Goudsche Courant, zondag 22 april 1877

GEBROEDERS KOCH Zondag 22 April 1877 W 1974 GOUDSCHE COURAl 2 leuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekeii mm Ê M HOOIMACHINE diverse BOüW en MEaGEREEDSCHAPPEN HANDWERK en liDBILAIRÈ GOEDEREI Breeder by biljetten Informatiën bg den Notaris S LAGEEWEU te Woeden Schouwburg Kut en Vermaak MAANDAG 23 APRIL 1877 dea avonds ten 8 ure fiEHEËL NIEUWE GROOTS OPTISCHE 700MILIN8 te geren door in drie Hoofd Afdeelingfen De Hydro Oxygeen Gazmicroscoop Brillante Dissolving Views S De Megsscoop geheel nieuwe nitvinding Spiegel en Beflectie Beelden van 2e Bang 49 Cents Zie groote Biljetten Ie Rug 99 Cents Tl GSVKN D00 DIN HEEK A J VREESWIJK Aiool Met welwillende medewertting van Mejufliroaw fiRIEPEKOVfill van Lelden Zang Den Heer S van nUJGEiV Piano en den Heer LOGfiER van Lelden Vioioncei op ZONDAG 22 APRIL 1877 des avonds ten HALF ACHT are in de Sociëteit Ods Genoegen ENTREE voor HH Leden der Sociëteit per persoon 0 60 voor Niet Leden 0 99 Ontvangen DE NIEUWSTE MODELLEN VAN niiiiidiMM Th H kabel Wfldstraat A n 42 P fl Tevens eene ruime keuze S van HOEDEN LINTEN BLOEMEN enz enz Tegen JICHT Rhumatiek verkr gbaar te Gouda W 4 BosuAN 0NB0Nn0Z£E P25CT Alphtn L Vabossuü Zn Bodtgraven P Vimloot cKKNOroiagWIcgl ö Goodxao JTÏ HarmtUn W G KiniTBll UlUCKAIIMSi I J7af r tMnKf J Gaarkenken Monlfoort 3 A JaCOBI Montfoort Wed Rijhibbbeo ttMKlUJItxr Oudwater J Lieïladd S AoonAot n Wed Woiïï te £ N ltHIMAn$CttL Waarder BootboobA VToerdtn Gebr PïinniiNo Ztgvaard L dim Ovdbm Op voordeelige voonraarden worden I M geplaatst aanvraag aan bat Hoofd Dépötb i C J HAM t Utrechu SPECIALITEIT in alle soorten van Geêncadreerde STAALGRAFVREJX ens Franco levering door het g eheele Rijk Emballage en Risico gedurende transport voor ons Onze Reizig ers aanhoudend in iedere Provincie werkzaam en voorzien van de nieuwste Photographisclie afbeeldingen onzer artikelen belasten zich met het doen vau opmetingen en geven elke gewenschte inlichting Met het oog op de vele orders in dit Saizoen wordt men beleefd verzocht aanvragen om bezoek tijdig in te zenden ten ónzen kantore Gebr KOCH TERING LONGZIEKTEH VERKOUDHEID HOEST TEER VAH GÜTOT Geconcentreerde Likeur Plantage V 32 34 AMSTERDAM TEER GAPSDLES TAH 6DT0T EENE GEBRUIKSAAMWIJZmC IS BIJ IEDERE FLACON GEVOEGD Talrijke Namaaksels Ieder die het echte product van den uitvinder den heer GuYOT apotheker te Parys wil gebruiken gelieve er vooral op te letten dat de handteekening GUYOT ZN DRIB KLEXniEir op het etiquette moet zijn gedrukt Tc Gouda bU J C Zeldenrijk droogist en in de meeste Apotheken te bekomen H De vrr eliilenHn annly e heeft bfwezen dut de n maaks I van de eehte v l schillon door hunne zami D itclliii en de hoeveelheid leer dio zij bevatten I B heer Gujol IiBh slecliH do bereiding waarborgen der van zijn handteekening vooniene producten Men is voornemens op WOENSDAè 25 APRIL 187 7 s voormiddags i ia 9 nren op de Hofstede bewoond door C DB JONG te Rietveld om Contant Geld te veilen en te verkoopen 33 KOEIEN GOODA mtVK TA A BwNKHAlf aVAARKOEIEN 7 PINKEN 1 PINKSTIEE 14 KALVEREN 2 MERRIEPAARDEN 2 ZOGGEN m Biggen SCHOUWEN WAGENS BTJITE YLAND Uullcnlaoilijch Uvcrzlrlit £ r ia tegenwoordig al bitter weinig uieuwa in de politieke wereld Men verwacht dat aanataanden Zondagavond de Keizer van Kusland in het Zuiderleger tal naukomeu Tegelijk worden dan de instructies verzonden aau de vertegenwoordigers van Suslaud in Turkije zoodat de ourlogsverkliiring tegen het middeu der volgende week volgen kau De J rin Corr wijst er op dat men pogingen doet Om den oorlog te looalitueren Vooral Duitsuhknd dat een rustig toeschouwer zijn kan omdat gcenerlei Duitsche belangen iu diz zaïk Z ju optrokken zou het zioh lot taak stellen Ëugelmd en Oostenrijk viin inmenging af te houden Beide deze inogendhedeu lijn zeer kitlcljurig Wciimeer h t di luiegritiii van het Turki che groud ebi d beirt ft Een Reuierlelc nirn nukh aU zuker dat dadelyi bij het begin van den oorlog Oosteuryk Bosnië en llerzegewiua zou bezetten ten einde zijn belangen te waarborgen Men ym gl er bij dat deze h iudeliag volstrekt niet tegen Kusl ind gericht zou zijii maar veeleer ill overeenstemming met die mogendheid waarmede het VVeencr hof op den besten voet staat i it bericht vereiacht nadere bevestiging Is het niet te ontkennen dat de regeering van Frankrijk zich nog maar al te dikwgis iuflueuceeren laat door de geestelijkheid zij begint tooh uu en dan krachtiger tegen haar op te treden Ue bisschop van Nevers had onlangs in een bru f aau Mao Mahou dezen gesommeerd dat Frankrijk de katholieke kerk ie hulp zou komen In de Maaiidagavuud gehoudei ministerraad kwam dit document t r sprake en fiaf aanleiding tut een uitvoerige discussie waarin de President der Republiek en de Ministers volkomen eensgezind bleken te i n Het resultaat was dat aan den Minister v m Justitie werd opgedragen aan den bisschop de ontevredenheid van den President der Republiek te kennen te geven daar deze hoewel een vriend vnn den godsdienst met leedwezen ziet dat de geestelijkheid zich mengt in binueulaudsche aangelegenheden en wat uog meer is lelfs in buiteiilaiidsche Omtrent dit antwoord door den Minister van Justitie aan den bisschop te zenden wordt nader medegedeeld Iat het gislereuinorgen in een baiteuKewonen ministerraad is vastgesteld wel een bewgs dat de regeeriug in dezen met byzoudere nauwgezetheid te werk gaat In zeer beleefde maar stellige uitdrukkingen wordt het leedwezen der regeeriug uitgesproken over de haudelwgze van den bisschop om een brief openbaar te maken waardoor eene mogendheid die in vriendschappelijke betrekkingen met Frankryk verkeert zou kunnen worden beleedigd in dit geval de Italiaansche regeering omdat de bisschop wilde dat die van Frankrijk ten behoeve der katholieke kerk zou tussohenbeide komen De Moniteur spreekt de geruchtrti tegen dal reed een besluit genomen ia om de tentoonstelling een jaar te verdagen De begrootings ooramissie heeft un drie barer leden opgedragen de tuighuizen in oogenaohonw te nenien Conservatieve bladen zogen hierin een onbehoorlijke inmenging in Aa zaken van het leger De Minister van Oorlog heeft echter aan de bewaarders der tuighuizen gelaat dezer commissie alls mogelijke inlichtingen te geven Het Journal Officiel brengt weder een nieuwe prcfectenlijst die echter beperkt blyft tot verwisseling van standplaats Men verzekerde dat de republikeinen ton plattelande ontevreden waren dat er zoo weinig opruiming werd gehouden onder de ambtenaren In den Duitsoben Rijksdag ia Woensdag het driedaagsch debat over den eoonomisohen toestand en iu Terband daarmede de wyziging der bestaande wetStfing ten einde gebracht de verschillende voorstellen iiu verzonden naar een oommissie van 21 leden hsl eenige nut i au de beraadslagingen kon onder de gegeven omstandigheden do korte duur der zitting en de voorbereidende werkzaamheid der regeeriug M een aanvulling der wetgeving slechts zijn dat de regeering nog meer van nabg bekend is geworden met de verschillende mceiiingen op dit moeilijk gebied en zij een aansporing heeft gekregen om het aangevaiigen werk met kracht door te zetten De poging van de ultramontauen om uit de zaak politiek kapitaal te alaau viel iu het water Hot overige gedeelte van de ziltin was gewijil aau de verkiezing van Hivnclever te Berlijn welke nietig werd verklaard ouder protest van den verkozene De boudsraad heeft een voorstel van Vrnisen aangenomen tot invoering van compensatie rechten voor zekere soorten van ijzer en koper Ai uit die metalen vervaardigde voorwerpen De hcerDepretis Imliaansch minister president en luiuister van finantiëu heeft op de vraag van de financieele commissie der Kamer of de veranderde staatkundige toestand ook eeae wijziging van zijne finaucieele ontwerpen ten gevolge zou hebben het volgende geantwoord De Regeeriug heeft bij het opstellen van h iir üuantiëcl plan den loop der gebeurteuissen met betrekking tot het Oostersche vraagstuk voorzien en hoopt dat de oorlog zal gelocaliseerid warden Slechts dan wanneer de Russische truepen tegen Koustautinopel mochten oprukken zou de toestand wellicht ernstiger en de verwikkeling uitgebreider worden De fiuantieele ontwerpen der itegeeriug behoeven derhalve geen verandering te ondergi an en de Minister verzoekt der commissie om die ontwerpen nanwkenrig te onderzoeken opdat bij zich zon kunnen voorbereiden op alle onvoorziene uitgaven of op eene mogelijke vermindering der inkomsten Het bericht dat eenige leden van het Kabinet de önlbiuding der Kamer imdden voorgesteld wordt tegengesproken In een daarna doof den ratntsterrantf gehondni zitting bestond volkomen eenstemmigheid van gevoelen over de hangende vraagpunten Volgeus bericht uit XewOrleans heeft de democratische gouverneur de heer Nicholls een voldoend bantal stemmen iu de beide Kamers ontvangen om zich wettig te knunen vestigen bi nnenland M5i8 GOUDA 21 April 1877 isterenmorgen ten 10 ure had alhier een droeve plechtigheid plaats Toen werd het stoffelijk omhulsel van den beer J Droogleever Furtulju ter laatste rustplaats gedrageu begeleid door de naaste betrekkingen Op het kerkhof badden zioh vele belangstellenden vereeuigd die den overledene de laatste eer wilden bewijzen waarouder burgemeester eu wethouders dezer geineeute leden van deu gemeenteraad beambten ter secretarie leden van de kamer van koophaudel regenten van het gasthuis een aantal gemeente anibtenureu eu voorts nog verscheidene audere personen Toen de kist in de groeve was geda dd nam de heer mr A A van Bergen IJzeudooru burgemeester dezer gemeente het woord waarin hg hulde bracht aan de verdiensten van den overledene het verlies schetste dat de gemeente door zijn dood ondervoud om ten slotte e nagelaten betrekkingen zgn hartelgke deelneming te betuigen en een woord van troo Jt toe te spraken Spr schetste in enkele trekken den levensloop van den heer Droogleever Fortujju deelde mede hoe hg auu attkelgk voor een andere betrekking was opgeleid dan later door hem bekleed werd hoe hij in 30 naar de grenzen was getrokken ter verdediging zijns lands hoe hg eindelgk na eerst in twee andere gemeenten als Burgemeester werkzaam te zgn geweest hier tot secretoris was benoemd Deze betrekking nam hy gedurende een dertigtal jaren waar en steeds bad spr hem bewonderd in zgn stalen vlg t zijn helder oordeel inaar bovenal in zijn groote liefde voor de gemeente zgiier inwoning in wier belang hjj steeds werkzaam was Tot alles bgna wat er iu dien tgd was tot stand gekomen had de overledene het zgne bg gebracht niets van eenig belang was er geschied of hg had daartoe medegewerkt en zoowel in zgn betrekking van seoretaris als in tal vaa andere colleges en corporatien had hg zyu beste krachten gewgd aan de belangen van Qonda De naam van JAN DROOGLEEVER FOHTUUN zou dan ook een blijvende waardige plaats innemen zeide spr in de geschiedenis der gemeente Gouda Spr richtte daarop het woord tot de betrekkingen van den overledene toft dieus broeder en vooral tot dieus beide zonen die anjn t v kirreolit hadden gehad meer voortdurend in zijue naijghsid te kunnen zijn Moeielgk z ide spr zoifhet v illeu de zuneu ie troosten bij ceu slag die hcu biüi en wc luiije weken iijds het ouderlijke huis ontnam muir i a ist deu troost dien do gudsdieist hun schonk mochten zij dien vinden ia de bewustheid dat hun vadei ulier achting genoot en die ten volle verdiende Straks huiswaarts gekeerd zeide spr zal het ouderlijk huis ledig zgn geen ouderlijk hart klopt duar n eer u tegen maar de overtuiging dat de overln ic niet vergeten zal worden maar in dankbaar i iii lekken zal blijven bij zijue mede burgers moogt gij mei u dragen in uw hart Spr eindigde met een weeinoedigeu blik iu de groeve met de woorden En gij dierbare vriend vatirwel Na eenige oogenblikken van diepe aandoenlijke stilte werd door deu heer VV J Fortuijn Droogleever broeder van den overledene namens de betrekkingen een woord van dank gesproken voor de hulde en eer aan deu gestorvene betoond Spr danifte inzonderheid den Burgemeester voor de zooeven gesprJkeu woorden die we weten het zeide spr innig gevoeld eu hartelijk gemeend zijn Die woorden waren verdiend en het zal zeide spr werkelijk een groot verlies zgn den overledene te moeten missen zoowel iu zijn familiekring alt in de maatschappij want hij was een trouw echtgenoot een zorgdragend vader een goed vriend en een nuttig lid van de maatschappij Hij mocht dan ook de aêhling ondervinden van ieder die hem kende en hij verdiende die voorzeker ten volle Zgn taak hier op aarde is afgedaan zeide spr zijn werkkring hier beneden is geëindigd om die wij geloovcn het in hoogcegewesten veredeld voort te zetten Hiermede was de plechtigheid afgeloopen In stilte kserde de menigte huiswaarts iu de overtuiging de matste eer te hebben bewezen aan een braaf man die geleefd en gewerkt had voorde gemeente Gouda VERGADERING van den GEMEENTERAAD Dinsdag den Hu April 1877 des namiddags ten 1 ure waarin zal worden behandeld Het verzoek van F van Duin eu D Huurman om vergunning tot het afbrikeu van den muur anu de Bogen met hetdaartoe belrekielijk rapport vau B enW De bezwaarschriften tegen den aanslag in de plaatselijke directe belasting Te benoemen Den Archivaris der tod Een Lid der commissie van administratie over de Stedelijke Beleenbank Den Hoofdunderwgzer oaa de Openbare Tusscbenschool Een Hulponderwijzer aan de Ie Openbare Armenschool Leden en plaatsvervangende Leden in het bureau van stemopneming ter verkiezing van Leden der Provinciale Staten Bij de gisteren te Stolwijk gehouden stemming voor een hoofdingeland en twee plaatsvervangers van den Krimpenerwaard werden 20 stemmen uitgebracht Herkozen werden de heeren N Dugterom te Stolwgk met 134 stemmen tot Hoofdingeland en C de Jong t Berkeuwuude met 185 stemmen tot plaatsvervanger De heer J Burger te Stolwijk werd met 178 at gekozen tot plaatsvervanger iii de plaats van den heer W van Dam die overleden i Tot hoofd ingeland vau het hoogheeraraadsoliap Rijnland is in het 3e district gekozen de heer mr J P A Teding van Bt rk hout te Heemstede ttins houfdiugeland plaatsvervauger Hcfkuzen zgn in het Ie district de heeren jhr V J J Barnael te Bloemendaal als hoofdingeland en mr D Visser van Hazerswoude te Amsterdam als huofd ingelaiidplaatsvervanger en in hel 12l l8triot de heeret K van der Torren Kz te Waddiuxveeii als hoafd t ingelauil en A van den Burg Hfljetïwottdt J hoofdlDscliiud plaativervang i