Goudsche Courant, vrijdag 13 april 1877

V W D SCHENK heeft de èer de ONTVANGST te berichten van eene RüifflE en FRAAIJ SORTiaBRIN ZOMERMANTELS EENE ELEGANTE COI LEOTIE DOIeKÉIv porties BJlODERIEfl HANDSCHOEKEN I BENEVENS E EN GROOTE q lTf § j Vrötog tï AJflll 1877 1 jVm ii n970 V th GOUDSCHE € Nieuws en Adwleotieblad mt Oouda en Omgtreken IODENP tegel let Bu a Bouw ei Melkg ereeds happen Jt iji en andere ifi ftOEREI DE GOEDER lf WOENSDAG den iVaPRIL 1877 aan bi Hofstede No 276 in het Beflèrsche te BTOLWt K WOENSDAG den 25 APRIL 1877 aan de Hofstede A 6 nabü de Hoeksche sluis bnder LEKKERKEBK VBUDAG den 27 April 1877 aan de Hofstede No 3 nabö het Dorp BKBEENWOUOE Telkens des morgens ten 9 uur precies door den Notaris J P MAHLSTEDE te Ber g amba cht tOSDE TEhKODD CHE BRONI rSEBIItG Openbare Verkooping op DING8DAG 17 APRIL 1877 en vozende dagen in het Hnis aan den Fuwelen Singel R No 304 en aan de Pakhuizen op de Punt en Oosthaveu te Goud van een netten goed onderhouden waarin o o eene fraane SCHRIJFTAFEL LINNENKAST 8BCBETAIRB BRANDKAST enz best LINNEN en LINNENGOED BEDDEN en BEDDENGOED GOUD en ZILVER en verder van KAASSTELLINGEN en KAASPLANKEN SCHALEN BALANSEN GEWIGTBN en MATEN DAKPANNEN TONNEN enz enz Inlichtingen ten Kantoren van Me J PORTUDN DftOOGLEEVEB Advocaat en van Mb kist Notaris te Gouda O EB HA K TIITCa Gouda Oosttiaven B n 14 Berelen zich beleefd aan tot het Terrsardigen van ZEER FIJN UITGEVOERDE Nog is de inteekening geopend op Bi S IM ili De uitgave C middelbare stukken kost I ƒ 8 20 per jaargang van 12 afll a De uitgavq D gemakk kost 3 0 per 12 afleveringen ledere aflevering bevat circa 16 pagina sMuziek en kost i slechts 2 cents per pag ina De MÜZIEK ÜITGAVB van KOKSMA bevat 680 Nummers en is voorhanden in den Boek t en Muziekhandel van 1 BRI1 KMAX Tiendeweg alhier alwaar Catalogn sendier Uitgave gratia verkrpgbaa r za Een Meisje STROO kunnendeNAAIJEN kan tegen HojogLoon onmiddellijk smiTST mm Adres Bureau dezer C ourant MEN VRAAGT EEN Openbare Verhuring p DONDERDAG 12 APRIL 1877 voorm tenElf are in hei Koffijhnis Harmonie aan deM kt te Gouda ten overstaan van Notaris Mr KBT van circa 14 Hectare uitstekend goedWEILAND in drie perceelen en van 9 peiceelen best HOOILAND ieder gemiddeld 1 H 60 A Adres bg den Uit ver dezer Courant mum wiiiMMi PRIMA KWALITEIT k 25 Cent per FLESCH met minstens 12 Flesschen fratiM aan hnis bIJ A NORTIER Gouwe C N 84 35 Openbajc Verkooping op MAANDAG 16 APRIL 1877 desvoormiddags ten 9 ure ten huize van den Bouwman AART BORST aan den GoejanTerwelledgk te Oouda Tan i 14 mm 1 FAABB 1 TILBÜBIB 3 SCHOUWEN BODW en MELKGEBEEDSCHAPPEN en een groote pwtg TAKKBNBOSSEN en HAKHOUT Nadere inlichtingen wjn te bekomen ten kantore Tu den Deurwaarder B H van db WEBVE ie Gouda Hoogheemraadschap Rijnland DUKORAAF en HOOGHEEMRADEN van Bijnland brengen bj deze ter kennis van belanghebbenden mM LAROCHE van KRAEPEUEIV en HOLM jtpoOtlurt te Zeilt De eeiilife OüWA LAROCHE welke door neMkimd B is aaabevolen tegen algemeene ïwakte gebrek aan eeUnst slechte Bpysverterinir anuwziekte in hel tijdperk der herstellinR na ware nekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche legen Weektuoht teringaohligheid groote zwakte bloedarmoede eto Prij ƒ 1 90 per flaeon by den Heer Apotheker C Thim te Gouda lo dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1376 op de Secretarie van hei Hoc heemraadschap ter inzage van het algemeen zal worden nedergelegd van heden tot § 0 April a s van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure en aldaar t n 15 cents voor Ik exemplaar verkr gbaar zal zgn 2o dat de ingelanden volgens art 165 van het reglement van 6 Julg 1857 Staatêblad no 90 hnnne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat die tor visie heeft gelegen m dus vóór 27 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3a drt de Vereenigde Vergadering op Zaturdag 28 April in het openbaar zal overgaan totde behandeling van bovenbedoelde rekening Ltidtn 6 April 1877 Gocnt JWTO TAK 4 Bvanauv liTIOimEilE BEH RDELII TEER CAPSULES DE GUYOT Aiwlkalur u rtrljl Deie espiules ter grootte van een gewone pU bevatten teer uit Noorwegen geheel luiver en van de éérste qualiteit De capsule melt m de maag en de teer wordt gemakkelylc opgenomen en werkt spoedig c Het digelyksehe gebrnik der teer ii leer untefaereleD f Toor hentellenden en iwakke perionen Het is teveo f een zeer goed praeserratief Toor eene menigte riekten Tooral m tijden dat Epidemien heeraehen Amuairedi lliénipaitijue ia ptofeaMor BOOCHAROAT c De teer zcgl M M Caa nave wordt met bijioiider t luccea gebruikt tegen huiduttElag en longteeriog Bet il UMrblijkelijk door de ervaring liewcwn dat da teer een itimuteerenden invloed liectt en dal Itij matig maar c geregeld gebruik de tiïerde organen dei Niiijsvertceriog f ucbt opwekt eo den goeilcn bloediomloop berorileit Dtctionnaire de médecme du docteur Faiu De werking der leer inwendig is als volgt li nrI meerdert de urine afichciding wekt den eetluit op ea c bevordert de spijsvcrtcering Hen sclirijft de teer veorc al TOor bij chronische catharren van de blaaa en lo gen Tnilé lie Pktrmaae du proTuaaeur 9 wnn Bg t gebruik van één of twee capsules op t oogenblik dat men gaateeten werkt Je leer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen MOMCHITU THM LONOAANDOENINe VeaWAARLOOSOE VIRKOUOHIID tONOONTSTEKINa N TCCniNa XecLPMNIN SLECHTc iriMVCRTeiKIM KOUDE OP OE BLMt en hl t algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvliezen Jedere flacon van fr 1 50 bevat 80 capsule Dit is genoeg geiegd om aan te toonen boe weinig deie geneeswijie kost van 5 tot 7 1 per dag Om neh tegen t koopen van amaakiel it koeden moet men taorallelten op t witte etiguette teaarop de tekit met zwarte ktten ie afgedrukt en de onderteekening tan HVIt inéritUmnm Hier tegenoter beeindt zich hel fttceimile deri handleekeninf Te Gouda bij J C Zeldenrijk en in de meeste Apotheken tf bekomen AFKONDIGING BUEOEIOIKSTKE en WETHOUDERS van Gonda Gèden hst besluit van den Heer ComAiasnria des Koniugt in de Provincie Ziud Hollaud van den lia Jlaart 1877 A no 476 S 3e afd Prov blad no 9 betreffende de bte clffü ng roor het Patentregt vw 1877 dat il vaudeu In UeK 1877 tot den aO 2o Dat met de beaehryviiig van de gewone padtnlpliflifftn oret den jare 1877 begonnen liil worden len 7u Mei a st en dat de vcrkbiriiigen aan de linizen der Ingezetenen zullen wotdoa rondgcbragt temiil de weder inzameliug dier verklaringen zal pltiats hebben Mkl lanen aa de nilfiftc op ivclke n kUriag iliL kooplieileu uf wiukelivy wuike buskruid willeu Vfikaopen of f urwurkea inuken zulks zuUeu moeten veriuuldeu leu elude dit op hun patent aitj edrukt worde hen hierby herinnerende uaii Art 21 der Wet van den 2tlu Jaueiinj 1815 SlaetM no 7 luideude K uaplie len of VViiikelien iu Heden plaatsen of ten platte lande Welke buakruid willen verkoopen of uurwerken muken zullen deze nering niet vermogen te docu aoob dit beroep uitotfioen zander dat zulks op hun patent wurde Uitgedrukt op de boete van 508 euz Ook Eulku diiifeuen welke hunoe i oederen of waren tevens op de wijze der kramers verkuupen gehouden zijn op hunne verkbiriugen daarvan melding te maken u zich deswegens aac te geven onverschillig of dit alleen in de gemeente hunner woning dan elders plaau heeft 3a Dat de registers der patentpligligen zullen warden gesloten den 31n Mei aanstaande wordende wijden de belanghebbenden verweten naar de Bepuliiigen van artt 18 en 37 der Wet vaa den21u Slei 1819 StaalUad iio 34 handelende zoo van de TerpligÜBg van heu welke bg de algemeene beschrijving zljtt overgealagen als van de boeten tegen liet verruim van en gebreke in de aangifte zelve te verbeuren 4a Dat de eigenaars vaste huurders of andire vaste gebruikers van binneu vaartuigeu zioh ter bekomen Tan PATENT zullen moeten aangeven op het Haadbuis dezer gemeente ten burcele van HH Zetters medebrengende hunnen meetbrief en hun patent van het vorige jaar en zulks van den In tot den 15n Mei 1877 De Zon es Feeatdagen uitgezonderd 6o Dat de kramers alhier niet gedomicileerde oudernenien van vermakelgkhedeu en debitauten van lotergbrie es die beroepen niet mogen nitaefenen alvorens het verschuldigde patentregt te hebben voldaan zq zullen zioh tot het doen huun r aangifte almede ten bureele van HH Zetter moeten vervoegen wordende de kermis en marktbezoekende patentpügttgen herinnerd dat de Marklmeester heu niet vermag toe te laten hetzg met of zonder loodsen tenten kramen oï tallen wanner zii niet van patent aoteu voorzien zgn 8o Dal bij het indienen van bezwaarschriften ingeiolge art 1 derWet van den 4n April 1870 StaaUH DO 60 moet werden ov rgelegd een duplioaat van het aaDslagbiUet tegen betaling van 6 Ct bg den Ontrania d r Directe BeUstingen verkrygboar geateld Gouda dea lOn ApiU 1877 Bargemeester en Wetbonden voornoemd De oecttitarit De Bursemeeater TOK SixKIIBACB L i TAM BaiuMR IJzaNBnoiN AFKOHDIOI NO BüEGEMKESTEa en WCTrtBüDKK au aouda Gezien het besluit van den wer Commissaris fesKoningk W de Provincie Zuid Sollaud vaa deu 14uMaart 1877 A No 475 1 Sf fd Prov Blad No 28 betreffende de bescUrgviug voor de Personele Belasting dienstjaar 1877 78 doen te weten lo Dal de üutvauger der l recte Belastingen aande wouiugen drr ingezeten op MaaudagdentnMei aanstaande en volgende fêgeu ter invulling zatdoen bezorgeu eeu BeecliriffifigMljtl iuhondeudeeene korte schets van e ondslagen der voornoemde belasting hetwelk lit dagen na de uitreiking door of van wege dicfl Outvanger z il wardenaijgthuuld terwgl zg wlU bij de beschrgviuggeen biljet zullen hebben oii angen gehouden zgnom de rereiscbte behoorlijk ingevulde verklanugeuvi r of uiterlijk op den 3 If Mei des jaars in tedienen ten kantore dia tvangen atwear debiljetten ter iuvolling steeds terkrggbaar zulten zijn 2o Dat tot tegoi batten gaiaiigqtsM de Uetre A TAN GENT P M BOOS£N kAL P A BU GHOtn enH J NËD£KUCil8X M aidende de beianghebb Toorts ia iKt bQ onder indachtig gemaakt i lo Op de wijzigingen weHM bg de wet ran 9 April 1869 SlaattU no 59 bt de wet van S Murl 1833 SlaalM no 4 tS t gebngt ab aan art 17 der wet ran 1391 is toegeroegd de volgende bepaling Wegens Vrouwelflke diMt oden die ott den InMei det wurorer Mteth Imfk o k dau 18 en jonger dan 21 jaren zg ii bedraagt debeUstiug S tfO zouder toepassing van het opklimmend tarief i art 19 lette f en dier wel aangevuld bg art 10 det wet van 1843 wordt gelezen als volgt Diensten wrrkboden iii geboawen inetelliugen gestichten of inrigtiB en vermeld ouder ett e en d vau urt 6 § 2 voor zooveel zg geen belastbare diensten verrigten rcglstreeks ten behoeve van hen die aldaar in eenige betrekking of als leden werkzaam z jn üe eenige vrouwelijke bediende overigens naar de eerste derde of vierde kbisse belastbaar in dienst vun den belastiogpligtige welke geen andere bedienden houdt en vier of meer eigen of aangehnwde kinderen kinsdkinderen of pupillen bij zich heeft inwonen die up den In Mei des jaani waarover de belusting loopt jonger dau 21 jaren zijn c De tweede eerste parugraphen van ort 27 der wetvan 29 Maart 1833 attM uo 4 zgn gewijzigdals volgt 1 Die na den 16n Mei een perceel in gebruik neemt is voor dit perceel de belasting naar de vier eerste grondslagen voor den tgd des dienstjaar die dan nog over is rersohnidigd i 2 Aan den belastingpligtige die in den loop des dienstjaars een perceel verlaat zonder daarin eenige roerende goederen of iemand in zijn dienst achter te laten wordt ontheffing veileend van zgn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tgd dea dienstjaars die dau nog over is indien daarvan door hem binnen den tijd van eene maand volgende op dien waarin hg het petceel verliet tegen bewijs schriftelijke aangifte is gedaan ten kanton dea Oatvangeis eea aldaar kosteloos verkrijgbaar kiljat De onthefBug wordt ook Terleend over hel driemaandelgksohe tijdvak waarin hel perceel werd ver laten indien de bclasuugpligtige daarna doch in den loop TBO datzelfde tijdvak een ader penieel waarvoor hg belastingpligtig is in gebruik iiwiBt Bg overlijden van den belaatingphgtige treden zijne erfgenamen in dezelfde regteu en verptigtiugeu De aangiften volgens het eerste en denle lid ingediend worden als gewone beiwaartchrifteu aangemerkt en behandeld d Aan 1 van art S8 der borengenoemde wet vanISSSi sjju de oavcdgeide bapatiiigen toegevoegd Ten aanzien Tan den eersten grondslag knanea behilTtt de iilïttche onzaiTcte bwurwairde eek asHod ef weekkniea warden aangegeven Audare jc ugiftan warden asaKemerkt niet gedHS i Voor zoover de beièstingpligtil de ai gegeve b maandof weekhaten iet zelf tot jaarkureo heoBkt herleid wordt ds nte door vermeiagvuldigi met tien eu de laaMedoor vermeuigvuldigiuginiiltvdrie ea dertig tot jaaAunr herleid a alzoo berleU Is de aangegeven jautjiktohe uzuivere haiinqiaited aangemerkt 2a Op dl verpligtiiig o bq boone beiwaandirifMwt iogoTolge art 1 dar wet TMi 4mi 4u April 187 StaatM uo 60 orcT te loggea een dupliaaat va j fann aanslagbiljet ttfmf hataUnf 6 MBtt b iden OutTaager der aMe BelastingrwMMir g tdd nJa Gouda den lOn Aiirih i8ï7 Burgemeester en Wéheadm Toornoemd De Seeretaria Da BorgeoeeMer TOK SnEHiacii 1 I TM BnoiN IJïWW fvi bsksmdKaking Burgemecater en Wetheaden ven Oeuda doen te weten dat het girimitief Kohier Toor de plaatse lijke directe baUsting dezer Oama nte Toor het dienatjaar 1877 dqpr den Baad wstscsteld g a rende a t d geu tu des voormiddaga tien U dea B ntid faga aeo en van drie tal v ur ter 8eoretiKit dei geBuenta voor een edêr ter IcfHig isiiedergdegd binnen welken tgd elk ngeatagene tegenzqaen eanitm bq Gedeputeerde itaien i moff ku koocn bg vertoekwhriA of qogeiegeld f fitet geschreven j Gonda óm lln Apr IW Burge m te e tet Wethande TeBmoen jiB a iw o ii mwntigmMam d row SramntActt 1 1 r v BtM IJtwiDBöli BUITENLAWD BülteDlaaiIscli Oventcllt Voor de week om is zid t wanrsebflnüjk tet eeM oorlog tnsscben Bestand en Turkge komen AliW spreekt Daily Newi en drukt daarmede de overtuiging itit Tan een groot deel ran het Enropeesche lüUick Nu tDOgedete voortpeHing wat al te pettimistisét i jiii zeker is het dat de toestai ernstig is Busland heeftl tegen morgen bepaald antwoord op hel protocol vef laugd en Turkge blgft muur uitvluchten zoeken zonder iets wezenlgks tot aland te brengen Volgens de laatste berichten heeft de Pc te het protocol verworpen Al zgn de Fransche Kamera niet bgeen de Miuister i presideut wordt töoh spoediger zeker dan em lief is herinnerd aan de parlemsiltaire zorgen j de bureels van de drie fracties der linkerzgde hebben beslaten gezaluenl k hun opwachting te maken bg den Minister om hem de wenscheu der meerderheid g op het hart te drukken De anti republikemen maenen dat zoo iets uiet te pa komt nn de Kamer niet biieen ia De vergaderingen der Algemeene Baden gn MMiidiUL begonnen Uit Duitaohland komt het bericht dat prins von Bismarck rgkskaoselier blgft doch seoige maanden vacautie zal uemen Bg Keizerlijk besluit van dei lOn ia hem tot Augustus verlof verleen Gedurende dien tgd zal h j in zijne betrekkingen vert enwoordigd worden op deuaelfden voet als bij ign verlof in het jaar 1872 nl voor de binneulandsohe rykfaaugelegcnhedeu door den president Hoffman in de büitcnlandiche zaken van het Duitsche rijk deor di n staats ieoretana vof Bulow in Pruisen door deu he Ton Kampbausen De Keizer behoudt zich voor om ook gedurende het verlof den raad des rgkakanselius in tt winnen Wg hebben van den aanvang af niet veel geloof gehecht aan al de geruAten betreffende zijn ontslag In oogeub kkeu als wjj tbaua beleven laat Biamandt het roer ui los Tan het schip van staat De eenige die hem daartoe dwingen kan is de Keizer eo bet is niet te denkeu dat de 80 jarige Keizer in moeilijke omstandigheden zioh aohelden zou van den geuialen staatsman ann wieu hg alles verschuldigd is en die in gn band al de draden heeft Tan Dtiitachlaada diplomatie De logica Tan toestanden en letten mpet iëdat ateeli reAil im eM te ktdktm aM en J Ih Il