Goudsche Courant, zondag 8 april 1877

Zogdag 8 Af ril 1877 W 1968 GOTTDSCHE COURAWT Nieuws en AdverleDtiefdaii foor Gouda en Omstreiien VOLKOMEN AFTXEKSBL DIR a KINAg KHACHTRBIUITEIXBin TONISCH KK KOOHTSWnSIIQ 9 ADVERTENTIËN woi4 0tplMM van 1 5 regels 50 Centen udan regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTE tig worden berekend naar plMiMrdimta A£eonderlgke Nommers VUF CENTEK J Hb Insending van sdirertentien kan gescbleden tot éé nor des namiddags ran den dag der uitgave repalilikciuache partij tengevolge hebben daar éj niet lu staat is om weetttasd te bieden aan de democraten Het laatste bericht bevat de jding dat Hayes werkelyk de fbdetsie troepen uit het zuiden heeft teruggeroepSB en aan de redltbanl en te Louisiana de beslissing heeft ovelgeUta wdke regeering de wettig verkozene i J 2SL a O0IT8CHLA1ID Onder het opschrift Het verióf van prins von Bismarck behandelt de KSUk ZIf de rede van zifli verzoek om ontslag op nitroeiige wijze Wy ontleeuen daaraan het volgende Nadat het blad heeft gewezen op dé buitengewone blijken ran vereeriug en sympathie hem te beurt gevallen bü gelegenheid van zyn 628ten veijaardog waarvan wy reeds hebben gesproken ngt het dat de geruchten aangaande de omstandigheden welke op het besluit des Bykskanselien invloed hebben uitgeoefend cm aan te dringen op zyn ontslag legio zijn Met zekerheid is bekend dat de keer Bismarok heeft aangedrongen pp een la gdurig verlof gedurende hetwelk hy vry van alle staatszorgen fijn geschokte gezondheid zou kunnen verbeteren Daarbij zou niet zyn uitgesloten dat hy bij zeer gewichtige omstandigheden de teugels weder tijdelyk sou opvatten Met zekerheid is daarentegen niet bekend of de heer von Bismarok Sauvaukelijk heeft aangevraagd zyn outalag of een verlof van een jaar wijders weet men niet met zekerheid of de Keizer dit eenjaïig verlof reeds heeft verleend i dst de heer voB Bismarck t gevraagde verlof echter zal erlangen acht men zeker De redenen die den rijkskanselier er toe geleid hebben om tot dien stap over te gaan zyn nog niet nauwkeurig bekend V olgcos emiaeele organen zijn de beweringen oujnist day ebeurtenissen daarop invloed hebbeu uitgeoefe nS die zijn voorgevallen uadul hy den weusch om een varlof te erlangen reeda had geuit Bedoelde organen beweréu dat föe oorzaak geheel moet gezocht worden in de zucht van den rykskanselier om zijn geschokte gezondheid Ie hentellen dit beweren zal zeer zeker niet algemeen worden aangenomen Het is waar zegt het blad het gewicht der zaken hetwelk den rijkskanselier moet torschen gaat boven de krachten der meeste stervelingen en de heer von Bismarok heeft reeds voor een paar jaren des wenseh geuit om ontslagen te worden van sijn sroeid maar niettemin is het herhaaldel k gelukt dén rijkskonsslier te ovet reden om zyn taak weder op te vatten en voert zetten men raag derhalve aannemen dat dit ook Bil weder zou zijn gelukt iHdisn niet utH b SdndsM omstandigheden tuascbenbeide warsn getsedéllti £ r bestaat derhalve naar onse opvsttjng wel degeiyk grond voor het gevoelen dat gebeunanissen welke hebben plaats gehad nadat hy zijn weitscb om ontslug had geuit invloed op ziJn besluit hebben uitgeoefend Dat wy hierbij bet gssoiiil geóezen tusSoben dcn chef der admiraliteit en den kanselier U een diel omstandigheden mogen beschouwen behoetft niét uitvoerig ts worden aaBgetoond De Openbare Verkoopingf voor Contant Geld op MAANDAG 16 APEIL 1877 desvoormiddags ten 10 ure ten huize van den bouwman K VEBBÜRG Nr 65 in boveifkerk te STOLW IJK VAN U KOEIJEi die gekalfd hebben of nog kalven moeten 1 VAABKOE 3 PINKEN 1 Bruin MERKIEPAABD een TENTWAGEN eene SLEDE eene SCHOUW HORDEN BOOMEN SLIETEN BOUWen MELKGEBEEDSCHAPPEN HDISMEUBELEN enz Nadere inlichtingen z n te bekomen ten Kantore van den Notari W J POBTÜUN DROOGLEEVBB te Oouda Gouda drbk va A BRlinucAN De oudergeteekends bericht door dez aan j iqM geachte Stadgeaoóleu dat lig zich alhier als STEENHODWER fiEEFT GEVESTIGD fn beveelt ïich als loodanig uut G LUIJENDIJK Jr Adrat GOUWE C 82 Mevrouw be ROTtE VRAAGT MET MEI mm KI DERIHEID nirt beiwdeB de 16 jawn Mevrouw lEEKEL BLEEKEBSSiNUEL Tiugt niet M£Ia 8t een GEVRAAGD tegea 1 MEI of eerder REN I tevens RUKNECBT Prot 6 Uefat ongehuvrd Adre to het Bareaa de er Courant Als HUISBEWAARDERS ie Gouda worden gevraagd GoSiawde Lieden ïonder Kinderen koven Ie 40 jaar P 6 oabetprolien eerljjk tdrag waarvan de vrouw in staat en bekwaam alles te vmiebt n wat tot n net ordelijk hniahoaded behoort en de man geschikt tot laisselgke en loopende bezigheden met 1 Mei B Aanbiedingen franco oadsr letter S bg d Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda S CitgGve C middelzware stukken voor Piano in 12 raaandeiyksche afleveringen Pr js per jaarganB f 3 20 venonden Aflevering 6 e stukken voor Piano afleveringen Prys ger Uitgave D l in 1 2 maandelyksche jaarganf 3 60 Heoen veraonden Aflevering 6 Iedere aflevering bevat circa 16 pagina s Mntiek en kost slechts 2 cents per pagfina ÜhgavS S T voor Sopraan of Tenor met Pfl in 12 maandel ksche afleveringen Prgs per jaargang 3 60 Sedm venonden Aflevering 3 Uitgave A B voor Alt of Bas met Pit in 12 maandeiyksche afleveringen Pr s per jaaigang 8 60 Hed n veraonden Afleveriüg 3 Voor slechts 0 of 90 ets in een geheel vieren deeljaais ontvangt men dos iedere maand eene aflevering van 16 compres gedrukte pinna s MÜon tniiziek voor piano solo of zang met be geleiding van piano Swtte aflev ign bg alle Boekhandelaren ter iaMge t bekomen nroepwtasMn met iqhondsopgaven der ver oheoen afleveringen gratis Man kan voor een geheelen jaargang intee kenen lij A BrinkmaDi Book a Kantoorhahdel Tiendeweg STAALHOUDENO Aanbevolen tegen afmatting van leeftijd of VERMOEIENIS BLOEDSOEVIEE of zijne KLEURLOOSHEID BLEEKZUCHT te LANGZAME HERSTKL LINO BEVOLOEN VAN HEt KRAAMBED enZ Duellde Ds ECHTE QUINA I AnOCHE is oen zeer aantrenaam Shhster hetwelk uithoofde der bijzondere bereidingswmB van LAROCHB al de werkzame bestanddeelen dor 3 Deste Kma soorten geel rood enj rijs be t Fabrieksmerk gedeponeerd GENERALDEPOT COcAl Zijne voortreffelijkheid b ven alle anderepreparaten is m de Hospitalen degelijk bewezen alsmede door eert twmtia janpr ucce tegen Verzwakking of moedelmslteid m wqhwalen Kritische leeftijd en tegen do bettendekoortsen der vochhge landen PARUS 2 rue Drouot en tn pQtliehen A sUrdam bij H H UlotU et C TERING longziekteh ver oudbeid hoest TEER YAH 6ÜY0T Gecorïcentretrde Likeur TEER GiPSDlES TAN GDTOT EENE GEBRUIKSUNWIJZING IS BIJ IEDERE FLACON GEVOEGD Talrijke Namaaksels leder die het echte product van den HJtvindef den heer GuYOT apotheker te Parys wil gebruiken gelieve er vooral op te letten dat de handteekening GUYÜT VS DBIB KliEUREN op het etiquette moet zijn gedrukt Te Gouda bij J C Zeldenrijk droogist en in de meeste Aputtieiien te bekomen De vergelijkende analyse heoft bewezen dat de namsakseli van de echte verschillen door hunne zamenstelling en de toeveelheid teer die z bevatten De heer Guyot kan slechts de bereiding waarborgen der van zijne handteekening voorziene producten VOORZEKER een middel is zoo aangenaam en gemakkelgk in het gebruiken en daarbg van eene zoo dnel gunstige werking als deze uit slgmoplossende bestanddeelen en de fijnste sniker geprepareerde B O isT B oisrs r I TAK OHANN HOFF te Berlijn Bg diegenen die eenmatd met deze MALZBONBONS kennis gemaakt hebben is eene verdere aanbeveling overbodig en pleit de in den laatsten tgd zoo zeer toenemde consamtie ten sterkste vAr de heizanre Werking van dit min kostbare hmmiddel Verkrijgbaar in blaauwe akjes 30 Cents JOH HOFF sche CentraaldëpM Amsterdam Smalle Bloemmarki bS de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J C van VREÜMINGEN en de Wed A 0 SCHOUTEN tt oilgiMw demrCoaruit geMhiedt Z0NÖA6 WOENSDAQ en VBUDAG In de Stad geschiedt de oit ve in den avond van DmSDJ DQNBffllDAO en ZATEB DAG De prfls per drie maanden is 1 75 iiKMQ per post 2 Buitenlandsch Overzicht De groote Ëocopeeaehe bladen bekelzen geen uieiiirs ontnnt ds OosterKhe quaestie tJitket Ooslao booreu we eok niets ala gemoliten SB vsmuxdens waiit het is nog onbekend hoe de Forte bet proieool beantwoorden De Berlgusche fomtpoBdent van de Timm seint dat niettegenstaande hst antroowen dat de Doitsohe geldmarkt toont in den etastkondigeu toestand de Doitsche staatsliedea gdoovea dat de Oosteiaehe moeilqUieid feitelqk voor ut oogenblik gesast is Z i aobten een vergel k tnssobsn KosUnd en Tnrk je léer waanohgnliyk Uit Weenen i iut men dauentegen aan de Ttmm d t oatmoediging gevolgd is op de blyde verwachttojpm wdke msn na h t tcekensa van het protoeol saorankel k koesterde omdat allerlei bezwaren sieh vooidmn en de bespreking van ontwapening groote tegSMwerping ondervindt ran Knslaod I b beiiolitea ait IConatantiaopel worden zeer weinig gsnstsisUsnd geaoemd want de Begaeriag schijnt iMiatg over d i üie waarop door t rotoool letterlijk hst Paryaobe tractaat van nul en geener waaide verklaard is De Turken hebben als vrywillige bydrage V t het oorlogsfonds 10 361 321 piasters b eeugebraokt ea aso de Begeeriog ter hand gesteld Volgens de Biwiisake dagbladen aoht de Tuiksche regeertug elke laaenging van boitenlandsohe mogendheden in het bianenJaBdaeb bestanr vso het rgk als tea esaenaialff oagewettigd ea voot esa onafhaukelgken Staat ouverdragelvk il t serblgf van de J nnaehs ministers Inles Simon lioa Say te Boins wekt zeer de aandacht te Facga Ia politieke kringen aldaar verzekert men dat geBSSBule ministers ooBferenties luUeu hebben met v mhilleade Italiaansehe staatslieden niet alken om ts onderhaadejen over de gronddiageu voor een handdsiiisUat maar ook over de eventnaliteiteB die lioh kun 1MB raexdoeB by den dood van den paus wiensgeiondMditsiestaiid in de laatste dagen weder guutiger is Ia Qcuttta k warden groote taebeieidaelen gemaakt TMt d B in t begin van Mei te ho deo Kathdliekeiidiigi uit sUe oorden der monamhie zullen afgeraardigdsa veiBohüneq gm aan het congres deel te men it sociale quaestis de drukpers enz inllM behandeld ani a het doel is om de liberale instellingen kraaktcns welke de ultramontanen loo vry kannen cptredsBi te baveaau en alles wat er in de wereld Biiodsr gosd is op rekening van de liberale beginwl B t schrijven De Begeering ia niet geheel zonder Wg dat d ttltramoataanaohe leiden het te bont wUso maken en sal by de eersu bnltensporigkeid iw de politis de vergadenilg laten sluiten Het Katholieke congres ta Faryif werd Dinsdag gsiipend met een toeapraak van den president Chesnelong waarin hq proteateeide tegen de opheffing van de KathiAeke comité s Het schynt dat de Bége ring itttt het geheel de buitensporigheden der ttHransatanen moede wordt en paal en perk wil tellen aan de talryke wetsovettrediagen lilzonderheid st betieft de goedereif in de doode hand De Deensibe Byksdag is bjj Koniuklyk bealoit W gesloten verkhiapd Ortreenkomstig de door de meerdeiieid T n deü M terraad der Vereenigde Stilten voorgestane ifena 1K was B de bondstroopen te C usd iti bevel wyze waarop dit geaohil is uitgemaakt sal wel met overeenkomen met de wensohen door den heer von Bismarok te dezen aanzien gekoesterd Wij nemea tevena aan dat hierin niet de eenige grond voor het gebeurde maet gezocht worden al is het dat wü gegeven het regeeringa gd van den staat ZnidCarolina te ontruimen Het sshynt echter dat president Hayes de uitvoering vaM dat bevel tot heden verdaagd heeft tengevolge vtn een brief van den republikeinschen gouremenr hamberlain dat het terugroepen der bondstroepen den ondergang der dien afloop van het geschil wellicht zouden mogen beeohouweu als de beslissende aanleiding waarom de heer von Bismarck aldas heeft gehandeld Op het uitgebreide veld wauop de rykskanaelier werkzaam is knimen hem alleriei beswaren in den weg Uggea en wij weten het uit zijn eigen verklaring dat de moeilykste overwinningen door hem behaald op deu gepaiquetteerden vloer van het hof lijn behaald Maar al dese swarighedco hoe gewichtig zij ook mogen zyn wegen in het oog der Duitsohe natie liiet zoo zwaar lüa het betreurenswaardig feit dat de rykskanselier zij het ook slechts tijdelyk n post verlaat Wis Isa graots llBBiHMr fddük al vamflgeit is nog niet zeker I e JVSrak fnu JStit zegt dat hy ala preaidetat van het Pruisische kabinet zal worden vervangen door den heer Camphausen en w4 op verlange van den heer von Bismarck zelvcU aan het hoofd van het ministerie van buiteclandsehe zaken zal de heer von Balow voor oopig gnilaatst worden Later zal de heer von Stolbeig tun Wnbassadeur te Weenen of de prins von Hoheilloll e tkans Duitsch ambassadeur by het Fransohe bewind naar het blad beweert in die betrekking komen Ook wordt van ekere zijde als zoodanig op den bekenden generaiil vón Moltke het oog geslagen naar men verneemt De meeste kans tohynt intusscben de heer von 8tulbei g te hebbefl om later op te treden ala plaatsvervanger van deu heer Voh Bismarck Duitschland mag niet vertwijfelen eidd lijk zal de rechte man gevonden worden die dè fas t van von Bismarck op zich zal kunnen neiken eois ééü man daartoe niet in staat dan zullen er Ésn daartoe moeten gekozen worden In het t enwoordige oogenblik moeieB leer ger wichtige besluiten worden geuomeu en hei warezraf te wenscheu dat de Begeering m t zelfstandinieid optrad het tegenwoordige oogenbuk is da4rtoe juist by uitnemendheid gieatiiikt waat deWijl het tfiins slechts geldt scn eenjarig Verlof stsU ds ftooté kanselier steeds nog j bereikbaar Moge de Bei MAng zoodanig bssbiit nemen dat de DuitiMhe astis htt groote verlieS dat zy Ondetgaat al is de snheillwn o ik slechts voor een enkel jaar net too Wemig smart als mogelyk is en zonder sshsds I I M ij g grihMggB r BSW pl binnenl dT 1 Tg Il GOUDA 7 April 1877 Het concert dat 12 April a st oUiwAjU wprd X gegeven lu de St Janskerk doof de JFu bllee J g zal naar wy met zekertieid vernemen M dpnggaaoj Het is hen onmogelijk aan het oanpronkeli plan vC te geven Onder iegé tittéu ütn de iHUrktiids éè dicht Mimsehóots d aandacht onzè IszUv getiteld is Suphmia 0 txliitttd iji a £ en Ifatprektitdhad aoor Natff en m Kt foi flti Het groot iiuij medewerken van gtt i tjf waarborgt ai reeda een beUugcyktiy ü vooral het goede gehalte der iMsst i byd Ist n jaargang oppenomen ft i ioteek nüw dft fit weskhfedi w J i mm ti itm i