Goudsche Courant, woensdag 25 april 1877

7 7 Vrijdag 27 April N 197 JOUDSCHE COURAWT Nieuws en Adverteotieblad voor Gouda eu Omslrelteo Ned Rhijnspoorweg EZTRi AVONDTREE Ie 2e en 3e Klasse m mum naas mil m ütmt op ZATURDAG 28 APRIL ter g eleg enheid van de FEESTEN te Rotterdam bij de openingvan den Spoorweg Rotterdam Mallegat Vuurwerk op de Maas enz ROTTERDAM vertrek s avonds 11 uur Gewone Billetten en Retourbilletten Ie 2e en 3e Klasse geldig De ondergeteekende heeft de eer de Dames t berichten dat lij RECHTSTREEKS uit PARIJS outvangen heeft de NIEUWSTEMODELLEN van DaDies en Kinderboeden n wat verder tot het vak behoort Zich beleefd in de gunst aanbeyelende heeft i j de eer te zjjn Hoogachtend ÜEd Dienstv Dienares H C ALBLAS ZEÜGSTRAAT G 41 MODES Gez laiCHAËI KLEIWEG E 74 ONTVANGEN de Nieuwste Modellen van I JJ Jd L KINT VAN Dut Westhaven B 186 aUI A LAROCBE van KRAEPEUEiV en HOilI Jpotieiers t ZfUi De eenigre q VïSA LAROCHE welke door de Bed van de geneesk Conr aan HU Geneeskiiiid en is aanbevolen tegen algemeene zwakte gebrek aan eetlust slechte spijererteijng zeuuffziekte in het tijdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekiucht teringachtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prijs ƒ 1 90 per flacon by den Heer Apotheker C Thim te Gouda Anathcriii Mondwater in Saoons teeen fl 1 75 en fl 120 en 60 et van Dr J G POPP t k Hof Taudnrls van Z M den Keizer van Oostenrijk te Weenen is bat Toortreffelykste middel tegen rhumatische tandpijn bij ontsteking zwellen en zweren van het tandvleesch het lost den aanwezigen taadsteen op en voorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanden weder vast door versierking van het tandvleesch en daar het van alle schadelijke stoffen reinigt geeft het den mond een aangenamen frisschen reuk teryvijl het den onaange iamen reud weldra doet verdwyndn Dr Fopp s aromatische Tandzeep Zij maakt de Tanden zuiver wit zonder het émail aan ie doen bewaart ze voor ziekelijke aandoeningen en houdt den mond friseh Het stuk kost 40 Cte en it toereikend voor een half jaar Dr Popp s Plantaardig Tandpoeder reinigt de tanden verdrqft de zoo listige kalk en maakt het glazuur steeds helderder en fijner I Dr Fopp s Tandplombeerseli f Waarmede men zelf holle Undeu kan vallen WaarschuAving Alle besfaande namaaksels van AnatherinMondwaier sqn dlleen op de lichte geloofwaardigheid vau bet Publiek berekend en hebben zeer veel schade ten gevolge gehad of hebben geheel geen werking teweeg gebracht daarom waarschuw ik hiermede het geëerde publiek TOOT aakoop van zulke namaaksels Dr J G Popp 11 1 Hof Tandarts en TJitvinder der Anaihefin Prepa raten te Weenen Te Terkrggen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botterdam bij F Ë van Santen Kolft apoth en A Sohippereijn Co blauwe poroe leinwinkel te s Hage bij J L f C Snabilie apoth e Delft bq A J van Kyn en J E Kauwenhovenj te Schiedam bij C Ulta Gi te Leiden bij E Noordyk te utrecht bg P Altena en Kraan Ie Amsterdam bij F V Windkeim ie Co en H H Uloth 8t Co apothek te Oudewater bq T van Yrcojningen te Schoonhoven hj A Wolff PilWi MTISTIi Gouda Oosthaven B n 14 Bevelen zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FUN yiTGEVOERDE Uitgave C middelzware stnkken voor Piano in 12 maandelgksehe afleveringen Pr s per jaargang 3 20 Hedan verzonden Aflevering T Uitgave D gemakkel ke stukken voor Piano in 12 maandel kache afleveringen Prijs per jaargang 3 60 Heden verzonden Aflevering 7 lil S fflfi ill Uigave S T voor Sopraan of Tenor met Pft in 12 maandelflksche afleveringen Prjjs per jaargang 3 60 Heden verzonden Aflevering 4 IIJ Uitgave A B voor AH of Bas met Pft in 12 maandelgkscbe afleveringen Prgg per jaargang 3 60 Heden verzonden Aflevering 4 Voor slechts SO of 90 ets in een geheel vierendeeljaars ontvangt men das iedere maand eene aflevering van 16 compres gedrukte pagina s salon mnziek voor piano solo of zang met begeleiding van piano Eerste aflev zjjn hg alle Boekhandelaren ter inzage te bekomen Prospectussen met inhoudsoj aven der verschenen afleveringen gratis Men kan voor een geheelen jaargang inteekuneu bij A Brinkman Boek en Eantoorhandel Tiendeweg Dat is belangstellefld Onderzoek Iemand was onlangs zeer enstig aangedaan door ledemaatspijn 11e gewrichten waren stram en hoogst pynj k zelfs het vleesch kon men niet aanraken zonder de hevigste pijn te gevoelen Men besloot als gewoonlijk den doctor te raadplegen welke het f eluk niet had dat de gewone medicvjnea eenige verandering to weegbrachten toen beval Z Ed baai of jichtlappen aan te brengen hetwelk men dusdanig behandelde een gedeelte van het Ijjdende lichaam I omwond men met jic itvries terwijl men een an4erg d elteiaetASSHAUBBIN 3 WATTEN belegde met dat gelukkig gevolg dat de psticat zeer spoedig begon te transpireeren aan deindt waar de ANTI RHÜMATISCHB WATTEN waren aangebracht en veriicbting van de pgn begon te gevoelen Eenige oogenblikkèn na deze merkbare vei1 eteiiing beidde men het geheele lichaam met ABSIIAÜBBI S of AdüRhumatische Wattes waara de patient zich binnen 16 oren geheel pijnloos gevoelde Deze watten ontnemen alia p nen mits zg van rhomatische aard zgn De prtja is 30 Ct per pakje verkr gbaat aan het Hoofd Depot bg A BRBETVELT Az te Delft die tot bewijs der echtheid de biljettga onderteekend Verder verkrijgbaar bg T A G VAN DETH Gouda T W DK UIL Schoonhoven J GOUDKADE Botkoo OTTO HOOGENDLJK Caj ajd IJaA Siyoi eo Naagplllen Deze PIIiIi£N die sinda vele jaren met hii beste gevolg tegen de gUjm n als maagVOTsterkend gebruikt worden door bare werding de spijsvertering zeer bevorderen bqwmder goed tegeu de gal en zeer zacbt laZBreUd zijn zgn tegen 32 cent het io nj met berijt van het gebruik veikrygbur bg de navolgeods Heeren te Amsterdam M Clébanb C Droog Heilige we O 821 Bleiswgk 8 v d KraiCa Delft IS Wilaohat Bommel Zalt r d Vcct Detfshaven J B Westeriioff Deventer Gebroed Timan Dordrecht H J GilUy Gouda L Schenk op da Hoogttnat Gorinohem B J B BoKih firma I F LasondM s Graveiihage Visser fc Zoon io da SpaistnwL Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terburgh Haarlemmanitnst Lekkerkerk A den Oudsten Linschoten B Kruithof Botterdam v Santen Kolff korts Hoofdsteeg Stolwp Wed A Züderlaan Schiedam Wed A H Bonfbouts ïTiel A J Faaasan Utrecht Alteni te Kroon St eDW g over d Dm kerttr 372 Vlaardingen M B Hoffinana Tjadan Zevenhniien A Print De SLUM en MAAGFILLDN bereid volgtot ket ecbte recept zijn door mg te Otuda aüm M uilêlmUnd lerkrggbaar gesteld by den keer b SCHIÜNK op d Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der hte eo sints anhengelijx jaren gebrnikte SLIJM en MAAOWLLBN ie ee biljet voorzien met de handteekening van J JSCHBEUÜËB apotheker welke handteekeniog liiih ook bevindt op het zegellak waarmede het dooqe rerzrgeld il Men gelieve daar wel attent op te zja en zich te wachten voor bet gebruik van een namaak sel dat men tracht in omloop te brengen BUITENLAND Bultciilaodscli Uverzlcbt De Oorlog is verklaard De gewone proolamatien zijn natunrlyk ook gedaan Vooreerst van den keizer aan het Bnsaische volk dan een circulaire vau de Russische regeering aan de mogendheden eu eindelgk eene proclamatie vau den opperbevelhebber aan het leger Overal geeft men ïurkge de schuld en is het lot der Christenen de beweegreden of het voorwendsel In den Duitschen Bijksdag werd Zaterdag een aanvang gemaakt met d behandeling van het wetsontwerp tot invoering van compensatie rechten op den invoer van gzer en koper welke door deu minister van koophandel werden verdedigd als niet in strgd met de vrghaudelsbeginselen van de regeering Maandag zijn de algemeene beraadslagingen voortgezet eu het ontwerp opnieuw bestreden Bamberger o a toonde aan dat men door de invoering van het voorgestelde recht vobtrekt niet de afschaffing van de nohteu in Frankrijk zou verkrggen verder betoogde hg dat hier volstrekt niet moest worden gedacht aan chicane van den kant vau Frankrijk omdat de daar geheven rechhii alleen een uitvloeisel waren van bet Frauache handelsstelsel dat in het laud zelfs zgn tegenstanders vond Kadat de Begeering het ontwerp opaienw met kracht had verdedigd is dit tot de tweede lezing toegelaten eu daardoor de begraving in een commissie afgewend Lowe trok zgn voorstel in zich voorbehoudend bij de behandeling der artikelen amendementen voor te stellen Bij de behandclbg van de verhooging van bet budget van oorlog voor nieuwe kapiteinsplaatseu heeft yoa Holtke eene merk aardige doch over het geheel gerustelleode reden gehouden Zoo mogelijk komen wg later op die rede terug De keizer van Duitschlund is Zondagochtend om 9 uur te Wiesbaden aangekomen Ofschoon het sterk sneeuwde was aan het station eene groote menigte verzameld Op 1 Mei des namiddags ten S uur wordt de Keizer te Straatsburg verwacht werwuarta de Kroonprins hem zal vergezellen De Ki izer zou eerst op 30 April te Straatsburg zijn gekomen inuar zgn vertrek is uitgesteld wegens de feestelgkbedeii ter gelegenheid der 26 jarige regeering van den groothertog van Baden die op 28 deur te Karlsruhe beginnen eu waarbij ook de Keizer wordt verwacht De veeziekte in Engeland breidt zich uit en een paniek begint te hrerschen onder de vetwetders Ër bestaat een toenemende begeerte om den vrgeu invoer van vee in Engeland te verbieden want men weet geen ander middel om het groote gevaar dat den veestapel van het rgk bedreigt te keeren Overal in Engeland wordt deze zaak thans bespraken en waarscbijnlgk zal weldra een beslissing genomen wofden door de Kegcering Zoo zich oog eenige ernstige gevallen van veeziekte voordoen achten wg het zeker dat het v bod om levend vee in de Engelsche havens aan t £ voeren zal nitgevaardigd worden T U R K IJ E Wg ontleenen ann de Invalide Ilusse het officiéele orgaan van den Russischeu generalen staf de volgende gegevens over de sterkte en de verdceling vau het Turksohe leger De Turksohe troepen in Europeesoh Turkije bedragen 367 bataljons infanterie eu jagers 33escadrona cavalerie zeer zwak in vergelgking met de Bussische cavalerie 468 stukken geschut te zamen 248 000 man In Azië staan 165 bataljons infanterie en jagers 64 escadrous cavalerie 373 stukken geschut te zamen 120 000 man Als bg elkander dus 363 000 man met 840 stukken geschut Hieronder zgn niet meegerekend 3000 sapeurs 27 000 man locale troepen en ongeveer 46 000 man van de nieuwgeformeerde bataljons van Bedifs dus te zameu 76 000 De Turken vormen nog bataljons uit de reserve wier aantal iet met nauwkeurigheid is aan te geven Deot deo vrede met Serviö zgn alU trorpen die fc I I r tegen Servië werden gebruikt thans voor de DonauIfuie beschikbaar geworden maar het ten onderbrengen van den opstaud in Bosni het hervatten van den veldtocht tegen Montenegro en de houding derAIbaneezen maken troepenkaraseu in Bosnië Herzegowina Albanië en het district Kovi Baiar iioodzakelgk i hierdoor wordt het Doiiau leger niet weinig verzwakt In Herzegowina zijn de Turksche troepen om Mostar bijeengetrukken sedert den wapenstilstand zgn de troepen die tegen Honteneg ro moesten dienen m t minstens 10 bataljons infanuvie verminderd en welde beste die bg het Dona leger werden gevoegd Vooral de vermindering det troepenmacht in AltMuié is opmerkelijk In September van het vorige jaarwaren daar niet minder dan 46 bataljons hiervanzijn nu nog slechts 28 oveifebleven Terwgl in deeerste periode van den ooflog ruim 100 Turksche bataljons tegen Montenegro yerden gebruikt te zamen 60 000 man bedraagt die strijdmacht thans sleol 60 bataljons met 39 000 nun Wat het observatiekorpa langs de Griekicke graas aangaat hoewel het verdeeld is over een uitgestrektheid van 250 kilometer bevat het niet meer dan 18 bataljons infanterie 6 eaeadtons en 18 stukken gesohnt te zamen ongeveer 13 000 man Het gros staat bg Jauina sommige bataljoot lijn in het suiileo van Albanië sommige detachementen infanterie in Macedonië geposteerd om de bevolking in het oog te houden Zelfs wanneer de Orieksahe Regeering zich allervriendsohappelgkst beioout zal de Forte vau de troepen in Thessalië Epims en Macedonië over nauwelijks meer dan 3 of 4 bataljons kunnen beschikken De weinige bataljous of halve bataljons die over de eilanden van den Archipel lijn verdeeld kunnen evenmin gemistworden ja de agitatie onder de bewoners van Candia kan een venteiting vafi ket gamixoen aldaar noodzakelijk maken Waar de Turksche troepen het meest geconcentreerd zgn aan den Donau en in Bulgarije zgn zg gestationneerd of vlak bij den Donau of op eenigen afstand daarvan bg den Balkan de reservetroepen zijn achter den Balkan geposteerd waaronder ook de garnizoenen van Philippopoli Sophia en Konstantinopel zijn begrepen Volgens de Invalide Rufte zijn de Turksche troepen aan de Donau linie bij twee punten geconcentreerd om Widdin en om RascbtschnkSilistria bij Widdin 60 900 bij Rusohschuk 20 000 man Tusschen Widdin en Kuschtsohuk zijn detachementen geposteerd bij Raohowa Nikopolis en Sistow terwijl eveneens detachementen aan den BenedenDonau zijn geposteerd bg Tultscha Matschin Badadagh en Hrrsowa Lsugs den geheelen Donau hebben de Turken 87 000 man tot hun beschikking De afdeelingsreserven liggen 100 a 150 kilometer van den Donau voor de lijb VViddin Ruschtschuk bedragen zij slechts 5000 daarentegen bg Wama en Schumla 18 000 Daar deze reserven met de Donau linie door spoorwegen verbonden zijn kunnen zg in korten tgd het hoofdleger te hulp komen De vroeger genoemde reserve van den linkervleugel is niet door spoorwegen met het hoofdleger verbonden en bovendien belast met het handhaven van de orde in Bulgarije Achter den Balkan te Sophia Philippopoli en voornamelgk te Konstantinopel staat de algemeene reserve van 47 000 man De troepen in de hoofdstad des Rijks kunnen doot middel van transportsohepen binnen een week naar een of ander punt van de kust der Zwarte Zee of in 3 weken naar het verstgelegen punt van de Aziatische kust worden overgebracht lu den laatsten tgd is de algemeene reserve aanzienlgk verminderd Langs den Donau of daarmede in onraiddellgke verbinding zgn dus 132 000 man geposteerd vooral om Widdin en den vestingvierhoek Ruichtsohuk Silis triaWarna Schurala ten zuiden van den Balkan ongeveer 25 000 man reserve troepen Wat het tooneel van den oorlog in Azië aangaat daar zgn in het geheel 37 000 man verdeeld over de 400 kilometer lange grenslgn bij Batum Ardahan Bars Bajasid Daor achter als tweede verdedigingslijn 20 000 mail vooral bij Erzeroum geconcentreerd Eeii even groot aantal troepen bewaakt de Perzische grens In Azië zouden dus de Turksohe troepen ongeveer 80 000 man bedragen voornamelijk in den driehoek BatumKars Erzeroum geconcentreerd lt 7 Q00 man ia Europa 80 000 mu in Afié te zamen dos 237 000 man Toch schatte de Invalide Busse het totaal van het Turksche leger op 443 000 man Dat blad zwijgt over de resteerende 206 000 man het onderstelt dus wellicht dat die noodig zgn tot het in bedwang houden van die proviaciëa eu eilanden waar men voor opstand vreest BINNENLAND GOÜDA 26 Aprü 1877 In de Jf P Ct van heden wordt voor de aanstaande verkiezing voor de Provinciale Staten in dit district met de aftredende heeren M Bisdom vau Vliet Mr A A van Bergen Uzendooru en G A vau Hoaweninge Gz aanbevolen in de plaats van den heer J Droogleever Portugn die overleden is de heer Mr 1 Porluijn Droogleever alhier Bg bet Kantongerecht alhier had gisteren de laatste terechtzitting voor strafzaken plaats Nadat de heer ambtenaar van het 0 M zija laatate requisitoir had genomen werd door hem de navolgende toespraak gehouden Edel Achtbare Heeren Daar het heden de laatste terechtzitting is waarop door mg strafzaken zijn aangebracht en ik dus van deze plaats het woord niet meer tot u zal voeren ia het mg eene wezenlijke behoefte met een enkel woord alt ambtenaar van het 0 M afscheid te nemen Door de inwerking tredende nieuwe rechterlgke wetten zal ook dit Kantongerecht den 15 Mei e k ontbonden zijn en een nieuw met uitgebreider kanton daarvoor in de plaats treden Of U mgne Heeren nwe zetels als Rechter en Oriffier daarb zult hernemen dan wel elders is nog niet beslist maar wel staat het vast dat ik mgn zetel moet ruimen voor een Meester in de rechten welken graad ik niet bezit zoodat ik den 15 Mei tot mijn leedwezen bepaald moet aftreden Ik zeg tot mijn leedwezen en ziilka niet enkel voor het geldelijk verlies maar meer bepaaldelijk nog omdat ik aan deze mijne functie en aan het college innig gehecht beo Als jongeling begon ik mijne loopbaan bij bet kantongerecht te s Graveshage en wel bg de oprichting van hetzelve in 1838i Van dien tijd af tot nu toe ben ik steeds in kerschillende belrekkingeu op de aangenaamste wijze bij onderscheidene Kantongerechten werkzaam geweest zoodat die bijna 39 j rige werkkring mij daaraan heeft doen hechten en niet het minst aan dit college waarbij ik nagenoeg 10 jaren heb gefungeerd De goede overeenstemming in de behandeling der zaken getuige de weinige vrijspraken de aangename en vriendschappelijke toon welke hier steeds onderling heeft geheerscht maken mij de scheiding wi zenlijk moeilijk Ik leg mijne functie echter neer met het bewustzijn zooveel iu mijn vermogen was te hebbeu medegewerkt tot een goede rechtspraak U mijne Heeren Kantonrechter en Griffier betuig ik bij deze dan ook mijn oprechten dank voor hetgeen door u beiden tot die genoegelijke en vriendschappelijke samenwerking is bijgebracht Met het meeste genoegen zal ik daaraan steeds blgven gedenken Bg voortduring beveel ik mij in uw beider vriendschap aan en wensoh u van harte toe dat waar ook uwe nieuwe zetels zullen zgn er steeds die genoegelijke toon eu eensgezinde samenwerkiug zal heerschen welke hier steeds heeft geheerscht Ook U mijnheer de Deurwaarder en U beid Brigadiers betuig ik mijnen dank voor de accurate en spoedige wgze waarop de door mij uitgevaardigd gerechtelijke bevelen door u werden beteekend en uitgevoerd Ik eindig met den wensch het n allen ia uwp maatschappelijke betrekkingen moge welgaan De Kantonrechter bedankte daarop den vorigeui spreker voor zijne hartelgke toespraak en verklaarde dat de aftreding van dien spreker ook hem leed doet er bg voegende steeds met genoegen te zamen te hebben gewerkt en mocht er ook al bij andere Kantongerechten een betere voorziening iu hot O M vereischt worden hier althani behoefde dat stellig niet Spr eindigde met den afti i4 de ambtenaar vani het Oi U eu zgn g in GotK besten zegen toe e