Goudsche Courant, vrijdag 6 april 1877

vroeger haar eercwacht heblieu uitgemimkt ten gescheuke aangeboden eeue prachtige groote pbotografie vervaardigd door deu heer V Julins von Kolkow achter lijst eu vau de handteekeningeu der gever voorzien Pr Or Ct Uit Roggel meldt men SI Haart aan het Dagblad De haltetarrige weigering vau al de raadsleden om de betrekking van wethouder daartoe benoemd zijude aan te nemen waardoor sedert September 1875 het dagelyksch bestuur dezer gemeente slechts uit deu burgemeester die tevens secretaris is bettaat blijft steed aaubottden Het gevolg hiervan is dat versobeideae zaken door de wet aan het college van B en W opgedragen zoonis o a het opmaken der kiezerslijsten alleen door den Burgemeester worden afgedaan Hei Gereehishof te Ameterdam heeft deu 22 jarigcn schrijver ter gcmeeute secrctarie aldaar wien zaak wij iu de vorige week vermeldden aohuldig verklaard aan deu hem ten laste gelegdeu diefstal in een bewoond huis door middel van biuneubraak en hem onder aaunemiug van verzachteude omstandigheden vooral zijn jeugdigen leeftijd deswege veroordeeld tot een cellukire gevaugenisatraf van 2 jaren Nederlaudsche vissehers hebben weder eens last gehiul van hun Ëugelsohe collega s uit Vlissiugen scUryft men ui aau de Siiddelb Ct dnt naar men Verneemt van de visschers tloep de Zttu door Ëugelscbe vissehers eeu bakeuton met bakeuliju eu twee lijnen Wuut is gestolen Dit is reeds ne tweede maal iaX zulks geschiedt Ook van andere vaartuigen hebben de Britten dergelijke voorwerpea geroofd Het is bejammeren voegt de ourrespoiidetit er verder b dat eeu Regeerlag zoo hooghartig eu prikkelbaar als de Britsche die zich tot in de afgeiegeuBle landeu doet sield n als de üelaiigeu vsn een harer onderdauen e 6krcukt worden uiet w et te bedenken om zood lii e ruoverijcu die gednrig voor komen te beletten Ook de Nederlaudsche Begeering sohgut daartoe de macht te uulbrekeu De Amsterdamsche Vereenigiug B ebt voor Allen heeft het initiatief genomen tut vorming vau eea Nederlaudsche d puui ie vau Ruomsch atholickt n bij het 60jarig bisschoppelijk jubelferat van tie J nu te n i redactie dezer onoluslo uiteen ZQ u motie werd met vcrgroote pieerderheid ver vorpeii Door den heer Heldt wordt voorgeatcld ooi iu het adte op te nemen dat alle gemeenten veiplicht morti a ziju kosteloos onderwys te geven aau heu die het virliuigeu Het principe in deze motie uedtrgilegd wordt verdedigd o a door deu heer umnlüu vau Kysiiiga Na een vrq uitvoerig debat wordt date motiu met 99 tegeu 61 stemmen aungeuomeu De ouiielusie van hei hoofdbestuur wordt op dit puut met de motie Heldt aangevuld Uu kwestie van leerplicht lokte een geanimeerd debat uit Eeu motie van den heer mr W W vau l euiiep om den leerplicht in die geuieeuten iu t voereu die aan zekere te bepalen voorwaarden voldoen werd met hqna unanieme stemmen verworpeu De heer mr J A Levy wil in het adres opgenomen zieu de weiischelykhèid dat de oudertnjzer de begiuseleu der staathuishoudkunde kent Die motie werd door hot hoüf bestnur overgenomen oor den afgevaardigde uit Deventer werd voorgesteld De vergadering verlangt geen opheffing der schoolcommissiën nwar hare bestendiging met voldoende regeling harer bevoegdheid Het hüufdbestuur was vau oordeel dat die commissièii uiet overal gebiedend noodzakelijk zijn Het al uf uiet nuttige der schoolcommissiën werd uit oerig beoprokeii Het resultaat hiervan wiii dut de motie Deventer mtt 7it tegen 67 stemmen werd n iiigcnoirii ii Uieruu kwam aau de orde eeue motie tot aftchafliog vau de ergt lgkeude examens De vergadering sprak zich voor het behoud der vergelijkende examens uit zoo iu de wijie van examiueeren verbeteriug werd gebracht Betreffende het facultatief stellen van het Inudbonwouderw js iu art 1 der wet wenl besloten iu dit adres er op te wgzen dat dit equ plaats hmiu vinden bij het voortgezet ouderwijs De vergtideriijg acht het onmisbaar dat de wet voldoende watirborgen bevatte voor de uitureiding en een betere regeling der inrichtingen tot opleiding van onde wijzers in het algemeen eu voor de vermeerdering vau het aantal rqksleervakscholen in het bijzonder eu zij acht het voorstel der regeeriiig om ook iwii bijzondere lagera scholen van rijkswege normaulklassen te verbiudeu strijdig met het hoofd begiusel der schoolwetgeviug De vergadering wenscht dat het Hijk een vast aandeel neme in de kosten van het gewoon lager De Locherasche Gemeenteraad herft eeu verordening vastgesteld tegeu hst nithakn van vi atupsten en hst dooden eu vaugen van vogels De tramwaydieost te t Hage van het HollandiW spootkigstatiou tot aau de Kapalbrug is seder eeuige dagenViu vollen gang De aansluiting it 4 BhukotUknde en vertrekkende treinen is voldood geregeld terwijl de dienst verder lóó is ingericht dat óoV de uit Delft komeude pu agiers iuf eeB gereedstaande ugeii kunnen verstappeu om wJdip de kom der stad te be pikcu De Wiigeübrug teA hij het op en Sfrijclitiu iel H miiuie gevaar oft terwijl aan de hoeken der drujike straten uuiVK noodige behoedzaamheid wordt ftèreden De Vereeniging van beetwortelsuikér fabriekauten in Nederland heeft deu Minister van Finaucien hare bezwaren kenbaar gemaakt tegen de ontworpen snlke Conventie bij behpud van den suiker accijnt Zij ve zoekt den minister aan de vertegenwoordiging een voorstel in te dienen tot a sch il iug van den suikeraeoijui ten einde door aannemiiig daarvan voor onit industrie de conferentie Wensohelijk té maken Volgens waarnemingen te Prede riksoord viel VBMaart jl 66 mm regen f sneeuwwater Hetiniddeacijfer van de Maart maandep der 4 laatate jaren ii 55 m m zoadat de afgeioopen maand 10 m o daarboven is Bij den bilrgerlqken stan3 van de Friesche g meeule Bauwerdèrkem heeft een vader de geboorte aangegeven van ziju twee en twintigste kind Vai deze werden hem vijf uit zijn eerste huwelijk jjtboren tefwijl zqn tweede vrouw hem zeventui spruiten waa vant drieniaal wetilingen schonk Negu kinderen j n nog in leven Uit Londen schrijft men Onbeheerde goederen worden na een bepaalda tgd verkocht Dit is eenvondig Hoe echter i h geeteld met onbekende mensohen Kapitein AdiVi vau het Loudesche sohip Corea is feitelijk in it poaitie dat hy een paar jpeusohen bezit met wie hij niets weet aap te vangen Bij dealde aan den reéhter van k t politiehof der Theems de taqioiiderheden mede en vroeg om raad Hq i in Sept van China temgekeerd ei ft 400 mijlen van het land in een boot twee nMheu gevonden die dra hongerdood na waren iij gaf hun voedsel e nam heu dewijl zij in den waren zin de woorffl nergens te hui behoordeo mede ttaar Engelaait onderwijs voor zijne euiug teii minste de helft van de minima jaarweddeïtler onderwijzers ouverminderd de verplichting van het rijk om gemeenten te gemoet te komen welke joor de koSten van het lager omlcrwijs te zeer worden gedrukt eu behoudens de bevoegdheitl der provinciën om subsidicii aau gemeenten te verkenen De couc Usiëu worden alle aangenomen Ëen nMtie nu het hoofdbestuur in overweging tegeven in het udres te letten pp de bepalingen betreffende de pensioenen van onderwijzers werd door het hoofdbestuur l tredepi omdat het zich inoon peteut achtte dienaa igaande bepaalde voorstellen e formuleeren en du geeu opdracht d ahae wilde l aanvaarden I De motie werd vdr tirpea Ten opzichte van de uitlegging die door de t geering worjt gegeven aan het woord voldoende werd krachtig geprotesteerd zooals dit ook in het preadvie van het bestuur is geschiedt Naar aanleiding ezer bespreking werd in de eerste conclusie van het bestuur toegevoegd bet woord mliami achter onral De volgende algemeeue slotsom werd door de vergadering aangenomen De vergadering spreekt ten slofte het vertrouwen uit dat de volksvertegenwoordiginp hare goedkeuring aan de aanhangige i egeeiingBvaordraoht niet verkenen zal indien deze niei zoodanige iugrijpeude wijziging ondergaat dat zij inderdaad strekk eu kan tat afdoende verbetering fier openbare school oiitfef dat het bijzonder onderwijs bevoordeeld worde in trijd met de kttet en den geest dtr grondwet Namens het hooMbeituvfr werd aan de vergadering medegedeeld dat t Amsterdam h t plan bestaat eeu Schoolmjisenm op te richten en dat daücvoor ƒ 100 door het hoofdbratuur i bijgedragen welke bijdrage door de vergaderijig aeer wor t gebillijkt De secrètaril wekte een igder op dit Mdjaum te steunen Ilienia irerd np iflt eener Commissie ter zake de verzorging van m weduwen van openbate onderwijzers aan de orde gekield De behandeling werd aangehouden het hoofdbestuur over de daarin vervatte denkbeelden een onderzoek inataUkn om de tajppeiil te doen die het noodig zal achten De vergadering werd gesloten nadat de heer Hnmalda van Eysiaga dank betnigde toV zijne benoeming tot eere lid der vereeuiging H dauk eJlpnitter benoeming tot eere iio uei i u R f betuipng aan het hooiabe t ur en aan ded Naar wij vftnemen i aq mad Ag r te Farm door hh stadecten der arouiugschc Hoogeechool dte tegeuoTCi naat men Tcraeemt nog eenige nadrrr vrrbooging Tan den aoc ns op het getieatiUeerd ud orden voorgesteld Tot leden der Nedert koofdcomminie voor de iiitrrnationale teutoouitelliug van voorwerpen vau u jwrheid kunst en landbouw te Farya in 1878 lyu binoernd de hh A Hoogcudijk Ji lid vau het ooUfKie voor de leevisaoherijeu en scheepsreeder te Vlaardiugeu J M vau Kempen iuduatrieel te Voorschotcu I W Hoat vau Tonuiugeu gepen Oost Indisch hoofdambteuaw te s GMveuhage eu J A Williuk WsL te AmaUrdam Door hoofdüuderwijicr viiu een veertigtal bijïondere soholeu t Amsterdam die door 8203 leerlingen beKpoht worden wenl lu de vorige week een adres lagexouden aau Z M den koning waarbg op staatartchterlijke gelijkstelling van het biJMuder met het openbaar ouderw ja wordt aangedrongen Adressanten venoekcn dat het Z M moge behagen haar zorg voor het ouderwga op zoodanige w jie te willen behartigen dat ook voor heu die niet tot de Eeer rqkea behooren de vrijheid om andere dan openbare choleo te beioeken geen gevaar loope Naar men verneemt wor leu iu uuderscheideue oorden de lands gelijklaidende adressen vau adhaesie ia gereedheid gebracht In Leiden is me than beiig eeu afdeeliug van de Kederlaudashe maatsohappg voor tuinbouw en pbintknnde iu het leven te roepen Keeds hebbeu zich raim genoeg deeluemers daartoe aaueeugesloten Al vurens eéhter als loodanig op te treden wil meu lorgen dit flink te kunnen doen de pogingen tot hiertoe bij beUogtteUeodeu aangewend vinden onverdeeldeu 4 Siti Ia de Dinsdag te Amsterdam gehouden buiteu wone lgemeenè vergadering van Collnoiukrwijt iu bet lokaal Wackwitz waren ongeveer IttO afgefaatdigden vsn 145 afdeelingea in NedcrUuid te uwoordig Nadat de Toorrittcr de heer H i K vau Ilooni d vergadering met eea korte toespraak had geopend deelde hf mede dat de Vereeuiging bloeit Het r i tfdeelingen wa van 126 tot 145 eu dut vau Inlea van 1U 000 tot 11 897 geklommen UiatB werd op rooratel van het hoofdbestuur bedotoa oa ia Jnui a geeu alge eeiie vergadering te hoadcB c daarna is overgngaiiu tut de benoeming van i leden van het hoofdbestuur iu plaats van de bh F Uses K Aui uiet herkiesbaar eu mr K Ksidqk Gekozen werd de heer mr Cruemun Borgesio en herkozen nw A Kerdljk Tot leden der commissie behiat met het onderzoek B de goedkeuring der rekening en verantwoording aver 1877 en der begrootiug over 1878 worden op Toontd van het hoofdbestuur geku cu dé hh W W TUI Leunen te Amsterdam H dlauge te Haarlem en M 1 Wufster te Alkmaar Hierna wordt a a de orde gesteld de bespreking der regeeringa voordracht tot herziening der wet op het Lagsr Ouderwqs in verband met het praeadviea T n het hoofdbestuur Het bestuar heeft tot verkorting van het debat op elf punten eonclusién voorgeateld doch de heer Brediu wenscht eeu andere volgorde van debat Hq wil e r t de bespreking van den leerplicht daarna wie het onderwas zal verstrekken en eindelijk wie het onderwijs zal bekostigen De heer Goeman Borgesius wil om tgd te winnen alleen den vorm en den inhoad van eeu aan de Blearing te riohteu adre bespreken en aau de pmdentie van het bestunr overlaten om op het voetspoor in den Bode van Januari j l tiitgedrakt voort ie gaan Hfi doet daartoe de volgende motie De vergidering hnlde brengende aan alles wat het hoofdbeitunr reeds in het belang van het verkrijgen eener goede sohoolwet waarin de openbare sohool moet gehandhaafd verbeterd en bevestigd worden heeft gedaan maohtigt het hooMbestnnr op den grondslag der beginselen netrgelegd in den Btit eea adre aan de Tweede Kamer der Staten eeneraal te ricAten Deie motie wordt goedgekeurd Na de aanneming der motie Borge ias teMe di haar Brediu voor daaraan toe te voegen metdiejk verataBde Qat elke wet op het lager ooderw on i aawwwal wordt gaMbt waarin bet beginaal vaii laaraiiabt niet i nedergdegd Da km J ardqk lce t hierop de oonelmié Toor ran bat ho lbaatBiir bftreffendr den leerpliefat Inideode Sa vogaderiug loo er lich ten zeerste in verheugen iadicii in de wet werd opgenomen het beginsel van deU karpiiekt met bqvoegiug van den termqn voor aqne Wldjihe invattinif ÊH Wfütm dat aaM aieiiwe Mt e bet li er oader i ik Da gandka vaa diea aaid oen moat om 1 111 stnUM tot TocabanidiaR van bet tqdstiii MHf da invoering mogalqk xal ign en hare over mi bit i dat de diuigigè ngecrittgevooidrseht M Üen eiach in de vette aiet voldoet Sa baer BndiiHuti biitkorteGU8 f d i Uasen poor teckens waat niemand verstond huniif woorden gaven de vreemdelingen te kennen dat IJ uit vissohen waren gegaan en daarbij in de volte lee afgedreven waren waerop zg vi r dagen laag gedobbenl en honger gekden hadden Thans zoekt de goede kapitein ouderkomeu voor zijne beschermelingen tot zoolang zij naar hun vaderland kunnen worden teruggebracht De pulitierrchler beloofde hem eeu onderzoek te zullen instellen Met hua openbare verlooning zou zeker goed wat geld te verdieuen zijn Voor t gouden bi acbo sfee t van Fans Fins IX is thans bijeeiif braoht door de Tijd 11 420 37 de Maa ode f 1999 43i ii U Owfkr d l M n 3743 69 ii ket departement Uordogae kreeg de vurige week eeo kudde schapen door drio hflcderinuen gehoed een bezoek vau eene wolvin die oumiddelijk eenige schapen an de kudde afscheidde eu vuor zich uit dreef De herderiniysn zette het beest na en hitste er de huudeu op luu waardoor het na veel moeite gelukte het beest te verjagen echter eerst uaiiat eeu ze tienjarig meisje eeu beet in de waug had bekomen Eea eind verder stiet de wolvin weder op eene kudde De landboawer Moreau die met zijn achttienjarige dochti r op het veld werku zag wat er gebeurde eu liep hoewel geheel ongewapend op het verschrik kelgke dier toe Oumidd elijk iiproiig het bera huiknd naar de keel De bon nm sterk persoon pakte de wolvin iu himr midden drukte hilar ligchaaiu met UekrucktU geu het zijne eu wierp zich met het beest op deu grond Keuige meters ver mldeii lij om eo om maar toeu had de muu de wolvin ij de keel elea te krijgen waardoor hij den kyp stevig op den groud kou drukken De dochter stainpte vervolgen zoolang met hare hakken op den schedel dat de wolviu r onder bezweek De bttitengewocm kloeke goed afgeloop daad erwdtte iu het gebitledorp groot opzien Fierre Moreau ootriug behalve de uitgeloofde premie voor het dooden van het dier uog eeu fliut driuk eld De mau had bj het gehaelc gevi hl eea oubednideada woad op ocpeu De wolvin waa eeu van de grootstr soort Het katholieke comité te Fargs is op last van den refeet vau politie ontboden De t kimri meldt dat Jules Simon nóót liju vertrek naar Veijetie aan de radicalen eeu bewüsvuu zgae vrieudsebap willeude geven deu prefect bevolen heeft dien maatregel te nemen Op welken grond of Wf onder welk voorwendsel behoeft men niet te vragen Het eomité draagt deu naam van katholiek en dat is voldoende Deze willekeurige daad laat hel blad ér op volgen moet te verfoeilijke geocKt worden aangezien zij pUais heeft op een oogeublik dat de bladen in dienst der vnjgeesterij alles wat de wet moest doen eerl iedigeu o gi4iiiderd laaghartig bclchimpen Het lijdt vooru geeu twijfel dat mtn de algemeeue ver idering der katholieke comité wier opening op 4 Seur b aald was teven daaht te vertindereiT Maar meu zal later ingcïien hebben dat zulk eene buitensporighi id oiululdbaar Zou zijn en de vergaderingf sil trots idles plaats hebben Hierna ieiAt de wtr den tck t vah den nieuwen o M oepiugsbrief aan de coraité s mede Daaruit blijkt dat de vergadering thans deu unam zal dragen an Vergadering van kathuliEkeu in stede van Algruiecne vergadering der katholieke oomité s De bije ka Bat zal nu ook een Zuiver privaat karakter iiebben zo dat ieder die haar wil bijwonen vau een persoueek kaart moet voorzien zgn De beroemde Duitsche schaakspeler prof Anderssen viert dit jaar zijn 60 jarig jsbilé Op voorstel der jongste algemeeue vergadering van deu Mitlel dtviuhe aoltacMMnd vA diu gedaohteuii eest aan Au der en eersti triomfeu den 8n Tul ij en Volgende dagen te Leipzig gevierd worden hoofdzakelijk met een sehaakwedstrijd tustohen overwinnaar in belangrijke wedstrijden Frof Anderssen zelf tal daaraan deelnem e n Ter bestrijding der kosten van t geen verdei tot een feest al dit behoort hebben reed een menigte inteeke uaars om l j te dragen zich verbonden I Dijcwijls komt de vraag bij ons op hoe is het toch mogelijk dat de arboidêlrs die iude open lucht moeten werkep en aan alk afwisselingen van ou veranderlijk klimaat zgu blootgeeteli nog gefend blijven Mea zou werkelij k gaon gelooven dat die arbeidende klasse van en ander maaksel is maar wanneer men de doetoran arpeekt en anderen die met hnn geaondheidstoestaud beter bekend tjjn dan verneemt men helaas dat er iu dien kring oneindig velen gevonden worden die aadi verkoodbeid bronchitis oatharren of andere aandoeningen van borst en Igden Voor hen is het werkelijk een zegen dat de teerkiuuules van Guyot zijn uitgevonden die door den weider gedurende zgn arbeid kunnen worden iuge omen u die alle borstdranken patés en tiroopen Vervangen die hg te huis zon moeten bereiden en inneem n Daarenboven hcf l t dit gencfsmiddcl het voorrecht vau bijzonder goedkoop te zijn Elke flacon teerkapsules bevat zestig knpsules zoodat de gehcele behandeling slecht 6 a apht centen daiigs kost Het is zekef dat zoowel do goedkuope prijs als de uitstekende uitwerking dier kapeuics er veel tue hebben bijgedragen om dit geneesmiddel de populariteit te doeu verwerven die het tegenwoordig m alle lauden geniet Laats te Berichten BerlljO 4 Apnl De Prmuuiai Ünrapomdem meldt dat Bismarck wegens zgn sterk aangetaste gezondheid ontslag uit zijn ambtsbelrpkkiiigeti vroeg De eiodb slisiing van den Keizer ontbrak nog Waarsckijnlgk zon de Rijkskanselier bij voklagen vrijstelling van alle deeliu ming aau de zaken eeu lang verlof krijgen en zou iu zijuc volledige vervanging voor de baiteoUudsche uaugelegenhedeu eu voor de huüfdleidiug van de biimeulaudaehe aangelegenheden vau het Duitache Rgk tegelijk voorzien worden in verband met de Pruisische Eegeeriug Beiiijn 4 April Uu Promneiat CkirreipoHienz vermeldt de onderteekening van het protocol dat onverwijld aan de Forte medegedeeld werd en drukt daarbij de hoop uit dat deze plechtige kennuisgeving van de eenstemmigheid ler inogeiidlieden de Porte nu wel zal bewegen om volledige waarborgen voor de billijke eiaeheu vau Kuropa Ic geven en daardoor het tot nu toe dreigende oorlogsgevaar f te wenden üuitachlaud zou zich bij de jougste aoderhaudelingeA voor de bespoediging van de overeemtejiiniug tussohen de mogendheden vooral tussdien Iludaucf en Engeland in t belang van den HÏ fropet oliiu vrede in de bre geateld hebben Kantoiii ereelit e Gouda Op ik fercchtzittiug van Jl Maart 1877 zijn de nuvulgeude personen veroordeeld B K C F Tot eeue geldboete van ƒ 3 of een dag subs gevangenisstraf en verbeurdverklariag vau hit gevangen wild bestaande in een baas met bevel tJt derzelver uitlevering of betaling der geschatte waarije a ƒ 2 eu bü gebret daarvan een dag gevaugenisstraf wegtns het jagen zonder vergunning i B tot eeue geldboete Van 10 of sub gevangenisstraf vau twee dagen wegen ket te Ueeuwijk zich bevinden in teunelgkeu staat van dronkenschap op eeue openbare en voor het publiek toegankelijke plaats K H tot eene gefilboete san 8 of subs gevintgeni tral van en een dag wégen hef té Heeuwgk in zgue tapperij toelaten van drie blijkbaar beschonken personen F C B tot eene geldboete van l of subs gevangenisstraf van een tlag wegens het zich bevinden in een trein zonder behoorlijk plaatsbewijs en te hebben geweigerd aan dic beambte van den spoorweg de verscJ uldigde vracht j et de bepaalde verhoogihg te voldoen H V K V A V A i h V Ieder tot eene geldboete van 3 of subs gcvangenisitraf van eeu dag voor ieder wegens het afschieten van een vuurwapen in de gemeente Uoaderak op eec opea erf zonder verguuiiing van Burgemeester en Wethouders C V K tot eene geldboete van 3 of ub gevangenisstraf van ecu dag l vendien tot eeU dag gevangenisstraf wegens het in de gemeente Reeuwijk van een met honden bespannen eu over den opeubare weg rgdend voertuig niet gaan voor of naast de honden rn znlks bij herhaling En idkii iu de kasten de nood invorderbaar bij li jfsdwaiig I I m a h btt b b a I c fVNr I Gouda 5 April I Bij kleine omzet waren de prijicu ntgenoeg on I veranderd Poldertarwe puike 10 75 a ƒ 11 40 Mindere ƒ 10 lï ƒ 10 60 Kogge puikeJ ƒ 7 26 i f 7 89 Mindereƒ7 i ƒ 7 20 Voir ƒ 6 75 ü 6 ©9 Gent puike 7 25 a ƒ 7 80 Mindere ƒ 6 60 i ƒ 7 HA+CT ifwwfe ƒ 4 7B ü ƒ 6 25 Ligte ƒ 8 80 i ƒ 4 50 t De Veemarkt met weinig aanvoer de handel was in alle soorten iet vlugger wagere Varken i en biggen tot hooge prgzea vlug verkocht schapen iiiede vlug Aangevoerd 8 partijeJi kaan prgspu n ƒ 8 i ƒ 38 Boter ƒ 1 20 a ƒ 1 48 Burgerlijke StandGouda tJEBOKEN 31 Ma rt E erJma Mari ouders J Doo lielauDi en 1 E Siadma t Uiris ld Wilhelmiiia ouden Z vaa ié KittMlca en J B Smits 8 Aprd Wühelmoi JobaoDcs OiJslMrliu ouders t dé Joog en M Rgobart Jicot Willem Ddén 1 V Hum ft e deIUof San JoaiiM Suiana 1 Hagaman ea M M Kok S Oerardtia MariouB Jacobus ouders H Wiczer au M J Jaaxeo 4 Ëngtlbertn ot dvra A faa Breukeleo ea M Orerbeea OÏERIECIIN i April O H fpel I j 8 01 K Mathol 69 j W dB Ocuyl 8é J M A Kaaliug 11 m Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten van 29 Maart tot i April 1877 Moordrecht GEBOREM Johaunea nudera J Uuiel tn B Hol EliaaWth oudiri A au der Kaa ea G Ooitrtloj Neeltje oudirs V Qutvooij en M M den ber OVISRLEDEVi Geen ONU£R I EOUWB Getae GEHUWD Geene Oouderak GEBUREN 38 Maart Willem ouden h da Kwaadsteniet eu T trao dea Hofe OVERLEDEN 0 eseGEHUWD Gesne ONlJERTaOÜWDi Gaeoe Stolwljk GEHORKN 4 April Fnak oaders f vta den Heuttl en E Anker If OV ERIEDEM Geene OMiEll l ROCrtD Oeoae GËllUiVD Oeene Haastrecht GEBOREN I April Kri ntje Henderijnlje oaden W OoaterotB en N van Euk llaleaa oódara J vaa der Hor t eg M do Graaf OT OVKRI BÜBNi Sg aart W Eagdeiain s V GEHUWD Oeeae H O DSKïBOOWIJ Orne I Keeuwijk GEBOREN 2 April Jocoboa ouden P van Oosteron ra t van Ooaterom Ctornelia ouden G Hoganela en C Hedarbof OVERLEDEN8 April J van OoaUrom 1 d ONDERTROUWD Geeae OEHUMB Geeae Waddinxveen OEBORLN Gcéna OVEBIEUEN W A Verkroost U m P GerralM S4 a vs Brk g B W na der Kiad M j ONDEBIBOL WD flttne GEHUWD Otene Heden overleed onvertradit tot diepe dreef beid vau mj en m jne kinderen na eenekortstondige ziekte mijn geliefde Echtgenooide Heer NICOLAAS MATHOT in den onderdom Tan r ioi 69 juren na eene gelokkigeechtvereeniging Tan raiin 21 jaren Wat wigin hem verliezen zullen diegienen Jseseffgn dieden omledèna van nai ö gekegd hebben Db W d S HATHOT geb Veekxan en Khtdrsbn Gouda 2 April 1 7 Eenige en algemeerie kenniegeving De zaak ail op dezelfden Toet worden T ortg ze 4 Bfl deze betuig ik mgnharteljjkendaBk TOOI de leh blgken van biJKondef Belangstel ling ondervonden gedurende de riekte en V het OTerlgden Tan mynen dierbaren Ëchigenoot A ALBLAS Wed L J STOSLMDBAJBfi Haoêtreeht April 1877 Te EOTTEEDAM wordt GEVRAAQD tegen MËI of e der EEN FLINKE GEZONDE 1 van het Platteland Diegenen die rerstaad hebben van den Sloestnin komen het eerst in aanmerking Adres franco aan hei Bnreaa Ttn dit Blad VËRKOOPING op drie maanden crediet ten OTerstttan van den te Waddin rveen rM eer renden Notaris A N MOLENAAR 9 Sc HAAKBOKD OD den Kleiweg te Gouda op MAANDAG 9 APRIL 1877 des namiddags ten twee are Tan eene aanzlfeniyke pttiüg Lakens Bukskings PAUTAISIHIOrm en méér andere MANUFACTUREN De goederen lign vaif af s morgens tien rnir TOor den verkoop te zien r