Goudsche Courant, zondag 15 april 1877

203 IDJ C3 IB J eITX 1877 schrijven tot een ondefwerp van debat maken hetgeen de voorzitter bestreed De Rijksdag hield zieh verder bezig met de begrooting van Elzas Lotharingen waarbij zich weder het voor de Duitschen verblgdende vrraehgnsel voordeed dat het bestunr van het Rgksland door den eenen Elzasser werd Verdedigd en door den anderen aangevallen Handig ws en de aanvallers met Gnerber maakte zijn clericale kleor bekend door zgn kUoht over den achooidwang zijn landgenoot Bohneegans roemde echter wat op het gebied va hi t onderwija door het Duitaeh béstwir was vtrricht De begrooting werd tot nader ondeSSek in handen gesteld van een oonmisaie van 21 leden nit de enkele werking van chemische knohten m stoffen die de vaste aardkern vormen worden verklaard Terwijl het zeewater in diepe holen en spleten drong kwaui het in aanraking met de nog heete logen def aarde vervormde zich in damp die met vnlkaniaflh koolzuur vermengd met metalen als ijzer en zwavelverbindingen in aanraking kwam loodat behalve andere tal rijke reacties ook de vorming van vloeibare olieachtige koolwaterstoffen tot stand kwam £ Ct Aannemende dat kunstgenot en stichting in rui me mate door de Jubilee Singera verschaft werdeai rillen we ook erkennen dat het doel hunner concerten slechts lof verdient Die erkenningbandhavcu wü ook bij de wetenschap dat de beschaving der negrrs gepaard tal gaan mét de verkondiging en inprenting van geloofsbegrippen die wg niet deelen Aan onbeschaafde volken een rationeele godsdienst te willen verkondigen ware eene onzinnigheid Hen ton die menschen eerst moeten leeran denken en redeoeeren wat oneindig meer moeite zou kosten dan hen te doen gelooven Het doel keuren wg dus onvoorwaardelijk goed maar nu rgzen een paar vragen die wel overweging verdienen Vooreerst welke verhouding bestaat er tusschen de ontvangsten voor bet doel en de uitgaven voor het middel Hoeveel van hetgeen door onze landgenooten gegeven werd voor de beschavng en verchristelgklug van de negers is gebmikt door de heeren wi Ike de concerten gaven Dat sg zich zonden ta buiten gegkan iijn is een gerucht dat door niets wordt bewezen len stellig weêrsprokrii is door mannen die het witen kunnen en wier woord vertrouwen verdient maar reizen kost geld en veertien personen die nit de nienwe wereld naar de oude oversteken en er eenige maanden van stad tot stail rondreilen in de beste hotels hun intrek nemende zijn dure koslgaogen De opbrengst der concerten zal dus eene niet onaanzienlijke vermindering ondergaanhebben eer tij ia de kat vaa ds Fisk UniversHy wordt gestort Dit echter is eene zaak welke de ondernemers telven moeten weten als men een gooden hengel verkiest te koopen om voorn en blei te vangen staat dit vrg Maar heeft men wet eens bwlaoht het verschil in waarde tusschen een gulden in NederUnd sn een gulden in Amerika Wat in Nederland voor een gulden te bekomen is kost aan gene tijde van den Oceaan een rijksdaalder Dit is eene tweeda redactie die het offpr van het Netlcrlandsohe volk op het AfHkoaiHche iltaar ondergaat Maar en dit vooral verdient opmerking er is geen land waar zooveel geld wordt besteed voor het onderwgs als Amerika en de instelling waartoe de JubileeSingers behooren is er een der sterkste bewgzen voor En nn wordt voor die zelfde instelling geld gevraagd en zeer veel geld gebeurd in Nederlond waar vele onderwijzers honger lijden en tallooze kinderen van onderwgs zijn verstoken omdat er geen scholen genoeg zijn en anderen half on Ierwezen in de eerste beginselen weder ontslagen wordeu omdat zij plaats moeten maken voor jongeren die nog niets weten en die ook weder slrchf ten halve lerren zullen omdat er geen lokalen en onderwijzers genoeg zg n Duizenden worden voor het onderwijs van Afrika nen gegeven maar wat wordt er bggcdragen voos het onderwgs aan Nederlandsohe kindereu Wanneer de Regering eens eene bnitengewone hoofdelijke belasting hirf gelijk staande met den eulréeprgs van de ueger oonct rten van de vrijwillige bijdragen spreken wij niet ten behoeve onzer aoholen welk een kreet zon er dan opgaan door bet gansohe land I Maar het geldt hier kleurlingen en blanken hebben altgd voor zoover zi in Europa bleven zeker zwak voor negers gehad voor il sedert de versdigning van VneU Tornt Caóiii heeft men In hen wezens leeren zien die in blankheid der ziel vergoedden wat tg in blankheid van t gelaat te kort schoten Wat doet Nederland echter voor z jiie eigene zwarten voor de negers tijner West Indische beti tttngP Men zegt dat welbegrepen liefdadigheid met zicb Zelve begint e De schatten l n de JuWlee Singers gegeven komen ons daarom voor niet tot de rubriek welbegrepen liefdadigheid te behooren Toen dit geschreven was i ernamsn wy dat do JubileeSingers een concert sullen geven ten voordeel der Surinaamsohe negers Thans zsl bigken of eawat Nederland voor zgne eigene zwarten doet Ct De onwil der Deeatche kamer om met de tegenwoordige ministers saasn te werken door de regeering bSantwoord aet sen oort vnii coup dVtat De koning heeft eenvoudig met zijne ministers de begrooting vastgesteld welke de kamer ifeweigerd he t te bekrachtigen Een kaninklgk besluit door al de ministers mede onderteekend stelt eene voorloopige bcgrootiug vast overeenkomstig art 25 der grondwet totdat de bi rooting van l April 1877 tot 30 Maart 1878 door de Kamera zal zijn goedgekeurd Het besluit wordt gemotiveerd door het gebrek aan overeenstemming tosiehen de Kamen ten opzichte van de begrooting en de eischen van bet algemeen welzqn De vcraohillenje hoofdstukken de voorloopige begrooting mogen lUt welke aan het Pariement was voorgelegd niet ovMchrgden Het ministerie zet in Mo memorandum zijne verhouding uiteen tot het Vtlkethiug ilnt ten laatste weifvde het kabinet te looren en ovcrreustemming onmogriijk maakte De stnfd tuaschrn ile Kroon en het Folkething bestaat v anamelgk hierin dat het laatstgenoemde den Kouimi wil beperken in de keus zijner raadslieden dat het de rechten van het Landsthing wil verkorten en de verdeeling van het gezag zoosla dit bjj de grondwet ia geregeld wil omkeeren 0p i n Koniac mat var hem sdf o vow Ministen de pircht nis handhaver der grondwet dergelijke pogingen tegen te gaan Het ministerie zou in atrijd roet zijn plicht handelen indien het nu zgn ontslag nam Ontbinding van het Polkething zon in atrijd jnffTle grondwet wijziging der grondwet uitsluiluid in hiii den geven van de kiezers voor het PolktlhiiiK De grondwet iutussohen heeft niet voorziru in het litjzolidtr geval dat de begrooting wegens orin iiigheld der Kamers niet tot stand komt Kene voorluopigc begrofltiiig is daarop de eenige uitweg lilt iiiinsterie beperkt zich d8arb i tot het iioodznkdijkstr omdat het den terugkeer gemakkelijk wil mukt u tot den regelmatigen toestand ALLERLEI De Commissie voor de In dit joar te Leeuwarden in het koniiikigk paleis te honden historische tentoonstelling ia tn hare verwachtingen omtrent de inzending van voorwerpen verre overtroffen geworden Niet alleen nit Friesland zelf maar uit ander provinciiin ja zi lfs nit het bniteuland zgn de merat belangwekkende zaken ingekomen Ongerekend de gangen en portalen zullen niet minder dan 18 vertrekken voor de tentoonstelling worden ingeruimd Nog in een ander optiohtbegintde tentoonstelling ook buiten de provincie grooti lgks de anmiaoht tot zich te trekken en men kan stellig een druk bezoek van die stad gedurende den oanstaanden zomer tegemoet zien Is men wel onderricht dan moet een bezoek nu reeda op het reisprograma ataan van den Keiter en de Keizerin van Brazilië die gelgk bekend ia in den loop van dit jaaf in ons land wonlen verwacht Men heeft al dikwgls gstracht den oorsprong der petroleum op te sporen vsssohillemle hypothesen zgn daarop gebouwd Onlangs Weft de Pran he acheikuudige Byosson gesteund door onderaoekingen eene wetensohappelgke verkUring gegeven hoe die ongehoorde hoeveelheden aardolie die in Amerika gevonden worden kunnen ontstaan zgn Toen Byaason een mengsel van waterdamp koolzuur en swavelwaterstofgas op roodgloeiend gzer in eene gzenn buisliet werken gelukte het hem eene hoeveelheid vloeibaar koolwaterstof te bereiden van de eigenschappen al de petroleum iie vorming der natnorlgke petrolwun kan derhalve Hoeveel jongelui zjjn er niet die lOO wenechen te geven om een flinken BAARD te hebjben welnn met het gebroik der zoó beroemde Balsem bekomt men in 8 of 10 weken een Baprd de hni4 blijft ongedeerd 2 de flacon Franco aanvraag ifZifs flacon gemakshalve 43 Blanwe Postzmels Poaiwissel of op Bemboarsl b THEOPHtLE BMrkandige teAmiterdam 2 Gouda Druk van A Sriaknan M a mnc De ondergeteekenden hebben de eer hunnen geachten B Tinstigers te berichten de ontvangst der NIEUWSTE Mattelassée Si Caqhemires en Zijden EEGENMANTïlLS DOEKEN Fransche Duitsche en Ën relsche STOFFEl jisssmcs umi immmm alsmede eene groote Collectie in BRODERIES EN IHËVBËIKETËLDOEREN pna mmpjam t nbevelende lllMlir H BAHLMANN Co GOUDA ApnlJ877 h i lX Kerkelijke ïerkieziugeu r r APRIL 1877 ur De Kiesvereêniging KERKELIJK BEHEER alhier heeft in hare Vergadenng v ji 11 April IL voor de vacante Voor t CoUegie vaa Notabelen I JHr J ForttUq DroQgle ver e P W KunlhuUzeu 3 U Jafer 4 1 Ueriuan de Croot ö U t Nederhoret 6 C liUnenbHit j en beveelt dringend deze Candidaten aan Leden der Hervonnde Gemeente 1 11 Namens de Kietvereeniging voornoemd To6r de Commissie van Oppertoezicht 3 i Orooirleever FortiiUa h P HoogrenAllk A Oortland ö J J Bnxrraw bij alle Stembevoegde Ï laatsen in de drie CoUegiën voor t Beheer van en Toezicht op de Lcrkelijke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente de volgeüiae Candidaten gesteld Voor t CoUegie van Hi i l M hï W KROMHOUT Ptmningmeerter G STRAVER J USSELSTIJN i F GRENDEL Ie 1 i Mn J FORTÜIJN DROOQLEBVBB G A D J GABRU W G N DB KEUZE H JAGER w t r i GOUDA 11 A iL 1877 Kerkvoogden 1 W i Fortnijii DroorleeTer 1 Strover Sïïl f Bet BS8T00 e fk fcemiis dat z die aan bet rermoedeiyk dit jaar te hoeden COjNCOURS wenschen d el ia nemen uiteriyk op den Ita JUKI 8t all Lid moeten zgn ingeschreven n noodigen belangstelleiideii nit zich daartoe t66i dian tgd aan te m den aan het exercitielokaal op de Spieiing trsat Vrüdagsavond van HET BESTUUR Jl ILiiiiuiuiiiui uii AfdeeUng GOUDA Opciïbare Lcesvergadering op DONDERDAG 19 APRIL 1877 deiwonds ten 8 mre in hA Lpk al Not w V b aak de Heer J G PERK van LITH ie MMmht Toegang VRIJ ECÖTE EAU des FEES Bekroond op de Wereldtentoo 8i lIi ig te Pares 1867 ie verkT gen i f 1 50 de Flacon bü Ch VIVE Ja en B SCHOLTEN Coiffenr Dl IECBETABI8 tAK Haar en Baard Tenwn in Blond Bmin en p Zwart zonder Hoid of Linnen te vlekkeji als men de Flacon half gabrvnktheeften het bevalt itiet alsdw wordt met genoegen de betaalde 1 60 temggegeven Gouda bmis vüwA folMiiltAV H TV G KONING De ondei fjetcekende RIJTUIG ZADEL eu KOFFERMAKKB beveelt zich bfl voorMurini aan tot het LEVEREN en weder NIEUW VULLEiV VAN MATRASSEIV het BEKLEEDEN van STOELEN CANAPE S KINDERWAGENS enz Voorradig Iste en 2de Soort ZEEGRAS P HÜLLEMAN Hoek Korte Tiendeweg D 10 LOUIS BAS08KI GtOTTIDJl LEVEREN GERAFFINEERD S ® 4 ƒ 6 40 6 6 a 3 1 55 1 40 ItKAASZOüT is GROF i MIDDELZOUT ilFIJN IdlWIJNAZIJN m DITO 1 2 sIbierazijn rozijn wunazun Per Flacon bj 12 Flacons i 0 22V bfl 6 Flacons ik 0 25 MOLTON DWEILEN in diverse Prijzen en Soorten uit de Stoombierbrouwerij De Ster VA DB Ifccren Bosch van EpenboyscD ZWIJNDRECHT I BOSCH BIER kfü i GERSTE 5 l PRINCESSE BIER 6 75 I PAULUS JONAS 7 25 l OUD BIER 7 Bestellingen worden aangenoraeQ Kantoor Nonnenw atji k O 2 EEUIGEFAmiEiUKTEll L ONDJEN Oese medi dn l4 t 09a WlJ Kijn In 16 aoorteo te verkrijgen te G o u d a bij J H BOERS Wljdstraat GUIMAUVE wim D oï GHLORININE mUU Prgs per doos 70 cents Vï 36 Voor zennjven Én eholpra lï Chorodgn aan te bevelen De overige Soorten Prgs per doos 60 cents V 30 w Voor Sprejperg n Zanget worden VOICE JUJUBES aeer aaabevplen BUITENLAND Bulteiilandscli Oveniclil ilk sal aitt icggen lohryft de Parqsche Oonre pondent vaa de Jim t dat alle boop op het behondvan den vrede vervlogen ii Het tegendeel is vaar want Bolland wenacht inderdaad niet den oorlog en ook na nog eveaala van den beginne af kan het een vredebreak vertragen of geheel voorkomen Desniettemin is er een machtig aterk geloof noadig om te blijven vertrouwen dat alles lioh nog wel lal tobik ken wanneer men niet bouwt op onderstellingen maar op hetgeen men voor zyne oogen tiet dan lijn de kansen al zeer gering dat het niet tot eene botsing komen zal ert deze correspondent bovenstaande woordenschreef is de kans voor den vrede nog geringer geworden Het antwoord van de Porte ia bu de Rnssisohe regeering ingekomen en moet van dien aardzijn dat de oorlog onvermijdelijk ia De eeoige uitweg zon nog lijn dat de Europeesche mogendheden floten gemecnsohappeiyk tegen Turkije op te treden en op grond van een der vroegere voorstellen van de Porte zakelijke waarborgen eiachten wat betreft de bescherming der Christenen en de invoering van hervormingen Wy behoeven wel niet te zeggen dat de kans op zulk eene gemeeuschappelijte handeling der mogendheden thans al buitengewoon gering moet worden genoemd Te St Petersburg lyn dan ook reedii beveUn gegeven ten einde onmiddellijk den veldtocht te kannen beginnen en worden de gewone maatregelen genomen om de belangen van Rnssische onderdanen op Tarksoh gebied te vrijwaren ip De Franache Minister van Justitie de heer Martel heeft wegens zwakke gezondheid zijn ontslag gevraagd V TOO het einde van d vaoMitw der Kamer Naar aanleiding van het verxoeksohrift dat de olerioalen tot Mac Mahon en de Kamen willen richten in tAe de onafhankelijkheid van den Paua maakt de jimpt de opmerking het is zeer gemakkelijk te asggen gebruik alle midililen die in uw rrrmo pn zijn om de onafhnukelykheid van den 11 Vader te doen eerbiedigen zy n beatuur te berriligen maar het komt er jiiiat op aan te weten wi Ike niiihlclen men gebruiken moet en gibmiken kan imuWr s lands waardigheid en veiligheid in de wnagtulin te strllrn Ventaat men onder die middelen riesinKxIs ook dm oorlog Welke clerionHl ol gaan hpm de belangen der curie ook boven alles ter hnrti zou een zoo gpvaarlgke meening durven ailsprtkepi Kr kan derhalve slechts sprake zgn van i en diploinalieke tusschenkomet waardoor men gevaar l jopt de aympathie n van het Italiaanache volk en van de ftaliaanache regeering van ons te vervreemden zander dat de Paos daarvan eenig voordeel trekken zou terwijl men tevetas gevsar loopt een diplomatiek tohte ti Igilcn dat Seker niet zoo groot is als een militair Schee maar toch de Regeering en het bind die er zich aan blootstellen verzwakt Het versoekschrift ia derhalve als een fout te besohouwen In het Kngelsohe Lagerhuis beleefde het conservatieve Ministerie Doodenlag een sangenamen dag de rekening werd overgelegd over het rorige jaar en daaruit bleek een overschot van 443 000 p st de volgende begrooting kon worden ingediend zonder verbooging van belasting Wanneer men bedenkt dat de militaire toebcrcidaelen veel geld hebben gekost en in den regel de conservatieve Miniatera geen zuinige beheerdera zyn ia het feit te belangrijker er kon op dit oogenblik wel iiieta geaohieden ilat zoozeer de positie van het Ministerie veraterkt In het lagerhuis heeft de heer Sandon medegedeeld dat hg voornemens is voor Ie stellen om een speciale oommissie te benoemen tea einde een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van het uitbreken der veeziekte in Engeland of tg moet worden toMfesohreven aan den invoer van vee n in boeverre die invoer noodaakelgk is Waarseh julgk zal een zoodanig onderzoek wel tot het resultaat leiden dat Engeland niet tonder aanvoer van buitenlandsoh vee kan Asn den Duitschen rijksdag heeft Von Bismarck per brief kennis gegeven van tgo verlof en de regeling z ner werktaamfasden De Fortsohrittspsrlg wilde dit