Goudsche Courant, vrijdag 20 april 1877

den lei fiyJ ï in IS jwfn tomen dirwtcnren cict eusohehjk voor Uuua inziens is de werkgever in pluats van de gence licer zelf het best instaat om te oordeelen over de krachten 7ijner werklieden De toepassing van het halftime systeem stellen directeuren afhankelijk vifn de invoering vnn schoolplicht Volgens hunne raeening moet de wet zich uitstrekken tot allen voor loon verrichten arbeid en afzonderlijke inspeoteurs om te waken voor het naLuineu der nieuwe wet achten directeuren noodzakelijk In het algemeen merken directeuren op dat zullen deze wettelyke bepalingen voldoen aan den geest door deu wetgever bedoeld daaraan buiten allen twijfel het verplicht tohoolgaan dient te worden toegevoegd want niet alleen moet gewaakt worden voor de liehamelyke maar vooral voor de iutellecttieele en tedelyke ontwikkeling van het kind Hierdoor zullen niet alleen krachtige muar ook verstandige werklieden gevormd worden iets waaraan e nqverheid in ons land zoo groote behoefte heeft en zal hierdoor het kwaad vermeden worden dut de kinderen deu tyd welken zy niet in de fabrieken mogen doorbrengen tot huiselqkeu arbeid warden misbruikt Wegens de te Uti eoht en te Naarden heerschende graniileuse oogiiekte sHUen de milioiea voor de lichting vau dit jaar bestemd voor de aldaar in garnizoen liggende kompagnien van het üe regiment vestiugartillerie aanvankelijk worden in dienst gesteld voor een gedeelte bij de kompagnien vestingnrtil lerie te Qarichem en te Woerden in ganizoen en voor een ander gedeelte op het fort Voordorp dat tot kaïerneering deier miliciens in gereedheid wordt gebracht Uit den Haag meldt men aan de Anh Cl dat de onderwqswet waarsohünlyk vooreerst niet aan de orde lal worden geiteld daar de minister nog niet gereed ia Voor de juistheid dezer mededeeliug durft zij evenwel niet inatoan Weldra lal blgken of haai bericbtgevef go d of ileobt was ingelicht Z hoopt het laatata Uit Franeker meldt men aan het N t i D Ifadat eerat de eerste hulponderwijzer der müsjes chool voor onvermogenden aan typhus is overleden is ook de hoofdonderwijzer dezer school de heer B van Itmggen aan dezelfde ziekte gestorven achterlatende een vrouw en vqf kinderen van welke vier blind Dit gezin is geheel zonder middelen en gaat du een ombere toekomst tegemoet Op da groote fruitmarkt Covent Qarden te Londen rordon reeds aordbeiiéa verkocht Aan een schrijven van den heer W J v Gorkom aan Het faderUmi van 6 Maart ontleenen wij het volgende Persoonlijk verzekerde Sir Th Shepstone mij 11 Zondag dat hy voor onze republiek geen uitkomst zag buiten federatie Ik nam daarop de vrijheid hem te vragen of hq meende dat deze individueele verzekerdheid hem voor zijn geweten en voor de wereld zou rechtvaardigen indien hij in de gegeven omstandigheden de republiek gewelddadig annexeerde Het antwoord was natunrlyk ontwijkend Ik waagde me toen iets verder en sprak als mqn overtuiging uit dat de inherente onbekwaamheid van dezen staat tot het levgren der verlangde waarborgen nog niet afdoende gebleken nog niet evident was en dat de mogelijkheid loo al niet de waanohijnl jkheid bestond van een reorganisatie die aan on regeeriug de notdige kraeht en macht en aan onze naburen de billqk verlangde waarborgen zon geven en verzekeren Nu vaklaarde Z jn Exellentie njeta liever te willen dan ons en iiohielf Hare Migeaieit en de wereld geplaatat te zien voor een feit een evidentie die z d hapdelinges evenzeer zonden rechtvaardigen als bepalen Su daar het volk binnen 2 a S maanden zelf zou knsueu en moeten beali en of het al of niet rgp is voor aelfrgaverame t was h geneigd nog 3 a 3 maanden te wadieen Dergelijke officieuse v klaringfn heeft Z E opk aan anderen afgelegd die met hem ip denzejfden geest spraken als ik We geven dns den moed nog niet op De vplkiraad h ft eindelijk den goeden weg voor en dnikt Bet volk elf zijn zegel op de genomen en nog te nemen goede besluiten dai zal het dreigend gevaar neig worden afgewend en onze r poUiek als herhprep worden M s sejirijft aan e Jr Cl omtnot den reedi Tcrmelden brand te Eetteh Kiiterdagmidida omstreek i nre ontatond in bet gesticht Steentüéek te Zetten een brand die zoo Spoedig toenam dat aap geen blnssohen te denken viel het kapitale gebonw is geheel nitgebrand alsmede le schuur van de boerderij de boerderij zelve en het wachthuis zijn behouden gebleven De verpleegden van het gesticht een 4 1 meiqes zijn aan touds naar de kerk op den vlnchthenvei overgebracht elke aboo andermaal vovrtMtlnehtaoorddifDt hier f nll eij hnnr verblijf moeten houden tot liet gebouw weder is voltooid De directilce van het gesticht mej H Voute die reeds een hoogen ouderdom heeft bereikt Tvas juist gevaarlijk ziek en moest doodelijk krank naar de direoteurswoiiiug worden overgebracht persoonlijke ouKelukkeu zijn bij den brand niet te betreuren Huis en inboedel waren venekerd de laatste in de maatschappij van de heeren André de la Porte te Arnhem j vau deu inboedel is bi ua niets gered Naar wij van goed ingelichte zgde vernamen is echter de verzekering jsom niet zó dat daarvoor een en ander weder op den ouden voet kan worden ingericht vooral niet omdat er wegens de gebrekkige verpleging op den vluchtheuvel zeer snel moet gewerkt worden Geen wonder dus dot binnenkort de algeraeeue liefdndizheid in dezen zal worden ingeroepen Naar men denkt is de brand ontstaan door het vallen van een vonk uit den schoorsteen op het strooien dak Het moet reeds de derde maal zijn dat dit gebouw geheel of gedeeltelijk door de vlammen vernield wordt In de Ëngelsche kolonie Tasmania of van Digmenslaud met weinig meer dan 100 000 inwoners waren in 1875 164 scholen met 12 271 leerlingen en 263 onderwijzers behalve de kweekelingen In 187 6 vermeerderde het getal scholen met 7 en bet onderwijzend personeel met 40 personen Door den Staat werd ten behoeve van het Lag üuderw ttitgegevM 17 642 p s waarbij de ouders nog ongeveer 5000 p s voegden zoadat de uitgaven voor lederen leerling ongeveer ƒ 48 sjaars bedroegen Voor de Arrondissement rechtbank t Leiden werd Dinsdag bepleit de bekende zaak Villefort Co tegen den ontvanger der plaatselijke directe belastingen te Katwijk De burgemeester van Baflo is in hooger beroep gekomen van het bekende vonnis der rechtbank te Appingadam waarbij hij tot 1 dag gevangenisstraf en in de kosten is veroordeeld Men meldt uit Doorwerth in d 14 April Door G Branderhorat rijks veldwachter en 61 Mekking jager alhier werden dezer dagen eenige jonge vosseu uitgegraven Gewoonlijk worden die dieren verkocht voor Engeland maar dezen waren daartoe nog te jong als zijnde nog blind en niet ouder dan 6 of 6 dagen Ze met melk te onderhouden ging niet en men besloot daaro6i ze bij een liond te leggen die voor weinige dagen geworpen had De proef gelukte volkomen de hond liet ze dadelijk met zijne eigene jongen zuigen en ze bevinden zich thuns in goeden welstand Zeker mag dit wel als eene bijzonderheid aangemerkt warden Vijftien jaren geleden werden in Britsch Indié Assam de eerste roeven genomen met thee cultuur Slen had er weinig verwachting van Doch allengs heeft die Assamsche thec cqltuur zulk eene uitbreiding verkregen dat zij thans de Chiueesche plantages eene geduchte mededingiug aandoet Blijkens het haudelsverslag van den Britsen consul te Shanghai d n heer Medhurst bedroeg in 187 5 de uitvoer van thee uit Calcutta 26 000 000 Eng ponden tegen slechts 1 800 000 in 1861 De uitvoer van Chiuathee daarentegen vermeerderde kortelings niet en de heer Medhnrst verwacht zelfs dat zij eene toekomst van vermindering te gemo6t gaat Naar de lijsten der inkomstenbelasting te oordeelen telt Pruisen 160 millionairs waarvan 68 te Berlijn wouen Ue twee ryksten zijn Rothsohild en Krupp de een met 14 millioen en de ander met 8S millioen thaler Intnssohen wordt ter beurze Bothschild hooger geschat dan volgens deze lijst Omtrent den minister van Nepal in Hindostan Jung Bahadur van wien wji onlangs meldden dat zijne drie vrouwen b j zijne begrafenis vrijwillig den vnnrdood kozen wordt op eigenaardige wijze getreurd De regeering heeft namelijk het bevel uitgevaardigd dot tot teeken van rduw alle mannelijke onderdanen die ouder zijn don tsaren hunne hoofden kaal moeten scheren en een vol jaar het haar niet mogen laten groeien Daar de mannelijka bevolking van Ntpal omstreeks 1 600 000 personan bedraagt kanmenzish gemakkelijk voorstellen hoe ingenomen de barbiers met dib besluit zijn Maar ook de leeijongens in Nepal jtt er mee in hnn schik dat hunne bazen ha een vol jaar niet bij hnn haar f kuuun trekken H t programma der Internationale Tentoonstelling te Parijs iu 1 78 bertt ook een groep nationale kleederdraohten van verschillende streken Ook Nederland zal daarin waarschijnlijk worden vertegegwaordigd op zeer eigenaardige wijze Het plan bestaat nl eenige groepen in de meest sahilderochtage kleederdraohten voor te stellen in deu trant als die waarmede Zweden op versohilleuds tentoonstellingen zooveel h val betft geoogst Am de heersa Stortditbeket ec I ten Kate h door de Nederlaudsclie hoofdorami i iej voor de tentoonstelliug opgedragen dit denkbeeld tot onderwerp van onderzoek te maken Aan deu heer Springer architect te Amaterdara is opgedragen denoodige teekeningen te maken voor het Nederlainlsch gedeelte van de internationale facade die op het Champ do Mars zal verrijzen en de inzenders foor te lichten bij het maken vau tooukasten uitstaltafels ëtagcres enz Wie met den bouw der fapade v worden behtst is nog onbeslist De facade zal doorelk der natieu voor haar deel op zichzelf een geheel in verschillenden nationalen bouwstijl op vijf meter afstand vóór de tisjntgalerij van steen moeten wor4en opgetrokken de fondamenten 40 centim dik bekostigt het Fransche commissariaat f ad Van geachte zijde is nnu de Zm Cl het volgende ter ptotsing gezonden Terwql ten vorigen jare de kuit tan de onderscheiden vischsoorten in de karen onze Orerijselsche vereeuiging die in het Mastenbroeker meertje de Koekoek geplaatst behoorlqk was uitgekomen zoodat de karen tot stikkens toe met visohjes gevuld waren sijn deze door een plotseliiige daling vsu het water en de verrotting van de elodea in een enkelen nacht bezweken welk lot zij ontgaan zouden hebben wanneer zij onmiddelijk na hun geboorte losgelaten waren Dit greep plaats met de kuit welke zich iu een groote visohbeu ontwikkeld had wier getal veel houderddpizenden bedroeg en waardoor de Koekoek wederom geheel bevolkt is en wel in dien mate als nog nooit door den visseher Van den Kolk die jaren achtereen pachter van dit vichwater en met ii kunstmatige vischteelt belast is is waargenomen Men mag dit als een zeer gelnkkig verschijnsel beaohonwcn De ondervinding heeft aUnu geleerd dat de visohjes hun eigen voedsel weten te vinden wat in mikroakopische infosie diertjea achjjnt te bestaan Vao fgu gehakte mossels en aardwormen namen zü nitta tot zich Alsnn bericht men ons dat eerlang de karen met bevrachte kuit in de stadsgraofateu te Zwolle geplaatst zullen worden om daarin de visohjes na hunne geboorte de vrijheid te geven terwijl zg zich abdan in verschillende riohtingen in het Zwartewater de Willenuvaart de Nieuwe Vecht het Almelosohe kanaal en de Weteringen verspreiden kuunen Onze lezers zullen zeker bü het lezen der berichten over de schade die de stormen in het begin van dit jaar veroorzaakt hebben aan de dijken en verdere werken op de noordoostelüke kusten van de provincie Grouingen begrepen hebben dat deze schade ontzonhelijk groot heeft moeten zgn Zij zullen echter evenmin als wij gedacht hebben dat deze schade zulk eene aanzienlijke som voor herstellingen vereischt als nu blijkt nu men tot die herstellingen wil overgaan Deze som komt nabij de twtt millioen gulden De Staat deelt daarin voor nagenoeg ƒ 400 000 de piovinoie met de herstellingen van de schade bü de tweede doorbraak voor 450 000 de stad Groningen heeft de herstellingen uitbesteed voor 198 000 de Eemspolder voor ƒ 398 000 De Westpolder zal nagenoeg ƒ 200 000 noodig hebben Zoo men de aobade der andere polders op ƒ 200 000 a 300 000 rekent zal men niet ver van de waarheid af sgn Deze schade ia op eene betrekkelijk Unne oitgestrektheid meest ia ééa nacht tewe gebracht I Een der merkwaardigste oude hoizea en inkofedeli in Engeland moet weer den weg op van aUs stof Het i de herberg 7lu Kinp i Arm te Lancaster halfweg tusschen I nden en tklinbnrgh een dier oudsrwetscfae gezellige voortreffelijk ingerichte iass waaraan Engeland eenmaal zoo r k was en die Wq allen kennen uit zoo moiig boeiend verhaal van een Fielding ot een Soott Diokens brasbt een naobt door in Tkt Kitif Jrmt en maakte t oude huis wereldvermaard door zgne phantastisehe apookvertelling A Briial Chumliarii Wat al historische personen er verder rustten onder dit dok is niet op te sommen En nog veel broeder zon eens lijst zijn van de in de kamers en gangen verspreüts reliekea ait vorige eeawcn DUr is snijwerle in eikenhoutt dat zijn weerga niet heeft ditur sliep men in de ontzaglijke atsatsie ledikanten nit wvike man tegenwoordig bouwstof zon vinden voor een gaiisch huis d i prijkt t zeldzaamst aardewerk op onschatbare oude kosten Aiit zijn de wanden behoogca nut fraai gea hilderd of kunstig geborduurde taibreelen ott t Oude Teatameut dür vemeemti aao t zacht getik van klokken wier wijzera den loop der uren volgden sints 200 jaren d r kon men am neerzetten in een stoel die eenmaal de koloaaale leden getorat had van Hendrik VIII OeeU fix werp echter in dit oude hnia of t flnistrade dsigcheimzinnige taal van t verleden Da koatbare inboedel in haar geheel zoo behisgwelfkend en aantrekkelijk zal oeratdBaga veistrooid worden Do oujo meuboli portretten sieraden rolieten van honderd slagvelden en curiositeiten vau illerlei aard moeten ouder den hanaer Ëii de oude herberg wier mureu en bintwerk nog eeuwen hadden Icuuuen tarten moet gesloopt worden om plaats tvmaken voor al de gruwelen van een nieuwenvetsch hotel Tegen iéa of meer nochtwachts bij de Pditie te Amsterdam ia een gereehtelijke Jnslructie aangevangen wegens knevelarij en omdat lij tegen aangenomen giften zich hebben onthouden te doèó wat hun plicht gebood De Amerikaan Geor Ksbioson heefi patent genomen op de nifinding om iedere soort van hout droog of groen door middel van een witgioeieiide platiua draod door te snijden De draad wordt met behulp van een electrischen stroom gloeiend gemaakt De boomstam wordt langzaam voortbewogen naar de richting van den draad of de draad wordt door beweegbar sohijven door het hout getrokken en zoo de stafn zeer gemakkelijk aan bladen gezaagd De oppervlakte schijnt dan wel wat verkoold maar dat is van weinig belang en is zelfs voordeelig voor het op die wijze doorgesneden hout Proeven met een zeer kleine electro magnetische machine genomen moeten zeer gunstige resultaten nebben opgeleverd Sloamp INQEZONOEN Naar aanleiding van het stuk van uwen medewerker L in het vorig nummer waarin gezinspeeld wordt op de plannen van Kuslaiid om het testament vanCzaar Peter ten uitvoer te brengen vestig ik de aandacht op een jpaar stukken van onzen vroegeren stadgenoot Prof Di Jarissea in het UtniMtblad vanZondag en Dinsdag jl waarin op in en uitwendigegrondes betoogd wcntlt dat dit zoogenaamde testament dat daarin in zijn geheel wordt medegedeeld bepsald onecht en een nitrinding vsu Uail lardet is die het stok in 18S8 publiceerde B Laatste Berichten St Petersburg 18 April Het aan rreeDd beurzen verspreide gerucht omtrent eene vermiiering van Ministerie te Koiistantinopel wordt door niets bevestigd en aohijnt onjuiat te zijn De Keizer en de grootvorst troonopvolger vertrekken Vrgdag ochtend vroeg naar Kicheneff waar zij Maandag avond zullen aankomen EODStantiaopel 18 April De bs r Layard Engelseh gezant wordt morgsn alhier verwtolt Hobert pacha is heden vertrokken om de vloot in de Middelandsche Zae te inspeetceren Volgens een gerucht heeft er in de omstreken van Niksich een gehecht plaats gehad Men verkeert hier deswege in groote zorg Weenen 18 April De P a Carr vernegmt van heden uit Bucharest dat de Begeering besloot tot bet ooncentreeren van 10 000 man ter bescherming der hoofdstad tegen een eventuecle verrassing door Tnrksehe ongeregelde troepen FaF B 18 April Naar men verzekert zal het Journal officitl morgen Veranderingen in het personeel ler preferten bekend maken Negen prefecten en zeven onderprefecten souden van ataudplaats verwisselen Gmeraal Cialdini Italie s gezant wordt morgen hier tsrag verwacht K A vTktbb b Yo wrmn GOWla 19 April Alle artikelen r l hooger PoMertarwe puike 12 40 i ƒ 12 60 Mindere 11 80 it 1 26 Bogte puike ƒ 8 i 8 40 Mindew ƒ 7 6 1 7 0 VW 7 0 h ftSO GtM puike 7 60 i ƒ 8 Minded 7 k ƒ 7 40 Haveir twtn ƒ 5 i i ƒ 5 ÏO UgU ƒ 4 S01 ƒ 4 80 De Teemarkt met goeden aanvoer de handel in alles vlug vooral in cerate kwaliteit vorkena voor Londen vnn 22 24 cents per half kilo varkens biggen en schapen vlug verkocht Aangevoerd 30 partijen kaas prgzen van ƒ 80 a ƒ 88 met vluggen handel Boter ƒ 1 20 i f 1 40 Burgerlijke Stand Oouda GBHTJWDi 18 April C d Hol aga r en C B Oi 4el J it Jong en M K de Brein Burgerlyke Siand vanonderataSndéGsmeenten vao 19 tot 18 April 1 77 Uoordreoht OEUOREN Sorhh oadrrs A BieticU es C vu Uen II Hntar osden M S io erIaiit es H naast Heler Willem ouieri J Vriiliodt eo K W Eislto OveaLKBIIN Oeena ONDBBTEOUWD Oeene eSHUWDi Geeae Qouderak GEBOREN 18 ipril Juoba Johtnna ooatrs C 6 van SoliMOTaU J M Ter Uen OVEKtnDE V 17 Apnl ü vao Ijicowen 88 j ONDBRTKOUWUi Geeae ObliUWDi Onoe Stol Wijk GEBOREN 13 April Trgnije oudere A Xspteijo en M Mop Klenl i 11 Mwrtoe oaderi A Hoakoop en P Koolwijk OVKRI EDEN 18 April A Boer il w ONDI BTaOU rD Geeiie GEHUVVi Geene Haastrecht GEBORE N 12 Hpril Metje aoden J Steenbergen en C HoeboBr OVËRI BOE V 18 April A Uiltenbogiert I m 0 r ERTKOU VI Gmoe eiJHLiVl Gene BeeavUk GEBOREN 14 April Ane uiiders J Blonk en M Petera 7 IS JobaBOJ oudere A Ravestgn en S M van der Dretg Dirk ondn J de Jupk en C lan Bijn r 18 Gernt onden J Anker en F van Uijk 17 Eirivdui oudere J o Zoeit en J iin louwen OVeaiJlDEN Oeeoe ONSEBTROOirO 13 April C van der Iwaan en C Len ernji OeuUWD Geene Waddinxveen GEBOREN Antje oodem 1 l eiihardt en K Groenoveld Arie Johenoea andeia i boou en llouebeek Pnolin ouders J Bremmer en A Veretocp Benjamin oudere i C Ten Oord en W P Knekernaat Joliaune Erridina oodera G laa de Vliet en M G Sneijders OTBHI EDKN Boer wed W een der Hoerm 71 i ONDERrKOUWD A T een Vaaren ea M Voi GEHUWD Geene ADVCRTENTIÊN Heden overleed onze geliefde Vader JAN DRÜOGLEEVER FORTUIJN Lid der Provinciale Staten van Zuid Holland en Secretaris dezer gemeente W J 0 B DBOOGLEEVEB FOtTüUN G C DROOGLEEVER FOBTülJN GoHda 16 April 1877 Voor de vele bewgzen van bduigstelling en deelneming bij het overlijden ian mgn gefiefdm E b g Boot den Heer NICOLAAS MATHOT op 2 April jL betuig ik ook nomen m M Kinderen mgnen bartelyken dank Wed N MATHOT Gouda 16 April 1877 Vkebmaii De zdak zal op deazelfdeo roet worden voortgrezet Voor de vele bew zen van deelneming bij het overlijden van ons jongste kladje ondervonden betuigen wjj onzen hartelj en dank eoudo C J C PRINCB 1 April 1877 C J D PRINCE DE Iono De ondergeteekende gevoelt lidi gedrongen openljjk zijnen dank te betui o voor de Tele tdwözen van belangstelling ondervonden b de ziekte van hem en zyn zoon en dit in het bijaonder aan deu Heer Doctor de ROTTE en dea Heer HOEFHAMER Apotheker O ARKENBOUT Naayerstraat fierhaalde Waarschuwing Zonder acceptatie van den ondergeteekende NIETS tekóopen rfan noch CRBDIET te verleenen of BETALING te doen san HENDRIK TKEKËNS Scheepmaker te Goxtda als zullende NIET valideren C TAN EEÖFEN Carator gouda 16 April 1877 OFENSABE 7M00FINO öil DpóSDAG 24 APRIL 1877 d g tw rtdaaagii tëit 9 tir aan het Lokaal Wjjk K W 237 aan de Peperstraat te öouia TSta MBÜBELlj eü HUISRAAD BEDDENeit BEDDEG0 É0 enz Wijders eerie pirtij ÖÈHANGSELPAPIEB ea TAPIJTGOED Daaga tfe Toren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomnt ten KMtofe van den Notaris W j POETÜIJN DfiOOGLEBVJ te ö fe Bij A KOK Cojir Kleiweg voorhanden PHOTOGRAFISCH PORTRET CABINET FOBMAAT VAN PROF m 0ÖSTKK2ËE PRUS 75 CENT PHOTOGRAFIËN Cabinet en Albumformaat alsmede eene fteaie collectie Portret Albums in verschillende formaten Verder POSTPAPIER en COÜVERTS in alle aoorian Openbare Verkooping om Contant Geld op VRUDAG 27 APRIL 1877 des voormiddngs ten 10 nre ten Baize van den Heer G HERKOCTWER staande in het becin van het Dorp ZEVENHUIZEN van BOIIW ENMELKGEREEBSCHAPPEN en andere Roerende Goederen Breeder bg Biljelten en Informatiën ten Kantore van Notaris A N MOLENAAR te Waddinxvctn MALZ ZEEP ti Pi JdlOFF Deas ZEEP i vrg Tahrtlfe minerilegobstaiitiën volkomen onschadelgk doet de oogen niet aan vertijuten verfraait de hiiid verwekt een jeugdigen witten tint verwadert van de huid all onreinheden zelfs de weerbarstige doet bg langdurig gebruik hnidpekkeU zomersproeten dauwworm en hmduitguig verdwenen maakt over het geheel de mwe en springende huid fijn zoo zacht als fluweel en elastiek en werkt inxonderheid wegens hare groote moutgehalte en de bggevoegde krnidenstofFen bijzonder gunstig op het door zenuwzwakte ontstane beren der handen Prijzen 1 stuk H j cent 6 tuks 95 cent 35 cent 6 stofcs 1 9S 50 en 70 cent JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bij d Paleisstraat F2S0 Te Gouda kg J C van VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN ABSnAUBBli S of AbU Rhumatlsche Watten Aangaande deze watten komen rap vtlezijden neer gmtstige bericbtmi in De ernstwerhumatische lijders bestendige gebruikers de rwatten MA bëtt oj emerkt dat derive nietalleen spoedige verzachting en verdere geneziogaanbrengen maar gevoelen zich bovendien Teelmeer opgewekt daar Ijjdende gestellen meaetalmelancholiek Van gèest zijii Dit middel neemt elk èwvrigheid uit hetbloed bevordert den geregelden omloopen yrJiA den geest bestendig t getuigenis laat nelizeer goed begrijpen omdat het alle huidziekten flifatkig rooé All gMeedt welke meestal doorzwaarmoedigheid ontstaap Die ttla de kimfêitiëkte osgeschonden vil blgven gebiuiken de wattQn Zg makenden lÜdér al spoedig dè pgn draaglgker en waarborgen de Vvd egen sok ndtiu ook Toooc e andere huidziekten zgii deze watten nitneoKtnd goei tp vfatia dg kUtdntaolrt en neam de branderige en echerpe deelen U ci h l§ jin éümn in V if to l tir en onaoh dèqic De priig 4eze watteo iiaO cent p r Ud Zg m w Mi 6 ¥ air let heofiid fu BRP TP LT A teDeUt die déze Wat n o a heeft rericrüttbur gomd Tpor 8 ft Oeats et ni e V6 T A G TAN DETfl Gouda T W J K UIL Schoonhoven 1 GOÜÖKADE Bosloop OTTO HOOGENDIJK lpa i IJmL