Goudsche Courant, woensdag 4 april 1877

MALZËXTRACT GËZOKDHËIDSBIER vao JOH HOFF Hofleverancier te Berlijn Centraal Depot Amsterdam Smalle Bloemmarktbij de Stil8teeg Fl54 Dit welsmakend GEZ0NDHEID8BIER is ten gevolge van zjjne verrrasaende soms tan het wonderbare grenzende uitkomsten door de voornaamste en meest beroemde Geneesheeren als dietisch versterkingsmiddel voor Reconvalescenten van hevige ziekten alsmede bij BorstIjjders wegens zfln niet prikkelende werking bfl chronische Maag en Haimorrhoidanelijden en ook bjj algemeene zwakkelgke toestanden eenparig aanbevolen en door ontelbare dageljjks in de Couranten voorkomende dankschrjjven volkomen bevestigd Prflzen l flesch 45 cent 6 flesschen 2 20 13 flesschen 4 40 De flesschen worden a 5 cent berekend en tegen dien pr a steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bfl de Paleisstraat F 250 Te Goada bg J C van VRBüMINGEN Vrijdag O April 1877 W 1967 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda eo Omstreken De inzending van adyertentièn kan gesclileden tot éón uur des namlddagz van den dag der uitgave X DE LIBRIJE is des Woensdag s van 12 tot 2 uren weer voor het Publiek geopend Namens Libryemeesters J FOBTUIJN DROOGLEEVER De ondergeteekende neemt bg deze de vryheid zfloe geëerde begunstigers bekend te maken dat hji ruim voorzien is van de nieuwste patroons KARPETTEN Behang en Gordijnpapieren GANG en RAMERMATTEN Horren Gaaz en allies wat verder tot het BEHANGERSVAKbehoort en balast zich tevens met het SCHOONMAKEN van VLOER en ÜLAZENKLEEDEN Hopende het vertrouwen waardig te maken iio m ik m UEd Dw Dienaar B DE JONG Schilder en Behanger ouwe C No 200 PiiMPiiiroi HARTING Frères Gouda Oostbaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Dessins Speciality d Agrandissements et de Portrait emullór Mm vraagt 1 MEI een FLINK DAGMEISJE iMveo de 15 jaren geschikt eenig Huiswerkte verrichf n Adres onder letter A aan hetAdvertentieBureau van A KÖK COMP Boekhandel te Godda Openbare Verhuring bij opbod voor één Jaar VAif 1 DRIE Perceelen UITSTEKEND GOED WEILAND te zunen uitmakende de zoogenaamde Hooge Weide aan den Ringvaart bg den Rijnspoorweg in den Zdidplaspoij b onder de gemeente Moordrtekt kad bekend in Sectie Afrünommer 1483 groot 13 H 81 A 10 C als perc 1 gelegen tegenover de kad perc 1340 1343 perc 2 b wiover 1344 1347 en perc 3 tegenover 13481352 Zullende de vermoedelgjte grootte van ieder perceel bfl de Verhuring worden opgegeven 2 NEGEN Perceelen BEST HOOILAND S waaronder de weg daarvoor gelegen alles tegenover de f Hooge Weide als voren en kad bekend n 1340 groot 1 B 60 A j 1341 groot 1 58 1342 groot 1 60 1343 groot 1 60 1844 TOot 1 56 1345 groot 1 68 1346 groot 1 56 347 groot 1 60 en 1339 groot 78 A 90 C Aihis behoord hebbende tot de nalatenschap van wglen denWJl G Heer K van HOÜWENÏNGB TAN SPRANG Op DONDERDAG 12 APRIL 1877 voorin tan Kif nre in het Koffijhnig cHamionie aan de HaiM te Oouda AaavKDg hnnr 12 April eind 1 Novem 1877 Dag van huurbetaling 1 Oct 1877 De PtNMien zullen eerst ieder a onderlgkea daarna in combinatie gaan Inlichting h ten Kantore van Notaris 1 KIST te Gouda bg wien de voorwaarden van af APRIL t lezing znlkn liggen De Heer VAN MIEROP Turfinarkt VRAAGT tegen MEI a s EBNE Keukenmeid EMieE FABRIEKANTM LONDBN Deze medicinale bonbons zijn in 15 soorten te verlurijgen te Oouda bij J H BOERS Wijdstraat GUIMAUVE WITTE DBOP CHLOfiODNË imm Prgs per doos 70 cents Vj 35 Voor zenuwen en cholera is Chorodgn aan te bevelen De overige Soorten Prgg per doos 60 cents V 30 Voor Sprekers en Zangers worden VOICE JUJUBES zeer aanbevolen IJ I 68 OPLAGEN tobr heeft wel geen verdere aaobeveling noodig ditfeit is het beste bewijs voor deszelfs dengdelgkheid Voor zieken die slechts een beproefde geneeswgze tot herkrijging van ban gezondheid noodig beoben is ndk een werk van dubbeleWaiUrde en een waarborg daarroor dat er nietde minste sprake van i mei nieawr gentesmiddelen op hnn limamen proeven te nemen looala dit belaas maar al te raak geschiedt I Van de HoogduitHihe uitgave van Dr Airy sNatUUrgeneesWijSe zijn 68 oplagen versohenen en is de tweede oplage van de Nederduitsche uitgave 496 blz sterk in betrekkelgkkorten tgd reeds geheel en al uitverkocht zoodateen derde oplage noodzakelijk werd Duizendenen duizenden hebben a n de in dat werkbehandelde geneesmiddelen hnn gezondlieid te danken gelijk uit de veelvuldige getuigschriften die er in voorkomen Uijkt Nitmand venoimederhalve dit uitmuntende populairgenees kundige werk dit slechts 1 kost bij zijn gewonen Boekhandelaar te koopen of tegen toezending van 1 Fostwiasel if 1 van Bicbtie s BoEXBANSiL te Nijiiieje te ontbieden die n banco aanvrage vooraf een qittreksel uit dit werk van over de 100 blz gratis en franco W beootdeeling zendt QOOBA DBVK VAN A BUNKMAN Men is voornemens om op MAANDAG 9 APRIL 1877 des voormiddags Ö fifa ure op de Hofstede bewoond door F vanÈS te Langeruigeweide ten pverstaan van den te Wo rrfenresideerende Notaris 8 LAGERWEIJ in het openbaar te Veilen en Verkoopen 21 KOEIJEN 1 PAARD 3 PINKEN 1 PINKSTIER eenige KALVEREN voorts diferae WAGENS SCHOUW BOUW en MELKGERBEDSCHAPPEN en eenige MEUBELEN Nader bg Biljetten omschreven Informatiën ten Kantore van voornoemden Notaris LAGERWEIJ en ten Kantore van den Notaris P M MONTLTN te Gouda GEEiX RUiMATIEK MEEai Sedert eeuwen woedde deze heillooze plaag in s menschen leden voort met een steeds gestadigen vooruitgang zonder dat één middel is kunnen gevonden worden dat een grens aan haren voortgang zette veel minder haar bedreigde Men gebmikt de dure baden men kleedt zich in baai en j htvries men slikt Revalenta en Hoiloway s Pillen men smeert zich in met diverse zalven men wendde de electriciieit aan doch niets stuitte den vooruitgang van bet Kuinatisme Thans is in deABSHAÜBBIN S WATTEN een goedkoop en zeker middel tot verdelging van Eet Rnmatiek gevonden een ieder beproeve het met ligte en ernstige pguen van dien aard en men zal bg de laatste spoedig sonlaas en verdere genezing ondervinden terwgl ze de ligte pgnen onmiddellgk doen verdwgnen De kosten zga onbeduidend slechts 30 ets per blad met een gebruiksaanwgzing voorzien en onderteekend door mg bereider en HoofdDepdthouder A BRBETVELT Az te Delft en verder bg T A G VA DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS ZevetJmizen T W DEN UIL Schoonhoven J GOUDKADE Boêko yp OÏÏO HOOGENDIJK CapelU a d Umi vA REIJNART Oostpoort Rotterdam 3 H KELLER bij ZOON Weete Wagenstr LEVEMQEVAARUmB HOEST van Kinderen Kuchhoest Zoogehaamde Blauwe Hoest odmiddellgke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door de sede i vele jaren bj deze Kinderziekten eenig goed bevonden Druiven borsthot Alleen echt verkrggbaar in flacons van fl 2 die van gsele flacons vsin fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent die van vritte capsnlen voorzien gn waarop nev staand fabriekmerk te Smda hij T H 4 Wolff Leidin E Noord jk Mplun aid ü L VsnMsinn k ZooD Apoth Sod4gremn F Tenloot Bothtopt A J D Twont Dtlfi L TIC Lwnven 6rttvtnha§ t L Snibilié Apoth BauTimmJe W Hendrika SiuutrteU 1 D dln Battog Bitlt tnitrf wed de Budt Oi fowi F Joiiker Ueiiborj RotUrdam C J ï Sllibf ii Apoth Syntüt C 1 a Giol SehooiOimm I Wolff ft Drog Voorbur A n Vem Wadiamin C in Em Weerdn W H t Digg De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAÖ WOENSDAG en ffilJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per poat 2 BUIT ENLAND Buitenlandscli Overzicht Het protocol dat reeds zooveel pennen in beweging heeft gebracht is eindelijk ter Gereld gekomen Doch niemand weet nog waartoe de mbgendheden zich verbonden hebben en welke dr uitwerkselen zullen zijn van deze overeenkomst A eel vertrouwen op het effect van deun maatregel is er nergens Heden zal het stuk aan het üngelsche parlement worden overgelegd en wordt spoedig de kennismaking niet den tekst mogelgk Nau het schijnt heeft Engeland het prato ol geteekend op voorwaarde dat de Bnsaisohe regeering haar legers zal deraobilise ren of iefa zal iloen dat daarop gelgkl zoodrs Montenegro vrede heeft gesloten met Tnrk je en zoodra dit rqk ook geneigdheid toont zelf zijn legen te ontbinden en den ernstigen wenscK openbaart om berrormingeE in te voeren Te recht zegt de 7Vau dat tiree slaten onmogel k zich tot iets kminen verbinden dat minder beteekent Iedereen behoudt volkomen vrijheid om naar willekeur te handelen en wat de Time van het protocol zegt is r iker het mooiste en vleiendste wat men er van verklaren kan namelijk dat het een vredelievende strekking heeft doch dat het hoogst onbezonnen zou zijn te meenen dat daarom het gevaar voor oorlog verdweneit is Het protocol bindt niemand Dngelaud Busland en Turkije behouden geheel en al bun vrijheid van handeling en van de Turken hangt het thans af of het vrede zal zgn of oorlog Turkije moet Bualand s voorwaarden aannemen of bet is oorlog zegt de Daily Next en z n correspondent te Petersburg telagrapheert dat dit ook iu Buslund de overtuiging is Dit zoo zijnde is de tijding dat Engeland het protocol geteekend heeft minder bemoedigend dan zü eenigen schijnt Ten eerste blijft bet de vraag of Turkije toe zal geven en vrede zal sluiten met Montenegro ten tweede of Busland zich bevredigd zal achten door Turkije s totHuck naar hervorming en geneigdheid om te ontwapenen Over de vredesvoorwaarrten welke Montenegro eischt loopen de berichten zeer uiteen De Porte blijft naai het sdhijnt weigeren om Niksieh af te staan aan de dappere bergbewoners Zij wil dien staat niet vergrooten naar het westen of naar het oosten waarop Engeland voorstelt dat Turkije in bet noorden voldoenden grond aan de Montenegrynen zal afstaan om hen in staat t stellen gtnan te teeleu voor hun voeding zoodat de telkehs terogke reade hongersnood zou kunnsn bestreden worden De stemming in Turkije zal echter de regearing wellicht belatten ook dit grondgebied af te staan Volgens een later ontvanyen telegram zal de Porte weidrs sirtwoorden op hef protocol der mogendheden Vtin dat antwoord zal ved afhangen want zelfsIndien de Pali Mali gelijk heeft en fiosland gaarnevan het protocol gebruik zal maken om terug tetrekken daar het inziet dat de ontbinding van Turkse wakysch nlyk de ontbinding van Busland zelf ten tëvolge Jion hebben dan nog kan Busland niet temg ekken wanneer Turkge van geen schikking weten i Mogen wij eohter de berichten door de Köln Zeit uit Konstantinepel ontvangen gelooven dan zou het met het vooruitzicht op deo vrede veel beter staan dan uit de logische gevolgtnjtking uit de protocolgeschiedenis moet voortvloeieui te Weenen zou generaal Ignatieff met den Turkschen gezant reeds bnproken hebben dat het veel beter was dat Busland en Turkije zich direct met elkander ventonden men zou zelfs voorlou iii ziju overeengekomi D dat Montenegro z n eisen tot afstand van Niksiok zou laten varen en zich met een achter die vesting liggende landstreek zon moeten tevreden stellen een Tnrksch gezant zou ziéh naar Petersburg begeven om het verdere te regelen In verband hiermede zou een telegram uit Konstantinopel woarin ais gerucht wordt gemeld dat de Minister van Marine BeOuf Pacha met een sending naar Petersburg zou worden belast t Zon zeker echt Bussisch zyn op twee plaalsen te gelijk te onderhandelen De Paaachdngen i n verder iveral rustis voorbygegsan te Berlijn waren de rerloring der oudste dochter van den Duitsehen Kroonprins en de veigaardag van von Bismarck die door den Keizer en den Kroonprins persoonlyk geoomplimenteerd werd het onderwerp van gesprek Aan de Kola Zeituug wordt uit Berlijn gemeld dat de heer von Bismarck gedurende de jongst verloopcn 14 dagen weder vrij ernstige aanvallen van zijn oude kwaal te verduren heeft gehad Daarenboven komt hij er openlijk vooruit dat het geschil betreoende den chef der admiraliteit en nog vele andere zaken die gedurende de jon gst veiloopen dagen zijn voergevallen hem zoo hebben ontstemd dat het gevolg hiirvan is dat hij zich gedurende geruimen tijd aan de behandeling van zaken wenscht te onttrekken Naar het beweren van sommigen zou de heer von Bismarck op zijn ontslag hebben aangedrongen hieraan ecther wil de Keizer volstrekt niet toegeven iar men zegt wil de Keizer den heer von Bismarck een verlof van een jaar toestaan Dit echter is zeker dat de heer von Bismarck een langdurig verlof zal erlangen Aan dit alles worden allerlei geruchten verbonden Zoo zegt men djtpde heer von Stolberg tot vioekaneelier zal worden benoemd en dat ue heer Caraphauseu minister president zal worden Volgens anderen zal de heer von Mantenffel de voorloopigc jilaatsvervanger des hecren von Bismarck zy n M t zekerheid kan nog worden gezegd dat nlle gernchteu betreffende gerezen geschillea tusschen den Bijkskanselier en den heer Oamphausen niets dan verzinsels mogen genoemd worden Men meldt uit Berlijn oan de Veeer Zeiluttg dat de zaak van graaf von Arnim door het hof van discipline te Potsdam voor eenigen tjjd veroordeeld op 3 dezer in hqogste distantie sol dienen voor het opperste rijksgefechtsbof van discipline te Leipzig De heer von Aniim heeft volgens den berichtgever Vf geleide g rlagd om z jne zaak voor het gemelde hof te verdeüligjsn Het hof heeft geweigerd den veroordeelde Op a verzoek vrygeleide toe te staan De Bank md Hand Zeitmg bevat een bericht uit Kizsa volgens hetwelk de toestand des heeren von Arnim als hopeloos wordt beschouwd Daarenboven beeft hij door een zwaren aanval van roos tolkat et gevioht verloren Uit Italië komen berichten dat de Paus groolc geestkracht getoond heeft door honderden vreemdelingen te ontvangen en zich langs hen te laten dragen om hnn zyn zegen te geven doch dat hg bgzonder zw k is en het gebruik zijner beenen ferloren heeft ADVEBTENTlfiN word n geplaatrt van 1 S regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GRÓOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VUF CENTEN De Deenscbe rijksdag is uit elkander gegaan zonder een enkel hoofdstuk der begrooting te hebben Bangenomen De beide kamera hebben de door de badgetcommlsaie voorgestelde amendementen aangenomen en iedere discussie geweigerd het Polkatlmg met 37 tegen 24 en het Landttking met 61 tegen 18 stemmen in weerwil dat de president van Sen ministerraad het woord had gevraagd Een dergelg ke toestand is onhoudbaar rn ui weldra tot een crisis moeten leiden daar bet miaistene tot aftredea zal moeten besluiten BINNENLAND GOUDA 8 April 1817 Vrijdag en ZatePdog a s lal het vtHjtlijkMid examen plaats hebfaea v nr d betreUrin t sMshectli onderwijzer aan de openbare tnasekeosekool Drier Morgenavond zal in Knustmia eette Agtaatené vergadering worden gebonden van de leden der kioer vereeniging Kerkelyk Inkeer tot het stellen vaacandidaten voor de Collegiën van Beheer en Toezichtbg de Ned Herv Gemeente alhier Een talrijke opkomst is ie t bdang der goed zaak door deze vereeniging voorgestéon leer ge wenscht De Librye of gemeentelijke bqekerij ia us gedurende eenige maanden gesloten te agn geweest omdat vertim roering van de boekenkasten noodig was thans weer toogankelgk Er is werkfllgk zeer veel verbeterd Pe kasten sgn thans zoodanig geplaatst dat op lUe boeken behoorlijk licht valt terwgl door de nijm meriug der boeken het opzoeken van de vtrlaugde werken in een oogenblik geschiedt Voegen we daarbij dat er ook meer gelegenheid tot het plaatseu van boeken is en dat het geheel door verwen witten enz een aangenaam uiterlgk heeft gekregen dan zijn we aan het gemeente bestuur dat voor deze verbeteringen de noodige gelden toestond erkentelijk Wij kannen twerkelgk onze belangatellende stadgcnooten nitnoodigen om eens een kgkje te gaan nemen De boekerij s lederen Woensdag van 12 tot 2 iwr geopend bij de woning van den koster dcf St J d kerk vindt men den ingang gemakkelijk De Baad der Gemeente Beeo ijk hééft besloteli tot asnvuUing der algemeene politieverordening eeae bepaling vast testeUen van den volgenden inhoud De eigenaars of huiuders van gronden welke met vrndltboamea zijn beplant zgn verplicht jaarlgks vdór den 16n Februari de zich daarin bevindende rupsenneaten uit t halen ep te vernietigen Elke overtiedi Bg faji wotd g tiaft met cene geldboete van ƒ 6 J 0 De exanjens voor Isger ohderwijs ia d provincie Zuid Holland zgn gisteren aangevangen Djè voorde akte als hoofdonderw r vrerden hedea te Hage voortgezet De Minister van Finantiën is voetneisens esn wn beiangi e w igaag e breagsa in de wetMhop de registratie n de suOcessie bèliiStiBgeB Equ Jgoe strekkende wetsvoardmeht zal nog deze weftli ljP n Baad van State iu behandeling worden gebny M In verband net dezen maatre l staat da Ra Ke nomen atsohaifisg van den accijns op de vstff f fu