Goudsche Courant, zondag 8 april 1877

Mevrouw JOSIJN van Jto T Op de Maikt verlangt et Mei eelie tevens huiswerk kunnende verrichten IV friji ƒ 8 per jaargang lal Toor hen die wtanlk b blDg teUai in letterkunde teker geen I beletsel tijn sh het blad aan te sokaffeu VBRGAMKXG tak dïn GBMEENTERA AD Dinsdag den lUa Apnl 1877 des namiddags tcu 1 nre waaric zal worden behandeld Het rapport ran Burgemetïler en Wethouders h treffenit aMuid mb ttaud voor deo tpoanvej I Leiden Woerden De TooratiiUeu van Bur raeett r en Wethouders a tot Hr in gebruik geven van grond ann de Haatsohappf voor nieuwe geootroyeerde gubereiding tot uitbieüing van bare fabriek i tot af en overschrgving ran posten op de begrooting van uitgaven dienst 1876 De ooueept iostruotie van den rchivarisder meente De reclames tegen den aanslag in de plaatselyke OirMIe Belasting over het jaar 1877 Vast te tellen hst kohier dier belasting Tc benomen Een wachter aan de br g over de Qonwe bij de Sufaarkt Van de 8 eoodidateu die lich gisteren te s aaa t examen onderwierpen voor de acte in de Fransche 1 taal rdeD Sitfgewrun en 2 toegelaten onder welke laalsfau voorkuint de heer J L A Poelje uit Gouda Wóensdagavoad is te Moordrecht een knaapje van Ti i 6 jaair iu het water gevallen en Terdroukeu suit Stolwijk sohrqft men bet volgende Iiangsamerhand wordt men in onsen polder van ihet overtollige water bevrqd In deien winter is bet ten duidelijkste beweeen dat vier molens en eene machine niet voldoende ijn om het water op eene gewensehte hoogte te honden Beeds lang gingen er stemmen op om verbetering te hebben in den afvoer vsn water Eindelijk is eene commissie van deskundigen benoemd om te onderroeken wat weuschelijker isi eewge verbeteringeD aan te brengen san de bestaande werken of het plaatsen van eene tweede stoomgemaal Met verlangen liet meu de rapporten tegemoet De behoefte aan een tweeden hulponderwyzer heeft lieh bq ons reeds twee maanden doen geviHilen Na herhaalde oproepingen heelt lick eiiulelyk eeu soUi eitaat aangemeld tn het tgdpeA van vk weken 25 Februari tot 34 Maart 1877 ju bl eus bq het ministerie van Biqneul Zsksn ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast in ZuidhoUand 104 ruudfren in Noordhollond l in F iesland 16 te amen 121 run derea In bet jvotige tqdpèrk van vier weken warcu 131 rundeien door die ziekte aangetast Staton Geaeraal Eeuie Kamer zittingen wu 5 en Apiil Iu de 7ittiug van Donderdag zijn de beraadslagingen aaugevaugeu over de reehterlyke wetten De hh Tioki Heiii Dumbar van Akerlaken en Stork hebbeu die vvets ontwerpen bestreden De heer Borsius heeft die verdedigd De algemeene beraadslagingen ever de rechterlijke Wetten ziju in de zitting van Vrijdag voortgezet en gedoteu De minister van Justitie heeft daarbjj die wetten verdedigd als de eerste stap tot de spoedig 4 arpa in te dienen nieuwe rechterlyke organisatie Beden komen de afzonderlqke ontwerpen in behande ing Woens lagavQud ü op de Maas naby het fort St Andlies een net bont geladen sehip in brand geraakt en geheel Soor de vlammen vernield Alleen bet schip was geassureerd de loding niet Hst Hosifdbeata der Hc Moatsobappq vsniinndboDW asht de oprichting van bet Proefstation te Wageningen tot ondenoek en oontrSle van IsndboawsodeD ran groot belaiw voor den Kederlaodsehen liadbeaiw en is van oordeel dat het geheel op den eg r Maatachappq ligt het gebreik maken vnndie iiriehting zooveel mogelgk te bevorderen Debepdiagen omtrent de onderzoekingen ter keunis van de aHeeliugen brengende heeft het Hoofdbestunf dsoi i tèVsBs de wensehelijkheid uitgesproken dat ter Vergemakkelijking van de formaliteiten voor de beUngbebbenden iu elke afdeeling der Maatschappij eso of meer leden ds tnsschenpersonra in dezen oale optreden en zich met overzending van de vaamén belastten Vdeir 15 Mei wensefat het Hoofdbestnvr opgaaf t ontvangen van naam en woonplaats der heeren an wie dese taak in de aideelingen wordt opgedragen tsB sinds daarvan medededing aan hst Bestuur vaa i Froi hatiaa te kiBaea doen let Aide van ket vorig jaar telde de Byks nlwd te mgsaingaa SS leerUngen van la d tmte in de tweede en S in de Ds Hoogen BaigersdicKd had toen vaa dsM waicD 16 jongens en 2 m è enle U w t joagtna in de tweede en 7 jongens en 1 meisje in de derde Schoolgeldper jaar voor beide afieelingen ƒ 40 Gezamenlijkaantal leeraren 15 Aan de voorbereidende werkzaamheden vour de iuteriiatiouale tuinbouw teutoonstelling te Amsterdam wordt de laatste hand gelegd Htden waren wy zoo leest men in de 4M f C t in de gelegenheid o a een blik te werpen lu eeue der zalen van het Paleis waar door de Aoisterdamsohe Katoenmakelaarsvereeniging alle mogelijke soorten van katoen worden tentoongtsteld Te oordeelen naar hetgeen wij daar zagen belooft ook dat deel der expositie die door eeuige heeren van het Withoedenveem wordt opgesteld zeer belangrijk te zullen worden In den rianten tuin werd ouze blik getroffen door de sierlijke kiosken uit liju latwerk vervaardigd alsmede door een heuvel waarop in kleine doch keurige bloempjes het Nederlandsche en het Engelsche wapen zgn geplant en die op 16 II 20 pas gezien een prachtig effect opleveren De sohakeeringen der kleuren door de verschilleud bloemsoorten ea gewassen aangebracht zijn nagenoeg geheel dezelfde als die welke men op de wapeuborden aantreft De voorjaars tentoonslelling van de Hangsohe tuinbouw vereeniging is gisteren in het gebouw voor Kunsten en Weteniohappcn geopend Zij overtreft hare voorlguugslers zoowel wat ile hoevcLlheid a f wat de sierlijkheid betreft Woensdag werd voor het eerst te Vlissingen de Engelsche post voor het Vasteland aangebracht om verder per spoor verzonden te worden Het wetenschappelijke doel van Nourdpooltocliteu wordt door het Éandeliblad met de volgende woorden kortelijk uiteengezet Het is niet te veel gezegd verklaarrie luitenant Weyprecht het hoofd der merkwaardige OosteurijksohHougaarsche expeditie naar de IJszee dat het poolgebied voor het bèstudeeren der natuurwetenschappen de belangrijkste plaats onzer aarde is omdat voor het waarnemen der verscbynselen die vau vele natuurkrachten ons het juiste denkbeeld kunnen geven slechts daar de mogelijkheid bestaat Om te ontdekken wat het aardmagnetisme is hoe de groote strooiningen der zee ontstaen hoe in het noorden de machtige storiuuu worden geboren en hoe bun loop bepaald wordt vragen voor een zeevarend volk van het allerhoogste belang bereidt men een internationaal onderzoek voor van bft noordpoolbekkeu liet Idt au niet langer een wedren naar het noorden wie het eerst het noordelijkste punt bereiken zal doch toen wil stelselmatig geHjktgdig ondenoek en daartoe vele waarnemingstati ns oprichten waar weteuschappelijlce mannen aan aSrde en lucht aan qs en noorderlicht hun geheimen zullen afvragen De herinnering is voor onze lezers waarschijnlijk overbodig dat wij het zeer zouden toejuichen indien de uitzending van gedenkstesuen naar Nova Zembla waarvan dezer dagen sprake is er toe mocht leiden dat Nederland zijn sedert eeuwen gegrondvest recht om in de wetenschappelijke ontdekkingstochteu naar het noorden eeue eerste phiats te bekleedeu op waardige wijze handhaafde Vermits de loop der zaken iu N Duitschlanif bq ea laugs onze grenzen met name Ëmden met betrekking tot deu veetyphus zoo guuslig is zullen de detachementen militairen uit de uitgestrekte gemeente Vlagtwedde in Groningen vermoedelijk binnenkort naar huaoe garnizoensplaatsen terugkeeren Maandagavond omstreeks 8 ure werd op den publieken weg tussohen Alfen en Wainel een persoon aangerant door een zwart gemaakten kerel die hemziJB geld ontnam en vervolgens onder bedreiging een mes op de borst van den aangevallene zettende hem zijn horloge afvorderde De aangevallene gaf hem echter met deu knop zijner parapluie eeu zoo eldigeu slag tegen t hoofd dat hij terneilerviel waarop de aangevallene het hazenpad koos De politie is ijverig in de weer om den aanrander ep te sporen ü Een boekhandelaar gevestigd te Frankfort a d Main heeft dezer dagen bij circulaire aan zijne klanten keuuis gegeven dat hij huu iu het vervolg de OortmUuAe niet meer zou leveren guilhoofde vnn de onchristelijke strekking van het weekbhid en zulks te meer dewql er geen hoop mag worden gevoed dat het blad dien weg zal verlaten en zich ooit zal béteren Tengevolge hiervan heeft de eigenaar tevens uitgever van van het biad een aanklacht wegens laster Uij de rechtbank ingediend len pachter te Omerville l ad in een kast vier bankbiljetten van 100 en een vau 500 franken geborgen Toen hq eenige dagen geleden zijn kleine schat wilde voor den dag halen om te gebruiken vond vond hij niets dan stulges de muizen hadden hem geruïneerd Zijn landheef wiens raad hij inwon verwees hem naar de ank van Frankrqk die een barer bedienden opdroeg de itukjea bij elkander te plakken wat hem echter niet volkomen gelukte daar er te veel aan ontbrak De ondervinding heeft echter geleerd dat de muizen geen papier eten maar het stuk bqten om vqor hnnxe nesten te gtbruikeu Op groud daarvan raadde de beambte aan een onderzoek in te stellen om het nest te vinden De pachter besloot een ouden muur die vol gaten was af te breken eu had uiderd iad de voldoening het nest te vinden met de ontbrekende stukjes die bij de andere werden gevoegd yaarop het bedrag der biljetten hem door Ie bauk wird uitbetaald Dr Bi tliel Henri Stronsbi r bevindt iich in zijn hotel te Moskou nog steeds onder streng toezicht der politie die hem bij al zijn gangen door de stad niet uit het oog verliest Wanneir voor hem het uur zal slaan waarop het vonnis dat over hem is geveld namelijk de verbamiiug naar het buueulaud zal worden voltrokken ia nog geheel onzeker De tegenwoordige toestand van den ex miliouair is ver van benijdenswaard hij beschikt slechts over zeer geringe middelen zijn familie leeft van aalmoezen van verschillende personen die door zijne hulp eeu aanzienlijk vermogen verworven hebben en hem daarvoor op die wijze hun dankbaarheid betoonen De heer W J van Gorkum schrijft uit de Trantvaal dd 16 Febr dat iu het debat over de federatiebill op één na al de leden die het woord voerden zich tegen eeniger bondgenootschap verklaarden ten koste der nationale vrijheid en onafhankelijkhoid Burgers verklaarde in zijn rede die diepen indruk maakte niets vuriger te wenschen dan t behoud der politieke onafhankelijkheid Maar met de vurigste wenscheu en de meest categorische demoDstmties tégen federatie of annexatie zou meende hij het foei niet worden bereikt Er was maar éa middel ééu weg eu dat was trouwe vervulljng van alle borgerplichten Men had te doen met eene machtige mogendheid die zich niet door onze weoschen verzdehtingen demonstraties enz zoü laten afleiden van haar doel en dat doel was juist federatie Hij drukte dus den vertegenwoordigers van het thans in naam nog vrije onafhankelijk volk Jier Z A republiek met allen aandrang op het hart zoo kalm en ernstig mogelijk den bestaanden toestand van alle zijden te beschouwen en wel te ovcrnegen dat wie wn groolscU doel wil ook de middelen moet willen die alleen tot dal doel kunnen leiden De heer v G is eehter ondanks al die vaderUndslievende ontboezemingen niet gerust omtrent het lot der voorstellen die van wege de regeering zbuden worden gedaan Tot heden staat Burgers met zijn hervormingsplannen nagenoeg alleen De gehechtheid der Transvaalsobe boeren aau traditioneele burgerlijke en individoeele vrijheden is zoo groot dat zü ter wille daarvan misschien hunne politieke vrijheid en onafhankelijkheid op t spel zullen zetten wandeer t er op aan komt tusschen deze en gene ta kiezen t Is nog onbeslist of de vvrl ezing van een stoatspresident zal doorgaan of warden nitg ste d Eea ding is zeker de tegenwoordige toCstanu i onhoudbaar Zonder geld kan op den duur toch geene huishouding bestaan Verbeeld u dot van de 26 000 p St wegens oorlogsbelasting nog geen 3000 p st zqn opgebracht ja dat enkele volksvertegenwoordiflers zelfs huu gewone belasting nog niet betaald hebben Volgens een later bericht zijn drie leden van den volksraad deswege door den staatsproknreur aangeklaagd van hoogverraad En ook dit is zeker Burgers zal zqne kondidatuur intrekken indien hem de zedelijke eu stoffelijke middelen mochten worden geweigerd die hq in deze zitting zal vragen tot redding van het crediet d i van het bestaan der republiek Van 28 Febr wordt gemeldt dat Sir Sheptone verklaard heeft ten overstaan van getuigen dat hq het land zou annexeeren indien de zaken niet in behoorlijke orde werden gebracijt Die annexatie zou zoo mogelijk op vredelievende wqze geschieden doch bleek dit niet het geval t kunnen zqn dan zondes er andere middelen toe worden gebezigd De volksraad heeft daarop comité gehouden waarin Burgi de overtuiging uitsprak dat s lands onaf hankelqkhod bewaard zou blijven indien de volksraad ernstig hervormingen wilde invoeren Werd zijn programma verworpen dun zou hq gaarne eiken anderen uitvoer baren maatregel ondersteunen Niemand stelde ieti voor t werd woarschqnlqk geoeht dat het outwerp van deu president zou doorgaan en de volksraad daarop verdaagd zou worden Uit den Oranj Vrijstaat gaan volgens bericht vai i Maart stemmen op tegen confederatie Van allé ziekten die dagelijks de sterflijst vermeerderen is de longteering zeker de meest algemeene de meest wanhopende voor de huisgezinnen De ondervinding heeft eerst te Brussel en later bijna overal geleerd dat de teer die een hartsnohtig product is van de dennen een zeer merkwaardigen eu gelukkigen invloed heeft op de zieken die aan teering of broijohitia lijden De beste wqze om de teer te gebruiken is in den vorm van kapaules De teerkapnilea van Qvyot zijn een der ra 4 1o populaire geneesmiddelen voor Dovengenoermk ziekten Gewoonlijk neemt men tweekapsales telkens voor men gaat eten De weldddigeinvloed doet zich spoedig bemerken Om zeker teïjjn dat men de echte kapsnies heeft moet men op Ie driekleurige liaudicekemng van den heer Ouyol op het étiquette lettiii Te verkrijgen te Oonda bij Zèldenrijk dr ogist en iu de meeste ap otheken Gevohden voorwerpen eu aan het Bureau van Poluie alhier gedeponeerd Een PORTHMONNAIE met GELD Laatste Berichten Berlijn 6 April De zaak van Bismarck is nog iet beslist Bismarck heeft in zijne aanvraag om ontsla verklaard dit hij voor de maatschappelijke en eeonomiaclie h rvorniiugeu krachtig medewerkende collega s of een krachtig medewerkende meerderheid in deu Uijksdag moest hebben en bij anders moest aftreden Men gelbüft dat de crisis zal worden beslist door ontbinding van den Rijksdag of invoering van Byksiuiuisterien Petersburg 6 April De Qokt meent in zijne beschouwing over deu toestand dat de zaak eindigen zal met concessies van de zijde der Porte De ouderteekening van het Londenschè protocol zou bewqzen dat Engeland daartoe slechts idleen bereid was om eene gewapende inmenging van de zijde van EusWnd in de Turksche aangelegenheden te voorkomen Deze bereidwilligheid van Engeland zin te verklaren zijn uit de ovenniging dat de openbare meening in Engeland eeae directe ondersteuning van Turkije niet dulden zon EonStantinopSl April Do Porte ngnkt bezwaar tegen hei protoeid inzonderheid tegen de voorwaarde van ontwapening Men gelooft dat zij thans niet tot eene ontwapening zal wiUen overgaan Er loopt een gerucht dat de jusestien betretfeude iiet protocol en Montenegro niet aan de beoorrteelmg van het Parlement zullen worden onderworpen KonBtanti00 el April De toestand blijft onzeker Bij de Regeemig is eeue nota aan de Mogendheden in bewevklug Burgerlijke Stand BHOBB f pril Cornelia oaim W HooiV en M flniBmin CorofliB Heodncni ouder J H v n irr Wnnt en H de Jong 5 Maria Cornelia oacters M P Oukterlieek ea L OvtrhMD Jülisooa oudere K i Uoot ea J Situui OVËBLËCSN 5 A inl i i V ma Buwei 1 j n 1 nu Bavese 8 ni 6 J C t JosL 84 j CTrrJERTROÜwiï 6 April J 8 i i te Stbhrijk 22 j flo M K de Bmin 26 j A an Bwijk te Widdinxveen 26i eo P C UaeUlegn 82j C den llolUnder 82 j ea C TL G 4el 88 j ADV3SJIT£NTIÉ Ondertrouwd I ALBEST VAN OS van Gouda jjl Weduwnaar jan Mabia van Zdtphbii me QEEKTRÜIDA MOULUN Rotterdam 5 April 1877 j Heden overleed onverwacht tot diepe droefheid van mfl en mijae kinderen na eene kortstondige ziekte mijn geliefde Echtgenoot de Heer NiOGLAAS MATHOT in deu ouderdom van ruim 69 jaren na eene gelukkige chtvereeniging van ruim 21 jaren Wat wij in hem verliezen zullen diegenen beseffen die dea overledene van nabg gekend hebben V db Wïd n mathot geb VïEBMAN en Kisdemn Gouda 2 April 1867 Eenige en algemeene henniageving e zaak zal op dezelfden voet worden voortgezet ♦ BevBÜen van eeji Zoon C M LUGTHABT Bt adw Gouda April 877 ♦ De Heer n Mevrouw MOORREES Ki AASSEK betuigen hg dezen huu hartelgken dank voor d vele blgken van belangstelling kg de geboorte hunner dochter ondervonden Voor de vele bewijzen van deelneming zoowel hier als te Moordrecht en elders ondervonden by bet overladen van onzen geliefden Broeder en Behuwdbroeder den Heer JOHANNES PIKTER CHRISTIAAN JEEKEL betuigen wij onzen hartelijken dank N J C JEEKEL J B JEEKELGouda 7 April 1877 de Meueee De ondei eteekende verzoekt dat I allen die nog iets van hem te vorderen hebben de rekening in leveren vóór 15 April a a B NEUMAN Gouda 7 April 1877 Oosthaven 75 op den dniksten en best stand te Gouda EEN WINEELSUIS geschikt tot uitoefening van ALLE affaires Te bevragen bg den Uitgever dezer Courant om dadelgk in dienst te treden voor alle dagen vast van dea morgens 9 nur tot des namiddags 3 uur in een zeer klein Burgergezin zon ler vrouwelijke hulp een tatsoenlgke stipt eerlijke VïcOTrVT van middelbaren leeft d P G tot verrigting viui 11 lie gewone werkzaamheden en tevens tot regehug vau het huisaoulen geschikt zijnde op nader te bepalen conditiën Belangstellenden vervoegen zich bg den Uitgever dezer Courant Eene fatsoenlijke DIENSTBODE vraagt tegen MEI eene Zy is van goede getuigen voorzien Adies letters D J Bureau dez Courant JU UUUUiUUU VX 1 llIJLllUJj alle soorten van verdnurzapAde LEATENSMtDDELEN geurige en waüerhoudende THEE i 1 per Kilogram verkrg baar in de HAAGSCHE WINKEL Openbare Verkooping te GOUDA op DINOSDAQ 10 APRIL 1877 desvoormiddags ten 9 ure ten sterf huize van de Weduwe C YOOREND aan de Gouwe wijk C No 96 te Gouda van eenen gewerkt GOUD en ZILVER WINKELGEREEDSCHAPPEN enz Nadere ialicfatingeit zijn te bekomen tenkantore van deu Notaris W J FüRTÖIJNDRO OGLEEVER te Gouda GENËSSK0NDI6Ë BEVüSTIGINe der vooi treffolijkheid van het Anatherin Mondwatér tegen alle Mond en Tandziektan Ik verklaar dat ik sedert eenige jaren het Anatherin Mondwater van deu K K Hof Tandarts Dr J G POPP te tTimm met het beste gevolg tegen Scobbtitiïk khdmatisohe MgNDKWALBN ZIEKELIJK TANDyLEEscn zoomede legen IJi nspijm heb gebruikt en tegenwoordig nog sllerwege voorschrijf daar ik mij van destelfs heilsame werking herhaaldelijk in mque praktijk overtuigd heb Grot2 liiklot Dr J PEITER m p Te verkrqgen te Glouda bjj L Schenk winkelier op de HoogstAat A 123 te Rotterdam bq P B van Santen toiff apoth en A Sohippeieijn b Co blauwe porceleinwinkel te s Hage bij J L F C Snabilié apoth te Delft biJ A J van Rqn en J E Kauwenlfoven te Schiedam Malta Gz j te Leiden bü E Noordijk te Utrecht by P Altena en Kraan te Amsterdam bq P V Wiudheim k Co en H H Ulotb h Co apothek t Oudewater bij T J vnn Nreunjingen te Schoonhoven bij A Wolff 9 Opeiibure Verkoopin f op MAANDAG 9 APIilL 1877 voomuElfi in het Koffijhuis Ha moki te Gouda van N 1 Een groot voor weinig jaren nieuw modem gebouwd WOONHUIS zijnde BENEDEN NEDENen BOVENHUIS met TUIN aan de Karnemelksloot R noa i59a en 1596 teOouda bevattende onderscheidene ïamers Keukens Zolder Kelder Pomp enz Verhauüd tot 30 Apnl 1878 beneden voor 180 en boven voor 225 jier jal r tezameI y lÖ N 2 Een royaal sterk gebouwd ÉêfSt HÜIÖ van hooge verdiepingen aan de Nieuwe Haven N n 73 te Gouda met STAL voor vier paardon en groot stuk open GROND Zijnde het koetshuig ook zeer geschikt voor KAASPAKBOIS of andei doeleinden eir4 open grond voor BOUWGROND Te aanvaarden 1 Mei e k N 3 Een WOONHUIS ea ERF In de Lange Dwarsstraat H n 151 te timtda Iu twee percelen fcg de week verhuurd voor 1 65 eu 0 65 te zamen 2 30 N 4 Een WOONHUIS en ERF staande en gelegen als voren B n 148 te Gouda N 5 Een nieuw gebonwd mim WOONHUIS zijnde BENEDEN en BOVEN WO jNlNG alles net behangen en geplafoneerd aan de Peperstraat K n 8 te Gouda N 6 Een geheel vernieuwd WOON of WINKELHUIS met ERK en OND staande en gelagen als voren K 7 N Een WOONHUIS en ERF staande en gelegen achter het vorige K n la N 8 Een stuk BOUWGROND met GANG aaax de Peperstraat gelegen achter het vorige ea andere perceelen N 9 Ëm in 1876 nieuw gebouwd dubbel WOONHUIS tusschen de Spienngstrsat en dé Zak L no 203i met ERF en open GROND daarvoor alles uitgang hebbentki door den gemeenen Gang naar de Zak N 10 Een in 1876 nieuw gebouwd WOdNHUIS gelegen als voren L no 202A met ERF en open GROND vóór en achter het hoi De perceelan nos 5 8 en 9 10 zullen ook gecombineerd worden geveild Inlichtiogen ten kantore vsn Notaril lf KIST te Gouda N B Het vroeger ook aangekondigde perceel aau den Groeueweg L n 109 is UIT DB HAND verkocht BOESTLIJDÊRS VINDEN BAA i bg deu voortieflbl ken Rgnlaudsohen DRÜIVEN BORST HÓ IG Dongen 30 Mei 1876 De ondergeteekende veAlaart volgnarne dat bjj door het gebruik van den zoo gnostig b kenden DBUlVENBORST HONIQ van den Heer W H Zickenkbimee te Maim genezen is van eene Borstkwaal waaruiB M twee jaren geleden heeft Hij beveelt dus ds Setithoirig alle Borstlgders ten eerste aan A REMMEN Daar er uamaaknls in dMi komen wrdt op mM te verzocht er op MteM te zgn dat de flacon vai B 2 van eene geele die van fl 1 van eene roode en die fl 0 65 van eene witte capsule met nevens taanÜ fabriekstempel voorzien is Allee echt verkrggbaar te Leidm E Noorduk Aulmaler F Jookw Ueoburg Sollerdum C J V Snibl lié Souit bü r H A Woll Aipun aid S L Vanaui i 1 Zoon Apoth Afoih ScAwmiovn WollfTl SToos romrhttr A sas Viie JTadditurvte C tio Eeuwes ITotrdtn W H v a Dig l I BodearMen Terdoet Botimf A V 0 Twoot Helft L v c Iteuwen t t enhage i L F C SDibiUé Apotb Bwurnioudt W HeoJriki BaaairecU i D den llortog Binifmlnfi wed ilc Rfoit f