Goudsche Courant, woensdag 18 april 1877

Dnt dl heer Droogleevei Portuijn gewa irdeerd werd bleek bij gelegenheid van zijn 25 jarig jtibilé als SfCrctaris toen èn door den gemeenteraad èn door de Goudsche ingezetenen op ondubbelzinnige wijze getoond werd hoe hoog zij hem schatt en Dat bleek tevens uit het feit dat hem sedert 1S50 een plaats werd toevertrouwd in de gewestelijke vertegenwoordiging en hij als lid der Provinciale Staten telkens herkozen werd Maar genoeg Het zou weinig strooken met het karakter van den overledene dat zich door grooten eenvoud kenmerkte in het openbaar over zijne verdiensten uit te wijden het was ons een behoefte dit enkele woord ter ijner nagedachtenis te uiten glimlachend als allijd en met velen een praatje makend den langen tocht mede Prins Prederik in zijn maarschalksuniform draagt den last zijner tachtig jaren nog met krasheid Prins Hendrik de eere voorzittcr was in het aanwijzen van het merkwaa dig3tfi op de tentoonstelling onvermoeid Prins Alexauder beschouwde alles met belangstelling en won vele inlichtingen in OSTEK ItJEiTr LIJST VAN BKIKVEN geadresseerd aan onbekeoden verzonden geweest uit ionda e helft del maand Maart 1877 welke schriftelijk aan bet Postkantoor te Gouda kunnen worden gereclameerd Corobel Arasterdam Kramer s Hasje Wed van Wieriugen Hazerwoude Vons Michelen Van het hulpk intoor te Waddinxveen Van Dijk Amsterdam I De Directeur v h Postkantoor VAN KRUIJNE Laatste Berichten Voor de vele bewjjzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van den heer W J VOS betuigt de familie haren dank De Administrateur der Waddinxveensche Biug over de Gouwe brengt ter algemeene kennis dat die Brng uithoofde van daaraan noodige HERSTELLliN GEN op VRIJDAG den Z dezer van des ochtends 5 tot des middies 12 uren voor de SCHEEPVAART zalzijn gesloten VAN BERGEN IJZENDOORN Gouda n Aprü 1877 Gisteren hadden de kerkelijke verkiezingen plaats bij de Ned Herv gemeente alhier Uitgebracht werden 343 stemmen Blanco 18 Van Onwaarde 1 MEN VRAAGT ZOO SPOEDIG MOGELIJK m WIEELEUIS op goeden stand liefst met OPEN PLAATS Franco brieven met opgaaf van prijs worden ingewacht aan het Bureau der Amhemsche Ct I Bucharest 16 April De Minister van Bui tenlandsche Zaken Cognnieceaim zond aan de Rumeeusche agenten in het buiteul ind eene circulaire waarin gezegd wordt dat de Ruraeeusche poliliekzon trachten f eenerlei nationaal belang te kwesten deu vrede te bewaren en strikte neutraliteit in achtte nemen De Hegeering is van plan de Kamer bijeen te roepen nadat de verkiezingen voor deu naat zullen zijn afgrloopen Berlijn U April De PoU verneemt voo geloofwaardige zijde dat het bericht in de dagbladen dat Bismarck er aan zou denken eeoe wijziging te brengen in de tot dusverre gevolgde kerkelijke politiek geheel uit de lucht gegrepen i Integendeel verzekerde de Rjjkskaiiselier nog iu den laatsten tijd uitdrukkelijk aan een hooggeplaatst persoon dat hij gezond of ziek oogcnblikkelijk weder zgne werkzaamheden zou aauvaiuirden wanneer eene ernstige poging mocht worden gewaagd om op dat gebied lan systeem te veranderen In den Peiduameiger is de wet betreffende de vestiging van het Rtichijericht te Leipzig opgenomen Bismarok is heden middag ten half vier uur naar Launeuburg gereisd Weenen 1 April De PuUUtcie Cormpo deui meldt in een telegram dat de diplomatie haar werk definitief heeft geeiiidigii De Keizer van Rusland zal naarschgnlijk deu 19 dezer naar het leger vertrekken NAAISTERS van de Prot Godsdienst kannen tegen flink salaris diiiect geplaatst worden op het atelier van D 8AM60a L Al wie iets te vorderen heeft van of vërschnl digd is aan de nalatenschap van den Heer J P 0 JEEKEL in leven CandidaatNotaris gewoond hebbende te Moordrecht en aldaar den 1 Maart 1877overleden wordt verzocht daarvanopgave of betaling te doeit vóór of op den 1 MEI 1877 ten Kantore van den Notaris A KLU IT t e Moordre cht Een WEDUWNAAR met 3 KINDEREN P G VRAAGT een ril Brieven bö den heer P van OUDSHOORN Boekhandelaar Kleiweg onder de lett Y X Worden zoo spoedig mogelyk tegen VAST WERK en HOOG LOON m sumssmTS GEVRAAGD Franco brieven onder motto KmpER aan het Postkantoor te Vlaardingeu Burgerlijke Stand GEBOREN 12 üpril Jocob Uui FrcderHi ouders N J C Jeekel fn J B de Meljere 1 1 bijiiaiidus Johaunes oodera G N de Vouij en f r rutz 14 I ticin uitders I B Boot en D Djiik 15 Alid ilarin Williclmim onlir C 3 Terscbeggct ea M C Hoeven Jubaauey co Johaoua ouders T van iSgIt ea D M Boekamp HeDdricos Juhao ne OQderi P Koeaier en H i Beonis Cornelia Christina ouders 6 van der Kaa eo C de Koegt Pieter oqders H Spruijl co E Nleuwield 16 Herioana Hennia ouders B W H KUudermans en M Rnsink Frans Hendrik ouders F H Weurman en C J Liinenburfi OVERLEUISN U April R Brogstens 8 j 6 m B C Simons C3 j IS E Smit 11 m M la Fon 7 j 7 Hl 18 J Droogleever Forloyn 74 j ADVE RTgNTlfiW Voorspoedig bevallen van een Zochi C J WEÜRMAN LUNBNBUBG Gouda 16 April 1877 FETBOLEÜUFÜST i i te koop gevraagd tot l SSp stuk Adres letter A Bnrean dezer Courant PimPiiiisT HARTING Frères Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandisaements et de Portraits e mailléa Den Hen April jl overleed te Amhmt zeer plotseling tot diepe droefheid van hare betrekkingen Mevrouw A S DEIBEL Kbl LBBMANN BINNENLAND GOUD V 17 April 1877 yC Gigteren ontviel der gemeente een man die zich Jegens haar hoogst verdienstelijk heeft gemaakt Toen ontsliep nl de heer J Droogleever Fortnijn die èn als secretaris der gemeente èn in verschillende andere betrekkingen in het belang van jonda is wcrkiaam geweeest Eerstgenoemde betrekking werd gedarende ea dertigtal jaren door hem waargenomen en hoe hg dat deed Allen die hem in zijn werk kring leerden kennen zullen het eenparig getuigen foet mitelooien qver met onverdeelde toewijding met onafgebroken werkzaamheid Mer die het gewicht kent van de betrekking van gemeentesecretaris ieder die weet hoevoel vai hare vcrralling afhangt voor den goeden gang van zaken i er van overtuigd dat er veel zeer veel wordt vernaakt a haar goed waar te nemen Welnn de OTCtiadene voldeed ten volle aan den eiaeh van den e n B dag zgner vestiging af tot op het oogeoblik daitgiw krw hten hem benveo werkte hij vooi de caacnte dis hij lief haJ Heden overleed onze geliefde Vader JAN DROOGLEEVER FORTÜIJN Lid der Provinciale Staten van Znid Holland en Secretaris dezer gemeente W J C B DROOGLEEVER PORTUIJN G C DROOGLEEVER FORTÜUN Gouda 16 April 1 877 VAN BK OFENEASE WMM van MEUBELEN en HÜISBAAD KAASSTELLINGEN KAASPLANKEN SCHALBN BALANSEN GEWIGTBN KISTEN TONNEN DAKPANNEN enz en het eerst aan het Huis aan den Flnweelon Singel B 304 en daarna in de Pakhuizen aan de Punt en Oost Haven t Gouda alles op VB LI DAG 20 APRIL 1877 des voorm ten 9 ure De goederen in de Pakhoizen zqto vóór de Verkooping te zien en informatiën te bekdmea te k r i n 2 KIST te G md i Voor de vele bewezen van belangstelling en deelneming bij het overladen van mijn gelieiden Echtgenoot den Heer NICOLAAS MATHOT op 2 April jl betnig ik ook namens m ue Kinderen mjjnen hartelijken dank Wed N MATHOT Gouda 16 April 1877 Vïbeman De zaak zal op deuzelfdeo voet worden voorteezet West Ettropn dat zich zoo dikwyls op zijn beschaving verheft Moge wij spoetlig het einde van den strjid zien moge dit einde bevorderlyk zijn aan de zegepraal van recht en gerechtigheid L BUITENLAND Bultenlagdscli Overzicht Blijft 324 stemmen Gekozen werden de volgende heeren met de daarachter staande stemmen Voor t cullegie van Kerkvoogden W J Portuijn Droogleever 818 en G atraver 286 Verder verkregen P VV Kamphuizen 14 en J P C Prince 6 stemmen Voor t oollegie van Notabelen Mr J Portuijn Droogleever 3Ü7 V W Kamphuijzen 299 J Herman de Groot 283 C Lunenburg 282 H J Nederhorst 281 en H Jager 257 Hiervoor werden nog stemmen uitgebracht ais op J J Braggaar 15 L P Hoogendijk 12 H W Otto en Dr M A G Vorstman bij loting 9 G Straver 8 A Dortland 7 Voor de ooramiaeie van Oppertoezioht Dr M A G Vorstman 810 A Dortland 306 L P HooI gendijk 303 J Droogleever Portuijn 299 en J J Braggaar 296 Voorts ontvingen H J Nederhotst 6 G van der Zwalm 3 H Jager 3 C Hoogenboom en F Grendel Jr bij loting 2 stemmen In 1879 is de heer H Jager aan de beiert van aftreding Zondag herdacht de heer M H Kluitman zijn 50 jarigen loopbaan als onderwijzer Op uitdrukkelijk verlangen van den hooggeachten jubihiris werd dit feest zonder uiterlijke praal gevierd Toch mocht hij van vele zijden bewijzen van belangstelling ondervinden Moge het den wiwdigcn raan gegeven zijn nog langen tyd genot te hebben van de rust die hem weldra verbeidt Moge zijn eerlang door den gemeenteraad te benoemen opvolger hem tot richtsnoer nemen het zou voor het onderwijs tot zegen voor Kluitman streelend en hem zelven tot nut zijn Naar wij vernemen heeft de heer R Vogelensank bedankt voor de betrekking van kerkelijk ontvanger der Ned Herv Gemeente alhier Binnenkort wordt de keiser van Eusland te Kisoheui ff verwacht Van daar xul weldra de oorlogsverklaring worden verzonden als alle voarbertidende mantregclagenomen lijn Gortsohakoif toch is voornemens om in een circulaire aan de mugeudbeden deu tucstiiiid bloot te leggen Dan zal de ambassade uit Kanti iiitinopel vertrekken en zullen de Kussisohe consuls het land verlaten nadat zij de bescherming hunner luudgenooten aan de vertegenwoordigers der andere mogendheden hebben opgedragen Van daar dut rr vóór de oorlogsverklaring nog eenige dagen moeten verloopeu Het debat van het Ëngelsche Lagerhuis over den toestand in het Oosten is niet zeer belangrijk geweest Het kwam te iaat om invloed te hebben en de be orgdheid is te groot dan dat men veel aandacht OU schenken aan uitvoerige beschuldigingen en gevatte ontwijkingen van het punt in quaestie tot antwoord Alleen is weder op ondubbelzinnige wyze gebleken dat in het Engekohe parlement dat door de meerderheid der natie wordt gesteund eene krachtige antipathie tegen Kusland bestaat Beschimping van Rusland is in Engeland de goedkoopste wijze om toegejuicht te worden In den Duitschen Ryksdag had Vrijdag op verlangen van Hauel de discussie plaat over bet verlof van Bismarck zij werd door dezen afgevaardigde ingeleid met een uitstekende rede waarin hij aanwees hoe ongelukkig het oogenblik voor het verlof Vdn den Eijkskauselier was gekozen zoowel ten opzichte van de buiten als van de binnenlandsche zukeu juist in dezen tijd was een straife hand noodig en nu ging de eenige verantwoordelijke Bgksmiuister op verlof de Bqkskauselierorisis wees op het onvoldoende van de organisatie op de noodzakelijkheid der oprichting van Rijksiniuisteries ea men moest het een geluk rekenen dat de Hqkskanselier zich had laten bewegen zgn omslag trrug te trekken Namens de nationaalliberalen maar met nog meer lofuitingen op Bismarck sloot Benuigsen zich hierbij maar beiden kwamen ook daarin overeen dat het niet het geschikte oogenblik was nadere vooratellen daarover te doen Het terrein was voor de oppositie zoo ongunstig dat deze zich eveneens onthield van het doen van voorstellen De waarnemende Bijkskanselier von Bülow verklaarde dat er ten opzichte van het contrasii neeren eo de verantwoordelijkheid geen verandering was gekomen met het verlof van den Rijkskausclier Het zal voorzeker den liefhebbers en nog meer den kenners vau muziek aangenaam zijn te vernemen dat op a s Zondag in de sociëteit Ons Genoegen een concert zal plaats hebben waarop behalve de andere solisten de beide uitstekende onderwijzers onzer stedelijke muziekschool de eene op de piano de andere op de viool zich zullen doen hooren Dit concert hetwelk geheel ten voordeele van den tweeden onderwijzer den heer Vreeswijk zal strekken zal voorzeker ieder aansporen naar Ons Genoegen te gaan te meer daar de entrSe zoo gesteld is dat het voor ieder bereikbaar is Bij den Rijksdag is een rapport ingediend over de Meckelenbnrgsche grondwets qnarstie Daarin wordt betoogd dat het Dnitscbe Rijk in die zaak niet langer eene afwachtende houding mag volgen De Groothertogen van Meokelenbutg zijn doordrongen van de noodzakelijkheid eeoer staatshervorming de groote meerderheid der bevolking heeft zich aan hunne zijde geschaard in de vergadering der Stenden hebben de vertegenwoordigers van den landbouwenden stand hen insgelijk ondersteund maar alles stuit af op den onverzettelijken onwil der feodale Ridderschap en tesenover deze schijnen de Meckelenbnrgsche Begeeringen machteloos te zijn De staatsregeling is en blijft daardoor in strijd met de Rijksgrondwet en lerhalve mo t het r jk aan dien toestand een einde maken A Kuiper is weder in den Haag De heer Dr geretourneerd Voor de akte in de Hoogduitsohe taal werden Zaterdag te s Hage 6 candidaten geëxamineerd 1 werden afgewezen toegelaten werd de heer H W Dalfaen uit Boskoop De Commissie van oppertoezioht en beheer van de Kweeksohool voor Zeevaart te Leiden heeft bericht dat op Maandag 30 April in voornoemde inrichting eene keuring zal plaats hebbon van knapen die een verbintenis in s Bijk zeedienst wenschen aan te gaan Uit de Transvaal wordt gemeld dat op 1 Maart een onderhoud tussghem de regeering en den Ëngelschen gemagtigde heett plaats gehad en dat deze toen de inlijving in eene unie met de Britsche koloniën als onvermijdelijk beschouwde De volksraad raadpleegde twee dagen en benoemde eene commissie tot bespreking der zaak met de regeerïng Echter zijn na een bezielende rede van President Burgers de door hem voorgestelde hervormingsplannen aangenomen Volgens de laatste berichten 7 Maart werd nog beraadslaagd over de byzonderheden dier voorstellen Van het aftreden van I des president melden de berichten niets Uit Wiigeniiigen meldt men aan de N C R d it iu het asyl Steenbeek te Zetten een hevige brand heeft gewoed Blussohen was onmogelgk De inwoiieuden waren gered Het blad verneemt verder dat in korten tyd het ganache gebouw met den inboedel door de vlammen vernield was Door doeltreffende maatregelen is het nog gelukt een bijgebouw en eene boerderij onmiddelijk daaraan grenzende te behouden De verpleegden zijn alleu gered en voorloopig in de Vluchtheuvelkerk gehuisvest Gebouw en inboedel zijn tegen brandschade verzekerd De oorzaak van den briiud is niet jnist bekend vermoedelijk is hij in een der schoorsteenen begonnen De directrice van het Oeïlicht mej P Voute die reeds een hooge ouderdom heeft bereikt was juist gevaarlijk zjek en moest doodelijk krank naar de direcleurswonig worden overgebracht Binnenkort zal men te Amsterdam een nieuwe wijze van annonceeren in praotijk brengen door photo electrische lichtbeelden Een adres wordt in reusachtige afmetingen p een daartoe gunstig terrein des avonds aldus tentoongesteld Tegen een paar ingezetenen te Wageningen is procesverbaal opgemaakt wegens het verkoopen van HoUeway of andere pillen Het V h R brengt gaarne hulde aan den minister van justitie na de behaalde overwinning Het groote onbiudingsprooes waarover het warmste gedeelte van den strijd is gestredeu had bij alles waardoor het zich aanbeval zeker ook siju schaduwzijde maar de grondwettige gemoedebezwaren heeft het ff V h R nooit gedeeld Even weinig maakt bet zich bezorgd over de uitvoering de reorganisatie van het personeel is bij den heer van Lijnden iu in goede banden Het W r k S vertrouwt echter dat hij van zijne onpartijdigheid vooral biyk lal geven als de laatste hand zal worden gelegd san het hervomingawerk Dat toch zal eerst dan geschied zijn als alle wonden in het openbaar belang geslagen zullen geheeld zijn voor zoover zij niet ongeneeslijk zijn Er is gezorgd voor de reBhter lijke ambtenaren die hun ambt verliezen maar er moet nog gezorgd worden voor ee reek van huishoudens die men ongelukkig en broodeloot heeft gemaakt Het ff v h S zal niet ophouden dat te herhalen en zal geen trgenwoordigen o toekorastigen minister rust laten zooUng niet dat werk van billijkheid en rechtvaardigheid zal volbracht zijn want eerst daarna zal men met een genist geweten op 2ijn lauweren kunnen rusten Zaterdag ochtend bij het aankomen der vischpinken aan het Scheveningsche strand wilde zekere Leenderd Spaans een anker uit zee naar den wal brengen Nadat hij eenige schreden van den schuit verwijderd was schijnt hij in een draaikolk of zoogenaamde mui te zijn geraakt waardoor hjj in een oogwenk in de diepte verdween Alle pogingen door verschillende personen zelf met kar en paard aangewend mochten niet baten Eerst circa een uur na het ongeval heeft men het lijk opgevischt De yimit Cl meldt Een groot gedeelte van s koniugs tafel wa Vrijdag onbezet gebleven omdat ongeveer 15 leden van den gemeenteraad niet hadden voldaan aan de tot hen gerichte uitnoodiging Dat nu die heeren wegblijven bij die gelegenheid moge op zichzelf niet beleefd worden geacht het atrijdt tegen alle regels der beschaving dat zij niet een meer antwoorden op de hun gezonden invitatie en zich zelfs de moeite niet getroosten de een of andere verontschuldiging te zenden voor hunne afwezigheid Ons dukt tooh dat onze koning op zyn minst wel de attentie verdient welke men san lederen gastheer pleegt te bewijzen Men schrijft o I i cke eoura Zooal gewoonlijk de Aprilmaand zich doet kennen i het weer wisselziek Laatst was het volop lente het jeugdig groen ontsproot als bij het uur het regende grnsboter en kievitseieren zeiden de boeren Geen wonder dat men er allerwege op bedacht wa van lieverlede het vee in de weiden te doen Thans grijnst de lucht weer met een kouden oostenwind die vele plannen doet verschuiven Toch heeft men geen reden van klagen meet Het overtollige water is verdwenen de felle regen heeft opgehouden en de zon krijgt de overhand Zoo kan onverstoord het wei en het bouwland bearbeid worden en korat er vertier in de moezerijen en lusthoven waarnaar zoo lang gewenscht werd Ten aanzien van de ruimte waarover Nederland op de Internationale tentoonstelling te Pary in 1878 zal hebben te beschikken kunnen wij het volgende mededeelen Ouze Hoofdcommissie had voor onze nijverheid éa landbouw eene plaatsruimte van ongeveer 4800 vierk racier aanjferr iagl men verkreeg eoiiter 3800 vierk nieter later door de inrichting der facade met 138 vierk m verijroot en dus op circa 4U00 vierk ni in het gebouw gebracht Mochten wij d iaraaH niet genoeg hebben d m zal ons nog een stuk grond in den aangrenzeiideu tuin worden afgestaan met het recht om daar een overdekte loods op te richten die voor de landbouw produeien zal worden bestemd De aan ons Ll d aaiigeui zeii plaats is zeer voordeelig gelegen nl geheel aan het begin der galerij grenzende aan de eene zijde uau de groote vestibule en aan de andere zijde aan de eupositie van Portugal tusschen deze beide afdeelijigen loopt intussoheu een pad van 5 meter breedte Eindelijk zal Nederland door de in de groote zaalte plaatsen beschotten kunnen beschikken voor 140 meter strekkende waudleugte Aan een schrijven aan het Ütr Dagil uit Indië ontleenen wij het volgende Voor ik uu verder ga een belangrgk nieuw De gouverneurgeneraal van Lansberge die zich gereserveerd had om na twee jaren te bepalen of hy al dan niet vijf jaren s konings vertegenwoordiger in deze gewesten zou blijven heeft besloten niet heen te gaan gelijk bij nog onlangs van plan was en ik toen ik meen in November 1878 mededeelde In en particulier schryven waarvau het origineel in handen moet zijn van den heer van Goltstein die daarvan ook in het ütreekttck Dagblad bij zijn wedfriegging van Fransen van de Putte gewa maakte schreef de heer van Lansberge dat bij niet van plan was een andereu weg in te slaan dan dien welke door hem v L en deu toenmaligeo minister van koloniën v G besproken was en als de eenige oplossing werd aangegeven het is het plan als ge zoo wilt van Pel en om niemand onrecht te doen ook dat in hoofdzaak van van Zijl de Jong vnn Rees van Dolen en wie sr nog maar meer aanspraak op wil maken inderdoad echter is het t plan v Verapyck n zon rermoedelgk zyn volvoerd ofschoon die krijgsman het slechts had opgevs dat is zonder het eerst behoorlijk uit te werken als nii t de gou verneurgeneraal Loudon in 2ijn onmiddellgke omgeving gehad had een man gelijk de Rochemont en er niet in stede van s konings opperbestmir en regeering van ludié door Fransen van de Putte en zgn aanhang in de Kamers had bestaan in de hacheliJkste tijden toen de Rochemont eo de legerkommandant t eens waren geworden om Verspyck ondpersoueel vijand van de Rochemont op zgde te zetten en voor dien iu de plaats te stellen den ouden beschermheer van den intendant der güuvernemeutshótels den re l tien jaren gepensioneerden van Swieten Coite que coüte moest die zaak werden volvoerd Y Swieten zelf stond er buiten maar Fransen van de Putte niet Wie herinnert zich niet in de buitenlandsdie bladen den toon woorop over de Atchin kweatie werd geschreven en wie die op de hoogte der zaken is van politieken aard en knipery weet met dat die verschillend geschreven artikelen die onder allerhande vormen ten besten gegeven hatelijkheden vloeiden nit een en hetzelfde hoofdkwartier waar de heer Fransen van de Putte de rol van chef van den generalen staf vervulde Hij wist toen te vertellen dat het bnitenlaod en met name Amerika aan den vooravond was ons aansprakelijk te stellen voor het zeerovend Atohin en aa De Amerikoansohe diplomaten drijven den spot met dien vondst van den Nederlandsehen minister van kolonicu en vriend van Swieten De corresp der Uidi Cl bij de tentoonstelling schrijft o a Onze koning ziet er nog altijd flink en forsch uit De generaals uniform en de bonten bereamuts die eenige dames in myn buurt al een mooien mof gaarne in baar bezit gezien hadden kleeden hem goed Hij bezag alles met ecu blik van een kenner en van een liefhebber die ziet dat hetgeen hg in zgn eigen serre of model farm bezit de vergelijking met het tentoongestelde wel doorstaan kan Herhaaldelijk riep de koning de exposanten bij zich betzij o Ü bewondering voor ban product te kennen te geven hetzj om inlichtingen omtrent een of ander in te winnen De gezondheid van H M de koningin laat zichtbaar nog te wenschen over Snel en aanhoudend wisselden blos en bleekheid op het gelaat der vorstelijke vrouw zich af terwijl zg aan den arm van haar gemaal op de lange en vermoeiende wandeling voortschreed Herhaaldelijk als de koning bij de een of andere groep een poos stilhield werd haar op haar verl8ngen een stoel gebracht om een oogenblik te rosten Kwam dan de koning terug dan klonk wel vriendelijk zijn Ne vout dérangez pat Madame tnnar tooh de etikette liet niet toe dat de eerste dame des land in s konings tegenwoordigheid zitten Weef het métier de reine bracht mede dot de koningin eenmaal begonnen zijnde ook volhield en tot het einde toe maakte zg vriendelijk buigend en even