Goudsche Courant, zondag 22 april 1877

Nationale belooBlB TM 16 600 FR Groote GOUDEN Medaille aan T LAROCHg IIIDAIU 8 OP DE TB 1T00N9TEI LI1 0 Vijf tktUS 1875 Mfi TNtlii UI lil lutoii 4 léiltciie VOLKOKEN AFTRK8IIL MR EIlfM KRACHTHBBSTBUJCHD TONISCH SN SQOIUCaSraaNHB DB B0H I oniNA IJUlOOHB is e n zeer ffr nWff aangenaam Ehh der hetwolk uithoofde der bijzondere bereidingswijze v an LAjaOQHB al de werkzame bestanddeelcn der 3 beste Kinj soorten geel rood en fjrijs bovat Zijne voortreffelijkheid boven alle andere preparaten ia in de Hospitalen degelijk bewezen alsmede door e a twintigjarig succes tegen Verz wahhing af moedclmsheid maagkwalpn Itntiache leeftijd en tegen de bekende koorlsander vochi g landen PARIJS rutDrouot en in Apotheken Het gcae nte l 3liiur van Berg Ainbachl heeft de borgeriykg begraafplaats met fraai plantsoen doen omriugeu en de kerkhoHaoa met sparreboomea doen bepooten Tot tagenschatters bij s rpsbelasting lyn te BergAmbacht benoemd de hecrcn J Voorsluis wethouder en A ran der Straiten tianmcrmaa De missive van den heer Knyper aan den den Vooraitter der Tweede Kamer waarby hij ontslag neemt als lid dier Kamer luidt als rolgt s Gra enhage 17 April 1877 Hoog Edel Gestrenge Heer Dasr de rusttijc rau meer dan een jaar nog niet tot ïojdaiig herstel van mijne lenuwrn lijden raooht dut ik geregeld anu de werküaamheden der StateuGeueraal zou kunnen deelnemen gevoel ik geen vrijheid Uuger lid der Kamer te Wijnen Daardoor genoopt tot het nemen vau mijn ontslag over te gauu meen ik evenwel aan de kiezers van het district Gouda eeu dienst te doen door dit ontslag eerst met 1 Juni e k te doen ingaan ten einde aan den heer Minister van Biuueulandsohe Zaken de gelegenheid worde gelaten om de verkiezing voor deze tusscheutijdsche vacature met die voor de periodieke aftreding te doen samenvallen Dit besluit ter uwer kennis brengende bied ik u tevens mijn welgeineenden dank voor de praesidiale welwillendheid wiiariu ik mij uweregds steeds mocht verhengen terwyl ik u beleefdelgk verzoek mijn fscheid grqet wel aan de leden der Kamer te willen overbrengen nilet de betuiging mjjner bijzondere hoogachting heb ik de eer te zijn Uw Dw Dienaar get KuiJMB Vóór de wiskvnde werden gisteren te s Hage geëxamineerd 6 oandidateu 4 werden toegelaten waaronder de heeren o n J 0 van der Hek uit Zevenhuizen W den Hollander te Nieuwerkerk aan den üsel eu II den Ouden te Alblasserdani Men verneemt dat bg den Saad va State it ingediend een ontwerp van wet tot wijziging der nooessiewet houdende in beginsel een belasting op 4e suocessie in de rechte bjo De Minister van Finaneien heeft de aandacht der ingezetenen gevestigd op en hooMinhoud der wet van den Ï8 Maart 1877 Bjj die wet ia werking tredende 1 Juli a s is o a bepaald da de thans licstannde Nederlandsehe koperen pasm nt zal worden vervangen door bronzen pasmuntstukken van 2 1 en V cent maar dat de bestaande Nederlandsehe kopermunt wettig betaalmiddel bigft tot dat zij na genoegzamen aanmaak van nieuwe bronzen nluat en na voorafgaande bekendmaking bsiten omloop zal worden gesteld è dat niemand verplicht is bronzen of koperen pasmunt aan te nemen tot een hooger bedrag dan van 25 cent c dat het is verboden vreemde koperen bronzen en uickelmunten in betaling te geven dat het echter bg wege tan uitzondering op dat verbod in de door den Koning bg algemeanen maatregel van inwendig bestuur an te wgzen grensgemteuten veroorloofd is Tan die vreemde mnnten voor eene Waarde van ten hoogste twintig eenten in betaling te geven mits de inbetalinggeving plaats hebbe met toesteming van dengene um wien tij geschiedt en op geen boogeren keen dut dnor den Koning hg algemeeuen maatregel Tsn inwendig bestuur zal worden vastgesteld i d t het aan rgkS provinoialc gemeentelijkeen wateri aps ambtenaren en aan pachters en onderpachters v ii rgks provinciale gemeentelijke en waterschapeinkomaten verboden is bg ontvangsten welke z als zoodnnig dAen die vreemde munten in bet ling aan te nemen Volgens een bericht uit IJmuiden is Sondetdagnacht een Bbgelsobe vischersloep die met andere binnen de boitenUaven was gekomen kórtditoop gezonken nabg het zuidirhoofa Volgens de eese lezing is het vaartuig gezonken doordien het lek is geaprongen volgens en andere is het in d dnisternlt op een der steenen ran den baVendam geloopen en s a het onmiddellijk den kiel hebben verloren De Bemanning is ongedeerd aan den wal gekomen Het toelatings ewmen tot de indostriesehool voor vrouwelijke je d te Amsterdam werd gehouden op 11 en 13 April 11 uaaraan werd deelgenomen door 56 candidateu vso welke er i moeaten afgewezen worden Sienigen tgd geledfen bad t Londen aan het station Bakrrstreet een onderzoek plaats naar de verlichting van spoorwegrijtuigen door gal volgens het systeem der firma Piutsoh Kutaohon Co Da Stilm Mx bcredt de gumliditiac np grond van d sterke en gelijkmMige verliohtiug de weinige kosten van aanschaffing en de besparing in de kosten De sohooue gasvlam bg het stelsel Pintsoh is een groot voordeel in vergelijking met de flikkerende vlammen bg de gebruikelijke verlichting Stoomp Aan het schoolwet adres der bijzondere onderwijzers te Amsterdam is thans adhaesie betuigd door 183 onderwijzers wier scholen Ie iamen 29 405 leerlingen tellen De ofdeeling Amsterdam van het Nederlandsch OnderwijzersGenootschap de stantsrechterlijke quaestieu welke met het ingediende wetsontwerp op het Lager Onderwijs samenhangen bij voorkeur ter zijde latende heeft haar oordeel over de belaugrgkste punten van paedagogisoheu aard na uitvoerige besprekingen in pen twintigtal stellingen geformuleerd wuarbg een andere regeling wordt gevraagd met betrekking tot de omschrijving van de vnkken het uitgebieid lager onderwgs de ruimte in de sohoolloculeii de leerkrachten de opleiding van onderwijzers het voorbereidend onderwgs het leerplan de verdeeling van de school in klasten in verband met den aan den oofdonderwgzer te verleencn bijstand de traotementeu de examens de pensioenen en de peneioensbgdragen in verband met het verbod tege de uitoefening v i een beroep de regeling van de verplaatsing van de leerlingen de kosten van het onderwgs den leeftgd van de onderwgzers de aoten van bekwaamheid het programma der examens het toezicht de bezoldiging van schoolopzieners de termijnen van overgang Door de vereeniging van ZuidbolUndsohe onderwijzers is sedert de oprichting tot primo Januati 1877 aan de erven van 144 overleden deelnemers uitbetaald de som van ƒ 80 718 86 De vereeniging bestond op 1 Jannaril877 uit IIS leden eerste klasse 4 leden tweede kksse 58 leden derde klasse 17 leden en 7 donateurs vierde klasse 27 leden vgfide klasse eu 24 leden en I donatrice zesde klasse De uitkeeriog voor een lid der eerste klasse bedroeg toen ƒ 537 50 voor eeu lid der zesde klasse 126 Eergister morgen vervoegden zich onder gewoonte bg het openen van den bank van leeniug te Rotterdam verscheidene vrouwen tot het inbrengen der panden en werden na van een nommer voorzien te zgn om op de beert geholpen te worden in de wachtk iiner gelaten Ëen der laatst ingekomenen had een rond pak onder den arm na eeuigen tgd gewacht te hibben zeide deze tot de bg haar staande vrouwen ik moet eens even bij de kinders gaan kgken want ik woon hier nabij kijk terwgl eens naar mgn pak De laatste der inbrengers was echter reeds geholpen en nog was de vrouw niet terug een der beambten zag het pak liggen en riep de laatst geholpen vrouw terug denkende dat deze het vergeten had Toen men echter vernam hoe het daar kwam besloot men het te openen en voorloopig te taxeeren en wat ontdekte men uu een pas geboren kindje gewikkeld in een wollen deken dat met een waarsohijnlp met slaapgoed doortrokken dot in den mond lag te slapen De pogingen om de iubrengster te ontdekken bleven tot dusverre vruchteloos en het onbeleende pandje is ter beschikking der politie gesteld Als noodzakelijk gevolg van onze eeuw van Hoogere Burgerscholen weten de luitenants soms meer dan hun chefs dus is t beter die chefs te verwijderen daar zg steeds belachelijk wor n gemaakt Zoo ongeveer redeneerde de scbrgver nn een ingezonden stuk in het N v d D B en ander geeft thans echter tegenover dat doortastend een ander véél beter doortastender meer afdoend middel aan de hand vHet is schrijft deze in de Anh Cl natnnrlijk voor het land van het hoogste belang dat de kliapste officieren de hoogste rangen ih het leger bekleeden De oude hoofd officieren de generaals en kolonels kunnen het natuurlijk niet helpen dM zg Biet weten wat zg ndoit geleerd hebben maar is dit niet een afdoende reden om onze jonge officieren die in onz eenw van burgerscholen geperfeotioneerden terstond bovenaan en in de hoogste rangen te plaatsen P Keer nu het feit eenmaal bestaat de tot nn toe gevolgde orde om Maak van de jonge kersversch na de hoogere burgerschool doorloopen te hebbeo aan de Militaire Aeademie gepromoveerde officieren generaals en laat hen geleidelijk langS de trappen van kolonel overste majoor kapitein en In luitenant tot den 2n luitenantsraug afdalen Dan z Jn de versohsten d i de knapaten de van de jisttgste resultaten der wetenschap doortrokkenen altgd vooraan en bovenaan en zg die het niet helpen kunnen dat zg zoo knap niet lijn en niet weten wat zij nooit geleerd hebben gaan telkens een pas achteruit irOok uit een finuitieel oogpunt beveel lio dit stelsel aüu Do jonge oflilcier begint inet een troctement van ƒ 6500 a ƒ 5500 en daalt langzamerhand af om eindelgk 2e luitenant geworden op ƒ 1000 te blijven staan In de eerste jaren kan hij dus gemakkelijk overhouden eu opleggen tegen den oudeu dag Hg pensioneert aldus zich zelveu En welk een nuttige les in de huishoudkunsti Dit gestadig vooruiizicht op de steeds magerder en magerder wordende jaren in het verschiet welk een afdoende prikkel moet het niet wezen qm matig te zijn in de jaren van overvloed en te sparen tot de onvermijdeluke ééuduizend guldens jaren gekomen zgu Ter audiëntie bg Z M den Koning te Amsterdan verscheen iu de vorige week een luitenant der marine onlangs met de Mililr ire Integendeel luitenant het is aan Mg om U ts bedanken Ook de corr van de N Soil Ct kUagt er over dat de zaak van t tuinbouwoongres te Amsterdam niet zeer gelukkig geloopen heeft Van het houden der sectieu was echter niets bekend bureau van informatie was er niet Er waren seciiëu waar een paar heeren te vergeefs hadden getracht vergadering te houden Na den tocht van Haarlem waarop de leden van t congres waren genoodigil en alleen de uitverkorenen bgeen Waren werd er tectievergaderiug gehouden waarvan niets was bekend gemaakt trouwens in t officieele blad der tentoonstelling is van geen enkel sectievergadering versUg gegeven Het succes van t congres is dus ook door de verkeerde regeling bij lange na niet geweest wat het had knnnen zgu Kr was zooveel verwarring dat men algemeen zeide dat er wel een groot aantu kommaudeursen officiers kruizen van oide der verwarring mochten verleend worden aan de oommissiëo van orde AU bewgs t volgende Van een kantongerecht werd de griffier als autoriteit genoodigd de kantonrechter vergeten voor het dejeuner op 10 April werden buiten de stad de invllatién cent dien ochtend bezorgd zoodat de geïnviteerden per telegraaf zich hadden moeten laten vervoeren om er aan deel te nemen voor het feest in Tilix op Dinsdag 10 April werden Vrjdag 13 April nog uitnoodigingen verzonden Eu van de bekroningen was Zaterdagavond nog niets algemeen bekend De corr van t D v Z B ii meer tevreden over t geen het congres opleverde trouwens hg Beeft zich daarmede geheel bezig gehouden daar hg zich beklaagt dat alleen de redactien der Amsterd bladen algemeene uitnoodigingen hadden bekomen ook voor de feestelijkheden maar dat de reporttri van de buitex Amsterdamsche bUden op dit punt geheel misdeeld waren De corr protesteert tegen deze wgze van handelen die een deel der nederl pen van hoofdcommissie van t Anuterdamscbe tninbouwfeest heeft moeten ondergaan Voetstoots alle Tarksohe inzettingen over te nemen is niet aan te bevelen maar zelfs bg de Turken vindt men iets goeds Zoo heeft daar een rechter de bevoegdheid partijen die het niet eens kannen worden in de gevangenis te zetten en wel zooals blijkt uit de dütd van Vefjrk paoha den tegenwoordigen voorzitter der kamer toen hg nog rechter waa om ze bij elkander in dezelfde cel te plaatsen den duur der gevaofeni liet hg aan hen lelvea over zg zonden lil Tr jlMid worden gesteld zoodn zü het eens waraili Een bewgs voor dl tomemeude belangrijkheid d r oeater en mosselvangit In de provincie Zeeland leverde egt de MidéUlburfwk Ct de verpachting vsa perceelen in het oostelgk gedeelte der Qoster Sohelde voor de teelt en vangst van oesten en mosselen en voor de visscherij met weeren welke verpachting dezer dagen te Bergenopzoom heeft plaats gehad De eente 70 perceelen werden verpacht jroor ongeveer ƒ 67 000 s jaan terwgl de opbrengst tot heden meer dan lOO OOO s jaars bedraagt Neemt men in aanmerking dat daaronder Speroeeleu waren waarvan de paohttomi van ƒ IM 00 tot ƒ 13 000 bedroagt en dat de pacht soms meer dan 600 per bonder water beliep dta laat zich de aanzienlgkheid van vangst en opbrengt daarnaar eenigszins afmeten Te Berlijn heeft een genootschap tot bevorderii der openbare gezondheid een maatregel genomen die zeer verdient nagevolgd te worden Het heeft een commissie tot controle van den verkoop va melk iu het leven geroepen wier werkzaarahedBl strekken deels om toezicht te houden op de runderen die de melk leveren deels op de kinderen die de melk gebruiken Deze commissie heeft terstond een nielkverkooper gevonden die zich aan hare controle wil onderwerpen Zg heeft o a in hare bepalingen opgenomen dat zoodra een melkverkoper zich aan hoor toezicht onttrekt dit openlgk zal word n bekend gemaakt Op die wgs weet het publiek steeds waar het wezenlijk goede melk krijgen kan Te Airoio een Zwitsersch pkatsje nabij de Italiaansche grenzen werd de vorige week het huis van een Italiaan door een dynamiet outploffing verwoest Terwgl bij deze ramp het driejarig kind van den bewoner omkwam en vier andere personen meer of min werden verwond schijnt het wel dat men haar aan afschuwelijke wraakzucht heeft toe te schrij ven Laatste Berichten PariJB 20 April Het Memorial diplomatique bevestigt het gerucht dat door de omgeving van den Sultan met ijver onderhandeld wordt met een agent vso Igotttieff te Konstantinopel Mahmoud Damad Fscha en Beouf Pucha stellen alles in t werk om een vergelgk direct met UusUnd tot stand te brengen fiUOharest 20 April De Romanul bevat een door Demeter Briitianu geteekemi artikel waarin deze lagt Het ia onze plicht tegen de sciKudiog van Humeuie s gromigebied van welke zgde zij ook muge komen ten aauhoore van Europa te protesteeren de legers die in strgd met dit protest in t gev l eeiier Jioogere niorlzakelijkheid Kumenie ziudeii wensnhen door te trekken moeten v in ons de bip diiig der som en de regeling der voorwaarden waarop zij kunnen piisseeren ontvangen die legers echter die zonder dergelijke regeling onze grenzen overschrijden zullen als vijand behandeld worden Parijs 20 April Uit St Petersbnrg wordt gemeld dat de Czoar direct naar Kiscbeneff vertrokken is zonder Mdscjj aa te doen De Minister van Oorlog vergezelt hem Men verzekert dat aartshertog Albrecht te Kischenelf verwacht wordt B u e K e r I IJ k e Stand nEBOREN 19 April Pietsr Adriaoa ouden H nnWijuiturdin rn M S l iiljk 2U Lieoe oudin J Zie Itttiiaii ttu 8 J Maru 31 Oerardui ouJ ri J btnver o ü VBU der krorf Johauiu ooderi D C W vM dar Lur eo M Slratcr OVhltLEUbN IK April M Beooii 8 m M ScbMP 3 n J v a Sgk 4 d G vbb Vaurêii 46 j ONOEBTKOU V i SU April J ii Hooi U n J Glu ii j C lao der Bce 28 j en C vbs Dam U J i Boer 4i J ca P bijliliuir 4U J J tuuHereobar m 1 ia H Riillooi UU j U t HitmM ts Uwrdm 18 j eu W laa It k 24 j ADVERTENTIÊlf ALBEET TAH OS Wedawoaai Tsn Masia van Zurriuir en GBEBTRÜIDA MOOLIJN van Rotterdam die tegeiykert d dankzeggen voor de meiiigTuldige biéwyzeu van belangstelling onderronden Rotterdam 20 A pril 1877 V Bevallen van een Jongen M S van WUNQAARDBN geb PtruK Gouda 19 April 187 7 Bevallen van eene Dochter M VAM DIB LAAR Stbavu Gouda 21 April 1877 Voor de vele bewyzen van belangttelling en daeloeming by het overlgden van mön geliefden Echtgenoot den Heer NICOLAAS MATHOT op 2 Aj ril jl betnig ik ook namens mgne Kinderen münen hartelgkvi dank Wed N MATHOT Geudtf 16 April 1877 V i MAN ntmi 1 op Jenyilflleii voftt wgnleii nutcsut i Voor de vele bewösen van d lneming bg het overiyden van ons jongste kindje ondervonden betuigen wy onzen hartelökea dank Gouda 0 J C PRINCE 19 April 1877 C J D PHINCE m Joto ZOi OAG a s weer 7 PORTRETTEN è Herhaalde Waarschuwing Zonder acceptatie van den ondergeteekende NIETS te koopen van noch CRED1ET te verleenen of BETALING te doen aan HENDRIK TEE KENS Scheepmaker te Gouda als zullende NIET valideren C VAM EEUWEN Curator Gouda 18 April 1877 Een J DFFROU W hare bezigheden buitenshuis hebbende zoekt te Gouda mi E iNworae bg Fatsoenlijke Burgerlieden Adres franco Brieven onder Letter B 8 aan bet Algemeen AdvertentieBureau van P van CIITERT ZONEN te Haarlem Hoogheemraadschap Rijnland DIJKGKAAP en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen ter kennis van de ingelanden dat bg de op 5 APRIL II gehouden verkiezingen van 3 Hoofdingelauden en 2 HooldingelandPlaatsvervangers met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen zgn de volgende heeren aU Hoofdingelanden in bet Ie district Jhr V J I BARNAART 3e Mr J P A TE DING VAN BERKHOUT 12e K VAN DEB TORREN Kz al Hoofdingeland Plaatevervangert in het Ie district Mr D VISSER VAN HA ZERSWOUDE 12e A VAN DER BURG Leidex 7 April 1877 No 927 der beroemde VVekeiiJksche Zamenspraken üitoave J J H KEMMER te Utrecht i h dett vooiliwiden bg den Boekhandelaar Laoge Tiendeweg te Gouda FaJbrlek S Merk De met roem bekende Dr Airsr s Specialiteiten aU Sanaparlllian algemeen Mend als het Kerkiaamaie middel bg chronische ziekten welke uit bederf in het bloed eo de sappen ontstaan Fain ExpoUer onovertref b ir bij Rhumatisme Jichlhjdcu enz enz Dr Airy s Pillen bij slechte spgsvertcering verstopping enz steeds met het beite gevolg aangewend zijn voorhanden te Gouda bg J C ZELDENBÜK Drogist en L SCHENK Ieder die zich vooraf van de initengewoHe werkzaamieid dezer reneesmiddelcn wil overtuigen kan in boveEgenoemde depots gratü een met vel originate atleitet voorzien uittreksel bekomen uit Dr Airy 8 Natuurgeneeswijze Alle es I c33 artikelen moeten met boven afgedrukt labriekmerk voorzien zijn miim wosMiJN PRIMA KWALITEIT a 25 Cent per FLESCH met minstens 12 Fleaschen franco aan huis bIJ A iN OHTIER Gouwe C N 34 35 UITBREIDIl G STOOMVERWERIJ CHEMISCHE VVASSCHERIÏ i i dambauU iTetïrfn Door uithreidiug der fabriek en het bgzettei der nieuwEte Machines ben ik thans in staat gesteld alle goederen binnen 14 dagen af te leveren Voor dit sajsoen is bijzonder aan te bevelen het verwen van MEÜBELGORDLINEN TRIJP en STOELZITTINGEN alsmede het Chemisch Wasschen van HEEREN en DAMESKLËEDINGSTUKKEN zonder lostomen Agent te Gouda De Heer T A G vak DETH Markt Jniverseel Zulveringszont Het echte algemeen gmstig bekendeÜNIVBBSEELZUIVERING OUT een zeker middel tegen maagkuaUn zuur braking hart water enz is thans echt verkiggbaar in l i pakjes a 15 Cent 1 2 pakjes a 27 Cent eCleele pakjes h 50 Cent te Gouda bg J H BOERS Apotheker STOOflVËRVERU Chemische WasscberU van Gebr PALTHE AhneU Ondergeteekende AGENT van bovengenoemde op groote schaal ingerichte Fabriek zfodt dsj GoMeren lederen ZATERDAG naar Abnéto op Markt W VAX DEB PALS Het Bal TOOT een ieder vooral voor Zieken die nog ih twijfel verkt ren tea opzichte van hetgeen sy moeten doen om genenn te warden niet onbeiangrgk zgn te vernemen dat in het werije aan Dr BRUINSUA Lecnir in ds NatoanrettoseliaiptB by M Middcllwar Onder Ie JMmrisai de in het herhaaldelijk aangekondiirde boekwerk Dr Airy 8 ftatimrfcoeeswyze afgedrukte attesten nader worden besproken Wie er zich va i wenscht te overtuigen in hoeverre die attesten waar zijn ontbied ii Sichter s Boek iandel te Bo terdom boven aangekondigden Prief dié hem op franéo aahvnge ra M ea f amo towezonden wordt T Aanbevolen tegeft ukurtulB vaJi Erru of VWHO EW BIOEHSPK M of tf Mf LOOSHEID BLEE UChT tc UfiatAM iiB mb LIMfl nSVOLOBH VtH HIT ITBAAMBRiy rnï TTTI LINfi BV0LOBN Va HET ÏRAAMBED énr Fabrieksmerk gedeponeerd ÜBJlE AtD l OT S cAe Amit$r4 m b ti H UI lb 1 6 rry