Goudsche Courant, woensdag 18 april 1877

Oi TVAI GEN een g root Assortiment Vrijdag 20 April 1877 N 1973 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en ÖmslrckeiK 9 ZWARTE ZIJDE en JAPONSTOFFEN DOEKEN en andere NOUVEAUTÉS tegen Concurreerende prijzen met het Buitenland Mij vleijende met een ruim bezoek vereerd te worden verblijve Met Hoog achtin Uw Dw Dienaar D SAMSOM Schouwburg ut en Vermaak MAANDAG 23 APRIL 1877 des avonds ten 8 ure GEHEEL lËUWË GROOTE OFTISCHE TOOfiSTELLM te geren door in drie Hoofd Afdeeling en De Hydro Oiygeen Gazmicroscoop BriUante Dissolving Views De Megascoop geheel oieawe uitvinding van Spiegel en Reflectie Beelden I Zie groote Biljetten I Ie Rang 99 Cents 2e Rang 49 Cents Afdeeling GOUDA Openbare Leesvergadering op DONDERDAG 19 APRIL 1877 des avonds ten 8 ure in het Lokaal Nut en Yebuaak de Heer J G PERK van LITH te Mamtricht Toegang VRIJ DB SBC ETABI8 H W G KONING Herhaalde Waarschuwing Zonder acceptatie ran den ondergeteekende NIETS te koopen van noch CREOIET te verleenen of BETALING te doen aan HENDRIK TEEKENS Scheepmaker te Gouda als zoUende NIET valideren C VA EEUWEN Curator Gouda 16 April 1877 De ondergeteekende wenscht door desen hekend te makan dat hg zich alhier heeft GBVÉSTIGD als IfflfflM ffl en neemt daarom bescheiden de rrgheid als zoodanig zich minzaam aan te berelen ▲ drea Gouwe C 227 of Crabethstraat op het Bouwterrein Ê TAN DE WEIJER EENSTEMMIG wordt het JOH HOFF sche MALZ EXTÖACT als een doeltreffend en uitstekend middel bg BORST en MAAULIJDEM door de HH geneeskundigen beschnawd en geordineerd en door ontelbare HERSTELDEN als Voedend en Genezend geprewn Pnjzen 1 flesoh 45 cents 6 flesscheny2 20 13 fleschen 4 40 De flesschen worden a 5 cents berekend en tegen dien prjjs steeds tera o enomeu JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bij de Paleisstraat F 250 Te Gouda bü J C van VBEÜ MINGEN LOUIS BA80SKI C LEVEREN GERAFFINEERD è 7 6 40 6 6 a 3 1 55 1 40 liKAASZOUT § GROF i MIDDELZOUT ilFIJN s WIJN AZIJN m iTd 1 2 3 BIERAZIJN ROZIJN WIJNAZUN Per Flacon bij 12 Flacons i f0 22 bji 6 Flacons a 0 25 MOLTON DWEILEN in diverse Prijzen en Soorten uit de Stoombierbrouwerij De Sier TAN DE Heeren Bosch van Epenhuysen ZWIJNDRECHT BOSCH BIER èif6 o GERSTE ff UU 5 PRINCESSE BIER 6 75 I PAULUS JONAS 7 25 0UD BIER 7 Bestellingen worden aangenomen Kantoor Nonnenwa Ceb O 2 Die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de nalatenschap van wpen den heer W J VOS geüeve daarvan vóór 25 APKIL e k opgave te doen ia het Hotel dj Zalm te Gouda Het Bal Toor een ieder vwnral voor Zieken die nog in twijfel verkrereu ten opzichte run hetgeen zy moeten doen om genezen te worden niet onhelangrijk zijn te vernemen dat in het werkje aan Or BRÜINSMA Leerur ia de NatnarwctcDicbapiKB by b t Middelbflir Ondermji te LceuwardeD de in het herhaalddyk aangekondigde boekwerk Dr Alry i iSatuurgenee wijze afgedrukte attesten nader worden besproken Wie er zich van weiieeht te overtuigen in hoeverre die attesten waar z ju ontbicde in Kichler a Boekhaudtl te Rotterdam boven aangekondigden Brief die hem op franco aanvrage gratu ta ranco toegezonden wordt Tegen alle kwalen worden middelen aangewend welke in d i regel proethoudend zgi Tegen het Rhumatisme bestond echter voor heden geen middel dat proefhoudend wasjdsizende middelen zjjn te vergeefs daaraan getoetst In de laatste jaren speelden de Revalenta ea electriciteit een hoofdrol onder genoemde lyden Doch alles leed schipbreuk op de steeds toenemende klippen van het Rhumatisme hetwelk zich onder vele en nieuwe rerttihjinselen x rdoet Het zgn de ABSHAUBBIN S of Anli Rhumatische Watten welke met de meeste vrucht werken de attesten ran genezen Igders kunnen dit hst beit getuigen Zoo wordt nijj uit het Nieuwe Diep gemeld dat weder drie ernstige lydersdoor M gebruik dezer Watten geheel hersteld z een marinier een borger en een adelborst kjj zgn thans vrg van hunne plagen en leren zond en opgeruimd als te roren De prgs is 30 cent per blad Hoofd Dépóllij A BREETVELT Az te Delft die de geleibiljetten ondertekent Verder rerkrjjgbaar By T A G VAji DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zmenhuizm T W DBN UIL Schoonhovm J GOUDKADE Boskoop OTTO HOOGENDIJK Capelle a d IJiiel A REL NART Oostpoort Rotterdam J H KE LLER en ZOON Weete Wagm str Gouda dkuk van A Bbinkuan BUITENLAND BoUeiilaudscli Overzicht Hoewel de oorlog nog niet is verklaard iet men toch nergens een middel om dieu te voorkomrn I e diplomatie zwggt en Europa wacht op de dingen die komen zullen Uit Belgrado wordt gemeldt dat door de zware regent de wegen in de Isje lauden bg den Donan onbegaanbaar zqn en de rivier zrlve zeer gezwollen ia Dit moet noodzakelijk de Baseivihe operatiën eenigen tqd belemmeren en vandaar dat geen bijzondere haast wordt gemaakt Se Tnrken zijn ijverig in de weer om zich aan den Donan te versterken teneinde den akuval der Rusten met krncht te kannen ablaan Uit Philadelphia wordt gemeld dat de Amerikaanache schepen in Ënropeeaohe wateren hevel kregen om zich bij Nioe te verrenigen ten einde det gevorderd voor de Ainerikaauache belangen te kunnen waken In den Duittchen Uijksdag werd Maandag een aanvang gemaakt met de behandeling der verschillende roorttellen die betrekking hadden op den ongnnstigen toestand der ugverheid afzonderlek werd behandeld het voorstel van Sehulze Delittch tot wytiging van de wet op de vereenigingen De Bondsgevolinachtigde Priedberg deelde mede dat er een wq7 iging zou komen maar kon het tgdstip nog niet bepalen de Kegeering zon echter bij de behandeling der zaak de specialiteiten raadplegen Het voorstel werd daarop ingetrokken De andere voorstellen werden gecombineerd behandeld en na een uitvoerige di bussie verzonden naar een oommistie waar zij wel zullen bigven rosteu tot de volgende zitting Men hoopt dat deze zitting tegen Pinksteren zal kannen worden gesloten behalve de begrooting zal ook de wet op de octrooien worden afgeidaan Het voorgenomen plan om eenige leden van bet Hnia zitting hebbende voor Elzaa I fltharingen te doen benoemen tot leden der comraisaie van onderzoek ▼ oor de Elzaa Ixitharingsche begrooting heeft algemeen bijval gevonden De commissie beslaat uit 21 leden en onder deze is een r jftal Ëlzntten Zg behooren allen tot de party dar antonomiiten FBANERUE Père Hyacinthe Loyson heeft Zondag de eorate cyner conférences te Parys gehouden die reedt by voorbaat den toorn hebben opgewekt der dericale bladen en van een blad alt Figaru dat voortdurend tusschen de sacristie en bet boudoir blyft weven De woede duor deze lieden betoond heeft intnstohen geen ander gevolg gehad dan dat men aan den heer Loyton veel meer toehoorden veel meer toejaiohing veel meer byval heeft versohtft dan anders het geval zou zyn weeat houding en het aantal der toehoordert it conférence in den grond der zaak uiett geweest dan eene krachtige demonstratie ttgen de nltramontaanaohe party en den smaad door haar en anderen over den spreker gebracht Ka acht jaar lang voor een Paryich publiek gezwegen te hebben trad de heer Loyson Zondag jougstl in het Cirfne d Hiver voor meer dan vier duizend hoorden op die naar den redenaar met belangstelling eerbied en sympathie luitterden Men vond er niet tooals by eerate voontellingen vsn een of ander tooneebtnk een mengelmoes van nieuwagierigen en leegloopert maat al wat zich te Parya op het veld van knnat en weteuBohap door het gesproken of genohreven woord onderscheidt het Parlement de Academie de kuuttenaanwereld had naar het scheen er pry s op gesteld door hun tegenwoordigheid en door hnn byval tegen het drijven der olerieale party te protesteeren Fère Hyacinthe Loyton ttond als é n tegenover vier duizend gelyk de heer Yung de voorzitter der Vergadering opmerkte maar als één die by drie vier duizend steun vond ook waar zyn penoonlijke oprattiog van de hunne vereohilde omdat hy met hen tamenging in den ttryd tegen den algemeenen vyand en hen op de kracht van waarheid eer en geweten wees De eerbied voor de waarheid was de tekst waarop de heer Loyson zyn vsristiSn ontwikkelde Van een streng betoog wa minder sprake dan van een allerboeiendate bespreking van velerlei dingen die met het aangekondigde onderwerp in meer of minder nauw verband ston Icn Niet de dichtheid van het weefiel maar de venmeseade vorm der teekening daarin aangebracht trok ia de eente plaata de aandacht Af en toe deed de s ker een enkelen tproog over d greiiiten van het p bied der mariial raakte hy bet verbodene den godadienst aan maar niet zóó dat de strengtte handhaver der wet daarin aauitoot gevonden kun hebben Ue pers de pabheke opinie het ttemrecht de kunst de wetenschap de modeftlosifie onzer dagen wat der waarheid in den weg ttaat de onfeilb uirheid en de vreet voor het marteloartehap alles werd door ita apreker vluchtig aangeroerd en op een wys die ket geven van den korten iuhood d zer conférence zoo goed alt onmógelyk maakt De bijval dien de heer löyson verwierf was boven alle verwachting groot Kea der aanwezigen geërgerd door de herinnering aan een woord van de Montalembert even streng voor de inquisitie als voor het Bchrikbewiiid bedacht zich dat het doen hooren van een afkeurend gefluit is nu droit u ett enlraot on aciiète a la portc en maakte van dit recht gebruik De ongelukkige werd zoo ouvriendi lyk aaug eken en voelde zich ten slotte zoo verlegen met zijne houding dat by zich htaatte buiten deu Cirque ifllivtr te komeu Ziedaar roept de ItcpMiqut TmgaUe uit het beeld van de clericsle party die even geïsoleerd ttoat tegenover de Fmuscbe demooratie al deze enkele rustventoordtr tegenover de velen die den beer Loyson hnn bijval schonken die evfu aanmatigend overmoedig it alt hy maar die ook zoa ira de kreten vaa alle kanten tcften haar opgegaan doen atn hoe gering het aantal it barer vrienden augttig u bevend wegsluipt Den 22a en 8s dezer zal de heer Loyson spreken over de hervorming van het huitgezin en de ledelyke crisis T U R K U E In afwachting van de oorlogsverklaring zitten de Tnrken niet ttil In verscliilh nde richtingen worden de troepen geeouoenlreerd Vooreent in de richting WiddiuLompalanka KaUfat Dit legerkorpa zal ongeveer 60 000 man sterk zyn en heeft het materiaal van twee pontontruiiicn tot zijn beschikking dut in de bnurt van Widdin tegenover het Kumeiiiach dorp Cetate it byeengebracht waarachyulijk zal men onmiddell k na het uiibiirsten van deu oorlog Kalafat It bruggenhoofd voor Widdin trachten te nemeii Vervolgeni it een korpt van 10 i 12 000 mau gettationeerd tuaschen Kahowa n Nikopoli tegenover Turnn Murgurelli dit korps is verkregen voor een deel nit troepen uit Widdin voor een deel uit nieuwe bttatljons uit het centrum van bet land £ en derde korpt heeft poet gevat tutsohen Rnsohtaohnk en Tnrtttkai met inbegrip van de versterkingen die men in eentgenoemde ttad binnenkort verwacht zal dit korpe 18 a 20 000 man sterk zyn Het vierde concentratiepunt ligt tnaschen Silis ria en Raatowa de daar gettationeerde troepen zullen ruim 25 000 in getal zijn Gen vijfde korpt beeft post gevat tUbscheu HinowaMatschin en Isaktschi Tultschn en zal zich op Babadogh kunnen terugtrekken 22 a 23 000 man vatten pott bij Warna Zwarte Zee terwyl een zevende legerkorpa van 32 i 35 000 man wordt geeoncentreerd tusschen Sehumla en Rasgrad By Jamboli en Sagra wordt nog een reservekorps geformeerd dat nn reedt S bataljons met 2 batieryen telt een tweede bij Timowa met 7 batailjona en 8 battaryen een derde tusschen Softa en Niioh met 16 batoiljons 6 batterqen en 1 regenient cavalerie Kleinere halten zijn geniaakt op sommige belangrijke kmiipunten alt Plewna Janibazar en Kostendsche Van de opnieuw opgeroepen Mustahfiz bataillons worden reservekorpaen geformeerd in de richting Adrianopel Jamboli De Donau vloot die in den laatsten tyd voornamely k tuttohen Widain en Rascbtschuk was gecoucentreeid is nu met uitzondering van zes schepen die op venohillende punten zyn gestationeerd naar den BenedenDonan verplaatst en heeft zich gesplitst in 8 eskaden het eene tusschen Silistria en Rossowa het andere tussohen Tultsoha en Snlina Doder toeziobt ran o oicjen uit Warna is men reed begonnen I met het versterken van den bergpat die van Bazardachik over Prawariy voert door middel van redontei De Tscherkcssen hebben bevel ontvangen zich gereed te htuden Te IliischlBchok worden de artülericdepots geopend en isj het getehut op de wallen en schansen gebracht men is ijverig in de weer de vestingwerkcn van kanonnen te voorzien Terwijl dus de geheele Donanlijn van af Widdin tot Tulischa behooriijk is venurkt en voor verdediging van de knst der Zwarte Zee zorg is gedragen staan in het midden des landt verschillende korpsen in gereedheid om zoo noodig tot rerdediging der grenzen op te rukken Men ziet het de zieke man is nog niet zoo machteloos als sommigen wel denken BINNENLAND GOÜD i 19 ipril 1877 In de ritting der Tweede Kamer van Dinsdag is ingekomtn eene missive van den beer Dr Knijper waarin hj te kennen geeft zich na eene ongesteldheid van meer dan een jaar zith nog niet hersteld gevoelende van zyn zennwlyden genoopt te gevoelen zyn ontaiag te nemen alt lid der Kamer daar hjj voorloopig niet in staat zon zijn geregeld aan de werkzaambeden deel te nemen Hy meent echter de kiezen in het district Gouda een dieuat te bewyien dit oiitakig eerst met 1 Juni te nemen opdat de verkiizing tiT zijner vervanging kunne samengaan met de periodieke verkiezingen lly betuigt ten slotte zijn dank aan de Ijden voar de hem stecdj betoonde welwillrndhcifl Dize missive werd a iiigenomen voor kennisgeving en zou aan den Minister van BianenL Zaken worden medegedeeld Alzoo heeft het voor eenigen tyd door ons medeeedeelde gerucht toch waarheid geaproken dat Dr Knyper niet lan tr onder de volksvertegenwoordigers weutcht zitting te hebben en alzoo zullen er weldra in on Kieidistrict twee leden voor de Tweede Kamer moeten worden gekozen Naar men verneemt zijn aan de Tweede Kamer toegezonden wetsvoorstellen tot droogmaking vi een gedeelte der Zuiderzee en tot het maken rta een vaarwater naar Dnitschland Mejuffrouw P Schouten vroeger kweekeling alhier thans hulponderwijzeres te Zaandiam verkreeg gisteren te Haarlem eene acte voor wiskunde Naar wij vernemen tal Prof J J van Oosterzee a s Zondag des voormiddagt in de groote Kerk alhier de predikbeurt vervallen Te NicBwerkerk a d IJtel is een raeitje van zeven jaren in het water gevallen en rerdroaken Bg de vcrkiering van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal in het hoofdkiesdittrict Amaterdam zyn ingekomen 678 stembilletten van onwaarde liijn verklaard S billetten Gekozen it de heer Mr C van Heukelom met 481 stemmen De heer S W Joa hut Jitta bekwam 165 stemmen Ter terkiering van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdittrict Tiel zyn ingekomen 1472 gel i billetten Gekozen is de heer Mr W H de Beanlort met 759 stemmen De beer P A C Th A Werdmnller von EIgg bekwam 486 Mr W baran van Goltttein 85 en Mr H J DijckmeesterS9ttemmen Ingevolge de uitnoodigiog van den Minister van Jnttiti e heb ben directeuren der Ncderbindsohe Maotschappi Wn Ngverheid omtrent de door den BCnitter gestelde vragen betreffende de wettel ke bepalingen tegen ovenuatigen arbeid van kinderen jongdieden en rronwen hun advies gegeven In hoofdzaak komt hnn antwoord op de volgende punten neder Hoezeer zij het wel wenachelyk zouden achten dat voonohriftcn tegen overmatigen arbeid van jongelieden werden gemaakt zoo vreezen zij echter dat men da rb $ op onuitvoerbaarheid zou stuiten Voorts verklaren zy zich tegen eene verlaging va het minimum van ISt jaren deu leeftyd beneden walken het verbod van arbeid tot kinderen beperkt is wettelyks bepalingen tegen den overmatigen arbeid van vrouwen beneden