Goudsche Courant, woensdag 25 april 1877

Zaterdag ii te sHage ten paleize ran Z K H Pniis Hendrik fn onder ju voorzitterschap de eerste viiyadtriug gehovdtn van het Nederl Afrikaansch comité iu aansluiting aan de internationale commissie voor de explojtatie en beschaving van Centraal Afrika tot de oprichting waarvan in 187S besloten is op het door 2 M den Koning der Belgen belegd en te Bmssel gehouden geosrafisoh congres In overleg met de ledeji van het Nederlandsch comité uit de verschillende provinciën zullen nu door Z K H Prins Hendrik ook provinciale comités worden gevormd die hunnerzijds het tot stand komen van plaatselijke comités zullen hebben te bevorderen Voor ZuidhoUand treedt echter als provinciaal comité op de uitvoerende commissie uit het Nederlandsch comité samengesteld uit den president de vioe presidentea de gedelegeerden bij de internationale commissie en ie secretariaseu Ook in de koloniën zuUen zoo mogelijk oomité s worden opgericht Op den 26n April zal de Oonfessioueele Vereeniging te Botterdam hare jaarvergadering houden tot behandeling o a van een verslag over de Bvangeliesatie Ouder de te behandelen zaken is verder o a een voorstel van het hoofdbestuur over de verhouding Tan kerk en staat de krankheid der kerk vloeit niet voort uit knellende banden vanwege den staat maar uit prijs geven van het eonfessioneel beginsel waarom Aan het herstel der kerk gearbeid behoort te worden dbor middelen door het eonfessioiieele wezen der kerk aangegeven De snb oomra in Zuid Holland deed een voorstel tot opheffing van het kon besluit krachtens welk de Synode bestaat tot het geheel kerkelijk maken der opleiding van predikanten de afd Zaandam wenscht middelen beraamd te hebben om de tucht iu de kerk I te herstellen de afd Toorsohoten wenscht eene buitengewone vergadering tot bespreking vaa de reorga i nisatie van het Nederlandsch hervormd kerkgenootschap op den grondslag van algeheele scheiding van kerk n staat De afdoeling s Hage wenscht besproken te ien of een minnelijk uiteengaan der partijen in den geest van een voorstel van ds Hoedemaker inden Ameterdamsohen kerkeraad mogelijk is nadat de Synode een eersten stap gezet heeft op oonfes oneelen weg De afd Noord Soharwoude wil de reizende evangelisten vervangen zien door in bepaalde afdeelingen gevestigde Na afloop der vergadering is er een eenvoudige gemeenschappelijke maaltijd Den avond te voren wordt een vriendschappelijke bijeenkomst der evangeïisten gehouden U D De kerkeraad te Amsterdam heeft met 54 tegen 5 stemmen besloten dat de aanklacht van den heer Hovy tegen den predikant Hugenholtz Jr naar het daasicaal bestuur opgezonden zal worden De Amerikaansche jubilee zangers zijn Zaterdagmiddng per Harwichboot uit Botterdam naar Londen vertrokken Aan boord zongen zij den belangstellenden die hun uitgeleide deden een huuner zangen Good bye brothers toe De internationale tentoonstelling in ia hoofdstadwas tot Zondag door 80 000 personen betalendenenniet betalenden bezocht Dtier dagen deed het Gerechtshof te Amsterdamuitspraak in eene strafzaak die zekere merkwaardigheid heeft verkregen Het betrof de vervolging vaneen man die verdacht werd koffie te hebben gestolenuit een stoomboot en door de Bechtbauk tot 15 maanden celstraf was veroordeeld Uy kwam inhooger beroep doch buiten z n schuld werd de actevan appèl tóa dag te laat opgemaakt en daaromachtte het O M het appèl niet ontvankel k HetHof oordeelde anders en nu kwam het O M terstond in cassatie en het appèl werd geschorst DeHooge Raad meende echter dat die quaestie nietafzonderlijk kon beslist warden en dat het appèl moest worden voortgezet Uit geschiedde voor den beklaagde mst goed gevolg wact door het Hof werdhij wegens gebrek aan bewijs vrygesproken Het isnu de vraag of het O M van dit eindvonnis in cassatie zal komen op grond van de vroegere quaestie o er den termijn Als de Hooge Baad dan mocht beslissen dat bet recht van appèl inderdaad vervallen was tal de vrügesprokene toch moeten litten tenzijhq gratie erlangt Door de diskonie te Apeldoorn zal geen onder teaning meer aan ouders worden verleend wier kinderen aan opzettelijk sohoolvenuim zich schuldig maken De beataren der aan de noordelijke zoom der Velnwe geleden gemeenten hebben een adres gericht tot de Tweede Kamer der Staten Generaal om aan te dringen op de gedeeltelijke droogmaking der Zuiderzee Zij hopen dat de Vertegenwoordiging spoedig de uitvoering moRc verzekeren van deze schoone onderussauig die het bevordereu van graote belangen met het wegnemen van groote bezwaren zy wijicn o a op de groote gevaren waaraan de kusten der Zuideraee bij den storm van 30 en SI Jan jl hebben bloot gestaan op zoo gelukkige wijze iu zieh vereeaigt De Kmuibode meldt Onlangs is in een der zalen van het Trippenhuis te Amsterdam die waarin Bembrandl s Staiilmeestera hangt eenige dagen gesloten geweest Aanleiding daartoe gaf de ontdekking van eeu sierlijk houten plafond met beeld en schilderwerk waarvan het middeuvak een mythologische voorstelling vertoonde Thans is het linnen dat deze zoldering verborg weggenomen en wordt bet plafond hersteld Men mag onderstdlen dat ook in de andere zalen zich dergelijke plafonds bevinden Onlangs is door ons medegedeeld dat een jongeling die een vervalsehing in een postwissel had gepleegd door het cijfer l te veranderen in 7 en zich aldus met ƒ 0 60 had verrijkt door de rechtbonk te Arnhem veroordeeld was tot een celstrdf van 3 maanden In hooger beroep gekomen werd hij voor het Gerechtshof te Arasterdam bijgestaan door mr J W ïjjdemon Jr die met het oog op den jeugdigen leeftijd en het geringe nadeel op het ruim toepassen van verzachtende omstandigheden aandrong Daaraan voldeed het hof door hem een cellulaire gevangenisstraf van 46 dagen opte leggen Op 12 dezer werd den burgemeester van Blten de mededeeliug gedaan dat eenige Duitsehers te Didam een nabq gelegen plaats in Gelderland vaUche Nederlaudsche guldens en dito Duitsehe 1 markstukken in omloop hadden gebracht Twee van de personen aan dit feit medeplichtig volgens de aangifte waren woonachtig te Grietbausen De burgemeester van ülten dit vernemende begaf zieh onverwijld naar laatstgemelde plaats alwaar door tassehenkomst van den burgemeester der jdaats een huiszoeking plaats had bij een weduwe men vond in hare woning niet slechts een tiental valsehe NederUndaehe guldens en 48 valsohe l markstukken maar daarenboven werktuigen metaal enz welke naar men onderstelde waren bestemd om valsck geld ifi vervaardigen Te Grietbausen werden 2 valsehe guldens en 10 valsehe Duitsehe markstnkken in het bezit van verschillende inwoners aangetroffen die v in de hand waren gespeeld door personsn behoorende tot de betrekkingen der weduwe bij wie de huiszoeking was geschied De valsehe guldens dragen het jaartal 1847 de valsehe markstnkken het jaartal 1375 Drie broeders en hun oom allen inwonende bij de gemelde weduwe tyn in verzekerde bewaring genomen en opgezonden naar Kleef Gedep Staten van Noord Brabant hebben de gemeentebesturen in dat gewest aangeschreven om toe te zien dat personen die zonder s konings toestemming bij het pauselijk leger in dienst traden en ingevolge art 10 der wet van 28 Juli 1850 SlU n 44 hun Nederlanderschap verloren geenerlei burgerschaprechten uitoefenen en dus ook niet op de kiezerslijsten worden ingeschreven Tevens is den gemeentebesturen aanbevolen om wanneer personen die in voorschreven geval verkeereu tot leden van den raad worden toegelaten daarvan bij de kennisgeving bedoeld in art 31 der gemeentewet mededeeling te doen ten einde voor gedep staten gelegenheid besta om ambtshalve over de todating uitspraak te kunnen doen Ten bewqze der belangrykheid van den nieuwen Botterdamschen waterweg deelt de N Roti Ct mede dat in 1876 naar Botterdam uit zee warden ingeklaard 2828 stoomsohepen inhoudende 3642 152 M en 847 zeilschepen inhoudende 701 959 M totaal 3675 vaartuigen inhoudende 4344 111 M In 1875 bedroeg het getal vaartuigen 3435 met een inhoudvan 3663 220 M nl 2572 stoom en 863 zeilschepen inhoudende 3055 484 en 607 736 W Hetvorig jaar overtrof dus niet alleen verre het tot hiertoe gunstigste jaar 1873 maar in 1876 d i ineen tijd dat de gansche handelswereld en terecht klaagdeover stilstand of achteruitgang zag Botterdam zijn handelsbeweging toenemen roet 240 vaartuigen inh 680 891 M Zaterdag werd in Jrtit de algemeene vergadering gehouden van de Vereeniging rhet Bunder stamboek onder voonitting van den heer Herman 7 Bultman 36 leden waren aanwezig Uit het verslag van den secretaris den heer Waldeck bleek dat de toestand der Vereeniging gunstig is en zg thans 137 leden telt Uit het verslag van den penningmeester den heer Bezelman bleek dat over 1876 is Ontv ngen ƒ 2989 60 uitgegeven ƒ 2647 88 zoodat er ƒ 391 62 batig saldo in kas is De begrooting voor 1878 werd vastgesteld in uitgaaf en ontvangst op ƒ 3601 62 Een voorstel van het bestuur om de inachryvingsgelden voor vee te verminderen van ƒ 10 op ƒ 6 eu afstammelingen van reeds ingeachitren exnapUisB te atalkn op 8 0 per gtuk V wordt na breedvoerige discussie aangenomen £ en ander voorstel van het bestuur van het opnemen in het kalverenboek van kalveren afkomstig van ingeschreven koeien eu niet ingeschreven stieren wordt mede angeuomen Een voorstel eindeljjltot inzending van vee op de werddtentoonstelliag iu 1878 te Parys op naam der vereeniging Het nederl rundveestamboek buiten bezwaar der kas wordt met algemeene stemmen goedgekeurd Dg aftredende leden van het bestuur de bh Bultmai en baron vau Versehuer worden herkozen Dg vergadering wordt hierna gesloten Zaterdag had te Utrecht in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen de aliemeeue vergadering der vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs plaats Baron v Wasseneer verdedigde krachtig de antirevolutionaire nota de uitvoering van het schoolwetontwerp aohtte hjj den doodslag voor het Christelijk onderwijs Hij besloot met eene opwekking tot betooning van veerkracht bg de verkiezingen Ook de heer Savornin Lohraan voerde het woord Het nieuwe art 6 verergert volgens hem den toestand voor de partjj art 42 geeft feiteijik geen voordeel verduidelijking van art 12 is wensohrlqk De art 25 en 27 over beuoemiag van attderwyieis en over de schoolboeken heeft hy bestreden alt schrapping der geschiedenis op het onderwjjsprogram Onder toejuiching werd de onuitvoerbaarverklariag van art 1 geëischt Niemand verdedigde het ontwerp De discussie over de vooi en nadeelea vti het ontwerp werd daarna gesloten Voorts werd gehandeld over de te volgen gedragslün In een telegram betuigde dr Kuyper zijn unig leedwezen dat hg door zyuen gezondheidstoesttod verhinderd was naar Utrecht te komen Hg bradit der vergadering zgne groeten met opwekkiog tot broederün en beginselvastheid Omtrent de drukte bij de internationale tninboowtentoonstelling te Amsterdam sehrjjft men aan ds Atunf Ct o a I Van den ochtend tot den avond wemelen destAten van mensehen in de kofSehaiien is echter geei plaats te krygen en de logementen o die zga I al dagen lang stampvol toodst velen zieh gelukkig rekenen als zij er na veel moeite in alagea om er een kermisbed te veroveren in een gang of een corridor Een groot aantal particulieren herbergen insgelgks vreemdelingen en hoewel somiaipa daarvoor niet minder dan ƒ 10 per naoht rekenen toch komen ook zq nog plaats te kort Ouder hen die zich tamelijk moeten behelpn wit hun logies aangaat behoort ook een der congresledea prof dr Philippe Phoebes uit Giessen een in it geleerde wereld hoog aangeschreven man De vorige week kwam hg hier aan en liet liek door een kruier naar het Amstel HStel brengeo Daar was echter alles bezet en werd hg afgeweiea hij liep toen nog eenige andere hotels af doch tte geus kon hij met mogelijkheid onderkomen Maar weet je dan geen kamer voor nu te vinden vroeg i professor aan den man die zijn valies droeg irOl kan toch niet onder den bloaten hemel blgvenl Ja ziet n mgnheer was het antwoord i aUa is vol en die een kamer heeft is hem al lang kwït ook maar De man hield hier even op bedtoU zich een oogenblik en vervolgde toen vMaar mgiheer behoeft toch niet op straat te bljjven als mgi heer zich een beetje behelpen wil dan zou mgnhM wel bg mij kunnen logeeren wg hebben tooh ea kamertje dat wg haast niet gebraiken De professor die al big wat dat hg onder dik kon komen nam het aanbod gretig aan en zoo ii een der beroemdste mannen van de wetenschap tUia gehuisvest in een achterbuurt bq een kruier Natnurlgk werd deze taak spoedig ruchtbaar en kwam ze ter oore van de tentoonstellings eommisiie Onmiddellijk begaf zich toen een der leden nair prof Phoebes met de uitnoodiging om bij hem ijjil intrek te nemen tevens ten bewijze dat de van oudi bekende HoUandsohe gastvrijheid nog volstrekt gen gdele klank geworden is Oooh alle pogingen os den Duitseher tot verhuizen te brengen waren vnoli telooa Hij gevoelde zich bg zija nederigen hospa Z 6 tehuis en zéé op z jn gemak dat hg van ga verandering van logies wilde weten bij verteUi zelfs dat hij met genot al eens had deel genoiM aan den disch met de kmiersfamilie AardappelA zsoalt men begrgpt de hoofdsohotel op het aine i beweerde hg nog nooit too lekker t hebben gegeM n hij kan geen woorden vinden om de HolÜBdMB findelgkheid in het algemeen en die van ign kMfila in bet bijzonder naar asoh te roemen VaM M paar dagen geleden riep hij in vervoering uit tot iemand die hem in zyn h3tel een beioek kw B brengen Aoh lieber Herrl zeigen Sie mir doch einmal ein wenig Stanb hierP Idl habe nocb g aiohta davon gesehen In Bugelaud is dezer dagen eeu heldendaad begaan waarvan terecht wordt gezegd dat het meer dan eenig feit op t slagveld door ridderorden gehuldigd verdient algemeen te worden geroemd t Gold geendaad van opoffering in de warmte van den strijd onder opwekkende kruiddamp bg het geschetter der trompetten en het gewuif der banieren het was een worsteling v n enüele mannen in duistere ouder ardsche gangen met de ontzettendste natuurkrachten teneinde bij t wagen van eigen leven enkele andere levens te redden Woensdag 11 April werd op hetoogenblik dat de werklieden de mijn bg Pontypridd in Wales verlieten eeu loeiend geluid vernomen het opgehoopte water nit een oude mijn was door eengang gedrongen en overstroomde met geweld do gangen en galerijen De meeste mijnwerkers bereikten de schacht maar 14 mannen en jongens ontbraken Men vreesde dat deze verdronken waren Benige vrgwilligers daalden tuch omlaag en vernamen aande steeukolenwanden een zwak geluid van kloppen Dit waren waarschgnlgk de iu de ouderaardsche gangen levend opgesloten arbeiders Men ging aan tarbeiden en werkelgk was men spoedig zoover datmen kon spreken met de levend begravenen Haast u riepen dexe want het water nadert Men haastte zich toen plotseling een donderslag neen honderd donderslagen zich deden hooren Door een houweelslag was in een gang waarin eenige arbeiders alt begraven waren aan de door het water saamgeperste lucht een uitgang verschaft als eeu kanonschot vloog deze lucht door t gemaakte gat en sloeg den houwerte pletter De arbeiders waren in een ruimte die alleen doordien zg gevuld was met saamgeperste lucht het water als een muur had tegengehouden Doordiende lucht nu ontsnapte vloog ook het water omlaag allen werden doornat maar vier man waren gereid waarvoor een het leven liet Maar in de verte hoorde men nog geklap Men begreep dat de overige werkliedes na ook op gelgke wyte opgesloten londenxyn Dag en nacht werd er gewerkt en tegel k zooveel mogelgk water uitgepompt Duikers waagden zich acht minuten ver in de ouderaardsche met water gevulde gangen Na vgf dagen arbeid was menzoover dat nog 120 voet steenkool moest worden doorboord Een nieuwe overstrooraing een gasontplofAng was ieder oogenblik te wachten steeds voortkruipende moest er met het houweel gewerkt worden Na negen dagen arbeid kon men met de begravenen spreken Vier jongens waren van ontbering gestorven vijf mannen hadden zieh in bet leven weten te hou den door smeerkaarsen Kept n to di werd er geiroepen Maar men moest langzaam werken om groote onheilen te voorkomen Eeu gasontploffing deed de veiligheidslampen nitdooven toodat de vrgwilligen moesten vluchten Zoodra de lucht wederom te ademen yiM werd het werk hervat Hen sloot nu den nieuwen gang af om de lucht er ook samen te persen en eenongeluk te voorkomen als bg de eerste gereddenwas gebeurd Zoo kwam men in de halte waarin denegen man b ven waren Die laatste houweelslag terwgl de vrgwilligen in een donkeren gang lagen van 3 voet hoogte en 35 voet lengte en bg de kansdat die slag allen t leven kon kasten welk een moedom dien te wagen De lucht kwam wel met geweld maar de vijf man die 10 dagen begraven waren kon men uit het hol brengen Drie geneesbeeren waren steeds in de gevaarlgkste gallergen en gangen gebleven om dadelijk als t noodig was hulp te kunnen brengen Op het laatste oogenblik hadden tg in den nauwen gang naast de werklieden gelegen om te trachten lauwemelk door een ne buis in t hol te brengen dochte vergeefs Twee der begravenen waren by na nietmeer in lefen men hoopt ze echter tooh nog tebehouden Men begrgpt hoe de redders en de geredden door allen die in de pjjnigksie onzekerheiddag en nacht bg de mgnsehaoht hadden staan tewachten werden ontvangen Zulke daden van opoffering verzoent met de mentehheid Inhoud van Cebes LANDBOUW en VEETEELT Studiën over znivelbeniding II De Mmen telling der melk Een paar losse aanmerkingen betreffende het voederen van melkvee De nieuwere landbouw door J J Mechi Vrg naar het Eugelsch door den Bedactenr I De handdorsohwerktuigen veroordeeld De Bgkslandbouwsehool Op welke wqie kan h t bezoeken van de landbouwschool door aooni van landbonwen het best bevorderd worden F door H TA GsKTlL Is de aardappelziekte be mettelgk Landbonw studie door H Bos Vraagbus GEMENGDE BEBICHTEN Uit de pers MABKTBBBICHTBN en ADVBBTENTIEN Laatste Berichten St Fetenbarg 23 April Gisteren heeft de Keiier in Beriula by eene inspectie van troepen bthooxtsdt tot het we lor a Afioiatn ungs sproken tn onder anderen géeegd Als bet tot vijandelijkheden komt houdt n dan dapper Handhaaft den roem van nw regement ik hoop dat de jongere troepen die nog niet in het vuur zgn geweest voor de oudere niet zullen onderdoen althans zich zullen beijveren om met hen gelijk te staan I De Keizer wordt met geestdrift toegejuicht Hg heeft te Syraspel overnacht om heden aldaar en te Ungheni eene revue te honden vanwaar hg tegen den nacht zieh naar Kiseheneff begeeft Londen 23 April In het Lagerhuis heeft de heer Bourks medegedeeld dat hg van den heer Layard een telegram heeft ontvangen volgens hetwelk Nelidoff in last had verkregen alle relatien met Turkije te schorsen Konstantlnopel 22 April Het geheele per I soneel van het Bussisch eezaiitschap vertrekt heden avond met het yacht Hmklik naar Odessa Brussel 23 April De Inie paidance deelt eene dépêche nit Pargs mede inhoudende dat prins Orloff ten 1 ure de Bussische circaUire heeft ontvangen en ten 2 ure aan hertog Decazes heeft medegedeeld De oorlogaverklariag z d morgen plaats hebben B u r g e r 1 ij ii e Stand GEBOREN 20 April Trgatje Wilhelniina ondersC Vm en C Biilii 22 Mirii oDderi S it Korte en G BiinBÏk 23 CfarutiiM Kartel Hariaiu aaden 0 de Broijo ka M C A Dikboor Heodrikoi oaderf J Vergoed en J J MeeweicD OVERL£U£N 20 April M Blonk 72 j 21 1 S Byobout l i m 1 C Morul 1 j 1 m 22 G sn Vliet S j 23 C nu der Kiedt wed W vaa LeegircD 67 j D van der Pool i m T van £ ijk wed J Schenk O j M vea Eyk 83 j W den Broeder 2 W Kooreiur 5 n M D van Egk kaïtvr van i de Jong 58 j ADVERTENTIËN De Gedeputeerde Staten der ProvlDcle ZÜIDnOLLAND In aanmerking nemende dat op den 16 April il overleden is de Heer J DBOOGLEEVER FOBTUIJN Lid van de Stoten dezer Provincie verkozen in het hoofdkiesdistriet Govda en die aU soodanig in 1880 zou hebben moeten aftreden Gezien Art 6 der Wet rsn den 6 Jnl j 1850 Stbl n 39 regelende de zamenstelling en magt der Provinciale Stoten HEBBEN BESLOTEN j Te bepalen 1 dat de verkiezing van een Lid der Stoten yande Provincie Zaid Holland in het hoofdkiesdistrict Gouda ter verrnlling der vacature ontotaan door het overlijden van den Heer J DBOOGLEEVER FORTÜLTN die in het jaar 1880 als zoodanig zou hebben moeten aftreden zal plaato hebben op DINGSDAG den 8 MEI i i en 2 dat de herstemming zoo die noodig mogt E n zal plaats hebben op DLNGSDAG den 22 MEI daaraanvolgende tGravenhage 23 April 1877 De Gedeputeerde Stoten voornoemd FOCK VoorzUter 3 RöELL Griffier FSTROlEüUFüSm m worden te koop gevraagd a 1 60 per stuk Betoliug contont Worden afgehaald Adres lettor Q Barean dezer Courant ff IIDI P G kan dadeljjk geplaatot worden Een Galden s weeks met volle kost n waschen hjj voldoen rerhooging Adres Gou we C 49 TWÏEE BEKWAME SGBILDEBSENECHTS gevraagd tegen goed loon Adrw tt b t fiueau deser Congnnt GEBRUIKSAANWIJZING Het JOH HOFF sche Malz Mout Extract Gezondlieldsbier wordt bg maagkwalen gebrek aan eetlust algemeene lichaamszwakte 3 maal daags gebruikt en wel één wijnglas s voormiddags bg het middagmaal twee en s avonds wederom één wgnglas Bg hardnekkigen veronderden hoest borstkwalen en moeielgke ademhaling wordt het Mals Eztract eerst 10 minuten lang gekookt dan a eschoimd en s morgens en s avonds zeer warm 1 2 wgnglazen gebmikt Prgzen 1 Ffesch 45 cento 6 Flesschen 2 20 13 Flesschen 4 40 De ledige Fleaschen worden a 5 Cento berekend en tegen dien prgs steeds teroggenomen JOH HOFF sche Centraaldépöt Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J C van VBEÜMINGEN TEBWAABIOOSDE TEBKODDBDD CHHOnSCHE BR0NCBITE8 TEBBING liTIOinEELE lEIUHDEUIG TEER CAPSULES DE GUYOT am f Ufnrgs Bete capsnles ter grootte van een gewone pd bevatten teer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualiteit De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en erkt spoedig Het dagelijkache gebnnk der teer U leer aantebcTelen c voor hentellenden en awtkLe personen Het u tevens s een se r goed pracservaUet voor eene menigte ziekten c vooral in tijden dat Epidemien heerachen Alw udtre de thérapeutique du profeisenr BotCHlBDil e De teer zegt M M A Cazenavc wordt met bijzonder e ülcees gebruikt tegen huiduitslag en longteenng Het e ia klaarblijkehjk door de errariog bewezen dat de teer e een atimuteerenden nrloed heeft en dat bij matig maar a geregeld gebruik de teerde organen der spijsrerteenng sacht opwekt en den goeden liloedsomkiop bevordert ifiictumnovrt de médeciiu da docteur FjianE c De werkmg der teer inwendig is als volgt Zij ver4 meerdert de unne arscheiding wekt den eetlust op en a faevonlert de spijSTerteering Hen schrift de teer TOO a al voor by chronische catharren van de bUat en lou gen ttttüi de PkarmaeU dn profeasear Soeasuii By t gebruik van één of twee capsules op t oogenblik dat men gaat eeten werkt de leer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen mONCHITEI sTHaa LOIiatANOOCNINa mwaASLOosot vimoudnkio LONaoNmcKiNO ch tecrino Ke L PIJNEN tLCCHTE SPMSVIRTEIRIN9 KOUDE OP DE BLAAS en io t algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvlieien Iedere flacon van b i 50 bevat 60 capinles Dit is genoeg geiegd om aan te toonen hoe weinig deie geneeswijze kost van S tot 7 l S cent per dag Omachttgea tkoepentttHtuauaktelltknitn mart men vooral letten op t witte etiquttlt aaarop de tek$t met twarte letten u afgednikt e ilejndaietketting van GUIttl s r drie klevraa Te Oooda bU X C Zeldanrijk en inde meeste Apotheken te bekomen jM Uier tegeitam hemdt eidi het fte eimile deri