Goudsche Courant, woensdag 4 april 1877

♦ MEI IVISGEVMNG Binnenlaiidsche Vaart 1877 Woensdag 4 April N 1966 DUKOMAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIiLAND doen te weten Dat in voldoening aan ari 31 van het Reglement van Sihieland de ver deziog van ÜOOFDINGELANDÉN en HOOFDLNGELANDEN PLAATSVEBVANGBaS voor de distrieten als hieronder nader vermeld zal plaate hebben op DONDERDAG den 5 APRIL 1877 van des voormiddags ten 9 tot des namiddags ten 2 ure in de hoofdplaatsen derkiesdricten als big axi 25 van meergenoemd Reglement zgn aangewezen te weten voor bet Ie kiesdistrict ia OetnMe in de Uitspauni cna VsBODiiSii KoerswAOiui voor het 2e kiesdistrict te Bieinnjk in de Herberg db aan voor het 3e kiesdistrict te Nieweerkerk a d Yuel in het GemeentehdS en voor het 4e kisdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehuis en wel In bet iBte DistrictVoor den Heer C J VERMEULEN Boofdingeland volgens rooster van J RUIS Uoofdingéland Plaatttnrvanfer l aftreding In bet 2de District Voor den Heet C üTTDENBOGERT jBbo jM fanrf i volgens rooster van rf R VAN ALPHEN HoofdingeUmd PlaaUvervan tr aftreding T T T lo bet Sde Distriot Voor den Heer B HOOGENDIJK VAN LANGE HoofdingelanJ volgens rooster van D P V CAPPELLEN J7oo d n eion i P oo TO rBany T i aftreding In bet 4de Distriot Voor den Heer H J VAN GENNEP Hoofdingeland t volgen rooster van P VRULANDT HoofdingeUmd PlaatnerMnger aftreding DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCBILLAND De Secretaris Rentmeester De D kgrsaf W C WIJNMALEN J A VAILLANT GOÜDSCHE COURANT Nieuws eD AèerleDÜeblad voor Gouda eu Oinslrekeo OeS O aAinoic 8 §ooh f 8 3H¥¥II MVA a OOP 00 9 00 f MaWMVlA S 09S WVIA l 3H iTiBA gfiHJ aOVl a3pu83f3 ao uap jooa dou j U8uia ao ioj U8 uiapoa uaiadox m am aaidmoo MaTtaXSaOXXOOH KiiaiOHiIi3f I P wooA 3m9 3 aoaa uapuBqaooA Jo De ondergeteekende neemt bg deze de vrgitcid v ue geëerde be nstigers bekend te maken dat hg mim voorzien is van de nieuwste patioons K4RPETTËIV Behang en Gordijnpapieren GANG en KAMËRMATTËN Horren Gaaz en allies wat verder tot het BEHANGERSVAK behoort en belast zich tevens met het SCHOONMAKEN van VLOER en GLAZENKLEEDEN Hopende het vertrouwen waardig te maken noem ik mij UEd Dw Dienaar B DE JONG Schilder en Behanger Gonwe C No 2 00 Aanbesteding van een WOONHUIS te Gouda op DINGSDAG 10 APRIL des namiddags ten 1 nre in het Koffiehuis cns ILuuio ii aan de Markt te Gotuia Aanwijzing Donderdag 5 April van 12 tot 2 Dur De teekening ligt ter inzage ia bovengenoemd Kqffiehnis alwaar bestekken a ƒ 1 verkrggbaar t n van af Maandag 2 April Inlichtingen worden gegeven door J C TAM WIJK Architect JieMmlm w N mumms Biiukctbakker en Kok Harea 1 beveelt zich hg voortduring aan tot t leveren van Dejeuners Diners en Soupers per Schotel of per Convert voor TROUWPARTIJEN of andere FEESTEN J Ëen Dagmeisje gevraagd bg Mej nu db PUTTE Lange Groenendaal STOOMVËHVËHiJ Chemische VVasscherU van Gebr PALTIIË Almelo Onderaeteekende AGENT van bovengenoemde op groote schaal ingerichte Fabriek zendt de Goederen lederen ZATERDAG uaar 4 m fo op W VAN DEK PALS Markt ECHTE EAU des FEES Bekroond op de Wereldtentoonstelling te Pariis 1867 te verkrflgen i f 1 50 da Fkoon bn Clu VAN VIVE Jr en B SCHOLTEN Coilfeurs Haar en Baard verwen in Blond Bruin en Zwart zonder Huid öf Linnen te vlekken als men de Flacon half gebruikt heeft en het bevalt niet alsdan wordt met genoegen de betaalde 1 60 teroggegeven GoCDA BBUK VAN A SmüsmKH gevestigd te AMSTERDAM A Op Schepen n Stoombooten op alle Binnenwateren van Europa B Op de Goederen en Inboedels per Schepen Stoombooten en per Spoor C Op geldawaarden pr post door Europa naar en van Amenka naar en van OoitIndiè n De Volmagt en Instractie liggen voor belanghebbenden ter inzi e bj den Boofd Agent te Gouda den Heer A L WIECKERT TAILLEUR Lang e Groenendaal heeft ONTVANGEN de nieuwste FBANSCHK an ENGEL8CHE STOFFEN BÜSSEM EN LAEENS Zich minzaam aanbevelende tot h leveren van alle KLEEDINGSTÜKKEN mmm sEvmosi Men vraagt tegen MEI of eerder eene nette flinke DIENSTMEID goed kunnende Werken Koken en voorzien van goede getuigschriften Adres in persoon bg den LiWnr dezer Courant Openbare VrUn tllige Verkoopiog pm eonUmt geld op VRIJDAG den 20 APRIL 1877 desvoormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoning oond door K V Edoold Kz te Goaderat van KOEIJEN die onlangs gekalfd hebben t df op t kalven staan 8 PINKEN Eeniae KALVEREN 3 ZEUGEN die gebigd hebben of binnen kort zullen biggen Voorts 1 Boerenwagea en breede loop 1 Fransche Chais 1 Narrenslede 3 Schouwen diverse Bonw en Melkgereedschappen eene Party MEUBELEN en HUISRAAD en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden Nadere IntormatiSn 2$n te bekomen tenKantore van den Notaris G J SPRIMJT te Ouderkerk a d IJttel 421ste Oetu hriA nit oijn albmn wegMM DERGROEI VAN HOOFDHAAR T schonken door HH Geneeskundigen en particulieren M Na de inhoud van een nacon aangewend te hebben is de kale plek reeds meer uls de helft kleiner En ik twjjfel niet boo ik nog eene flacon van n aanweud ofikhebmgn hoofdhaar weerom zo alt ik iet vroeger gehad heb zjjt dus zoo goed en zend er my nog een UEd kunt van dit schrgven naar goedvindiog gebrmk maken Gelieve behalve eerstgenoemde flacon er nog 3 te zenden met gebmiksaanwüzing voor personen die ik reeds gerecommandeerd heb Nevens dezen komt een postwissel groot 8 gulden it Get H GORES Veearts te Geervliet Uitral van Haar Roos of Sohilvera Dun Haar Kale Plekken Pijn in da oobedelbnid baarworm vroegtUdig grijs worden al deze oaaanflenaunhe£tt worden verbannen door de AMERICAN BALM Ifinnen korten tfld verkrögt debthaan eWd haar vorige groeikracbt weder Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postz els of postwissel alsook op rembours bö THBOPHILÊ HaaAnndige Frederiksplein No 32 Anuterdanü Kennisgeving De VOORZITTER Txn den Oemeenteraad te Gtuda geeft niwr nacleiding der Wet run den 4dttu Julij 1860 St tMni D 37 kennis dat de Lijaten de peraoiMD aanwijiende die tot bet kiecen sa Leden der TWEEDE KAMER ran de STATEN GENEHAAL ïsn dè PROVINCIALE STATEN en den OEMEENTEBAAD beroegd zijn definitief gesloten en op de Plaattelijkt Secretarie zgn nedergelegd aliVkar danrran inzage kan worden genomen op de tmrkiage ran dea morgens 9 tot des namiddags één nre terwgt borendien eerstgenoemde Lyst is aangeplakt aan den ingang ran de SI Anlho iettraat bg den Kinweg de tweede aan den ingang ran de Patertletg en de laatstgenoemde aan den ingang Tan de Korte OreenendMl bü de Markt Gouda den 28n Maart 1877 De VOORZITTER roornoemJ VAN BERGEN IJZENDOORN He brie Nota s Achter het voorloopig verslag der vertegenwoordiging omtrent het wetsontwerp tot regeling van het lager ouderwgs worden drie nota s gevonden even merkwaardig om hetgene zg bevatten als om hetgene men vruchteloos daarin zal zoekien Afgaande op den inhoud van het geheele verslag dat een bedaarde verbetering van ons onderwgs bedoelt met behoud der grondslagen van de wet van 1857 had men in de nota s de denkbeelden der tegenstanders mogen verwachten en gedeeltelyk is dit dan ook het geval van anti revolutionaire zgde wordt en tegen bet ontwerp en tegen het verslag in de erste nota verzet aangeteekend Van Katholieke zgde had men in de tweede nota hetzelfde kunnen verwachten maar die partg heelt gemeend het zwggen te moeten bewaren Wel voeren de bladen dier partg een hsftigen strgd tegen het ontwerp wel wordt het daar volstrekt onaannemelgk en een bespotting der bekende grieven genoemd maar te vergeefs zoekt men in het verslag naar iets wat aan de Katholieke gemoedsbezwaren voldoening zou kunnen geren Wel wordt gezegd dat de verplichte schoolgeldheffing en de redactie van art 16 slechts schgn concessiën zgn maar wat men verlangt wat men eischt wordt niet vermeld De tweede nota toch is ook van een lid der antirevolutionaire zgde die zich in deze zaak van ziJn partg afscheidt Eindelgk zullen zeer zeker eenige leden der verte Bnwoordiging niet ingenomen zgn met de denkbeelden van vele en zeer vele leden der Kamer die ja wel iriilen verbeteren maar langzaam zooveel mogelgk met behoud van den tegenwoordigeu toestand Van de radicale partg mi men een nota mogen verwachten maar ook in die verwachting is men teleurgesteld de derde nota toch is van den heer Bastert die zeker met onder de radicalen zal geteld worden en in deze nota ook volstrekt geen radicale beginselen verdedigt de drie z £en die door dien vertegenwoordiger nogmaals besproken werden waren reeds voldoende in het verslag toegelicht die nota is dan ook wel de minst belangrgke maar misschien de meest praktische der mie In de eerste nota leggen acht leden der anti revolutionaire partg hun beginselen bloot Zg stellen van de aanneming van een door hen geformuleerd nieuw artikel 1 hun verdere medewerking om de wet tot stand te brengen af hankelgk En wat willen zg nu Het nieuwe artikel kan het ons leeren het luidt De zorg der overheid voor het lager onderwgs trekt zien uit tot De bevordering van de opleiding van het onderwgzend personeel De nitreiUn van verlof acten tot hetgeven van onderwgs De nitbetalinK van en vaste jaarwedde van rgkswege aan alle oude f li afrs volgens bg deze wet vast te stellen fallen De toekenning van pensioen aan alle onderwgzers made volgens bg deze wet vast testellen regelen Het honden door de gemeenten van scholen zitplaatseu opleverend voor alle kinderen wier ouders of voogden openbaar onderwgs voor hen begeeren Het honden van toezicht op het onderwgs Zal wel geen voorstander der openbare school bezwaar hebben tegen het vermelde onder 1 2 en 6 door het gestelde onder 5 zou de tegenwoordige toestand geheel veranderen het bgzonder onderwgs zou regel het openbaar onderwijs uitzondenng worden en wat nu punt 3 en 4 betreft hier treeüt de geld quaestie zoo op don voorgrond dat alleen daarom de regeering nooit zal kunnen besluiten om die eischen in te willigen Blgkbaar heeft men reeds met tal van b 2waren te worstelen om de openbare onderwgzers eenigszins voldoende bezoldigingen te geven wat zon het dan zgn als ook de bgzondere onderwgzers uit de staatskas bezoldigd moesten worden ZJn dus deze eischen noch door deze regeering noch dooreen volgende voor inwilliging vatbaar men moet rtoanan dat opMahsrtig de i wa sa han zgn blootgelegd Zeker zal de minister na deze verklaring overtuigd zgn dat zgu ontwerp ons den zoo gewenschten vrede na jaren van strgd niet zal brengen maar tevens dat die vrede te duur zou gekocht zgn als die alleen op die voorwaarden kan gesloten wordèti Strgd dus ook in het vervolg strgd wat ook het lot van dat ontwerp moge zgn blgft agitatie plichtsbetrachting voor de anti revolabonairen de voorstanders van óns openbaar neutraal onderwgs moeten het eenige wapen gebruiken wat hun na verloop van tgd de overwinning kan en moet verschafièn verbetering vim het volksonderwgs De tweede ndta van een afgevaardigde uit ons district den heer Bichon van IJsetaonde de heer Kugper had de eerste mede onderteekend verdedigt een andere regeling van ons volksonderwgs hg fri splitsing der volksschool naar de godsdienstige gezindheden in grootere gemeenten en snbsidie aan bgzondere gezindheidsscbolen in kleinere gemeenten Hervormde Luthersche Doopsgezinde Remonstrautsche Kathoheke Oud Katholieke en Israëlitische scholen om nu nog niet eens te spreken van de onderafdeelinj en in ieder kerkgenootschap Want zeker znllen niet alle hervormden hetzelfde onderwgs voor hun kinderen begeeren en dit zal ook wel eenigszins met de Katholieken bet geval zgn Hoevele scholen en schooltjes dus hoeveel oorzaken van verdeeldheid twist en godsdiensthaat niet slechts op bet gebied van het onderwgs maar ook in de gemeenteraden en da gezinnen Moet dit het middel zgn om den tegenwoordigeu strgd te doen ophouden dan is zeker het geneesmiddel schadelgker dan de ziekte Maar waarom toch zooverre gezocht wat in de nabgheid te vinden is Men wil godsdienstonderwas voor de kinderen des volks het is de plicht der kerkgenootschappen om in die behoefte te voorzien De staat zorgt voor het maatschappelgk onderwgs laat da kerk zgn verplichtingen vervullen ten opzichte van het godsdienstig onderwgs Zgn er gegronde aanmerkingen t en het maatschappelgk onderwgs door den staat verstrekt nog meer gegrond zgn de aanmerkingen tegen het onderwijs dat onder het toezicht der kerk staat of liever kan het op den naam van onderwgs in dengodsdienst aanspraak maken Velen zgn er in de laatste dagen weder toegetreden zg hebben hun belgdenis afgelegd hoe weinigen hebben dit nit volte overtuiging kunnen £ en 1 Aan wie de schuld Nauwelgks éu uur in de week wordt onderwgs even en hoe is dit onderwgs dan nog ikwgls Maar genoeg hierover Wanneer de bestrgders van ons neutraal ondertrgs berustten in den tegenwoordigeu toestand wanneer zg het maatschappelgk ouder wgs aan den staat overlieten maar hun krachten en middelen wgddenomhetgodsdienstonderwgs door de kerkgenootschapen te geven beter te regelen dan zou de strgd ophouden en de Nederlandsche jeugd zou de rmchten plukken van de pogingen door staat en kerk tot hun ontwikkeuiig en beschaving aangewend De heer Bastert dringt in de derde nota vooreerst aan op het behoud van bet subsidie stelsel voor bgzondere scholen voor uitgebreid lager onderwgs in het belang der kleinere gemeenten i Vervolgens tracht hg rl 16 te verdedigen door te wgzen op tegenwoordige toestanden het mis bmik dier bepaling niet de toepassing kan i naar het oordeel van dien afgevaardigde rchu leIgk zgn n daarom wenscht bg de toepassing over te laten aan de hooge regpering omdat bg noch bg den raad noch bg de gedeputeerde tatMi Mnoe maea waarborg tegen mo relijke misbruiken vindt flet gevaarlijke van die bepaling wordt dus ook door een voorstander geconstateerd eene voldoende reden om haar aanneming zoo krachtig mogelgk te bestrgden In de derde plaats eindelgk wenscht de beer Bastert bezoldigde schoolopzieners vooral ook omdat lig in de meeste kleinere gemeenten weinig practische resultaten van de inmenging der plaatselgke schoolcommissien wacht en bet toezicht dus geheel op den schoolopziener rust Ziedaar de eischen van de anti revolutionairen en die van een gematigd man Het antwoord der regeering zal ons doen zien in hoeverre de regeering gebruik wil maken van de wenken aan haar gegeven Met belangstelling verwacht men het regee ringsantwoord Zal de minister in dit antwoord het stelsel van geven en nemen verlaten en zich verklaren Of zon eerst nit de twee aanstaande verkiezingen te Amsterdam en te Tiel moeten blgken is welke richting zich de volksgeest beweegt om daarnaar het antwoord te richten 1 het de wil der vertegenwoordiging is om het onderwgs te r len ware het te wenschen dat het antwoord zoo tpoedig mogelgk ingediend werd opdat de vertegenwoordiging bg haar terugkomst het ontwerp in openbareberaadslagingen kan behandelen L BUITENLAND BiiltenlanM Overziclit De berichten uit Londen en St Petenbai g doen rerwachten dat gedurende de Faaschdagtn het Rossisohe protocol zal geterksnd tijn Voorloopig waaien de politieke winden dua weder nit den vradekoek Men zij eehter voorzichtig niet al te groote iUuiën te makón Want door al het loren en Rieden zal er met veel bijzonders lot stand gekomea hoogstens ieta dat de sohgn redt en roorboplg den oorlog voorkomt totdat Rualands finanoién gunstiger zijn Omtrent deu inhoud is mets bekend ilea segt dat Rusland lou beloren ïiofa te onts fenea zoodts Turkije rrede beeft gemaakt met MoDtmegro en het Turkscbe leger gedemobiliaeenl is De Busaisohe regeering wensohte deze belofte niet in het protocol ¥