Goudsche Courant, zondag 22 april 1877

Woensdag 25 April 1877 N 197Ö GOUDSCHE COURANT Nieuws eo AdverteDtieblad voor Gouda en ömslreken T £ QEVEN DOOU DEN HEER A J VREESWIJK Yiool Met welwillende medewerking van Mejuffrouw GRIEPEKOVE van Lelden Zang Den Heer S van MILUGE V tPiauo en aeu Heer LOGGER van Lelden Violence op ZONDAG 22 APRIL 1877 de avonds ten HALF ACHT ure n de Socletell Ons Genoegen ENTREE voor HH Leden der Sociëteit per persoon f 0 60 voor Niet Leden ƒ 0 99 Schouwburg ut en Vermaak MAANDAG 23 APRIL 1877 des avonds ten 8 ure GEHEEL MEllWË GROOTE OPTISCHE VOOIISTELLM tii te geven door in drie Hoofd Afdeeling en De Hydro Oxygeen Gazraicroscoop firillante Dissolving Views De Megascoop geheel nieuwe uitvinding en Reflectie Beelden 2e Rang 49 Cents van iSpiegei Zie groote Biljetten Ie Rang 99 Cent Kle ding Magazijn ONTVAIvGE de NIEUWSTE DEMI SAISON en I©lIft ST lFFIE I J HOOGENBOOM X Binnenlandsche Vaarl I Gevestigd te AMSTERDAM A Op Schepen en Stoombooten op alleBinnenwateren van Europa B Op de Goederen en Inboedels per Schepen Stoombooten en per Spoor C Op geldswaarden per post door Europa naar en van Amerika naar en van OostIndien De Volmagt en Instructie liggen voor belanghebbenden ter inzage bg den Hoofd Agent te Gouda den Heer A L WIECKEBT Te RotterJam vraagt men tegen MEI of eerder eene ZINDELIJKE goed kunnende Werken Adres aan het Bureau van dit Blad ONTVANGEN EENE GROOTE PARTU van af 0 20 en hooger alsmede BLOEMEN LINTEN en VEEREN zeer voordeelig bfl H TIJSTERMAN Gouwe n MAANDAG en DINSDAG 23 en 24 APRIL OPRUIMING van Lappen MANUPACTÜBEN tot lage prijzen S A VAN ÜETlt KLEIWEG ijbven het IJzer Magazyn van den Heer C van BERKEL igQ e is hebben de eer te berichten zij van Brussel zjjn geretourneerd met de Nieuwe Modellen van DAMES en KINDERHOEDEN Tevens bevelen zij zich aan tot het WASSCHEN en KRULLEN van VEEREN Gez rijken MARKT A 154 BERICHTEN DE ONTVANGST DER ZOMERMODELLEN Gez yanDanlziff DUBBELE BUURT berichten hunnen geëerden Begunstigers de ONTVANGST der Nieuwste MODELLEN van Dames en Iinderhoeden J De ondergeteekende bericht de ONTVANGST eener prachtige COLLECTIE Dames en Kinderhoeden welke van f heden zullen zjjn geëtaleerd Mij vleijende met een druk bezoek vereerd te worden UEd Dw Dienaar Th H KABEL Wödstraat A 42 Tevens eene ruime keuze in BLOEMEN enz enz GEZ ROORËVAAR KORTE TIENDBWEG D 79 an de GOUDSCHE MACHINALE GAREHSPINNERIJ kunnen geplaatst worden JONGENS boven de 12 jaar en VERBINDERS met hun vak bekend Openbare Verkooping op D1NG8DAG 24 APRIL 1877 des voormiddags ten 9 ure aan het Lokaal w k K N 237 aan de Peperstraat te Gouda vafl Staande en draagbare MEUBELEN waaronder 3 CANAPE S 2 KABINETTEN eenMANGEL 3 LEDIKANTEN enz HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED enz Voorts eene I groote partij Gesatineerd en onj eaatineerd BEI HANGöELPAPIER TAPIJTGOED en LOOPERS en ongeveer 400 ledige FLESSCHEN Daaga te voren te zien Nadere inlichtingen z n te bekomen tenKantore van den Notaris W J PORTÜIJN I DROOGLEËVER te Gmda w BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op VRIJDAG den 27 APRIL 1877 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuü aldaar hg enkele inschrijving AAN TE PESTEDEN De levering van 275 kubieke Meters fljne PUIN op den weg naar de Zuidplas gelegen langs den boezem van de Mallemolen in den Oostpolder in Sohieland De Voorwaarden daarvan zullen dagelgks den Zondag uitgezonderd van des voormiddagg 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatielgke Secretarie ter inzage liggen terwjjl de inschrg vingsbiljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten den 26n APRIL a s vóór des namiddags 5 ure op gezegde Secretarie moeten zijn ingeleverd Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Architect ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Chemisten 3 ff aar schuwing Deze URBANUS PILLEN zjjn door ons in doosjes a 37 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bjj den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wfl waarschuwen voor het gebruik van aamaaksels welke men tracht in omloop te brengen Het verzuim van verkoudheden is meestal de oorzaak van keel longontsteking enz Als voorbehoedmiddel b j verkoudheden is de sinds een reeks van jaren met roem bekende bü onder welsmakende rjjnlandsche DRUIVE BOIIST IIOMG uit de fabriek van W H ZICKENHEMIER te Mainz van onschatbare waarde iTrauben Volgaarne verklaar ik dat mijn kind oud 5 jaar lijdende aan eene veronderde koudevatting door het gebruik van slechts twee fleacfajes Rijnlandsohe Druiven Borsthonig volkomen van die gevaarIgke kwaal genezen is Kr e werd 11 Mei 187 Pror OroaiogeD l K VAN BRUGGEN Deze zegen4jke drank door vele duizenden genezenen ten warmste aanbevolen is steeds in dezelfde voortreffelijke kwaliteit en alleen echt verkrggbaar in i fleaschen k fl 2 m V flesschen i fl 1 in V4 flesschen a 65 Cent voorzien van eene capaule met nevenstaand fabriekstempel te 3ouia bi F H A WolJ MfAt aid R L VtroMiMo ZouQ Apotb Bodei rmen P Veriloot Boikoof A J van Twonl Belfi L T8C Leeuwen Onnenhage i L F C Sn bihé Apolh Hazernxmde W Hendriln Haattrecht S D den Hartog Billesertier wed de Baadt leiden E Noordijlc OudeKutir F Joolur Idetiblilt eolterdam C J W Siubi lié Apotb Bijtmjk C J an Ginkil Sehoonhoven I Wol 4 Zool Drog Voorhuri k M Veea Waddtnxveeii C Tan ïeliwao Woerdtn W H tan Diggelen Gouda prtjk van A Briniiman BUITENLAND Buitenlandscli Uverzlcht De berichten nit Raaland noemen Douderdaj s s sla den da nraarop aan Tarkije hetzij eeo ultimatum ietzg eeh ooilogarerklaring zal overhandigd warden De tij lelijlce £ ngel9che gezant te Konstantinopcl de heer Layard beeft aan de Parte duidelijk gemaakt dat zij m geen geval op de hulp vaa Engeland rekenen kan de oorlogapart beeft eebter de overhand en de PoTt kan of wil biet terugkomen van den weg i zq is ingeslagen De Momiiur Po t verneemt dat de Engelaohe vloot in de Middellandsehe Zee binnenkort door het kanaal akader zad versterkt warden In een bijzondere depêche nit Pera wordt gemeld dat de Sultan besloteB heeft naar den Uonau te vertrekken om in gevri van oorlog het bevd over het leger op zich te nemen De Porte zich bsroepende op bet verdrag van 1858 heeft de regeeriiig van Kamenie uitgenoodigd om zich met haar te verstaan tot verdediging van bet Sumeensohe grondgebied dat door een inval der IBanen bedieigd wordt Een merkwaardige discussie werd dezer dagen in het ËBgelsohe heemnhuis gevoerd Na het sluiten van den vrede van Parq s in 1866 werd tusaeben Frankrifk Oostenr k en Ëngelaod een geheim tnustaat gesloten waarbij zij zich verbonden tot handhaving van t vredestractaat en Turkije dat zjj onder hunne hoede namen tegen lederen onreohtvaardigen aanval e beseh ermea Lord Stratbedeu uu vroeg de overlegging van de stakken betreffende dat traetaat aan welk veijtngen lord Derby verklaarde niet te kunnen voldoen Welk een waarde echter dergelijke traotaten kebken blijkt uit tgeen de Ëngelsehe minister verder ide Hij geloofde nl met dat Oostearyk of Praaktt Engeland zoodon aitnoodigen om bet traetaat ten uitvoer te leggen daar wel ingeliobte peraanen toch DÏet gelooven dat de oorlog z l kannen warden Termedeo en Engeland heeft volstrekt geen lust om tuisahenbeide te koraen maar behoodi cicb voor zgne rechtend beschermen indien deze mochten worden bedreigd Om het traetaat bekommert het zich dus icitelgk volstrekt niets De Dnitsehe Rijksdag heeft zich beziggehouden met I een voorstel van Kruger afgevaardigde uit Sleeswijk om bij de regeering oaa te dringen op uitvoering van het vredestractait van Praag voor zoover dit aan e Deensohe inwoners van Noord Sleeawijk het reoht gaf om over hunne staatkundige oaderhoorigfaeid vrijflyk te beslissen Na eenige discussie verklaarde de staatssecretaris von Bulow dat de zienswijze der regeering in deze Klak dezelfde is als voor tien jaren en wel deze dat er ja een verdrag bestaat doch waaruit de bevolking van Sleesw jk Holstein volsirckt geen recht kan patten daar het aileen van kracht is tumehen den keizer van Oostenrijk en den koaing van Prutsen n als deze bet niet willen ten uitvoer leggen kan niemand daar ieti tegen doen Bedreigingen zouden aeu verkeerde uitwerlÉing hebben Het voorstel werd ten dotte veiworpea Da Fransohs afgevaardigden verlangen naar de opening der Kamers men spreekt van een voorafgaande vergadering van de drie fracties der linkerzqde teneinde het over het gemeenschappelijk program eens te worden De Begeering hoopt dat de toestand in het buitenland de heeren zal knlmeeren In het Hongaarsche Huis der Afgevaardigden heeft de regeering het weteoijtwerp betreffende het vergelijk met Oostenrijk ingediend Van regeeringswcge werd er bijgevoegd dat Hongarije geen zijner rechten had prüagegevea en dat eene wezenlijke verbetering van den fi aacieelen toestand te verwachten was In de vorige week is in de Belgische Kamer van Ifgevaardigden ingekomen het rapport der afdeeliqgen ver het gewijzigde wetsontwerp tot herziening van it kieswet De discussie daarover is op heden be fuU Hoewel tengevolge van de veranderingen door de regeering aangebracht de discussies niet meer zoo wVip talleaz a 1 tent wu te urwachten rollen zy toch zeker nog menig bekwgrijk moment kunnen opleveren In Denemarken is de hangende politieke quaestie na het sluitea der Kamers oveq bracht naar de straat volksvergaderiugen zgu aan de orde vsn den dag de voorstanders der Kegeeriug i n echt r in den laatsten tijd wakkerder geworden zoo kwamen eenige dagen geleden op een door de oppositie belegde vergadering tienmaal meer voor dan tegenstanders van tMinisterie zoadat het einde was dat een odfes van vertrouwen in het Ministerie werd voorgesteld en aangenomen De Zweedsohe Eerste Kamer heeft aangenomen het door de commissie gewqzigde regeeringsvoorstel betreffende het leger De Tweede Kamer verklaarde er zich eiAter tegen iJ i y AnM heeft weder een telegram betreffende s Pausen gezondheidstoestand gedateerd uit Rome van jL Vrijdag Het laidt aldus dednrende de laattte 48 oren heeft de Pa zijn einde voelende naderen aan zgn nit i te wil verscheidene bepaüage toegevoegd voor bet toekennen van legaten aan hen die in den laatstea t d de meeste geheehtheid aan zijn persoon san den dag hebben gelegd Te oordeeien naar de laatste berichten uit Rome is de toestand van Z H den Paas inderdaad bedenkelijk wat trouwens bij eea man op zoo hoogen leeftijd niet te verwonderea valt In verband daarmede spreekt men van allerlei toebereidseleu voor de verkiezing van eeo uiedwea Paos maar wij behoeven wel niet te zeggen hoe weinig staat oog op deze berichten kan worden gemaakt Wel schijnt het Vatikoan pogingen te doen om de betrekkingen met Oostenrijk en Frankrijk zooveel mogelijk ta verbeteren De nuntius te Weenen mgr Jacobini zon daartoe naar Boaje gaan en aangaaade mgr Maglia den unntina te Parijs wordt gemeld dat hij nit Rome inslructicn heeft om zooveel mogelijk te voorkomen dat tusschen de Fransche regeenng en de bisschoppen eene botsing ontstaat en te zorgen dat de regeering geene te strenge maatregelen neemt Te Rome zou men dan onderzoeken of de kerken wel kunnen worden gebezigd voor vergaderingen ook al hebbeu die eenigerinaie een godsdieuslig karakter De zaak j t 8t natourlijk in verband met de bekende cirouloire van den miqister van justitie aan de bisschoppen Het Wetgevend Lichaam te New Orleans dat tot dusverden republikciuschen gouverneur Paekard ondersteunde heef rich Zaterdag gewillig gevoegd bij het deel dat den demooratischen goaverneur Nioholls aanhangt BINNENLAND OOUD 2i April 1877 By den aanvang van de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad werd door den burgemeester een woord gewijd aan de verdienste van den dezer dagen overleden heer J Droogleever Fortuijn secretaris dezer gemeente 8pr noemde diens overlyden een groot verlies voor de gemeente ia t algemeen en voor den gemeenteraad in t bijzonder Hy nam gedurende meer dan 30 jaar de betrekking van secretaris waar en deed dat zeide spr met een ijver en nauwgezetheid die miesohien geëvenaard zeker niet overtroffen kunnen worden Hij was een man van groote bekwaamheid doorkneed in de gemeente administratie en vol liefde voor deze gemeente voor wier belangen hy steeds ijverde met al de krachten die in hem waren Hoewel ver in leeftyd gevorderd zeide spr hadden zijn krachtig gestel en goede gezondheid hoop gegeven dat wij hem nog lang by ons mochten honden maar het heeft niet zoo mogen zijn eene ziekte van eenige maanden ontnam hem ons Nog lang zeide spr zal de waardige man in de herinnering blyven voortleven zyner atadgenooten want hy was een der beste burgers en hoogst verdienstelijk ambtenaar een man die uitstekende diensten verleend heeft aan de gemeente Gouda In deze raadszitting werd verder benoemd met algemeeue stemihen tot hoofdonderwijzer aan de openbare tusscheiischool rie heer F C Sohriek alhier Tot gemeente arohivaria werd benoemd de heer 1 N S t mf alhier ZooaU men weet is er sprake van eene eipedi ie naar NovaZembls en andere belangrijke punten in de Poolstreken met het doel aldaar door eenvoudige gedenksteenen de roemrijke ontdekkingea der Nederlanders te vereeuwigen Het Sab comit te dezer stede bestaat nit de hh Mr A A van Bergen IJzendoom eere vooizitter T P Vimly voorzitter G Priaoe penningmeester Dr W JuUus H W G Koning J M Noothoven van Goor J N Scheltema G F H Zimmerman en Mr J Fortoijn Droogleever secretaris De Liberale Kieavereeuiging te Woerden heeft in hare vergadering van 20 April 11 tot eaodidaten gesteld voor de aanstaande verkiezing van leden der Provinciale Staten de drie aftredende heeren Mr A A van Bergen IJzendoom M Biadom van Vliet eo G A van Houweninge Gz Bij beschikking van den Minister van Financiën is bepaald dat de commies by de posterijen G IJssel de Schepper zijne functien zal uitoefenen ten postkantore alhier De kap M L L Sehell i overgeplaatst naar Utrecht en de luit J J Friese is voor 6 maanden gedetacheerd bij het korps pontonnieia te Dordrecht De afdeeling Gouda en Onutrekea van t NederUudsch Protestantenbond zal Maandag 30 April a st kaar laatste vergadering houden voor het jaar 76 77 Deze vergadering is alleen toegankelijk Voor hen die hd zijn van de afdeeling en daarin zal als spreker optreden de beer K G W F Ham van Boskoop die tot onderwerp koos i e wonder uerialen uit l ffituiu Tettament terwijl na de rede gelegenhad zal zijn tot debat Deze vergadering begint te 8 uren doch wordt voorafgegaan door een huuhouclelyke vergadering die om 6 ure aanvangt De leden der afdeeling schijnen niet zelden het gevoelen toegedaan dat die huishoudelijke vergaderingen meer uitsluitend bestaan om uitgeschreven te worden minder om te worden bijgewoond Wij herinneren er aan dat o a het jaariijksche versl ig wordt gedaan in die vergadering en dat dus daar belangstellende leden omtrent den toestand der Vcreeniging worden ingelicht zoodat de bijwonin verdient te worden aangeraden Zaterdag jl is door de politie te Leiden naar hirrgetransporteerd Maria v d Ende de Koster vroegeralhier thans te Leiden woonachtig welke eenige dagen geleden bij verschillende winkeliers alhier goederen had doen afgeven op valsche namen en daarmede na ir Leidea was gegaan alwaar zij op aanwijzing van de politie alhier was aangehouden De openbare verpachting van grasgewas in den polder Stolwyk heeft dit jaar opgebracht ƒ 2239 Naar wij vernemen heeft Z M de Koning mejsff Johanna Verhuist als een bcwys van hoogc tevredenheid over haar afgeloopen studiën benoemd tot Kofpianiste en haar daarby het onderscheidingsteeken der pensionaites met diamanten omset vereerd f od Staten Generaal Tweede Kameb Zitting van 23 April In deze zitting is ingekomen het bekende ontwerp tot droogmaking van het zniderdeel der Zuiderzee en den waterweg van Amsterdam naar de Waal door de Geldersche vallei Tot rapporteurs over het wetsontwerp tot wyziging der kieswet zyn getojen de hh van Kerkwyk de Roo Kappeyne Tak en de Jong De hh van Heukelom en de Beaufort zijn beêedigd eii toegelaten Op eene interpellatie omtrent den toestajid van den Rotterdaraschen waterweg heeft de Minister van Binnenl zaken verklaard dat een wets voordracht tol verhooging van hoofdstuk V der staatabegrooting in verband tot dien waterweg reeds zyn departement veriaten heeft Men dankte den Minister voor dia mededeeling Morgen is het kadaster ontn erp m de orde daaisa dt eiii nete over de longziekte enz