Goudsche Courant, zondag 8 april 1877

Vkamscli Unnenhnis Gonwe C 242 De Ondergeteekenden berichten de ONTVANGST der Nodellen Yoorjaars en Zomerinantels alsmede ruime Keuze in JAPONSTOFFEN gekleurde KATOENEN LAKENS BUKSKINGS CAMGAARN MATTELASSE eene prachüge CoUeetie GORDUN NETELDOEKEN van af 9 Cent en hoog r en verder alle tot het vak behoorende ARTIKELEN Ons minzaamst aanbevelende 1877 W 1969 saia o U V7 BUfiGEMEESTBE en WETH0UDEE8 ran Gelet op art 1 der Verordening op bet loiver kouden vau Wateringen Slooten eu andere Wateren die aan bijzondere peraonen toebehooreo Brengen ter kennis ran de eigenaren der Slooten langa de Soelekade en de Ie 2 3 en 4 kade aan de Karnemelksloot dal den 16u Apnl 1877 orer lie wateren lal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze beboorlyk gezuirerd zyn van dr rend vul en andere stoffen die de doontroomiug ran het water knnnen belemmeren of stank of schadelijke nitdampingen rerooreaken n welke zuivering door en ten kotte ran gezegde igenaren behoort te geschieden Gouda den lOn April 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester TON STEBMBACg 1 S VAK BeBOIM IJzliKDOOBM De Eerste Kamer De a eloopen week was voor de Eerste Kamer een week aan hoogst belangi ke werkzaamheden gew Woensdag bjjeen komen werd het tarief n de orde gesteld en na een korte discussie met algemeene stemmen aangenomen Zeide de minister in de andere Kamer dat geen Nederlandsche regeering ooit den weg van vrgen handel zou verlaten thans gaf de Eerste Kamer getoijjenis dat ook zg niet veranderd waSy dat ook zg de vrge handelsvlag hoog hield en dat evenmin een Nederlandsche vertegenwoordiging als de Nederlandsche regeering haar goedkeuring json kunnen hechten aan de protectionistische beginselen die nog te dikwgls in naburige landen verkondigd worden en waarvan niet èldpn de echo hier vernomen wordt Zeer zacht ging nog een enkele stem op ter verdediging Tan de pesehermende rechten niet dat onze indnstrie bescherming behoeft dat zy verre nlaar die rechten konden een wapen zgn voor regeering om bg het sluiten van handelstractaten voordeelen van vreemden te bedingen Schafte men bier alle rechten af dan kon men niete in mil geven voor de voorrechten die men bg hel verdrag moest trSèhten te verkrjjgen Wel was men voor vrgen handel maar die difiiorentiëele rechten ip Indië Er nfoet toch oderseheid zgn of een NederUudseh schip te Batavia aankopit of dat een vreemd schip onze koloniën de eer van een bezoek gnnt Set tarief werd aangenomen eo ie minister kata verzekerd zgn van de medewerking der Eerste Kamer als hg den tgd gekomen acht om weder een stap op dien weg te doen Ook het ae iivalent verhooging der belastinjop hfljt gedistelleerd werd goedgekeurd al luumen dan ook dezelfde bezwaren tegen die verhóoging als in de Tweede Kamer Zon waarlgk een verno de beUsting dus hoogere prj s het drankgebruik bevorderen Het zou in strgd z jjn met de geheele staathnishondkundige wetenschap De verhooging in jirgs op kleine hoeveelheden van geen bet ekenis zal geen invloed uitoefenenop het meer of minder gebruik zoomin in de schaffing als in de veritooging der accgns is en I middel te vinden om den drankduivel te besiatgden J VerUgdmd was voorzeker oe verkli ring van iden minister dat bg de titerke dnuken geen knoeiergen plaate hadden Wel verdunt men den drank met water wel wordt die door de ing Van peper krachtiger gemaakt maar eder een sprekend bewgs want achtereenp gms werden alle negen ontwerpen met vrg groote meerderheid aangenomen Zoo zal dan de rechterlgke macht beter bezoldigd worden zonder dat dit de schatkist veel zal bezwaren de inrichting der kantongerechten zal beter worden onbiUgkheden zullen ophouden de eerste stap is gezet Éeu gewichtig werk wacht den minister haeft nu ook de Eerste Kamer den minister het grootste vertrouwen geschonken dat misschien ooit in ons limd aan een constitutioneel ministor geschonken is de minister zal toonen st vertrouwen waardig te zgn Met 15 Mei zgn de arrondissemente rechtbanken en kantongerechten ontbonden en den minister is de samenstelling der nieuwe collegiën opgedragen Een goede onpartgdige keuze van bekwame en vroede mannen moge strekken tot bevordering van het welzgn des lands een eenvoudige gOMJ rechtspraaks ch is een der iioodzakeIgkste behoeften in een Welge rdende maatschappg zgn nu de rechtbanken geregeld overeenkomstig de tegenwoordige b ijpeften bet sg den minister nog gegeven ook d rechtepraak zoo ïb vereenvoudigen dat ons recht niet alleen goed maar ook goedkoop kan genoemd worden ali BaUenlandseli Overzicht I Het protocol ia sedert ons vorig o enioht in z n geheel bekend geworden De lering van dit veelbesproken stuk kan ieder orertoigen dat het al een teer gering resnltaat ia van zooreel diplomatiséhe dmkte zoodat hier met recht kan gesproken weiden ran den berg die een muis gebawd heeft Welke houding Turkije ztl aannemen tegenover de manifestatie der mogendheden is nog niet bekend Zondag zoo er een definitief besluit genomen wolden door den ministerraad omtrent het pretoaol diS ontwapening en den riede met Montenegro Althans zoo Inidde eene dépêche uit KonSIsntinopel Zoowel te Petersburg als te Konatantinopel loopen oorlogzuchtige geruchten Oe Bussen zign zegt men orertnigd dat de Turken bet protocol niet lullen aannemen n bereiden zioh ten oorlog de oad Tud en moeten op den oorlog hebbeu aangedrongen en el aanrallenderwya ran de zy de der Parte omdK zq uit Rualauda houding opmaken dat deze mogendheid bang ia om het zwaard te trekken Be qnaestie omtrent de aftreding des heeren rou Bismarok is nog niet gedecideerd immers roor soever bet publiek weet Wel meent men als zeker te kunnen aannemen dat er van een definitief ontslag geen sprake meer is maar dat de zaak uitloopen lid op een bingdarig verlof Of de prins aUaeD geawioht is voor den aandrang des keizers die hem onder het oog bracht dat hjj lelfs op 80 jarigan leeftijd nog in Tolle werkzaamheden bleef terwijl de kanselier eerst 63 jaar oud isj dan wel of Bismarok meer de vr e hand gekregen heeft voor de door hem Boodig geaohtè sociaal politieke hervormingen hft sohjjpt uitgemaakt dat Bismarok zachter snaren begint aan ts alaan De qnaestie betrefsnde den zetel ran het DuitaoKe opperste ryksgerecktshof is thans toch voorgoed uitgemaakt Door den gerolmaiditigde voor Sakasn werd fteeds lang rdór de zitting door dea Bondaiahd op het einde der rorige week gehouden ter kennis van het college gebracht dat de Sakuisohe regeering het ontwerp zooals het bq da laatste lezing wasgewgagd bad aangenomen Van de z de der PnrisiMhe regeering werd kn ook het protest tegen de vestiging van het hof te Iitipzig ihgetrokken zoodat alle begwaarals opgeheven moch $ worden besbhonwd Toen het rapport der oommissie tot goedkeuriiig van het ontWürp in de vergaderibg was voorgelezen h l zelfs geenerlsi discnssitf plaats Het raoport weid zonder Boodz kelgko 3jadéijke bestancideelen worden niet gebruikt Gelukkig schgnt er dan toch nog iets vrg gedleven va vervalschingn Wg zouden ons gelukkig mogen rekenen als de minister het Kleeding Magazijn MAMKT ONTVANGEN de NIEUWSTE STOFFEN J HOOGE NBOOM uitbreiduxg STOOMVERWERIJ CHEMISCHE WASSCHËRIJ Door uithreiding der fabriek en het bgtetten im jiieawste Maehinet bfn ik thvii in staat feaiald alle goederen binnen 14 dagen f te lareren Voor dit saieoAi is bgzoi der aan te Iwvvlen het verwen ran MSUBËiLGORDIJKEN TRlJP en STOELZITTlHéllN alsmede het ChemiMh Waisohen van HSEBSN en DAMÉ8KLBBDINOSTUEKRN nder lostomen Ag ni te 0 mda De Heer T A O yan DBTH Markt Eené DAME vlaagt eene 4 gëmbubilëerde kamer Adres letter D uitgever dezer Conrant Te BOTTBRDAM wordt GfiVRAAGD tegen UEI of eerder SEN FLINKS GEZONDE nissrsf msiet Mn het Plitteltild Diegenen die verstand Jiebbté tmji den l oeitóa komen het eerst in mmèrlDng Adm ftkM MtL bei Bnreaa tm dit Blad VBRKOOPING op dri0 maanden crediet tal oveniaanvan den te W tddxruevetn reside iwden Itotans i N MOLENAAR in het dquAUQKÓ op dfn Kleiweg te Gouda op ItlANDAO 9 IfËIL 1S77 des namiddags ten twBB ure van eene aanzienlöke party liakensy Bukskwgs FMTM SÏOFFÉS hkUm IUlNüEACTUREN D goederen van af moigms tien nnr TOM den verkoop te lieo Qmmt BBSK TAK A OaatVfuaii Nog is de inteekening geopend op De nitgave C middelbare stokken kost 3 20 per jaargang v i 12 afll De nitgave D geittakk kost ƒ 3 60 per 12 afleveringen ledere aflevering bevat circa 16 pagina s Muziek en kost slechts 2 cents per pag ina De MÜZIEK ÜIT6AVE van KOKSMA bevat 680 Nnmmers en is voorhanden in den Boek en Mnziekhandsl van BRIXKHAX Tiendeweg alhier alwaar Catalogossendier Uitgave gratt verkr gbaar zyn f N mumEEKs Banketbakker en Kok Haven 17 beveelt zich by voortduring aan tot t leveren van D euners Diners en Soupei s per Schotel of per Couvert voor TROUÜf PARTUEN of andere FEESTEN Dé ondèrgéteekende wenscht door dezen jlbekend te maken dat hy zioh alhier heeft GEVES TIGD ak ïiiiiiü II mm en neemt daarom bescheiden de vrgheid als zoodanig zich Hiinzaam aan te bevelen Adies Gouwe Cv 227 of Grabethstrttat op het Bouwterrein K VAN DE WEIJER De Notaris H J F HBUMAN gevestigd te Haattrickt zal in het openbaar om gereed geld Verkoopen Op D1NG8DA6 17 APRIL 1877 voorm 9 nre precies op Üe Hofstede van DIRK BOOM te riitt 16 gekalfd hebbende KOEIJEN I VAARKOE 3 HÏJKEN 7 KUISKALVERE 1 aflionds zwart EfiRIEPAARD BOERENWAGEN itoLEDE SCHODW BOUW en MELKGBREED8CHAPPEN HORDEN BOOMEN SLIETEN HAREEN HUISMEÜBELEN en ongeveer 4000 Kilogrammen best gewonnen HOOI Op MAANDAG 23 APRIL 1877 des VOormiddags ojn 9 ure precies op d ïlofslied bewoond door ARJB KOOIlWEjk te Stohe li 23 kalfdr gende of gekalfd hebbende KOEIJEN 3 VAARKOEUEN 6ÜISTE VAARS 2 KÜISPINKEN KALVEREN 1 aftands graauw BBaiBPAARD BOEREN WAGEN SPEEL WAGEN IJ88LEDE BOUW en MBLKGEVREBDSOHAPPBN MEUBELEN HUISRAAD ene De ondergeteekende heeft de e r te berichten dat bj hem gevestigd is een VAN DB mmUll GORRËSPOKDËNTIi uit s Gravenhage Dffise onderneming in 1849 begonnen hMft in 28 jaren ruim 4500 uitgezochte Mnziekwedken uitgegeven door dnidelgke druk gezniveni van alle fouten die zoodikwgls indeorigioeele uitaaven voorkomen zwaar stevig en wit n m ondervindt zg steeds meerdere belaogstel£iig De aanschaffing dezer Muziek is door han lage prgzen voor een iedei bereikbamr gemaakt daar voor elke pagina slechts 5 cent wwcdt berekend Maandelps verschnnt gratis eene Inst d f nienw uitgegeven en herdrukte werken me door den ondergeteekende pp aanvraag geregtid aan huis wordt bezorgd Alle andere Muziek uitgaven worden in den kortst mogelüken tgd geev erd Uitgebreide HoUandsehe LEESBIBLIOTHEEK voo Gouda en OmstrekeoQ De voorloopiae Catalogns is i 15 Ceilt franco p i 17 CeDt verkrjjgbaftr Spoedig viwcl ii iet Ie Snplement bevattende vele nieuwe werken Kantoor en ScIirUfbehoeften Kinderwerkjes enz enz P C HOOG Gouwe hoek Torfmaikt C Ko 6 HOOI im Wil men neijesHaarof Baard venttÉ inbl bruin ot swaii zonmr rosse tint of huid te vlekken neemt dan het EAUCHRO MATIQÜB 2 de flacon gemakshalve 42 Blauwe Postzegels Postwigsel öf op Rembouiï bg THEOPHILE HaiUkondi Fredet ktplein No 32 Amsterdam Fabriek S MfcrK De met roem bekende Dr Aküf SpeciaUteitea d Sani ai4Ui n aifiMem tttm di btti erktaamtt i middel bij cbroniBche ziekten welke uit bederf in ket bloed eo de sappen ontstaan Paln ExpeUer onovertrefbaar i fl JB WWtisme Jiobtl dou enz euz Or Ai ry 8 BiUeaJ iedite Nj ver ffB g i ventopping enz steedi met bet hmie gevdg sangewend zyo voorhanden te Gsodft Mji J 0 ZSLDENBVK Di t en L SCHENK Ieder die zioh vooraf van i t b Uefe me teertloomheid dezer GbaeesOiiddélen wU overtOigbB kan in bov Egtn anid A4if gr9Ut ecaaiet vefc orioineefe attesten vooiziep uittrekeel bekomen uit Dr Ai s itrattmrgeneBÉrtrtizè Aiie artikelen MOètën tai bgtria a édrttkt ftbriekmelii Woensdag 11 April 60UDSCHE COURAWT ieuws en AdverleDtieWad voor Gouda eo ömslrekeB zelfde van de meest noodzakelgke levensbehoeften f kon verklaren Een vermenging van meel met boter of met suiker is echter in het stelsel van den minister geen schadelgke vervalsching evenmin als de vermenging van water met het Schiedamsche vocht Of once huismoeders het daarmede eens zgn mag men betwgfeleo niet gaarne koopen zg gedroogde lindebladeren voor thee of gebrande klei voor koffie zg achten dit vervalsching al zgn de bestanddeelen dan I ook onschadelijk voor de gezondheid en zien reikhalzend naar het oogenblik uit dat de wetoevende macht zoo mogelgk voor goed een einde zal maken aan deze en andere bedriegergen die het schadelgkst imn voor de minder ontwikkelde menigte Zal het onzen gverigen Minister van Jnstite nog gegeven worden een wet tot regeling van dit onderwerp tot stand I te brengen BUITEN LAND En zoo komen in tot de tweede zaak die aan de orde was de reéhterlgke wetten Na de uitvoerige en hoogst belangrijke discnssiën in de Tweede Kamer gehouden kon men bg de behandelittg dier wetten niet veel nieuws verwachten Die onderwerpen hebben al een wonderlgke geschiedenis die eerst later zal kunnen geschreven worden Zeer ongunstig bg de Tweede Kamer ontvangen getuigde het voor loopig verslag van dien slechten indruk en dit verslag lezende kon men niet twgfelen of weder was een poging om ons rechtwezen te hervormen mialnki Ue minister dMiv At verslag niet ontmoedigd hield rol de ontwerpen kwamen in openbare behandeling alle bezwaren verdwenen voor de groote meerderheid en de minister mocht de voldoening smaken het eskader van negen schepen bg de Eerste Kamer binnen te loodsen Het gevaarlgkste gedeelte der reis werd gelukkig afgelegd de verdere tocht zou slechte spelevaren zgn maar ziet nauwelgks was de reis voortgezet of er verhieven zich hevige stormen Deventer Bridle Hoorn Goes ver zetten zich den eersten dag v de nieuwe reis met kiacht tegen de voortzetting Wel werden geen nieuwe motieven bggebraeht wel was de bestrgding volstrekt niet locaal zooals men de bestrgders in de Tweede Kamer verweten heeft maar toch was zg heviger dan men in de Eerste Kamer gewoon is Gelukkig dat de vrienden op den tweeden dag de aangerichte schade zoo oed mogelgk herstelden en den gezagvoerder crachtig steunden om de reis tot een goed einde te brengen En de gezagvperder heeft zgn goeden naam gehandhaafd Met hetzelfde beleid door hem m de Tweede Kamer zoo uitmuntend aan den dag gelegd heeft hg ook in de Eerste Kamer de bestiijders weerlegd Vrees kent dit ministerie niet Wees de minister van finanoign op zgn plannen ten oprichte der belastinghervorming op ontwerpen die feelangrgke wgzigingen in de re tratie en successie belasting ten doel hadden stelde hg de afschaffing van den zeep accgns in het vooruitzicht hoopt de minister vanbinnenlandsche zaken de eerste hBndtele genaan de droogmaking der Zbiderzee de minister van justitie beloofde voor het volgende zittingjaar een ontwerp van rechterlgke organisatie als vervolg op deze wetten waarbg de werkkring der kantonrechters aanmerkelgk zal worden uitgebreid Ministers knnnen a emaakt worden dit ministerie zal daarvan ook overtuigd zgn maar dit schgnt vi zeker dat zg voor hen die ure nog niet gekomen achten De aftreding van den minister van justitie zon dan ook sËeer te betreuren i gn hg toch heeft getoond niet slechte den wil mjuur ook de bekwaamheid te hebben om ons rechtewezen te verbeteren de dag van Zaterdag gaf daarvaa