Vliet C H Gabiy J van Zwol J Grovestein en R N Pugk Voorts weiden bevorderd van de 2e tot de 3e klasse J Lugthart J L W van der Pool A van der KleiJD N de Boer A P Blok A Liesker en I Krom Bn van de Ie tot de 2e klasse 0 de Zeeuw 8 Kraueveld A vaa Uonteo J Hoek H Smit A van den Hoek H D Brink K Berlijn P de Jong W K F de Joug W Kramers J C Mansveld L Linthorst L C Knoop J P Boot J Bini W Bgneveld C F Schluter H C Peletier N P Sprugt W van Krimpen en J F v d Linden Prijzen werden toegekend in de 2e klasae aan ISen Minister ia verantwooiddük voor zijn daden en moet daarom volkomen VTg heid hebben om zgn ontslag te nemen een officier heeft als hij minister ia geeu bevelen aan te nemeq of bet gebeeïe beginsel vaa mitilslrriede reraotwoontaÉjfUieid l dt s Bh ipbieit Op getag vaa de Omlf Kfticê hebben wg in ons Vorig uammer oorastbarende berichten medegedeeld betreffende den toestand van den Pans die tfaa e gedeeltelg k weder worden tegengesproken Z H zoo wel teer twak zija en niet bmger kniaen gaan maar was toch nog krachtig genoeg om een deputatie Sngeisohen e ODtvangen die hem kwam bedanken voor de benoeming au monseigneur Howard tot kardinaal Ter voldoeniug aan t verlangen vau den president der republielc van de Vereenigde Staten zullen de repeblikeiuaehe en democratische gouverneurs van ZnidCarolina de heeren Packard en Nicholls zich naar Washington bege en om over den toestand in fanc staat te spreken hebben ieder een proclaiiratie aitgevaanligd waarin zij een beroep doen op de bevolking A V d Klegii J Stom A H C hart J L W Blok C A Kram middelmatige prgs H C van Vliet een kleine prijs Bn in de Ie klasse n O J Boot H Smit K d Kriisls N de Boer J D een groote prg J Lngt L G Hoogeboom A P Liesker I Krom allen een Lugthart C J Verschoor J P V d Klegn allen Voor deu cursus in de hulpwetenschappen van den Undbouw in de jaren 1877 79 aan de hoogere j burgerscholen iu Friesland te geven is vastgesteld het navolgend gewgzigd progrumma f Natuurkunde 1ste jaar Enkelvoudige werktuigen livenwioht eu beiveging vau vaste lichamao vloeistoffen eu gassen Warmteleer 2de josr Leer vaa 4 het lioht voor zooverre die betrekking heeft op het leven der planten Wrgvings electrioiteit toepassing I van warmte leer en wrgvings eleotriciteit op de t A V Houten J Hoek versohijpselen in Hen dampkring en asu de onpar 4iü USl J t Man l i i Kramer aUeneengroo prgs J O ilau vaa iuu SoUeikuude Ui mr O