Goudsche Courant, zondag 15 april 1877

D f on9tellinf inn Kunst torgfpnst op Nij véhndj iu du juar te houden lal vour iker geslaagd itio fO hetien luditn a n alle HauTM n om pinat9i ig kan worden volda iu De noodige ruimte is daartoe I VDorhaudeo tnaac er oiubreekticts dat onmisbaar l i dat de tentoonitelUng nog roorihars geboorte kan 1 doen te niet gaan li de noodige fcudsen De cumtmittie heeft geldgabrek Op Siuka tidertteuuin van IhooggtpliiMten ia den aode mid aenkend lAmir Jte fergeeta Zou het nfet jammer Sjn indien hier1 door het plan reeds Trocger door ojiis aangekondigd schipbreuk leed UI commissie wi nog een laatste l poging tfagca en iW odig Ie de sab oominissien uit Iruiiiie bjjdrageu te veizsmeleii De goudsohe sub eoaiitii ie heeft aan Iiidustrieelen eu andere brlani I st Ueildeo circulaires gtiouden a iiiat anden jVtaiiudug I zijlen de deu dier commissie die jir uluins iu ptrf Boon kom ophalen I j J I Het onleen blqk ranjbetïngitelling zijil uftt slicht jO deie teitoouatelHng raaar iu nijverheidlen n 8i lin t alèenieeu ittdieu de oogst duor de 4 mipissie pbiünen hahld de door baar g dane moeite olertrof fé uit oerinft van het plan om njiar Nor4 lembla I Bakebdë szee ea andere belangrgke puut ju iu de I Pootatreek een N erlandseh aJehii uit te leudeiv lyn thans behalve het hpofdcomiw ouder Wst ge4 ws rdearde bescherntheerscfiap van lz K H JPrius Heildrik en het voorzitterschap vaifl Z K HljPrii Alekaadeiy reeds dertien plaatseli ke ci ill i tot staufl getaifnen Als te Arasteraani Bottordam s Cl aveuhiige enz enz terwyl men nog i vempbeideoe andén gemeenten voarbereid nde maatifgelenséemt tot mstiging vao suboomité s i In bet Uclaug der zaak is het te hajien dilt in vele geme nen van ons land plautselijllie comilé s xoo poediA mogct k zullen vorden opgericht Want er terecht schreef het hoofdooraité op 4 April 11 aan de tolea reeds gevormde plaatselijke comiré s dat omrang en gehalte der nitrustinf ook uit fen wetentchappelqk en zoo mogelqk praotisch oogpunt j eschouw ougetwqfeld zullen kunnen toenemen naarmate door lamtHmrkittg k alle zijd d bgdrageu milder zullen toevloeien Eerst dan wanneer de hoegrootheid der bijeengebrachte sommen eeoigermate bekend zal zijn zal ook omtrent den omvang het gehalte eu het doel der uitrusting nader kunnen worden beslist Deze beslissing zal n ei genomen worden dan in ten Algemeene Vergadering a het koofdconuU tctarin de freridnUn derplaotêelijke comité t tegenwoordig znllen ijn en door het uitspreken van hun gevoelen en liet uitbrengen Min hun stem invloed op de eiitdbeulittiiijr adlen kmnen nitaefene Daartoe is het weuschel k dat weldra een overzicht verkregen worde van de beschikbare middelen Wy kunnen melden dat de heer T P Viruly alhier is uitgenoodigd een subooinit samen te stellen zoodst ook iu deze gemeente weldra naar wjj mo gen Terwaohten er een zal b estaan Blijken bericht van den consul van Spanje te Sotterdam aan de Kamer van Koophandel alhier is een vereenigiog van indnstrieelen te Barcelona voorKemena aldaar een permanente tei toonstelling te vestigen van de voortbrengselen van alle landen der beschaafde wereld ten einde zich rekenschap te geven van de vorderingen op ieder gebied door buitenlandBche indnstrieelen gemaakt eo als n gevolg daarvan jwhtstreeksche handelsbetrekkingen te kunnen aanknoopen waarmede ieder der betrokken partijen zijn voordeel zou doen Bovengenoemde tentoonstelling wordt zeer aanbevolen in d aandacht van alle iadustrieelen ook in Nederland Genoemde consul de heer S B Stokvis te Botterdam wil gaarne alle mogelgke inlichtingen veu omtrent die tentoonstelling en wil zich gaarne belasten met bet overmakeD naar Barcelona van uodellaB en ieekeningea ten einde een voorafgaand cemeensohappelqk overleg mogelijk te maken eo het beoogde doel zooveel beter te bereiken Oiaterenmiddag ongeveer 4 nar had hier ter stede tea geweldige gasontploffing plaats by den beer J Tan £ eedt Dortland op de Westhaven alh Ër was een gas lak ontstaan en toen Men met licht er bjj kwMS om de juiste plaata van het lek te zoeken ontplofte t met een geduchten slag Al de rnitan weiden stuk geslagen en al het in de winkel voorlundene werd op eo door elkander geworpen a Lands middelen over de drie maanden dezes jaare hebben opgebracht 21 367 883 63 Ü do y 8liS S03 96 meer dan in hetzelfde tydvak van 1 7 1 Da nming bedroeg 22 347 259 29 Tot 1 April waRn bq de Nederlondscbe Hoofdoominissie Toor de tentoonstelling t Parijs in 1878 448 luduqvingen van inzenders ingekomen waaronder aa ISO kuBstitnavs Bovendien zyn door de Ministers va KfUKD 2akeo en Kotoui i ter beschikking van é fomiaiisit g tteld de Toonrmpao dia lU kat Ryk tocbcfaooren ea uit PhiLidelpIna ijo luiug outviuigen Evenals voor d tentoonstelling te PhilHd hia zal door den heer van Kerkwyk eeu overziohtj in het Fransch vuu de opeubiire waricen in Nederland warden gegeven tervryl de beer I Jj Steyu Parvé zich btlast heett niet bet sameustcUeu vau ecu ovemoht in dezelfde taal van da drie takken vnii het oiiderivq lu cderbtud ra i heer mr De Bosch Kempen met dat vun eeu statistieke beschnjvmg van ons Vaderland Voorts ligt bet o a in de plannen dir Huufdcommissie om zoo niogelyk ecu oudcrwystentooustclltiig te arrai eerea beis ande uit een gemeubeld cd van al het noodige voorziiu lokaal taa een chool vioar luger onderwijs Donderdag had te Ainsterdam de plechtige opening plaiits vau de internationale tuiiiboujiv teiitooiisteüiiig Z M de Koning H M Koinugiu HU KK HH del Iwiuseu Alexander ff rederik cV He drik reden kolt lToor twee ure ia gak rytuigenj naai de tentoonstrUilg liet was juist twee ure ti en de vorstelyke peitoseji de zaal biiiueutradeu en onder d tejonen vaij t t vWilhuliuus door df muziek der srhuitery ouijUM leiding van den bfficu kapelmeester Coluui opM jvour de fontein op richte tribujuc pUuts naiüw Door de ministers den tturgtt eestef eui eriiige missarissen de koning eii de Jfeden der commSL Werden y aau deii ülg f g der grot te vestibuleftp eu ontvangen Toen Ine pl atscn wareui lnsprak Z K H Priils H i lnk als dea teatoanstelling den K iiiiig toe betujgde zyn broedir tlaara met een hai iddrulc dank vopr de gesproken woorden Igeini ter van Amsterdam nield vervolgnis de waarbij hy o a eeu otereicht gaf van bet mijjiiwaardige dat de teutoonstaliog opleverde Van de t 38 inzendingen behooren er 316 tot Nederland ll tot DuitsChland 67 tot België 43 tot Frankrijk 32 tot I lie 23 tot Ënge and terwyl zelfs Chuia Japan en onze Ned Ud kolonieu hebben ingezonden De namen der vodrnaamste inzenders hier mede te d elen zeide hy ofJd namen dergenen te noemen die door de jury eeneibflooning waardig gekeurd zyn hond ik voor overbocfg en oj dit Oogenblik minder wensohelyk De uitspraak der jury moet nog als voorloopig worden aangemerkt daar er vele voorwerpen zyn die op het laatste oogeublik of zelfs te laat zyu ingekomen door geheel van den wU der afzenders onafhankelyke omstandigheden Vervolgens gingen de vorstelijke personen de tentoonstelling iu oogenschouw nemen Zij vertoefden met belangstelling Ifg de fraaie eu belaugwekkende verzamelingen van verschillenden aard eo lieten bqna geen plekje onbezochl Minzaamst onderhielden zy zich met velen dev aanwezigen en blijkbaar togindea zij zich hoogst voldaan over het vete schoone en merkwaardige dat bier was vereenigd Aan H M was by het binnenkomen eeu keurige bloemruiker aangeboden Ta Zwolle is Woensdag de vergadering van predikanten en gemeenteleden van de evangelische richting gehouden Zij werd bygewoond door 82 personen De verg werd geopend door Dr T K M v Baumhauer als voorzitter die in een korte rede hoofdzakelyk aantoonde de noodwendigheid eener belydenis voor het bestaan eener kerk en tegenover de lieachuldiging als zou de middenparty lich hebben aangesloten by de orthodoxen sprak over de Evangeliicbe richting die alle partyvormiug ver van zich wierp als onbe staanbaar met het hegiasel dier riohticg gelyk die met name in den jougsten tijd zich hadden uitgesproken Achtereenvolgens werden de punteti op de agenda voorkomende besproken By de voortzetting der werkzaamheden op deu volgenden dag werd o a met algemeene stemmen een besluit genomen een adres aan de Tweede Kamer te zenden betrekking hebbende op het ingediende wetsontwerp tot regeling van het Lager Onderwya waarin op 2 punten de aandacht werd gevestigd 1 dat adressanten het in den tegenwoordigen tyd van hel hoogste belang achten dat het Christelyk beginsel uitgesproken in art 26 al I volgens betwelk bet schoolonderwys dienstbaar gemaakt wordt aan de opleiding van alle maatsehappelyke en ohristelyke deugden krachtig worde gehandhaafd 2 dat zy daarom waardecren de belangstelling door de regecring in het godsdienstonderwijs aan den dag gelegd blykena de regeling daarvan in art 2 al 2 De adressanten spreken daarby den wenssb uit dat niet een bepaalde morgen voor dit doel worde bestemd vooreerst wijl ééu schooltijd ontoereikend zon zyn ten anderen wyl vele predikanten met name in Friesland op n morgen op £ of 3 gemeenten godsdienstonderwqt zonden moeten geven betgten bepaald onmogelijk is De stedelqke ambtenaren te Hslder zullen van een peilgla worden voorzien om de hoedanigheid van de melkhondende watersoorten die voor melk troidcD rerkofdtt te kanoen ooatroleereu Do oliiptL de lijst r nn b kroningen dfr tuinbouwtentoonstelling te Amsterdam zal eerst in bet begin der volgende weck verschijnen daar tfgen Zondag nog vergaderingen van juryleden zyn belegd Te Groningen zal dit jaar op 19 en 20 Juni de algemeeiip vugaderiiig der Maatstliappy tot bevordering der geiie akuiida woqlcu gelioudcn De l erkeraad der Hervormde Giemeeiitc ie Appelscha hefft besloten geen oudersteuuiiig uit de ïiakouiebeura rolcr te vcrleeneii aanj oudfjn wicrikiiidcrenzioh aan opzettelijk schooIvcnAiiq schuldig inakeu 1 Zobdagavond rau ctfu lu hi t thijater Beautnarohaiste Parijs de kleedelferi ecne j mge figurante in brand die d6or onvoorzichtigheid te dicht bij ée ga8vlam was jjettomen Gillend vloog ze we Ze ki in in een nauwen gaii eenlharer vriendinnen tegtA eti fjmiddellijk jlaud ook deza in brand Het golukta 4 piKdigds v mmen met kleeden enz te dooVoi ajRie beideongelukkigcu vooral de laatste ferkeeren ni zorgeIijkw toestand Weder he ft dezer dagen een geneesheer e n treffend vooilbeuld fikx lelfopoii ring en Van het booK lïeaef zyii r roestig tfegbveii en zijn trouwe plichtsiervulling mei zijn leven betaaU iDr Ciwtrat te Parijs werd bij een kind geroepen dat jijn een hevige croup l d Hy vemofatte de gebmikelyke operatie De gt maakte opening i de ken werd pijD als roeerm leo het geval is ook by dezenl kleinen lydtir door slo il vau verschillenden aard Verstapt Tat verwqjenng daarvan is slecht een middel utlizuiging met I de lippen en pao snel mogelyk uitspuwen daar het gevaar van besmetting zeer groot is Zonder aarzeliag of verwyl ging dr Ctttrat daartoe over Mij behield het kind Des afpnds van dien dag reeds voelde hq koortsrillingen H j herkende dadelyk de nadering der vreeaetpe ziekte zond c lie vrouw en drie jeugdige kindeieii bet huis uit om ben tegen besmetting te vrqwareg en stierf na vijf dagen van een allerbevigat Iqdea ondanks alle middelen door lyne kunatbroaden aangewend Inhoud van Cek s WETBNSCHAPI ELIJK GEDEELTE De begrippen zuur sbaais en zout volgens Ar nieuwera scheikunde De vetsoorten nit een landbouwkundig oogpunt be hoawd II De soheikondige samesatelling der vetten LANDBOUW en VEETEELT Meat aofltHWl proefstation Studiën over zaivelbereidiug I De uier der koe Hoe de melk daarin gevonad en afgescheiden wordt Slot II De santeustelling der melk Een paar losse aanmerkingen betreffende het voederen van melkvee I Maisvoediiig WEEBSGErfTELDEBID in PEBEÜAEI 1877 GEMENGDE BËBICHTEN Uit de pers en Varia Verbetering Marktberichten ea Advertenticn Laatste Berichten Petersburg is AprU Hat Jawnal de 81 Pttertiurg zegt dat too t chnstelqk Europa geen middelen bedenken kan om het welzqu te büohermeii van de milioenen niet muzclmanscbe onderdanen Aa Porta bet oogenblik voor Jtusiand gekomen is om zich de fiere woorden te berinneren door des Czar ie Moskau gesproken De OaietU de la Bourht betreurt I dat het lot geworpen is Weldra zegt zq ui eet oorlog uitbreken waarvan de gevolgen onberekenbaar zyn Het uur tot daden en opofferingen is aangebroken zegt een ander Wad Turkjje wqst alle af Des te beter Want de oniekerheid was voor Busland nit puttend De Oolot meent dat de houding der Euro C h Kabinetten de geheime hoep der Ettgalaebe envrieadeu vA telearstellen Weenao 13i April Luidens een telegram aan de Puilt Corretf i uit Petersburg had aldaar bedeu een groote krygsr4ad plaats Het Keizerlyk Kabinet vat de Turksche no tB op als eene complete afwyzing van hei protocol Het wyst van zynen kant het voorstel der Porta af tol het zenden van een speoialen gevolmachtigde naar Petersburg zonder t vooraf aannemen der drelaratie van Schuwaloff daar alle verdere onderhandelingen nutteloos zyn De wapenstilstand tussche Tnrkye en Montenegro i niet hernieuwd Montenegro verschuift het hervatten der T andehjkheden tot na Ensland s beslisaing Berlijn is April De Kr u$miunf deelt een met veel beslistheid verspreid gernohl mede volgeai hetwelk Inidena tijdingen uit Peieiabnrg gisteiW voormiddag de Kussische gezant te Konatantinopal last zou ontvangen hebben de Parte den oorlog te verklaren Het vo t er bq dat van andere lijden bevestiging van dit gerucht ontbreekt BConstantinopel is April De Porta beeft definitief de eischcu van Montenegro afgewezen De grootvizier heeft aan vorst Nikita gef6legraphecrd dat daar de vredesonderhandeliiigen mislukten de wapenstilstand niet zal worden verlengd De Montenegryiiscbe onderbaudebiars aujleu Diusdag vertrekken Er he eracht levendige bezorgdheid Burgerlijke Stand GEBOItEN II April jtuiii Ocertraiilii ouden T F Binniaui cli A C Bertels Kittje onderi G Baer ea A Uféat 12 Berqardui Oijsbert I a l ijk ooderi G tid VecQ AD M n van chaik Adrmoa oude 6 Begeer en C Vimr 13 Beudnk ooJre G vao Uooon eo S B Brouwer Jobauoa Bernard ooders H 3 Kraoeoburg eo W Bnsk OVËBLËDENi 18 Apn W vto Haarea 78 j A Mn J vaa lIMwe eo 51 j P da Bnw 48 j i fan Btfureii 16 J OIJOEUTKOÜWUj 13 April D de Vri U Spijkennaa 32 j en R Morinch 29 I Houdyk 25 j eo L blreefUrA 2t j H Ifiireaaad 27 J ea i Haadyk SS j V C Versohiil £ 0 J en S Flaoderalijn 24 j B van der Hara 14 j M 0 nm M j ï Broakhuijieo ja J en HL üoan Dblirg 29 j ADVERTENTIES 2S JARIOE m JAQOBUS vjalf dbb tkm I iiH 1 PKTERïffiLLA ELISABETH SIBBBS U 6oii a U April 1877 Hoiuie tenkbare Kinderen Bendleo van Mn Mel fe W KBANBNBÜKO BüSKKs OoDDA 13 April 1877 Deh Ueqt April jl overleed te Arnhem 7 eer plutaeling tot diepe droefheid van hare betrekkingen i enrouw A S D£IB£L KsL LIEHAKIC Voor de vele beMryzen van belangstelling by de geboorte hunner dochter ontvangain betaig n de Ondergeteekenden haatten hartel ken dank L BURGBRSDIJK H F BüaaEBSDIJKGmtda 14 April 1877 Nicoijü 1 1 At wie iet te Torderan beeft van of veracbaldigd il san de nalatenschap van den Heer J P C JEEKEL in leven Candidaat Notaris oimoenA habbende te Moordrecht en aldaar den 1 Maart 1877 orerleden wordt verzocht daarrpnopgftve of betaling te doen réór of op dim 1 MEI 1877 tien Kantore Tkn den NotarisA laUXT te Moordreckt De raugregeling iu het faillissement T a W J M SCHOLSZ Koffijhui enLogemeatlionder te Gouda i met de daartow behoorende bescheiden heden door my gedeponeerd ter Griffie der Atrondissements Begtbank te Kotttrdam ten einde aldaar gedurende 14 dagen te verblgven ter inxage van een ieder Me snel Curator Gouda U Aprü 77 Door ster Tsl TE KOOP BfiN £ ZWARTE BRANDKAST Adres franco letter G Bureau de Ö Conrant GEVRAAGD EENeIATSOENLLIKB P G Loon 60 ik 70 Galden bniioa ffoed verTol Adres in ptrtoon bn den Boekhandelaar P C MAAS fouda PRIMA KWALITEIT k 25 Cent per FLESCH ut ini A stens 12 Flessöben franeo aan bois bu A mnrmn Goiiffe O N W SS ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN è l L H SERRE tJITfiREIDli G STOOMVERWERIJ CHENISCUE WASSCHERIJ f 0mboult iTetïren Door uitbreiding der fabriek en het bgjietten der nieuwste Machine ben ik thans in staat gesteld alle goederen Uknen 14 dagen af te leveren Voor dit laisoea i b zonder aan te bevelen het verwen van MEÜBELCiüRDUNEN TRIJP en STOELZITTINGEN alsmede het Chemisch Wosicben van UËEREKenDAMES KLEEDING8TUKKEN zander Ibstornen Agent te Gouda De fleer T A G van DEÏH Markt Worden xoo ipoedie mogelijk tegen VAST V ERK en HOOG LOON m EUIFEMNEOSTS GEVRAAGD Franco bieren onder motto cKuiFEB an bet Postkantoor te Vlaardingen Tegen MEI biedt zich aan eea Fat oenlgke DlE 8TBODE 1 G ab MEID ALLEEN of voor Noodhulp Adres met franco briefes onder letter L O bg den Boekbandelaar P C MAAS te Gouda De Ondergeteekende mh slbier gevestigd hebbende als TUINMAN biedt neb aan tot bet AANLEGGEN en ONDERHOUDEN van TÜINBN het LEVEREN van BLOEMEN PLANTEN en alles wat tot het Vak behoort X D DE GROOT Beete ade Korte Akkeren N 275 Te HUUR op den DRUKSTEN en BESTEN STAND te Gouda EEN WIIVKELHUIS geschikt tot uitoefening van alle AFFAIRES Te bevragen hg den Heer L J BONNEÜR op de Hoogstraat alhier Openbare Verkcxjping op DINGSDAG 17 APRIL 1877 voorm ten negen are in het Huis aan den Fluwelen Singel R No 304 te Gouda van een netten zeer goed onderhouden inSTBOEIDEL waarin zeer fraage MEUBELEN en HÜISRAA D o a een notenboom bouten CYLINDERS C H R IJ F B U R E A Ü mah LINNENKAST COMMODES en WASCHTAFELS met marmeren bladen in verschillende kleur een WERKTAPELTJE met koper ingelegd div mah STOELEN BRANDKAST flin GLASWERK dito LINNEN en LINNENGOED beste BEDDEN en BEDDENGOED GOUD en ZILVERWERK een DLAMANT 8TJ8L enz enz eene pariqj JAPANSCHE en CHINESCHB VAZKN PpMBN PULLEN MILIEU S ena 150 potten ieder inhoudende ruim 2 j kilo originele verpakking Te zien Maandag 16 Apnl van 9 12 en 2 5 uur en op verzoek ook Zondag 15 April van 12 4 uur Inlichtingen ten Kantoren van M J FORTUUN DROOGLEEVEE Advocaat on van l SIS tIotgpa bsi ite e rfj MODES E KEUZEIVKAMP bericht de ONTVANGST van de NIEUWSTE FRANSCHE MODEIJJEN van Ml i Iliiill voor het aanstasMe SAISOEN bevedl uch hiervoor beleefdelgk aan Gouwe C 182 rv TfCf De ondergeteekende heeft de eer aan ne geachte Cliënten te bericht dat i j Veiiiuisd is naar de GOUWE het Tweede Huis van de VEST Ziob opnieuw in ieders gunst aanbevelende been bg de eer met achting te z n UE i JDw Dienaar èU H LAKBBVELO W N milAAEERS Banketbakker ea KM Ilax i Vt beveelt zich bg Toprtduripg aan tot t leveren van Dejeun i Diner en Soupers per Schotel of per Convert vo m TROUWPARTIJEN andere FEESTEN Chemische VVasscherU van 6ebr PALTHB Almelo Ondergeteekende AGENT van bovengenoemde op groote schaal ingerichte Fabriek zendt de GoMeren iedereu ZATERDAG uaar Almelo op Markt = W VAW DEB PALS Ia £ IGHTËR a BOEKHANDEL teSeUerUm is vetaobenca en by alj boethwdrisran v cci band n Dr Ally s Natuurgeneeswijze 498 bladz sterk met veel in den tekst gedrukte anatomische afbeeldingen Prys 1 Dit aitmuiiteude werk kan aan alle zieken onverschülij aan welke ziekte i j lydeu diirom dringend worden aaubevolen opadat deze geneeswijs de prOOf SCllittSrMld llBeft doorgestaan zooals blijkt uit de talryke in bet boek opgenomen uitstekende getuigschriften Tegen hoest en versiUffling bij Kinderen is de RuNLASDscHE DRUrVEN BORST HONIÖ van W H ZICKENHEIMER het beste en aangenaamste middel Bodegraven 21 Januari 1876 Mgnbeer Zend mg een kist DRÜIVENBORSTHONIG Het is mg aangenaam U hst volgende als een bewgs der genezende kracht der Droivenborsthonig te kannen mededeelen Het kind van F Bekker alhier leed aan een hevigen slgm hoest De ingeroepen hulp van geneesknndigen baatte niet méne flesch borsthonig was echter voldoende om het van dien hoest te bevr den Na minzame groetm UEd Dienaar P VERSLOOT Verkrggbaar in heele flesschen h fl 2 in halve flesschen a fl 1 in kwart flesschen 65 ets rwgl tot voorkoming van bedrog of namaak iedere flesch van een tinnen capsule voorsien is waarop nevensiaand fabriekmerkgedroktis Bg Bouila ky ¥ B A WvlK Mplitn aid R L VnouiMQ Zoon Apoth Bodegraven F Vtnioot Boakoof A J V Twoat Iklfl L B Lnuwcb I Ormttniufe J h t C SaabiliA leiin B Noortgk Ond e it eti r t JonlMT JtoVirg KoUerilM C J W Siuki Il4 A Mth tlSne t C J vu Gilftel Setenlmen l Wolff t Sm Drog Vooriurft A van Vwa ITadduuneen C vaa S uw a If eerden W H vu OigtelM