Goudsche Courant, zondag 15 april 1877

ZoBibg 15 April 1877 N 1071 Kerkelijke Verkiezingen 16 APRIL 1877 De Kiesvereeniging KERKELIJK BEHEER alhier heeft in hare Verg adering van 11 April 11 voor de vacante Êlaatsen in de drie OoUegiën voor t Beheer van en Toezicht op de merkelijke Goederen en Fondsen der He vormde Gemeente de volgende Candidaten gesteld GOUDSCHE COURMT Nieüws D Advertentieblad veor iMda en Omstreken Voor t Collegie van Notabelen 1 Mr J Fortatjn OroofrlMveri A P W Kaïuphuyzen H Jafer Jf Heriimn de Groot H J ederlioritt C Luueuburg en beveelt dringend deze Candidaten aan Leden der Hervormde Gemeente Voor t CoUeeie van Kerkvoogden W J Fortnyn Sroogleever 8 G iitraver V Namen de Kietrereeniging voornoemd Bist Bkstuus J M NOOTHOVEN van GOOB Voor ler I KUIJTEB Secretarü W KROMHOUT PenmngmeetUr G 8TRAVER J IJSSELSTIJN F GRENDEL fa Mtt J FORTÜIJN DROOGLEEVEB G A D J GA BRIJ W G N üK KEUZER H JAGER Heden overleed onze geliefde Neei DAVID DAKKENHüRST in den ouderdomvan 33 jaren Uit aller naam MEUNDERT DAKKENHOBST Gouda 10 April 1877 Voor dè vele blvjken van belangstelling zoo van hier als elders ondervonden ba gelegenheid onzer 25 JARIGB ECHTVEREENIGING betuigen wj biJ deze ook namens onze Eindereu hartcdüken dank J vxN KRIMPEN U en Echtgenoote Gouda 12 April Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bg de geboorte van onzen Zoon betuigen w onien opregtej dank J G A INGENLUIJFF H INGENLÜIJFFGo ida 11 April 1877 KiuMca De Ondergeteekende zich alhier gevestigd iiAbende als TUINMAN biedt zich a n tot het AANLEGGEN en ONDERHOUDEN van TUINEN het LEVEREN van BLOEMEN PLANTEN en alles wat tot het Vak behoort L D DE GROOT Heerwikade Korte Akkeren N 275 lOUISBASOSRUC LEVEREN GERAFFINEERD 80 è ƒ 7 6 40 llKAASZOUT J GROF I MIDDELZOUT 6 FUN 6 lifWUNAZIJN è 3 DITO 1 2 1 55 jisIbIERAZIJN 1 40 ROZIJN WIJNAZIJN Per Flacon bg 12 Fboooa 0 22V bg 6 Flacons a 0 25 MOLTON DWEILEN in diverse Prijzen en Soorten uit de Stoombierbrouwerij De Sler VA DB Heeren Boscb van Epeuhuyscn ZWIJNDRECHT 1 BOSCH BIER è 6 f GERSTE 6 PRINCESSE BIER 6 75 I PAULUS JONAS 7 25 ilOUD BIER 7 Bestellingen worden aangenomen Kantoor Noyurgy wAXEB O 2 De JOH HOFF sehe UAL2 EDRSTE0NB0NS in Blauwe Zakjesè 30 cents Verkrflgbaar JOH HOPF sohe Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bn de Paleisstraat F 250 Te Gomda bn J C Van VBEÜMINGEN n d Wed A C 8CU0ÖTEN Goiati moK tah A BkbouulK GOUDA 11 ApiiL 1877 TE HUUR aangeboden tegen Primo MEI op een der Beste Standen eene zeer geschikt voor EEN of TWEE DAMES Inhchtingen zgn te bekomen aan het Borean dezer Courant Worden zoo spoedig mogelük tegen VAST WERK en HOOG LOON m mmmm GEVRAAGD Franco brieven onder motto EviFKE aan het Postkantoor ie Vlaardingen Twee Schilders om onmiddellijk in dienst te treden worden GEVRAAGD te Haarlem goed ban vak verstaande tegen vast werk Brieven franco onder letter V bö den Boekhandelaar W KUIJPER8 te Haarlem Mevrouw van EIjk HardcinaD te DEVENTER Iffi V U G ü 8 T U S om mede naar HAARLEM te gaan EENE die tevensjH nis werk kan verrichten Openbare Vrywilllge Verkooplng om contant geld op VRLIDAG den 20 APÊIL 1877 desvoormiddags ten 9 ure aan de Bouwmauswoning bewoond door K Veedoold Kz te Gouderak van 18 KOEUEN die onlangs gekalfd hebben of op t kalven staan 3 PINKEN Benige KALVEREN 3 ZEUGEN die gebigd hebben of binnen kort zullen biggen Voorts 1 Boerenwagen en breede loop 1 Fransche Chais 1 Narrenslede 3 Schouwen diverse Bouw en Melkgereedschappen eene Party MEUBELEN en HUISBAAD en hetgeen verder t koop zal wonden aangeboden Nadere Informatiën Zfln te bekomen ten Kantore van den Notaris G J SPfiUÜT te Oudtrkerk a d IJetel Voor de Commissie van Oppertoezicht 1 Dr H 1 G Vorstnuw i Br oirleerer FortuUa L P Hooiteudök A Dortlaud 6 J J Brafgww bij alle Stembevoegde ER WORDT GEVRAAGD mi m Mm ïim ïh voor Winter en SSomer vast werk meestal ruw werk Loon naar bekwaamheid Lii fRt ongehuwd Të bevragen by den Mandenmaker A NATZIJL te Ammtrstol Mevrouw Weslcrbaan sllagc vraagt tegen Primo of 15 MEI a st EENE genegen hetHniswerk te verrichten Men adresseere zich by Mevrouw KONING WacU terstraat alhier Er biedt zich aan tegen MEI eene Fatsoen Ujke Burgerdochter P G als mm OFWEBsm Brieven franco letter G ter Boekdrakkerij van H G00RIS8EN te Gouda CTTJI Men is voornemens op W0EN8Bf BT DAG25APRIL1877 8voormiddags SimmL 9 uren op de Hofstede bewoond door 0 DE JONG te Rietveld om Contant Gel te veilen en te verknopen 33 KOEIEN 2 VAARKOEIEN 7 PINKEN 1 PINK8TIEB 14 KALVEREN 2 MERRIEPAARDEN 2 ZOGGEN m Biggen SCHOUWEN WAGENS HOOIMACHINE diverse BOUW ea MELKGEREEDSCHAPPEN HANDWERK en UDBEAIBI GOEOmi Breeder bjj biljetten InformatiSn bn den Notaris 8 LAGERWEU te Woerden Br wordt TE KOOP of TE HUUR gevraagd inhondsgrootte p m 50 Q Meter Gebouwd ol Ongebouwd gelegen op de Nieuwe Haven Rawa Keiaerstraat GnmiNidaal Peperstraat Bpieringstraat of op een der sfrrtea daaroj oitkomende V ersoeke wbrifteliilEe en franco mededeeling met opgaaf van prfls bn den nitgever dem Qmnwt onder letter C i T y t Ui deze Courant behoort een Byvoes eL Flinke Stemmen Stmiiim er itutkiiiidip en miatKluppelijke naagitnkkni onder leidiiig Tin D C Nijhoir 12 nr e ffoBderl Bn 76 CiUemWg blom en Oliviene Met groota ingenomenheid hebben w kennis gemaakt met het drietal afleveringen dat reeds van deze stemmen verschenen is Met groote ingenomenheid dikwijls ook met instemming Daar waait uit deze brochnrereen frissche ffeest ons te gemoet het is alsof we ons aan het strand of op den bergtop bevinden en we gevoelen ons verruimd onze blik is minder beneveld we zün aan het stof onttogen Straks komen we van ons uitstapje terug en als vroeger handelen weer allen tenzy we niet alleen lezeo maar ook verstaan aiet alleen instemmen met het woord maar bet ook leven even door daden Wanneer wg de aandacht op deze stemmen veetigen dan hopen wg dat menigeen daarin aanleiding moge vinden tot een nadere kennismaking Ook de volgende afleveringen beloven v l aar de uitgevers berichten dat Nr 4 bevatten zal Zondagsviering door Aibt Aomieaal en Sr 5 Armverzorging door J H C Heuse Doch keepen we tot net verschenen drietal terug Nr 1 is vanden heer NuHovïen behandelt fut laJtUik idtaal en het poUiieU imtn m NederJani Bedriegen wa ons of trekt deze titel reeds aan Man gevodt als t ware terstond de wond waarop de schr den vinger legt Men begrgpt dat hg te veMe trekt tegen dieconventioneele die gangbare moraal in hetmaatschappelgk en p ïtiek leven die haar ontstaan dankt aan tisditte en usance en die bijna altgd in de plaats wordt gesteld van datf ne wat inderdaad zedelyk is ftjen spreekt b v van politieke immoraliteit iJw f iets immoreel kan zgn op dit en geoorloofd op eenig der gebied Dur is slechts één zeaelgk ideaal dat overal en altgd moetin het oog worden gehouden door voornamen en geringen door staats en ambachtslieden door ministers en volksvertegenwoordigers door kooplieden en fabrikanten door diplomaten en dvokaten door een ieder Dat sedel k ideaal de schr omschrijft het als hetgeen elk rechtgeaard mensch in het diepst van zgn hart als zedelgk erkennen mpet behoort ook de toetssteen tezgn waarop ons politiek leven wordt beproefd Een eerstes gevolg van deze toetsing is een krachtig getuigenis tegen het ministerie Heemskerk aaqwksariger zou het zgn indien hier geschreven wara tegen den minister Heemskerk Deoverige ministers toch wOrdèn ja aansprakelgk gesteld ia homogene leden van het kabinet voor al de rampen die het breken met het zedeigk ideaal vroeger of later na zich sleept maar het is de minister Heemskerk die tin dezebladzyden vooral Qioel misgelden de minister H moet niet beoordeeld worden naar een partg welker butaan te4 allen tgde heelt in de lacht geh n n en na meer dan ooit hare vernietiging nabg u Maar hg moet beoordeeld worden naor en zedelpen standaard dien p m recht heeft aan eene legeenng te stellen Eu daarnaar beoordeeld kea ik in onze hedendasgscheNederliUidsche maatschappij geen jammaclg r varaohgnsel Dat grnwzame spelen met beginselen dat opnemeli in zijn kabinet van de tegenstrgdigste elementen die zacht die in alles doorstraalt om voor zich zélf te biyven voordeel trekkefn van de yerdeddheid c libenile PoHS ik ken geene Bnen z art genoeg Om z fte den te w4tad Voorzeker niet malsch ook niet nattl Dat zulk een r eeri h weet ttautde te houden wijt de schr a a an het ganü vaa edelgken zin bg het volk Maar terwfil 1 vol vergeving is voor dat gemis heeft tég de scherpste oordeelvelling voof dr regMtikg die van dat gemis zoo schromelgk misbniik maakl Na Heemskerk Fransen v d Putte na dezen Kappegne den advukatissinms dan v Hooten den beste of juister den miaat slechte en dan dit resultaat cVoor het oogenblik is in de toekomst nog zeer donker De egoïstisch politiek i te diep geworteld De idealistische te weinig voondchtig om te kunnen regeeren Vervolgens schetst de sohr zgn ideaal van den staatsman Als in het oude Athene wil hg aan de besten de edaiaten de wgsten de leiding des volks toevertrouwen en het woord van de Bosch Kemper onderschrgft hg de vorm van het bestuur doet veel minder af dan de bekwaamheid van hem die bet bekkedi Meent men dat dit allts teer schoon is maar geen waarde heeft voor de praktgk omdat het niets dan een droom een illusie is de heer Nuhovf meent daarentegen dat het niet ontbreekt aan die edelen en dat de meest verschillende pax n ben tellen in hare gelederen Sainenwerking met maonen van andere geloofsovertuiging mits geen bekrompenheid en egoïsme te ontdekken zij verzoening van hen die thans door hartstochtel k drgven tegenover IkBndef staan Gelukkig de staat aan znlke edelen toevertrouwd Gelukkig het volk door zulke edelen bestuurd Gelukkig het bind waar dit zedelnk ideaal in het politieke leven nog eene macht blgkt te wezen Zoo roept de schr in vervoering uit Ons bestek gedoogt niet dat wg eene uitvoerige beschrijving geven van den inhoud dezer brochure en daarom meenden wg een der behandelde punten eenigszins breedvoeriger te moeten mededeelen ten einde den geest desschrgvers te leeren kennen Zullen wg nu gaan psommen waarmede wg ons wel waarmede nietlcunnen vereenigen Het komt ons onnoodig voor waar de indruk van het geheel eene zoo gunstige is De tweede brochure de minitter Heemskerk en het onderwijs door Dr W II doet voor de eerste niet onder in onbeperkte en scherpe afkeuring der rM nnmdaden van dezen minister De wet op t Èooge onderwgs in het vorig jaar awigenomen en de wet op het Lager on ierwgs thans aanhangig worden in deze bladzgdeq besproken Indien we zeggen dat deze brochure begint met eene herinnering aan een der cpmedies van Scribe Le Puff ou mensonge et i Üritd dan is men bekend met net standpunt waarop de schr zich plaatst Ook hier wordt vooral op de wonden op de gebreken het oog geslagen en niet dan ter loops woidt b v bet streven van het kamerlid Moens geprezen Het afkeurend votam over de wet op t H O berilst voomameliik op de bezwaren doOT den hoogleeraar Mulder tegen hetontwerp in t midden gebracht het wegnemen van de propaedeusis van de Hoogeschool en daardoor het verla n van het Akademisch onderwjjs tot vak onderwgs Tegenover den hoogleeraar Mulder citeert de schr den hoogleeraar Vissering Ons dunkt dat waar een man als deze laatste bekend om zgn l elder hoofd en zgn edel hart op de hand van dezen minister in deze qaaestie is dat daar wel wat onbillgk de fiolen van Dr W M s toom over den minister worden uitsestort Er wareij andere gronden aan te voeml om de overeenkomst met Scribe s komedie later Wordt ook aan den rort Jjerinjairt te stateii Ook bg de behand v n het wetaontv erp op het Lager onderwga u de schr niet gel uitlog geweest Deze tweede brochure bevalt ons in ae uitwerking dan ook het minst Is Dr W M wat vluchtig gewaeab Men ion t haast denken Eene bespreking toch van de wet op het L 0 zal men vrsMitelaos in de laatste bladzgden van deze Iwoclrate vinden Omtt nl een aokel pnnt dat bgna algemeen af keanng heeft gevonden wordt ook lier een ongunstig oordeel geveld maar dttunnee loopt het af Ook de pogingen van hen dia iets van dit ontwerp willen maken die het door amendementen willen verbeteren vinden geen genade Daar is slechts eene oplossing die den r bevredigt dat het Ministerie Heemskerk op dit ontwerp van wet valle Ook dien wensch dealen wg niat ten volle Wordt werkelgk doch het schgnt bgna onmogelgk dit ontwerp be angrgk gewg igd b v in den geest als door de Vereeniging Vollaondervijt wordt verlangd dan zonden wg er ons in verheugen niet om kt daardoor dit wmistarie bestendigd wordt maar omdat de onhoodbsreposMe waarin het onderwgs en al wat daarmede in betrekking staat verkeert daardoor verbeterd zou worden De tegenwoordige tgd doet ons denken aan de jaren na 53 toen de tegenovergestelde partg men bedoelde anti Tborbeckiaanscho jiartg de miiusterieele zetels innam maar Thcnrbecke en zjjne garde als kamerleden de wetten maakte Het was een minder gewenschte verhouding en ook thans is zg dit niet maarishet toch niet van meer belang dat ar gaade wetten tot staid k en dat 4 ook 4ia t d ia beleefd om alles weed igeroapel maar niata tot een goed einde kon worden gebracht In een volgend nummer zullen wg nog een woord zeggen over de derde brochtie Nieuw leven door ee lïek BINNENLAlSriX GOUDA U Aprü 1877 Aanstaanden Maaedag wordt voor eea drd eaier ingezeteueD Ie rei der verkiexingen geopend De stembevoegde leden der Ned Hervortade Oemeente syn tegen dien dag tuasohen 10 en 4 uren opjeroepeK om te voonien in de op 1 Jali openvallende en de aedert de vorige verkiezing in 187 6 apengevallsn pUataen in de CoUigien van Bkbeei over en ïoenckt op de Goederen eu Fondsen dier gemeente De CoUegiën hebben Iroegeuaamd geen ketksGjk louter een administratief karakter Tooh is hoAne samenstelling van leer veel gewioht ij tooh en voond het College van Kerkvoogden staan in nanv verband met de uitoefening van den eeiedienst met de beschikking over de gebouwen eo andere hidpnriddelcD Het is dan ook te wensehen dat de uididateB der Kiesvereeniging Kerkilgk Bekeer ie de advertimtie ill dit nommer wotdeu gekozen evenals tot nu toe dete vereeuigiug hare Candidaten steeds gekozen lag Zal dit weder gebeuren dan is het IIDddig dat ieder bevoegde jjne stem nitbrenge want oek dfe tegenpartij rust niet al hoort men van kim Candidaten weinig of niets De tot nu toe behaalde overwinning moge niet tot verslapping leiden want onze tegenstiuiders zulteii voorzeker de uiterste krachten inspannen otn meer veld t winnen en juist om het Collegie van Kerkvpogden lal ditmaal het felst wojrden gestreden d r door het vertrek van dan H er Eojjaard eeUe vïcitnte bestaai Werd de trouwens pog onbekende otódldant der orthodoxen gekozen dan on de liberale miserdehheid van dit College ernstig wortlen bedreigd AU voor twee jaren jj nu ieder op lijn post en gelijk toen de Heer Oudijk de meerderhdd verwierf fliöge thans aan den Heer Straver die meerderheid in de eertte jduta verzekerd i n Met hem de overige aa did ti der genoemde vereeniging te kiezen ist voèrMk r hef el IJiTan oen oed beheer deier geiné U 9