Goudsche Courant, woensdag 11 april 1877

de tegenwoordige wet op het Middelbaar On lerwijs kunuen bestaan het meer uitgebreid Lager Onderwijs in zijn tegenwoordigen vorm tot aan de herziening der Wet op het Middelbaar Onderwijs worde gehandhaafd 3 Het drukt den wensch uit dat bij eene eventueele herviening der wet e u akte Toor lager Middelbaar Onderwijii gecreëerd worde sooala die lu een vroeger door hel hoofdbestuur gegeven praeadvies voor de Hoogere Burgersche met 3 jarigen cursus bedoeld wordt en 4 Het uit de meeuing dat het in het belang is van een degelijk onderwijs dat gedurende het overgangstijdperk slechts dan een akte voor een vreemde taal worde uitgereikt wanneer het examen ook blijkenheeft gegeven dat de candidaat genoegzame bekeiulbeid bezit met andere vreemde talen en voorul ook metde moedertaal Het tractement van sommige hervormde predikanten in Drenthe bestaat nog voor een deel uit de opbrengstvan oude paohten rogge eq boterpacht enz Nt weigeren eenige ingezetenen van Buinerwold behoorende tot de Christel Ger Gein de zoogenaamde Paasohpacht ten behoeve van den herv pred op te brengen waaruit waarschijnlijk een proces zal volgen t welk door kerkvoogden op touw zal worden gezet Zaterdag werdt te Leiden gehouden de SSste algemeene vergadering der Vereeniging vau Zuidbollaudsohe onderwij7 rs en onderwyzereesen om bü overlijden hunner weduwen kindereu ofwidere erfgaoami w te verzekeren eene toelage in ééns Uit het verslag bleek in hoofdzaak dat gedurende bet jaar 187 6 aan de Vereeniging 4 leden door den dood waren ontvallen en 1 lid tqne deelneming had opgezegd A an de weduwen of kinderen der 4 overleden deelnemers werd uitbetaald 1316 Het getal sterfgevallen wlis daardoor geklommen tot 144 en bet bedrag der uitkeeriiigeu tot £ 0 7ll ei Tot de Vereeniging wareu toegetreden 4 leden waardoor het totaalcijfer op 1 Januari 1877 l lid raioder bedroeg dan op 1 Jan 76 De vereeniging telde na 7 donateurs en 1 donatrice benevens 24Heden en bedroeg de som der uitkeeriiig n voor de erven van 1 lid der Iste kUsse ƒ 637 60 2de klawe 481 60 3de klasse 423 I 0 4de IrUsse 3 7 a Sde kiMSe ƒ 237 60 en 6de kUsse 124 60 Ben warm woord van hulde werd gebracht aan wijlen den inspecteur van bat lager ondcrwija in Zuid Holland dr M P Lindo donateur eu Commissaris van toezicht der Vereeniging benevens aan wijlen denbeerH L De Haas ruim 24 jaren lid der directie en sedert 4 jaren haar voorzitter Het een ernstig woord ter opj wd king tot deelneming aan een zoo gunstig werkende Vereeniging werd het versUg gesloten De paters Jeioiten te Katwijk hebben een aiaaw geschil in zake de belasting Zij badden opgegaran 3 bedienden Ie 2 2e en 11 8e kl te zamen J6 De zetters kwamen tot de overtuiging dat de gttaUen echter wareu 9 6 en 12 in t gehesl das 26 j de aanslag was daarom vermeerderd met f 36 ijBij hun beroep op Ged Staten hadden de paters gesproken van iitterijen Ged Staten handhaafden e ter de verhooging alleen werd er ƒ 7 32 afgetrokken I omdat 2 der bedienden niet in t instituut woonden De s der boter waa tot viSér kort op de Zwbhcks markt ƒ 38 50 per 20 kilo KMeren ia ie tot ƒ 24 60 gedaald De schrik is den baeren om 1lihart edagcii Het verzoek van 43 p rsomen te Boennond om alsnog op de ki rslijsten te worden gebracht is door den gemeenteraad ingewilligd ruim IOC anderen die slechts 1 è 2 dagen voor de vaststelling der kie enlijsten patent namen en daardoor het onderzoek van B en W ondoenlijk hadden gemaakt weid bet ve zoek geweigerd Een knaap die brutaal ia geweest tegen feenttgenl van politie wat zou er van NedeilaBa wardeB al zulke gruwelstukken onvervolgd bleven I roept de Arnh Ct uit en gaat dan aldu voort De justitie is eeue onmisbare instelling maar mes zorge toch vooral dat hare hooge roeping niet ontaarde en zq niet worde lastig gevallen met uietighedea Waarlijk de zedelijke macht van de pollliedienarai zal er geen haar bijwinnen of op een knaap die il onbezonnenheid de onschendbaarheid dier persona I vergat de v 41e kracht der wet wordt toegepast Wdwint zij wanneer met de handhaving der politie VBstsndige meniohen worden belaat die van atraatzakea geen staatsiaken maken en in aen joagaaastredoaen misdaad zien De fabriek van Liebig s vleesoheitmot te Fray Bentos in Uruguay is thans de belangrijkste Saladero in Zuid Amerika Ben Salodero eigenlqk plaats vraat l men inzout is een etablissement waarin het vee biJ massa s geelaaht wordt oorsppookelfc alleen om di buiden in den handel ta kmigen Dn Salodero t t Bii iiig aanf nomen legt de Berlijuscbe berichl gWef der tfeter Zeiturig H t Pruisische wctsoutwerp betreffende het onderwas is eindelijk gereed het bestaat uit 625 artikelen Tan de memorie van toelichting bestaat echter nog slechts een schets waarvau de uitwerking nog geruimen tyd zal durei In weerwil ran alle pogingen ran ultramontaanschc S durtoe aangewend beeft de Italiaansohe minister Tan justitie de heer Manoini verklaard bepaald TOornemena te lyn het wetsontwerp tegen misbruiken Tan hun gezag door geestelyken dat door de kamer Tan afgevaardigdea is aangenomen ook voor den senaat t hsndharen Dit ontwerp maakt een deel uit Tan i jn pogramma en juist met het oog op de agitatie en de oppositie die het zoowel in ItaliAUs in het buitenland in het leven heeft geraepen pht hü zich verplicht het als noodzakelijk te verdeSen De Fran che minister van binoenland ch en de heer Jules Simon is weder uit Italife te Parys teruggekeerd De Minister president is door zyn uitstapje nog weinis verfrischt en t is de vraag of zyn gezondheid van Sien aard is dat hij deu aanstaanden parlementairen veldtocht zal kunnen uithouden hij wil het Iduns beproeTen Op z n terugreis heeft hij te Marseille bq de outTangst der leden vm den Gemeen terud aangefpootd tot gematigdheid met het oog op da moeU jkr tijden Pe Ministers van Snapoiëu en Boitenlaudache Zaken qn nog niet te Parijs terng Te Bordeaux werd gisteren de iptransigente Mie tot lid der Kamer verkozen De andere republikeinsche candidaat ktpeg echter slechts 1000 stemmen minder Bgna al de republikeinsche Staatsambtenaren van ZnidCarolina zqn met den heer Hampton aan t onderhandelen telegrapheert de correspondent van de Timet No zq zien dat de democratische gouverneur tooh de overhand behouden heeft trachten iq te redden at nog te redden zal zijn nl hunne jühteratalltge traktementen In sommige gevallen waanb Hampton personen benoemd heeft terwql 4 re BOg in betrekking waren z il hij zijn toevlucht iot gercchtcUjke maatregelen moeten nemen om de r uMikeiDen te verdringen Overigens duidt niets aan dat Hampton van gewelddadige middelen zal moeten gekruik maken om de Begeering van den Staat te aanvaarden Voorshands ziet het er in Louisiana nog niet zoo klim uit Packard heeft in New Orleans een speech afgestoken waarin hij met Amerikaanache heftigheid Terklaarde dat hij zijn aanspraak op het gouverneursehap ui handharen to tke iitkr md Wij zqo niet enoeg in t vertrouwen van Packard pm te wtteo of bq met dat bittere einde zinspeelt op de voor l em droevige toekomst dat hij t veld JmI weten n imen t geen wel t geval zal zijn of dat er eene bedreiging om zich gewapenderhand te Teidedigen mede bedoelde Iqtussohen jon de oom aHMie die naar Louisiana gczosdcu is bij de afzending van ket bericht 2 terdag haar verzoeningswerk I beginnen GOUDA 10 April 1877 D Tweed Kamer der Staten Generaal is tot hervatting Tifa hare werkzaamheden bqeen eroepen tegen Dinsdag den I7en deser Bq gelegenheid van de op 6 April jl gebonden c enng T n hoofd ingelanden en hoofdingelanden plaatSTerTangen Tan Schieland zijn gekozen in het Itttdistriatt haoMplaats Oversohie tot hoofd ingeland 4 heer C Veraenlen en tot hoofdingelaod plaats Terranger de heer i Euis in het 2e distriet hoofdolaats Bleisw k tot hoofd ingeland d beer C Uitden ho rt en tot hoofd ingeland plaatevervanger de heer iK Ta Alphen in het Se distriot hoofdplaat Njeu erkaik t d üsel tot hoofd ingeland de heer E Hoogendfik van Lange en tot hoofd ingelaud plaats T r ang d beer D P Tan Cappellen in het 4de Idiatriet hoofdplaats Moordrecht tot hoofd ingeland da ken H Z van Qennep en tot hoofdingeUnd iJaahTerranger de heer P Vrqlandt Trqdag 8 April ontTÏng Z M de Koning ds ente gnaboter tan den heer 0 P van den Bergh te Btolw ikenlak Daags daaraan Tolgeoae genoot ge aDsade kaer de eer een Tleiend durqTen namens Z M ta aotvangen Tb a Haga onderwierpen aieh giateren aan t examen foardeskte in de wiskunde 7 oaiididaten S werden af eweKn en 4 toegelaten onder welke lantateg beluMrt j la IsBsr a B Lalleman vit Leiden In maand Haart 1877 is aan s rqks mnnt aan naden tandpenningen aangemnnt Toor eene wiaid van 2 460 970 makende met Toage opgaven Md t 1 J U 1875 ad ƒ 6M 1 0£0 een boliag Z M dè Aouittg heeft gisteren de rechterlqke wetten bekrachtigd Van zijnen correspondent in den Oranje Vrqétaat ontvangt het Handehbl eeu telegra hisch bericht Zondag van Madera verzonden en inhoudende dat volgeus partieuliere tijdingen de heer Burgers het presidentschap Tan de Zuid Afrikaansche Kepubliek hoeft nedergelegd Bij de regimenten infanterie zullen na 1 Mei as leohts 500 miliciens van de lichting van 1876 als hlgvcud gedeelte oijiler He wapenen worden gehouden zoodat tegen gezegd tqdstip van elk dezer oorpaeuongeveer 300 miliciiis met groot verlof zullen vertrekken j De heer mr G J Grashuis advoeaat te Leiden heeft aangekondigd dat hq zich in bet district Delft candidaat stelt voor de Tweede Kamer Uit Leiden verneemt raen dat door de Kiesvereeniging Het Algemeen Belang n reeds voor het kiesdistrict Leiden tot candidaat voor het lidmaatschapder 2de Kamer is gesteld mr H A Neeb advocaatte Leiden Te Amsterdam heeft Zaterdag de Vlle algemeene vergadering van het Aardrijkskundig Genootschap plaats gehud D iarin werd door onzen stadgenoot de heer G P H Zimmerman eene voordracht gehouden over de rivier de Suriname even boeiend als belangrqk van inhoud De rivier zelve haar oevers de daaraan gelegen plantages de hoofdstad de Joden Savannah de goudvelden werden beschreven op de leden der kwijuing op de goede verwachtingen van Snriname s toekomst te koesteren werd gewezen Door eeu zeer nette kaart eerlang vanwege het Genootschap te publioeeren en door eeu groot aantal nette teekeningen werd de met de meeste belangstelling aangehoorde voordracht verdnidelqkt De heer £ C Tromp deelde voarti tal van belangrq ke bijzonderheden mede over Zuid Afrika in het algemeen en de Zuid Afrikaansche of Transvaahche republiek in het bqzonder naar aanleiding eener reis in die gewesten in 1878 door hem afgdegd Over de verschillende republieken de bevolking het gouvifrnement en de Terdeeling den tegenwoordigen Staatspresident het kliraait den godsdienst en politieke partijen den spoorweg en de publieke werken de I producten en hulpbronnen werden zeer belangrijke bijzonderheden medegedeeld Zaterdag 11 werd te Amsterdam gehouden de Tcrgadering Tan de vereeniging voor de statistiek in Nederland ouder voorzitting T n den heer mr S Vissering Die vereeniging telt thans 438 leden en I 2i5 buiteulandsche loden De toestand der financiei 1 I was voldoende Tot lid van het bestuur werd ingevolge de voordracht benoemd jhr mr O de Bosch Kemper referendaris bij het ministerie van Binneul Zakei I Tot plaats Tan vergadering Toor het Tolzende jaar werd Utrecht aangewezen De voorzitter bracht in herinnering het verlies dat ié Tereenigiug heeft geleden door t overlijden van de i hoogleeraar de Bosch Kemper die jaren lang met onverzwakteo ijver bet voorzitterschap had waargenomen I en ook door het afsterven van andere leden Itadat bet Terslsg was uitgebracht door de oom Linifaie voor de atatiitick der grondeigendommen werd uitvoerig be pjo i n de vraag op welke wijze 1 behoort hier te iaode de statistiek van het sokool I bezoek en vAn het schoolverzuim te worden ingerichten Terrqlgena nog bet Se pnnt der agenda OTer detaak en de inrichting van stedelpe bureaux vanstatistiek Voor de behandeling van het derde pontwas de tijd te ver verstreken j De Tooijaanrergadering van de Algemeene Synodale Oomtnieaie te s Hage tol den 16b Mei baarzittingen beginnen Ook te Middelburg wacht men eeue anti kermisbe weging In de Zatenlsg gehouden Eaadzitting ia door een der leden namelijk het voorstel gedaan te bealniten dat de kennis voortaan slechts eene week vu Maandag tot Zaterdag al duren B en W zullen de I j taak OTerwegen en in eene volgende vergadering I preadvies uitbrengen flrt ipo dbeetnar er Ve niging vau leeraren aan I inricbtingen van Middelbaar Opderwijs heeft een adres veizonden a n den Minister T n Binnenlaadsche Zaken in zake bet wetsontwerp op b ïog Onder rijs in zooverre bet betrekking beeft op bet Middelbaar OnI derwijs Het is daarin gekomen tot de volgende vier opndtasiSn 1 Het betuigt n sympathie m t bet beginsel in de Wet a Sq vnenide talen en wiskunde naar bet Middelbaar Onderwijs worden overgebracht S Het gectft den wensoh te kennen dat op ptaatatn waar een Hoogere Burgerscholen volgens Fray Bentos verbond voor t eerst aan dit slachten het maken van vleesoh extraot een denkbeeld dat opkwam bij den nu gestorven direetei r Qiekert een Duitscher die door Liebig en Bngelsche kapitalisten gesteund zijn denkbeeld op zeer voordeelige wijze uitvoerde eu nog daarenboven het maken sua kunstguana aan t bereiden van vleesch extract vastknoopte Thans staan de actiën zeer hoog Ieder jaar moeten de gebouwen en machines vermeerderd worden en de Saloudero vormt nu inetbijbehoarendearbeiflerwouiugen en stad op och zelf De plaats Fray Brntos is veel sbelangryker geworden eu telt vooral ve l Duitsohers onder hare snel toegenomen bevolking Zooals de gewone Saladeros bestaat de fabriek nit de groote vergaderingplaataeu van bet vee uit de gangen naar de slachtplaats de slnchtplaats zelf den droogvloer de plaats onl te koken de ruimte voor de machines het laboratorium de gebouwen voor de bestuurders het huis van den directeur de woningen der beambten een kroeg pulperia een winkel siendnj eenige arbeiderswoningen en de ladingphiats voor de schepen De vensters zijn meestal met dunne traliën van ijzerdraad vooraiau daar men zich anders tegen de vliegeB niet zou kunnen bergen De renkzenuwen worden bij eejn beioek niet geurig aangedaan door de guano die uit de beenderen bereid wordt In de dagen dat men onafgebroken doorwerkt kannen in de Saladero Fray Bentos opeen dag 1200 st vee geslacht wordenen evenwel srechts 800 geveld De werkzaamheid lu de fabriek is het grootst van November tot Mei Hoe talrijk het personeel moet zijn dat op de fabriek werkzaam 4s kan men zich voorstellen Aan t hoofd staat een ff directeur dan volgen een tweede directeur een heI micus een dokter een ingenieur twee kassiers d nog vele andere bq beambten Zq hebben bijna allen alndeel I aan de winst vooreerst dewql zq hun tantième out vangen ten andere door de rente der acties iaarin zij meestal overgespaard geld beleggen ofschoon deze t boog staan Toegang tot de fabriek wordt volstrekt niet aan iedereen verleend ja m n verkrqgt niet ger onkkelijk veilof om ze te beeicbtigen Bn Uan nog is er veel Wat als een geheim van den fabtikant bewaard en in eeu aftonderhjk gebouw streng aan toog van t oningewijde publiek onttrokken wordt H toenemen van misdaden gedurende Aé twee jongste maanden te Parijs heeft der Académie dn Sdenoei mortUei et foliltjuu aanleiding gegevn de aaestie van het Pransche strafstelsel te bespéeken Nee meeniiigen stonden daar tegenover elka de oene die aitUreiding wil van het stelsel van deportatie dr andere die geheele afschaffing var dat stdsel verlangt Voor die afschaffing wordt aangevoerd dat sedert 1827 de veroordeelden aan deportatie de voor keur gaven boven gevangenisstraf de reden daarvanligt voor de band in de gevangenis een enge cel een klein koekje van den hemel eenzaamheid zirijgeo bq deportatie de heerlqke lucht van het Zuiden de Middellandsche Zee arbeid in de open lucht dikwqls k gezameulqk met anderen De gevangenen begonnen bun bewakers t ver thoorden om naar het bagno gevoerd te worden Wel bestond toen nog het gevoel van schaamte voot den ketting maar in 1836 wetd de ketting afgeschift en bet bagno werd in zekeren zin een premie voOr ds c recidive voor moord voor rebellie Toen besloot I men dat diegenen die zieb in de gevangenis ain een miadrqf schuldig maakten waarop de itraf van het bagno stond die straf in de gevaugenis zelve zenden ondergaan het gevangeniastelsel werd tevens veTsa erpt In 1668 begon men op het voorbeeld van EnAland de d rtatie in het strafstelsel on te nemen maar jniat toen Engeland bet afschafte Het was gelJeken dat de deportatie minder een straf is dan wel tin zeer onvoldoende manier om den staat van een ger vaarlijke bevolking te zniveien t is minder repkessie dan passive verdediging t is de uitdrqving maar niet de straf Volgeus de voorstanders van de afschaffing vtn de deportatie heeft het stelsel dat in 1863 werd aan j genomen slechts tengevolge gehad dat de veroordeel den allen deportatie aU het einddoel hunner wenèchen beschouwden omdat zq weten dat ze dan nog een toekomst te gemoet gaan en zich in de koloniën een positie verzekerd vinden De oriminaliteit in de gevangenissen bleef intualkhen I toenemen het aantal misdijven bleef stqgen Verf betering wacht men dan ook slechts van versch pingen uitbreiding van het gevangeniswezen zoowel Cellulair als esrreotioneel t Woidt tijd segt de UoMmr in cijn bewikodwing r dw toestand dat een dam worde opgtwbrpentegen de kngzame maar zekerei demoralisatie door de Mélqks borkaWande bloedige voorbeelden te weeg gebracht Het bliek itelt reeds tgeen belang meer in moorden wiaiMer de ohnUige geen bloedvcttwant jl van zqn slachtoSn is het gevoel van sohrik dbt de moordenaars inboezemen wordt minder kraohtigt men erheft ben tot romanhelden mèn gevoelt va hen en onverklaarbare lympaliie zooals voor Billoir voor Moyaux enz en de lympathie voert tot toegevendheid toegevendheid tot recidive En dan besluit het Uad aldus Zoolaug de statistiek zal aantoonen dat van de honderd ter dood veroordeelden slechts drie en dertig die straf ondergaan en zeven en zestig naar Caledonie worden gezonden waar hun een soort vrijheid wacht zal het aantal moordenaars iu bekngrijke verhouding toenemen Het krachtigste voorbeeld van het schavot is verTangen door een voorbeeld van betrekkelijke toegevenclheid Inhoud van Cebes LANDBOUW IN VEBTEKLT Studiën over zuivelberejding I De nier der koe Hoe melk daarin gev j rmd en afgescheiden ordt De zuivering va drinkwater door ijiercbloride Overstoomde laudim door J de Vries Meikevers dbor H van GBrteel Vraagbus Feuilleton Tentoonstellings ideën II ieiorngde Berichten Marktberichten Advertentien Een goedkoop geneetmtddel Neem telkens voor den eten twee teerkaptulea vm Quyot ingeval gij verkoude zijt lual of aan bronehitU eatharren teervig of in t algemeen uan eenige aandoening van de broaciea of longe lijdt ledere Jacon bevat teüig teerkaptule t geen maakt dat de geheele behandeling slechts zes it acht centen daags kost en nu ontheft van het gebruik van alle afkooksels pales siroopeu en borstdranken Tuxin zuM SÉ Nami kseu Oq moet dus vooral letten op het etiquette waarop de handteekening van den heer Guyot in drie kleuren is gedrukt Te verkrijgen te Gouda bij Zeldenryi drogist en in de meeste apotliekon Laatste Berichten KoOStautinopel S April Safvet Pacha deelde mondeling de bezwaren der Porte leeen t protocol aan de vertegenwoordiger der Mogendheden mede Hijdeed o a opmerken dat de Porte uit eigen beweging reeds hervormingen in toepassing bracht en verklaarde dat de moordtnooeeleu het gevolg waren van het opruien der bevolking door vreemden De Porte maakte in dien zin eene eircnlaire aan de Mogendheden gereed De zaakgelastigden der Mogendheden drongen er op aan dat de Porte hd adhaesie aan het protocol saienken ifk een q eoiaa M l lmacbtigde naar 3t Petenburg zenden zou Kon8tantinOpel Jf Vpril Het protocol wordt beschouwd verworpen te Ziju Er is heden opnieuw een buitengewone Ministerraad belegd De Porte zon moigen aan hare vertegenwoordigers ia bet buitenland eene drealaire zenden De vreemde vertegenwoordigers bonden niet op de Porte aan te sporen tot het zenden van een gemachtigde naar Peteltburg De moeilijkheden met Mohtangro daten voort Berlijn 9 April De avondbladen bevatten onderling tegensnjdige berichten betreffende de aanvraag van prins Bishiarck Volgens de NaimuiU ZeUung zou het verzoek om ontslag bij keizerlijk beslait definitief ijn afgewezen en de aanvraag om verlof in overweging zqn genomen Aan den E ksdag znllen morgen mededeelingen te dier zake worden gedaan Bt FeterflbDTgi Aprf De Agene Suue zegt De Porte aal een ontwqkend antwoord geven Zij zal hare onaf hankelijkheid in alle binnenlaqdsche aangelegandheden handhaven en zich bereid verUaren terstond eea buitengewoon gezant naar St Petersburg te Bnden waarbij echter geen sprake zal zijn van vooraf Iteie met Montenegro te sluiten maar voorwaarden zullen worden gesteld waaruit duidelijk het verianffen zal Mqken om tijd te winnen elke dadefijke beslissing te ontwqken en Rusland de schiild eener br uk te knnneu geven I I II I I 1 II I Burgerlijlpe Stand eBBOBENs A ril JSlittktli Mavtu wbrs M Itebbe en H HeerkeDB HeriotDUi CbrUtiain oa 3ert J Lagtliart a C M Bdaaw Jnhtoaai enlin J Sluutw en U Virganit 8 Hendrik ondiin C SgkdqkhiiMB A vin Maoen GyiM t oacliri T P Bos en J ii Feer fi Oerrit ooderi J NieuwTeld en W Abbesaa OVëRLBDBN 7 April P van EgA 61 j 8 J C i a i Beathi van iu Kleuii 11 m A E iu Ukbont hiiwr i n L van ADVËttfBÏTOlÊttf V BeVaHkWj een Jongen J D POrarolJN EStÓOCRLfeUThfe ViM GBtPBW Gouda 10 April 1 877 V Bevidlen rtta fl n Wtf B C aÖOQBNWJKOmida 10 April 1877 wun Wmk Heden overleed onverwacht tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen na eene kortstondige ziekte mijn geliefde Echtgenoot de Heer NICOLAAS MATHOT in den ouderdom van ruim 69 jaren na eene gelukkige echtvereeniging van ruim 21 jaren Wat wij in hem verliezen zullen diegenen beseffen die den overledene van nab gel nd hebben j Db Wed N mathot geb Vekeman en Kindbren Gouda 2 April 1867 Eenige en algemeene kennitgemng De zaak tal op dezelfden voet worden Toortgrezet De Heer en Mevrouw MOORRBES ABSEX belaigen bij dezen hnn hartelijken voor de vele blyken van belangstelling geboorte hunner dochtet ondervonden BALLOTAGE op Zaterdag 28 April e k HH Leden wordt herinnerd dat ae tgsf der voor te stellen Leden ZATERDAG U APRIL e k wordt GESLOTEN Tevens worden degenen welke nog iet an de Sociëteit te vorderen hebben verzocht vóór 15 APRIL e k daarvan opgaaf te doen aan den Penningmeester den heer A vajt VEES mf Namens het Bestnni der Sociëteit ÜNS Gekowsb Me P J snel President H JAGER Secreteri Gouda 10 April 1877 liA De Ondergeteekende zich alhier gevestigdhebbende als tuinmaI biedt xioh aan tot het AANLEGGEN ien ONDERHÜUDEN van TUINEN hetLEVEBENvan BLOEMEN PLANTEN alle wet tothet Vak behoort L D bE GROOT Heertnkade Koiie Akkeren W g75 Wordt gevraagd bfl L P HOOGENDUK op ke Èoogstmat te Gouda EEN KOEK en KLEINGOEÖB AKKERSBEDIENDE AGEI TEIVÏ vrelke actief zgn kannen op elke pUats in steden en op de dorpen worden AANGESTELD en zgn ofterten franco direci te lendenaanhet Hoofdagentschap van de Saksische l MrdenVeeverzekering 108 WflnetrMt RotiêrdÊtn TE Mmjp wegens verhoizingt een p ot I3FP8NH0Emet REN too gMd als nieuw Te bevragen hg den Ditgevw kenr OouMnt GIZONDHEIDSBiER IBAU E RiCT MAlHïmCT MALZEM4GT t Maagk vtti t J Vermagênn g verouderden Hoeat tsgea Zwakte Prezen 1 fleech 45 ht 6 flessphen 5 2 20 lS fl nechen f 4 40 de flesschen wotdm a 5 cent berekend en tegen dien prijs steeds temgK tomen JOH HOFF sche Ceniraal e pdi Amatirdam Smalle BloeBunaiM bö de Paleissteaat r250 Te Goiida J C yam VmJMINGEN