Goudsche Courant, woensdag 4 april 1877

0 i te tieinen samt h iir si hriftelijk te doeu aan de Britsche etj cering uit t vergutiaiug om het memorandum voor te lezen aan het parlement De heer iioyjrd ilu grootste vriend der Turkeniu het Eai parlement is tot interimair gezant teKonstantiiiootrl benoemd in de hoop dat hij de Porte I ll kunnen overhalen uieta te doen dat met ditprotocol iu strijd is Een telejirjm v in Donderdagavond uit Konstantiuupil meldt De PolUuclv CorreipOHdem van den SOsten verneemt dat tu den loop der maand Maart op lertohilleude plaatwu iu Bosnië geve ohten toucheu de opstandelingen en Turksohe troepen plaats hadden waarbij de laatsteu steeds de nederlaag leden Uit Frankrijk kuaieu enkele beriohteu waarin velen xullen belang stelleu De heer Jules Steeg de caudidaat der Gambettisteu heeft Uja caudidatuur te Bordeaux waar hy iu herstemmiug kwam ingetrokkeu De nitraradicale audidaat wordt lus gewis verkozen Voorts verneemt men dat de begrootings coiqmi sie een belangrijk besluit genomen beeft lij wil de behHtiog op olie en op het goederenvervoer pi r spoor la petite Vitesse awheel afgeschaft zien De miuHter Tan fiuanciéu had h iigzame vermindering voorgesteld Ten derde heeft Miic Mahou een besluit uitgevaardigd om de Prateatantsche theologische faculteit van Straatsbatft uau Parys over Ie brengen De faculleiten der Kobtageleaniheid geueesknnde natanrknnde en letteren warrïi reeda vroeger van Straatsburg naar elders overgebracht De theologische faculteit te Straatsburg was voor beiydera van den Lutherschen godsdienst Msu heeft nn plan de theologische hervormde faculteit Tsn Montauban eveneens naar Paryi te verplaatsen n dan eeu ineeusmelting van beide tot stand te brengen In Denemarken loopt het constitatioiieeie raderwerk in de war men weet dat de Tweede en Eerste Kamer het over de begrooting niet eeiis waren en de beslechting der quaestie daarna is opgedragen aan een commisaie uit de beide Kamera in deze commissie wil lè oppoaitie of de liukerzqde der Tweede Kamer Tan niets weten indien niet op het ontslag van het Miniaterie werd aangedrongen De llegeering was iDtvsschen geuoodzaaikt een voorloopige begrooting in te dienen daar 31 Maart de laalate termiju was De gemengde oommissie is nu uitae egaan zonder de laok eens te kunnen worden zoodat twee rapporten in de Kamer behandeld worden Sen bericht van Zaterdag meldt dieiiaang iande nog het volgende D zitting van den Ilyksdag ia verdaagd De begrooting is niet aangenomen Het föUttkim weigerde alle beraadslaging hoewel de Toonitter van den Ministerraad t woord had verlangd Na versefaillende mislukte pogingen is eindelijk door de Itahaaasche kamer van afgevaardigden met u groate meerderheid van stemmen 808 tegen 2U en wetsontwerp aangenomen waarmede men Italië wel gelnk mag weusohen Het bevat nl de invoering van verplicht lager onderwijs t Was het zevende wetsontw p van dien aard dat by de kamers was ingediend De in de Italiaanaohe kamer van afgevaardigden ingeboden begrooting voor 1877 levert eeu gunstiger indoyfer op dan in jaren werd verkregen zij sluit nl met een batig slot van 12 millioen De minister constateerde dan ok dat de toestand van het budget teeds verbetert en deelde mede weldra eeu wetsoutmrp te zullen indienen op de j lploitatie van paar eaapoorwegen De rsgeering is veider voornemens administratieve herrormingen in te voeren zinder Teawel verandering te brengen in het euwicht der tw pootiug Zq zal wetsontwerpisu aanbieden om luigianurfaand den gedwoifgeu koers af te schaitcn batreCenda de oonvetaie van onroerende goederen van ooofi es en paroebiéu tot invoering eener b n ing op de vervaanüging van binuenlandsobe suiker enz Qver de handelatractaten sprekende zeide de minister dat hij geen verlenging voor langen tijd kon toestaan en ten stelligste de gelykheid voor de contracteerende partyen lou eiscben Nadat de minister een WMioatwerp had aangeboden om d iroalatie van papieren mnnt en van ander papür vdw kmertisatie tot tO millioea te beperken de fcamer tot 8 April a op reces gescheiden Wq Tenemeii tot ont genoegen dat de berichten Tia iWy Mtm httreffende de gezondheid van den Pkm oojnin wifsa en Z H het plechtig feest der ktrfc ia df Sixtqonhe kapel ion knnnen by wonen Yrqdag ooderloahl bet AmenkaaMche Kabinet de iatiehteu over deu toestand van Znid Caioliaa zooals mi door ChmfasrlaiB en Hamptbn d beide eonenril riT SIM te goavcnteais van Znid Carolina aan den pmsdeni zijn Tooivwtdd Zaterdag werd op nieuw lUbtaetnnd nhoodeu Hat sdiynt dat de meerderhrid ao het Kabinet er voor ia om de federale troepen tüt GkHsstoa t eng te BINNENLAND GOUDA 3 April 1877 Het Stedelijk Museum werd gedurende de beide Paasch dagen door 207 personen bezocht waarvan 27 daartoe van den gewonen en niet minder dan 180 van den verUagden toegangsprijs gebruik maakten Naar wij vernemen bestaat het voornemen om ook hier de zoogenaamde Jubilé zangers die dezer dagen overal optraden een concert te doeu geven en wel op Donderdag 12 April e k in de Groote Kerk alhier Zooals men weet zijn genoemde zangers vrygelaten sluvcu die tot doel hebben bijdragen te inueu voor de Fiilk ViittertUf Eeuige dagen geleden herstelden we een fout voorkomende op het dominésbriei e waarop abusievelijk een preekbeurt was wexgelaten Bij het laatst uitgekomen briefje is dit wederom het geval Éet sohyut dat de opateller daarvjn medelijden heeft met de hh predikanten die dezer dagen zoo herh i ildelijk moeten optreden en daarom tracht hen te helpen door zoo nu en dan een bcurtje te smokkelen Voor belangstellenden deelen wij mede dat Vrijdagavond in tegenspraak met t dominé sbrief je kerk zal worden gehouden in de St Janskerk des avonds om half zes uur en dat dan zal optreden de predikant van Amerom By deu landbouwer S Bijl te Nieuwerkerk aan den IJsel is opnieuw de longziekte uitgebroken een rund is onteigend en afgemaakt Eergisteren zag de sehoenmaker J K te Oudewater een kind in de haven op het punt van verdrinken Zonder aarzelen sprong hy er by had het gelnk hette redden en zag toen dat het Zyn dochtertje was Naar men verneemt heeft de Belgische Regeering den in en doorvoer van hoornvee herkomstig uit Nederland van Lanaye tot Lommei Limburgsche grenzen wederom toegestaan In de afgeloopen week zijn in de provincie Utrecht geene gevallen van longziekte ouder het rundvee voor gekomen Men Bchryft aa de Leidicie Ct Benige vroege tulpen bcgiunen ie bloeien anders kon men dikwijls om dezeu tyd het oog laten guau overge ueele velden met bloeieude tulpen eu fayaciuteu Over cene maand bloeien doorgaans de erwten in de Veeiien thans staan zij ziek van het water ongeveer een decimeter boven den grond Onder Veur is het niet beter gesteld met het poten van bloemkool en het auleggeii van Droeibakken Wijd en zyd wordt de nensch naaf droogte geuit rant aan tal van bouwlieden zyn de handen gebonden Opnieuw zullen akkers met aardappelen omgeuolven moeten worden want bet Is gebleken dat ilc spruiten van gelegde paters verrot zijn In EuphoHia lezen wij het volgende De Lcicerlieveude Vifreeuiging Nic Beets te Utrecht beeft haar ouden roem weer schitterend gehandhaafd De 6e der wintervergaderingen gehouden 20 Maart 1 1 wa geheel gewijd aan werkzaamheden der leden terwyl de Heer W van Voorst van Gouda hls gast was nitgenoodigd om twee Nommers te vervullen Deze opeude dan ook de reeks van voordrachten door het reciet van ter Haars Dochtertje van Jairus Met zijne klankvolle stem en zijn helder geluid verwierf hij aller toejuiching Wat ons betreft we hadden gaarne hier en daar een weinig meer kleur gewenscht De iunig weeinoethge toon die uit het geheele gedubt spreekt en met weg te oyferen is hou hi r en daar een tintje velen waardoor vooral wat betreft het gedeelte waar Jezus zgne stem verheft de eentonigheid allicht wat minder ware geworden Daarop traden een paar andere heeren op De Heer van Voorst volgde toen met Hofdijks Konliigiü der tfoadg Met warinte en bezieling werden de hobfdmoiftenten voorgedragen en zeer gelukkig was dr Spr waar hij den strijd van de moeder vertolkte Ken enkel woord van lof willen we den heer v V dan ook hierbij gaarne toevoegen Zelfs zon het ons om meer dan eene reden aangenaam zyn dat onze rederijkerskaiaers letterlievende vereenigingen nutedepartementen enz dendeclamator wil a uttnpodigeif om eens een avond geheel of gedeelte te jiomen vervullen I De lieer v Voorst besejiiEt over vele middelen die een eerst vereischte zyn van dfn beoefenaar der wel rekendheid en heeft daarenSxiven een onwankelbaar geheugen dat het droeve gemis van een der edelste zintuigen y het dan ook slechts gedeeltelijk vergoedt I De heer v V is Uini maar hoewel hij geleid moet worden op tribtlsa of toOr den katheder de bijval di M bij moet iiioogsten wordt hem niet onthouden Moge het dikwijls voorkomen van zyn naam op de programma s het bewijs zijn dat men hem het levensgenot dat hij deels moet derven op andere wyze Weet te vergoeden De Maatschappij van Landbouw in h t arroudisseaient Eindhoven heeft met het oog op de uitgebreidheid die de ruudertyphus iu Duitsobluud verkregen heeft en op het feit dat die ziekte zich van daar meer en meer naar onze grenzen terpl iutst aan de veehouders in dat arrondissement o a aanbevolen geen hooi of stroo op stellen te brengen dat gedieud heeft tot verpakking vau uit Duitschhind komende koopwaren voorzjohtig te zijn met de zakken waarin kunstmest blom njstmeel of eeuig ander veevoeder uit genoemd Kijk is aangevoerd vreemde koolieden en ander onbekende persaiien uit de stallen te werer by elk buitengewoon ziektegeval onder het vee dadelijk de hulp van een veearts lu te roepen tii eiiidrlyk zoo min op de markten eu elders vee te kouptn en het nieuw gekochte vee cenigeu tyd van het andere vee afgezonderd te houden De punten van beschrijving voor de zeventiende algemeene vergadering vnn het Aardrijkskundig genootschap te honden Zaterdag 7 April 1877 te Amsterdam ziju de volgtnde Mededeelingen eu verslagen van het bestuur Verkiezing van nieuwe leden voor het bestuur Beschryviug van de rivier de Suriname door den beer Q P H Zimmennanu i Mededeelingen over Zuid Afr a iu het algemeen en van de Transvaal of Zuid Afrikaausohe Itepubliek in het by oniler door den heer F C Tromp 5 ielegeiiheid tot het d n van mededeelingen en behandeling van vraagpunten Naar aanleiding van een Henegquwsche LaHtSt6ii £ W bewerende dat footf hoeveelheden kunstboterof mai piriM ondw deu n i im iiieête UollaixiKi teler ia België worden ter inurkl gebracht eeft de Landb CV in overweging jom het woord kuiistboter waarin zoo ligt het woordje kuurt kan worden weggelaten te vervangen door het woord Vmargaria jbutterine of een ander mits het bedrlegelijke woord botir voor het fabriekmatige product slechts geheel verKille Wat in ons land als knuitkiterr wordt iugepAt ni wezenlijke j botervnt eu in er op het oog als werkelijk boter uitziet zo lu lielgiê en zeker ook wel elders onmogelyk onder den vul tbhea naam vau btitk UpU landiichê ioter k unnen worden verkocht althaus uiet per vat or vaatje indien daarop b v het woont margarine gebrand was óf als de fabrikuiiteu het niet als kunstboter ma iraU margarinej uitvoerdeD i Dat de nijverheid meiigseb maakt die voor sommige doeleinden de boter meer of min kunnen tetvangen en die naar men Voorwaar wel iiaièf heeft opgemerkt te verkiezeq z u boven sleehte boter wj hebben er niets tegen voegt de Lttkdb Ct er bij als men ons slecht vorghut geen kunstboter te gebruiken en liever met gewoon i Tet dan met kotiilJwtor bereide spyzen Maar we houden vol dat de kunstbeter m hooge mate gevftarlyk is voor de reuonmée van onze wezenlijke boter iu het buitenland een handel waarmee groote sommen gemoeid zyn en de welvaart van zeer velen staat of valt We houden bepaald vol dat het woor knustbater afkeuring verdient omdat t product t welk dien naam ontvangt in waarheid ge lt boter is maar slethti voor een klein deel boter bevït en omdat door nien onwaren naam voor bedrag en misleiding dfe dent zoo wijd mogelijk Wordt opengezet De Vereeniging van onderwyiers in de gymnistiek in Nederland zal heden en morgen een algemeene vergadering houden in de Gymnastiekgebou der Ryks Ho jgc Burgerschool t Utrecht Onder de punten van behandelinjf konten o a it volgende voor Hoe dient men meisjes gjrAÏnksiiek te getehr ii te leiden door den heer A A Spreüget OeféHittgai aan de brog voor joagehs in te lëideti door des heer G Hesae De lessen op den langen en keMcn stok in te leiden door den heer J H Gisholf Timwandelingen ia te leiden doqr den heer Ch F Kok Oprichting eener vereeniging van gymnastiek ondnwyzers om de leden b hno overlijden een toelsgt te verzekeren ten behoeve Tan hunne weduwen ii te leiden door den heer J S G Disae Is het l of niet doelmatig om eeu klasse beeteande uit t of SC leerlingen in vyf of zes afdeelingen te r deelen in te leiden door den heer A A SprengOi Gewestelijke vereenigingen in te leiden door oen hes J 8 G Diste en A B Meilink Negen diefstaUen Tan vee uit d6 WcMe ett eea eenvoedige diefstal gepleegd na vroegere veroordtding tot eeilulklre gevangefiistraf vah langer dan eet maanden was de beschuldiging waarvoor Zaterdag voor het Gerechtshof te s Gravenhage terecht tqnd de 34J8rige boerenarbeider T Maat te Leiden woonachtig Niet tegenstaande deze beschuldigde in deu a eloopen zomer in vier weken tyds 51 verdiend en ook later niet bniteu verdiensten was maakte hij zich in de maanden September October en November jl aan de hem te laste gelegde misdaden schuldig Gedurende die maanden ontvreemdde hy in verschillende nachten nit weiden gelegen onder de gemeenten Leiden Oestgeest Hazerswoadea eu Soeterwoude eeu uegental schapen die hij of te Gouda of te Haarlem o op eene andere pluate ver beneden de waarde verkocht De diefstalleu brachten hem ƒ 142 in deu zak ofschoon de gestoleu beesten gezamenlyk eeui vaarde van ƒ 250 vertegeuwooidigden Het laatste f it betrof het ontvreemden van een schuitje Beschuldif de die steeds door middel von vaartuigjes de weiilcu wist te bereiken bediende zich daartoe telkens van schuiljea die hij hier of daar vond liggen en had hij zijn tocht volbracht dun liet hy ze in deu steek Dat wiw ten laatste niet het geval toen verkoebt hy ook het schuitje voor ƒ 12 maar daarvan genoot hij sleehls 1 De kooper had plan het overige later te voldoen maar eer dit had plaats gevonden was de politie in de zaak gemengd Snikkende bekende beschuldigde de feiten te hebben gepleegd maar dit voor vrouw en kiuderea te hebben gedaan Met het oog op vroegere veroordeeling was de eisch van het Openb Miu O Jaren tuchthuisstraf Jhr mr De Brauw als verdediger optredende was van meenig dat elke diefstel op zich gjelven beschouwd als van geringen aard kon worden aangemerkt en hoopte dat er omstendighedeu zonden worden in acht genomen die aanleiding konden geven in het belang van vrouw en kinderen van besch hem eeu mindere straf op te leggen Aan bet einde der zitting deed het Hof uitspraak en veroordeelde den beschuldigde tot 5 jaren tuchthuisstraf Sedert drie weken eet men Marseille leeawen vleesch de kapitein van eeu pSkketboot heeft een doodeu leeuw uit Afrika medegebracht en voor den verkoop met een spekslager te Marseille een coatraet gesloten De winkel is steeds stampvol met lieden die coteletten of lapjes van den Koning der Woestyn verlangen en sedert drie weken reeds warden al diii aanvragen beantwoord t Moet dus wel een Treeselijk groote leeuw zyn geweest Ia koopmanstyl is weglating van bet persoonlijk Toornaamwoord vrij algemeen gebruikel k Dat toalbederf is dezer dageu een handelshnis te Beriyn duur te staan gekomen Het trok een wissel van i 9000 mark aan eigeu order in de volgende bewoordingen Ztilt Sie tut Ordre ton 8elbtl eiiz Deze wissel werd voorwerp eener reohtskwestie Het Rekit Oberiandeliftncht verklaarde den wissel van nul en geener waarde als zynde onvolkomen en onverstaanbaar dewyl het peraoonlijkvoornaAmwoord KKi voor uielbif ontbrak en daardoor de geheele formnle onzin was De tijd der post zegrl alburas is Toorbij en toch hjondt het verzamelen hier en overal niet op Wat wordt dan toch met al die afgeslerapelde postzegels gedaan Zeker is op verschillende teotoonstellingeu zag men er staaltjes van dat een massa gebruikt worden tot het vervaardigen van mozaïek plakwerk op tefél es enz Voorts zyn er allerlei verhalen in omloop de ohiuesche regeering zon voor elke 1000 een slaaf vr laten eeu engelsche zonderling zou mits hem een millioen postzegels geleverd werd binnen een zekeren tyd aan een braoeflige doohter Tan een geaaeuvetd pniissisch officier 1000 tdt bruidschat geven en een aantal zoodanige legenden meer Een verzamelaar op groote schaal de heer Waldstedt te Halle a S deelt thans mede wat hg vt neJ doet en waarom hg zieh voor loezendlug vriendelyk hoildt aanbevolen Rier wordt ons dila een stellig deel der bestemifing van gebraihte postiegels openbaar Hq schrijft sedert eenige jaren heb ik my zoowel by vrienden eu bekenden in mljite Wdouplaats al iu alle plaMèn en landen in hunne goede jftaast aanbevolen om my zooveelUM k de door hen ontvaagea postzegels te zenden Ziehier tot welk einde Il sta iu betrekking mat dsQ i4el GostS Statzer ditekteur van het Idioten i utitu t in het hertogdom Brunswijk eii uitgever van het BivtmttluKigKkm VollablaU Dat instituut eene aittmititende inrichting bestaat grootendeels nit vrywtiUge giften en bydragen De mensohenliefHe verzuimt lüets ni de kas te styren en vinélt eens werkzaam slle 4ei hulpmiddelen Daartoe behoort het byeenbrengeu van massa s postzegels Genoemde direkteur zendt ze aan de duitsche zendelingen iu China door ier welwillende tusschenkamst zy tegen ongeveer 2 Mark per 1000 verkocht worden aan chinezen die er voor r ke koopliedea en iliandarqnen hannrbehangsels van maken De heer Wald4tedt beVeelt zich dus ten behoeve Tan genoemd Idiotmi uti uttt dat reeds een zeer merkwaardige uitetekeude inrichting geworden is byzonder aan om met de toezending Tan kwantiteiten gebruikte postzegels verblyd te worde Gedurende euigen tyd achten wij ons verplicht de aandaoht der zieken te vestigen op de nerkwaardijt ti tucimppen der teerkafula om Qw ot ingeval van verkoudheid catharreu teering en andere aandoeuingeu van de bronchet en lougen Eone zaak heeft ons echter byzonder getroffen namelijk dat vele personen die in onze j armachie komen om dat geneesmiddel te vragen den naam zijn vergeten en het omschnjveu met den naam van pillen globules ja zelfs pastiles AU men zich direct tot ons huis wendt is het onj gemakkelyk het geheugen van deu kooper te hulp te komen maar dat is niet altyd het geval als men zich elders aitnmeld om genoemd geneesmiddel te verkrijgen en dat kau tot nadeelige vergissigen aanleiding geven Wij verzoeken daarom de koopers vriendelijk den naam van lei kapmla van Qifol wel te illen onthouden Ten einde dl e dwaling te voorkemen gelieve men zich vooral te herhinneren dat de handteekening GUYOT in drie kleuren gedankt is op het eliqaette lat ich op eiken flacon moet bevinden Vergadering van den Gemeenteraaa ZATEBDA tl MAART Tegenwoordig de fah van Btrgeo IJzendoorti voorz Tfanlij Remg KlHt Luljten Prinee Kniwubnrp Noothorrn vsnOuor Mptaemaki r Fortuija Oroo leever vaa Stranten Post Droat Sauiaoai Strarer üoedewaagen en Suel De DotBleQ der vorige vergaderiog worden itclezin en gearreatteril InKekomaa ii eene misaive t d den beer hl J Besaekamp faoodtiiide iDDige dankbetuiglD oor het hem toegedachte geBcheuk wordt roor kaDmatcevlDg aangenomen eeni fe adreaaeo van verschiUeode ptTtoiieo die als brugnacbter aan de brug op de Gouwe verzot ken iange teld te worden tiT viaie eo beDoemiog lu eene volgende vergadering eea beredeoeerd verslag laa da zondbcids commiaaie over 1876 wordt gesteld in banden van B t n W om te dienen b bet gemeente verslag daarna Zat hel ter lezisg bij de leden nttdgaaa ees adrei vaa D HooroMD ea P van Dnio kenniagevende tMt ty eigriMsra S n gewordel van grond aaa da Bogen an plan ztjn die te bebonwen eo ia verband dasruiede verzockca den iBDor aldaar af te breken wordt gesteld in banden tan B en W ter fine van bericht en raad een adrea van mej de wed S Suiken en J de Bram verzoekende een atukje grond dat aan eervlgenoemde in erfpacht IS uitgeven op laatstgenoemde te doeu overscbryven in banden van ti en W een adrea van den heer H K van der Woerd benoeiad ala hoofdondcrwi r te aBo h tegen 1 Mei as en kennlagevende dat alle pngingeo vroebieiooa x die betrekking latar te vervollen waarom adreasant eervol verzoekt togen 1 Uei B en W deelen ntede dat voor het Cngelaeb bMr ook geen aoder onderwijzer ia stellen dos voor bet ontslsg tegen 88 Mei eervol te verleenen dit wcfrdt algemeen goedgekeord een adres van bet Bestuur der spoorweg maatschsppij LeidenWoerden ta a Hage veizoekeudc eenige geneculegrood onder Alpbeo gelegen t koopen voer 130 1 oiet copie van bet contract beide stnkkeo ti r visie een voorsle van B en W op het in baonc banden gestelde adrea on den direeteor van de nostscbappg voor nieowegeoctroieerde gasberciding ten einds de aangevraagde grond van bet beatedelioghuia met af te staan maar geen bezwaar hebben om den grond aan de Vest en hoek vtn de Lotarosstaeg af te staan tegen 4A per jaar ter viaie een voorstel vnn fi en W tot bf M overaelirQving vanposten op de begrooting san 1876 tor visie B en W bieden aan eene eoncept instroctie voor den Archivaris der Gemeento ter visie Aan de orde ia eeu voorstel tot goedkenriog der rekaning en verantwoording van hat door do Kamer van Koophandel en Fabrieken gevoerd geldelyk beheer over 1676 aloitende roet een voordeelig saldo van 18 eontan wordt algemeen goedgekeurd Het err iek van dan heer H W O Koning ora de bmg tuaachen de Wachterstraat eo de Laxarnskade af te breken en het daaronder gelegen water te dampen het rapport tan H en W luuJt om het veraoek in te willigen nadat hierover van gedachren gewisseld werd is het voorstel van B en W aangenomen met 13 tegeif 4 stemmen die van de heeren Lnijten Fortnijn Droogleever Kranenborg en Samaom Het voorstel van 8 en W om de bestaande zwemsohool voor minvermogenden open to stellen vtaarvan de behandeling in de vorige zitting is aangehouden B en W stellen als nn voor onder goedkeuring van Rgnland ene verbetering aan te brengen voor 520 de heer f rinee wil dit gesplitst hebben eerst do verbetering aanbrengen en dan uitmaken of dezelve ook voor mnivermogendeo zal opengesteld worden dit lokt eenige diacussie uit daarna wordt bet verlangen van den beer Pnnce 10 atemmiug gebracht en afgewezen met 13 tegen 3 steramen die van de hh Lnyten Prince en Snel het voorstel van B en W wordt daarna aangenomen met 14 tegen 2 stemmen die van de hh jjoijten eu Prinee Na machtiging om aan de genomen beeloiten nllvoeriug te geven zonder reenraptie eindigt de vergadering Laatste Berichten Londen l April De Obmnur bevestigt t het protoool Zaterdag namiddag geteekeud is 8t Petersburg l Apnl Volgens alhier ontTaniptn berjohten heeft de ouderteekening van het protoool gisteren te Londen plaato gehad De mededeeliag aan de Porte aal spoedig volgen Londen 2 April Na de ouderteekening van het protocol dooi de Tertegenwoordigers der 6 groote Mogendheden in hetToreiffn office confereerden von Beurst Ton MHaeWr Sohouwahiff eU Menabrea met d Har court op de Fransche ambassade De Fransche ambassadeur is daarop naar Fanjs vertrokken Petersburg 2 April De Golm ziet in de oiiderteekeniug van het protocol de overeenstemming der Mogendheden daarvoor dat de Porte verplicht is de eisohen p de conferentie gesteld te voldoen en tevens ook de erkenning van het recht van Busland om over te gaan tot dwangmaatregelen roor t geral de Porte aan de voorwaarden onder welke Busland het mogelijk acht zijne troepen van de Turksche grenzen terug te trekken niet mocht voldoen Het resultaat waartoe nu de Oostersche f naestie gekomen is is volgens de Qolot te danken aan de krachtige belauglooze bemoeiingen vau Kusland Washington 2 April De heer Hampton democratisch gouvernear van Zuid Carolina ül heden luuniddag derwaarts terngkeeren Hy vertrouwt dat de Bondsprwdent de bondstroepen uit de hoofdstad f p Mt J tertéroetel pox4 txe Gevonden voorwerpen en aan het Bureau van Politie alhier gedeponeerd Een paar nieuwe kinder Sokjes Een Parapluie die is iu het boterhnis blijven staan Ecu Kmiwaged die op de Markt gevonden is Een Houten Midail ion nfpt ftrtret Ee Witte Zakdoek En eea Zwarte Handsohuen Burgerlijke Stand eEBOllBN 86 Haart Nieolaas noden J vnn Dam en W Wolvers Adriauus Johannes ooders P Oosthoek en A C Vergonwe 1 April Sinton Petrus ondrrs C W M de Kegzor en t Dekker Johannea Coraeliv OHders C P Steenwinkel en J C van der SInis Theodora ouders J Siravir en ES H S Spykermana 2 Willem Cornelia oudere D de Rotte en M van Ee 3 Johanna Geertroida onders D L Jongerbeld eu M 0 Weeldenbnrg OVERLEDEN 80 Maart E BorchwSrd 31 C J Verhoek SS j C Iley 54 j CA 1 van Bnnren 4 j APVERTEWTlfiN Heden orerleed onze jongkte liereling JOHANNES MARIA AUGUST 6 V EAÜLING D H KAÜLING DE NXEFF VkRGSOKSEN öo ia 2Aprill877 Di nog iets te vorderen hebben van denondcrgAefekende geKere xieli aan té melden toot VRIJDAG a a bg dem Beer J H EROM Wödstmat È PBIVÉ Gouda 3 April 1877 GEVRAAGD ii en 1 MEI of eerder EEN tevens RUKNËCHf Prot G Ue t ongebawdf Adres aan het Bureita dezer CQjirant Openbare Verkoopinof te OUDEWATER op WOENSDAG den lln APRIL 1877 des Toormiddagg ten 9 ore Tan eenen NETTEN ten Sterfhnize van den Heer ROBBBTÜS FRËELS aldaar D ag te roren te zieö WORDT GEVRAAGD terstond uiterlijk DONDERDAG MIDDAG 12 otlr EBN GESUHIETE ZIEKEN ÖPPASSEÏ 1 den Heer J DROOGLEEVBR FORTDÜN Seoj taris alhier Zich in peMoota aata te laelden Singel R 360 Aanbesteding van een WOONHUIS te Gotida op DDTGSDAG ie APRIL des nuüiddags ten 1 dre in het Koffishais cos H ui uai aan de Mirkt te Gouda Aatatigzibg Donderdhg 6 Ajiiil tsb 12 tot 2 uur De ieekeniig ligt terinia is bovengenoemd Koffiehuis alwaar bestekken l 1 yerkiögbaar vgn van af Maandag 2 April Inlichtingen worden gegerett doW J C TAN WUK Aïohitecl Mttttrdam