Goudsche Courant, vrijdag 27 april 1877

WfUvJioB eu zich ook bij voorliluiing iu zijue vricnjtühap aan te bevulei Naar uwd lucderteelt 7 ul do iuvoer vau vee in Pruisstju weldru weder üpenfcealeld worden schapen eu kalveren worden reed wtêr toegelaten Dt Tijd meldi het volgende Naar wij vernemen hebben Hunne Doorluchtige Hoogwaardighedun de aartsbisschop en de bisschoppen van Nederland een adres tut Z M den küumg gericht waarin ly wijlende op de wetten die bl jkfns de jongste allocutie door de Italiaausche regeeriug legen de vr heid van ie H Stoel zijn ontworpen Z M met passenden bied verzoeken aan hare regeeriug te gelasten om in ovtrtcustemraiug of iu overleg met andere mogendheden tot de regeeriug van Italiè zoodanige vi rtoogeu te richten of noodanige maatregelen te uciaeu als strekkeu kuinieu urn in de handhaving der vrijheid van den H Stoel het recht ook der Neilerlai dache katholieken te verzekeren Voorts meldt dat blad dat rasgr A I Schaepmtn aartsbisschop van Utrt cht aan het hoofd der daartoe Itevormde deputatie de gelukweusohen der Nederlandsche katholieken aan Z II den Faas op zijn gouden jubclfeest zal aanbieden Voor de ontvangst der Noderlandsche deputatie op het Vatician is de dag van 15 Mei aangewezen Staten Generaal Twbede Kamib Zitting Tttu 25 April Ij de zitting van gisteren is aangciioraen met 4 tegen 3 temmen het wetsontwerp tot verhooging van hoofdstuk VII B verbetering van de dienstregeling bij het kadaster na aanneming van het amendement om de landmeters voordekaïitoordienst te blijven bezigen Het wetsontwerp tot nadere regeling van de kosten der verrichtingen bg het kadaster is ede aangenomen Heden is anu de orde het voorstel van den heer de Jong betreffende de enquête over de longziekte Na r de N S Cl verneemt zqn de besturen der pnictische ambachtsscholen iu ons land met elkander jn overleg getreden om op de tentoonstelling te Pargs in 1 S7 8 ook genoemde inrichtingen waardiglijk te doen vertegenwoordigen als belangrijk onderdeel van het onderwijs hier te lande Eerlang tal eene samenkomst van gedelegeerden uit voornoemde bestureu plaats hebben om het noodige verder te bespreken en voor te stellen In de jongste gemeenteraadszitting van Nqmegenwerd hei voorstel behandeld om enkele minvermogende leerlingen kosteloos onderwijs te doen genietenop de scholen van meer uitgebreid lager en middelkaar onderwijs Ce beer Barge deed het voorstel om aan de ouders tussohcn openbare eu bijzondere scholen de keuze te laten terwijl de gemeente het schoolgeld moest betalen ingeval de keuze zich opbijzondere scholen bepaalde zijne stem zon afhangen van de aanneming van dit voorstel met het oog waarop de btihandeling der gcheele zaak is verdaagd Zul a Op 1 Januari 1877 waren in het onder St Michielsgestel gelegen instituut voor doofstommen aanwezig 13 kweekelingen 74 jongens en 65 meisjes In den loop van 1376 waren ontslagen of overleden 16 en opnieuw aangenomen 23 kweekelingen Naar aanleiding der zinspelingen van SlMd en N R Cl op mogelijke begunstiging van de olericalen bg de a s rechterlijke benoemingen legt de JrnA Cl Tot dusverre heeft men steeds de onpartijdigheid der benoemingen op voordracht van den heer van Lynden erkend wij zgn dus geneigd te gelooveu dat ook bij dete gelegenheid die minister zich niet verloochenen zal Het Bee Uil bevat thans het reglement voor het fonds tot ondersteuning der weduwen en weezen van vrgwilUg dienende militairen beneden den rang van officier de min van xwrlog noodigt chefs der korpsen nit de aandacht van belanghebbenden op dat fonds te vestigen omdut hg van oordeel is dat deelneming aan het hier bedoelde fonds in het belang is der na te laten betrekkingen van alle gehuwde vrijwillig dienende militairen beneden den istag van officier De ruim twee jaren geleden op ign verzoek naar het Indisch leger overgeplaatste luitenant Verploegh van Hellow is naar ia drie verschillende geveehten tegen de Atchinezeu gewond te zgn geworden een paar weken geleden in het Vaderland en bg zgne betrekkingen te Oudewater teruggekeerd De laatste verwonding die hij bekomen heeft was een kogel in de linkerzijde die eenigzins afgestuit op een horlogie daarvan een gedeelte had verbrijzeld Terwgl men in Indië meende dat de kogel niet meer in de wond oauweiig was was prof Xiht nt te Amiteidui IfMniTer genadfleegd tu Mn ui gevoelen en de patient besloot ziek aan ccue operatie door genoemden hoogleeraar te onderwerpen Van achter een der ribben werd toen niet alleen de kogel ter grüoUe iu middellgn vau ongeveer 20 millimeter imiar lijn ook de afgeschoten gedeelten goud van jict horlogie te voorschijn gebracht De toestand van den patient is ua de operatie zeer gunstig Voor de herstelling der Groote of St Bavo Kerk te Haarlem zijn door het Eijk door de burgerlijke en door de Ned Herv gemeente te Haarlem geldel ke bgdragen verleend Bovendien hebbeu 101 personen zich bereid verklaard om ten behoeve van de restauratie van dit hoogst belangrgke monument gezamenlijk ƒ 10 000 bij te dragen De jubilé zangers hebb hun expeditie in Nederland vdyiracht mei een netto batig saldo van ƒ 24 OUD Wanneer men bg deze som de kosten rekent zegt de Arxh Ct die het zaogeragezelschap noodwendig voor de reis heeft moeten besteden dan kan men eenigzins nagaan wat ons lund beeft opgebracht tot beschaving van de negers Maar de neger zangers hebben Nederland niet verlaten zonder een bijdrage voor den herbouw van het verbrande Steenbeek achter te laten een fgne manier inderdaad om aan Nederland een pijulgke waarheid te zeggen Oij werpt ons uw goud met volle handen in den schoot zoo zou men de daad kunden vertolken maar verliest gij niet te veel het voorschrift uit het oog dat men verplicht is in de eerste plaats wel te doen aan de eigen broederen die het noodig hebben Zijn er niet talrijke inrichtingen in uw eigen land die viSdr ons aanspraak hadden op uw steun maar er tfc vergeefs om vragen Wg voelen er ons wel wat bezwaard over al t ons geschonkene meê te nemen wg staan er een deel van af voor uw Steenbeek Met genoegen zien wij intusschen dat toch ookvoor Steenbeek met mildheid gegeven wordt Moge aan ieder die voor goede Nederlandsohe instellingen behoefte heeft aan geldelgken steun evenzeer redentot roemen gegeven w orden t Ia toch jammer ssbrgft men uit Amsterdam aan het XJlr Dagblad dat de tuinbouMfi tentoonstelling t zoo slecht treft met het weer Ziedaar de zeer zeker niet overdreven klacht die door de meeste Amsterdaqimers wordt geuit Eu inderdaad die koude NoordOoater die verleden week dag aan dag gierde en gtturde en met zgn killen adem de achoone eerstelingen der linie deed verschrompelen en verwelken eindigde met eeue total ravage op het Frederikspleiu teweeg te brengen Ilier zag men de azalea s van bloem ontdaan ginds lagen de potten en stammen door elkander daar weder ontwaorde men de prachtige zg t dan ook zeer kleine ooUeotie stamrozen tegen elkander aangele ind als zochten ze onderling bescherming tegen dien gzigen wind t Spreekt van zelf dat het bezoek er onder moet lijden als men in een dikken winterjas gehuld en met opgeslagen kraag de schoone bloemen des velds in oogenschouw moet nemen Dan wordt het schier e straf te dolen langs die slingerpaden zich ergerend dw tAprilletje zoet zulke kwade parten speelt aan deze onderneming die bestemd was der hoofdstad nieuwen luister te schenken Natuurlgk zijn de menigvuldige gasten die bg de opening tegenwoordig waren sedert eïnige dagen weder heen gegaan Zg hebben plaats gemaakt in de verschillende hdtels waar men tgdeus bunne aanwezigheid geld sloeg uit eiken voet grond Met een oprecht woord van dank verzekerde mg een hooggeleeiWe Duitscher dat men hem genadig had behandeld door hem in de groote zaal van een onzer hdtels eeu plaats te gunnen op den grond Hij roemde de gastvrijheid van den propriétaire in hooge mate omdat deze althans bereid was te geven wat hg had en hem niet afwees zooals vele anderen deden omdat zg van oordeel waren dat t wel Wat veel gevergd was van zoo n geleerd hoofd om te rusten op kille koude planken In die eerste dagen ua de opening der expositie heersohte hier zeer bepaald woningnood zoadat velen zélfs een toevlucht moesten zoeken te Haarlem Uit het bezoek dat het congres ten deel viel zou men dit voorwaar niet hebben kunnen afleiden Allerminst was de deelneming groot iu de section waarvan er een paar katoen en kina zoo goed als niet werkten natuurlijk bij gebrek aan deelneming terwgl andere fdeelingen tarnelyk of heel sohraal bezocht waren Dit feit was inderdaad treurig want groot was de zorg vele waren de onkosten welke men zich had getroost t Een en ander stip ik slechts aan ten einde t uwen lezers duidelijk te maken dat velen zich teleurgesteld echten èn de bezoekers èn zij die zich veel moeite getroostten en tijd gaven ora de zaak wel te doen slagen t Heeft onder anderen ik heb hierbij natuurlgk alleen de laatstgenoemden op het oog verwondering gebaard dat Z M den koning bg deze gelegenheid zuinig is geweest met ridderkruizen Wel zejt liien was verleden Zondag d tljit ojgtwukt i ctt twe en leitig gctiddoidea zouden zich hebbeu kunnen vermeien met eeu kruisje indien Z M niet in de hoogste mate ontstemd wars teruggekeerd uit Jrlii waar half Amsterdam was bijeengekomen om s Vorsten tegenwoordigheid te genieten waarbg men helaas zooals meestal geen discretie hoc ook genaamd betracht Zoo veel althaui is zeker dat Z M zeer verbolgen teu palcize arriveerde vele der ridders in tpe hebben t waarschijnlijk alleen daaraan te wijten dat lij zich thant teleurgesteld zien Maar reeds genoeg over het vele dat hier tijdens Z Ms verblijf voorviel t moge u de overtuiging geven dat t bezoek zich niet door couleur de rott kenmerkte Z M moet echter zeer voldaan zga geweest bg het bezoek aan de tentoonstelling van aquarellen en teekeninu n gebracht die in ArtJCe zolen is georgauisi erd i it was alleszins begrgpelgk Schooner collectie toch zag men nimmer iu deze kunstzalen bijeengebracht Trouwens behalve de kostbare verzamelingen door Z M den koniug en Z K H prins Hendrik afgestaan had de eommiasie de keuze uit ruim dertig portefeuilles vsn de voornaamste kuustminnaars in Nederland waaruit ruim driehonderd stuks werden geoogst De Bredateit Ct bepleit de uoodzakelgkheid van verhooging der odicierstractemeoten In ons Vaderland is de olficiersbetrekking niet een zoogenaamd eerepostje tot het bekleeden waarvan alleen rgke lieden geroepen worden De officieren zijn dienaren van den staat die als zoodanig betaald moeten warden naar evenredigheid van de diensten welke men van hen vordert Wel is de Br Ct er diep van doordrongen dat de officier de eer boven alles en dns ook boven het geld stellen moet Maar kan hg door de eer in zijue dagelgksehe behoeften voorzien kan hg daarmee zijn schuldeisohers betalen Één ding is zeker wanneer hg zijne schuldeiaohers niet betalen kan dan verliest hij daardoor zgne eer Beeds nu heeTt de min v oorlog in eene olronlsire de officieren moeten vermanen om hun moattohappelgke poaitie nimmer uit het oog te verliezen en zich alleen t bewegen in de kringen waar zij door hunne betrekking thuia behooreU De Br Cl noemt het een veeg teeken dat tot het oorpe zulke vermaningen moeten worden gericht Het pleit voor de kordaatheid van den min van oorlog dat hg niet voor het toedienen van zulk een vermaning is teruggedeinsd Verreweg beter ware het intusschen indien hij de oorzaken uit den weg ruimde ilie de vermaning noodzakelijk hebbeu gemaakt en daaronder is de ontoereikende bezoldiging der subalterne oiScieren zeker niet de minste Juist deze is de reden waarom zij gedwongen zgn om zich terug te trekken uit de kringen waarin zij thuis behooren En wanneer men eenmaal de gewoonte heeft aangenomen zich te bewegen binnen kriugen waar men niet thuis behoort dan is het niet gemakkelijk om zich daaruit los te rukken zoodra men door ruimer inkomsten in staat is gesteld om zich te begeven binnen de kringen waar men wel thuis behoort Nn is het waar dat onvoldoende inkomsten geen verontschuldiging zgn om tot lagere kringen af te dalen daar men in ieder geval bij machte is om zich eenvoudig van de wereld af te zonderen Maar moeten onze officieren lan asceten warden F Dit te eischen w re toch wat il te hard meent de Br Ct De hoogste prijs in de tegenwoordig Stoats loterg is in den Haag gevallen op een in 20 onderdeelen gesplitst lot Twintig personen alle tot den kleinen burgerstand behooronde zijn door Fortnna bedeeld Een hunner een groenteverkooper reed met zgn wagen juist voorbij het lotergkantoor toen hg de aankondiging van zijn geluk zag Kalm liep de man uaor bir nen streek zgn ƒ 4250 na aftrek der gewone korting stillekens op keerde naar zgn negatie terug en vervolgde itls ware er niets gebeurd zgn gang langs de huizen Eerst een paar uren daarna ging hg naar zijn vrouw om haar t heugelijk nieuws en de opbrengst van zijn handel van dien dag te brengen Een echt flegmatiek Hollander Uit Deventer meldt men dd 22 April aan de Arnh Ct Ten einde de gemeente bij overstroomingen voor groote schade te vrgwaren hebben B en W een maaimachine aangekbcht om zoodra de uiterwaarden in den zomer met tnnnd atie bedreigd worden het gras af te maaien waarna het naar een veiliger plaats zal gebracht worden om het daar te drogen en vervolgens in het openbaar te verkoopen Tot hiertoe ging het gras der uiterwaarden bij overstrooming geheel verloren en ondervonden 61 i gemeente 6 zoo het reeds verkocht was de knopen groot nadeel Onder het groot aantal gelukwenichen die Thiers op zijn SOsten verjaardag heeft ontvangen behoort ook een schrgven van Bismarck Do ei preside i deelde dit zelf aan een berichtgever van de Figaro mede en voegde daaraan de volgende sneodott o uit de vredesonderhandelingen in 1871 Thiers bo TOad 1i ia di da a een met BiioMick ia ee ulel eu was na gedurende uur met den k inaelier t hebben beraadslaagd eindelgk eu weinig heesch pirorden Qg zgt vermoeid had Bismarck hem durop gezegd ga op de sopha eens twee uur uit nsten en dan kunnen we daarna ons gesprek voortletten En gg zelf hernam Thiers O ik ben in vermoeienissen gewoon en viud toch geen rust dus luidde het antwoord Terwijl gg slaapt zal ik lenige zaken afdoen Nauwelijks was vervolgens Thiers ingeslapen of Bismarck bevreesd dat de oude man koude zou vatten overdekte zgne beeneu nog inet een pels Na verloop vsn twee uur werden de beraadslagingen hervat en bij die gelegenheid wist I Thiers de vesting Belfort voor Frankrijk te behouden I Er zgn toch moar twee meuschen waarde heer fhiers had Bismarck hierop gezegd die het wel met Fraukrgk mcenen dat zgn gij en ik In een Duitsch blad wordt de opmerking gemaakt dat voor de oogen der kindereu schier niets dermate chadelgk is als de witte kleedjes die vaak over de zomerivagentjes warden uitgespreid en op hoogst nadeelige wijze de zonnestralen inde oogen terugkaatscn In de Uiddelburgicie GmraiU leest men Er is een tijd geweest maar die is voorbij dat gde HoUandsche en Friesche boter op de prijsoouran ten der wereldmarkten bovenaan stond doch als thans de Deensche boter op de Londensche markt ƒ 140 per 100 kilo s geldt noteert men voor de Hollandsohe 117 Dit is in vergelgk met het verleden een treurig en een tegelijk beschamend feit maar dat i voor ons een spoorslsg moet zijn om onze oude plaat te heroveren en medearbeiders te worden in den itrgd der verbetering De Denen verstaan wat men daar ook van zeggen moge de kuu t om hunne boter peschikt te maken voor de tropische gewesten rio China en Japan ja zelfs in onze Indische bezit tingen gebruikt men geen NederUndsche maar Deensche boter Vreemdelingen hebben ons daar de kans afgenomen en het handelsgebied van Dene raarken Zweden en een deel van Noordduitsohlaud is daardoor belangrijk uitgebreid De gruute export stad Hamburg hield zelfi dezer dogen eene tentoon stelling van zuivelbereldingsartikelen vond bezoekers en deelnemers in overvloed en wij wij zgn niet alleen geen mededingers maar niet eens in staat tot het verschaffen van goede lokalen De zindelijkheid der boerinnen de znivelbercidsten i wel boven onzeu lof verheven doch ze zullen me niet kwalgk nemen Is ik haar zeg dat ze meer latteB op hetgeen men ziet d n op dot wat men uiet ziet Er zijn duizenden kleine plantaardige en dierlijke vganden die men niet ziet doch die niette mln huisvesten in de melkvaten Door het zeven Worden die wel grootendecls verwijderd doch wil men van begin af aan de hoogst mogelgke zuiver heid dan neme men metalen vaten die veel beter veel zuiverder zijn en veel fraaier vormen hebben dan onze logge houten tonnen en tobben De laatste Vooral als ze gemaakt zyu van hout dat gerooid ia toen de sappenstrooroing reeds begonnen was wordden vaak de kweekplaais van allerlei kleine diertje In metalen vaten is voor die broeinesten geen plaats Maar Welk metnnl zullen we nemen P Dit is Inng geen onverschillige vraag Uzer deugt niet daar dit verbindingen aangaat met het meltzuur Koper is ook niet aanbevelenswaardig hoe trotsoh onze melkmeisjes ook op de blinkende koperen kannen zgn waarin ze de melk door de stad dragen Tin ZOU de voorkeur dienen doch dat is te duur Blik dns dat zooals we weten met tin bekleed is Blik ken emmers en blikken vaten en de geheele houten winkel aan kant evenals in Zweden en Duitsohland Hier rgzen misschien de haren der kuipers te berge Deze vereischen minder tgd van schoonmaken en kosten op den duur minder geld twee dingen waar men in onze dagen zuinig meê moet zgn Boter wordt beter en langer in blikken dan in houten vaatje bewaard De Deensche boter wordt dan ook in blikken vaatje of bussen verpakt De Arnk Ct dit een eu ander in een hoofdartikel besprekende zegf o a Dat Nederland zich voor dit inderdaad nationaal voortbrengsel van de groote Tolkenmarkt heeft laten verdringen is geheel zgne eigene schuld Het is het gevolg van schraapzucht en gebrek aan gver Men zond niet alleen geene vrheterde maar dikw jls zelis met opzet vervaUcUt waar Eigenbelang en kwade trouw spelen dikwgls eene groote rol Uen moet geen Kater in plaat va lelk verkoopen En geene geverwde reuzel of talk voor boter Onze zuivelbereiders zgn jaren Isng zoo gewend pweest en zoo verwend geworden door een groot tzekerd debiet dot zg er geheel door vergeten Hben dat er mededingende volken waren die 66 i W te bereiden wisten en gretig uitzagen naar oittwe markten Men ging door op de oude leur Uu wa niet waakzaam en niet vaardig men lett t p dat anderen begonnen ons voorbg te streven nen retiaimde te oadenoeken wiirom zy on die hun lang zoovft vooruit waren geweest voorbgstreven konden Terwijl op alles moest gelet en van alles opgemerkt worden werd op niets gelet en niets opgemerkt De Denen hebben van on geleerd hoe zg tegen ons mededingen en ons van de markt veniringen konden Zg hebben oiu onze kunstjes afgekeken en ze volmaakter gemaakt Maar ons is het nog nooit in de geduchte gekomen de kunst onzer Deensche concurrenten af te kgken en ze door onze kunst te volmakeu Het is bekend dot eene Deensche boerin gernimen tijd in ons vaderland vertoefd heeft om op de hoogte der Hollandsohe zuirelbereiding te geraken Tol uogtoe it er echter geen voorbeeld aa te ijien dat ee e KederlandtcAe boerin de grenien van haar land overschreden heeft om zich in de zuivelbereiding te bekmame Dit is een ziekteverschijnsel dat hoe eer hoe beter moat wordeU nitgeroeid Het blad wgst er voorts op hoe in onzen handel nijverheid landbouw zeevaart en visscherij steeds en overal dezelfde treurige dezelfde besebamende feiten zijn op te merken Waar wg in vooruit waren geraken wg in ten ocbter on nergens holen we anderen Weder in of streven hen vooibg Het zou een illusie zijn meent het blad om het nadeel dat daardoor wordt geleden door het oprichten van bonden zooals men thuus dagelijks als paddestoelen uit den grond ziet verrgzeu te willen vergoeden Ze zgn zeer dikwijls slechts de uiting van gemi aan individueelen ondememiogsgeest Na de werking der vereenigde krachten moeten de op zich zelve staande en alleenwerkende krachten zich ook doen gelden Individueele wilskracht en werkkracht kan wonderen verrichten aar zwakke vereenigde krachten niets vermogen Uit een optelling van zwakheden is geen som van kracht te verwachten Al deze tegen het belang van den verbruiker gerichte bonden en anti bonden zgn bewgzen van ziekelgkheid en kwgning bg hen di ze oprichten en er hril van verwachten dooh de verbruiker stoort er zich niet aan Laat gerust doodgaan wat niet leven kan Zoolang b v Nederlandsohe winkeliers goedvinden Fransche stoffen die men uit Pargs voor een franc de meter verkrijgen kan op eni gulden de oude el te stellen hebben zg geen reden te klagen wanneer de Nederlandsohe kalanten bedanken zich aldus te laten overvragen en beet nemen Wij de consumenten zullen er niet te slechter om varen al komt onze boter uit Denemarken onze haring uit Schotland en ons manufactanrgoed nit Fargs LIJST VAN BBIëVEN geadresseerd aan onbekenden verzonden geweest uit Gouda gedurende de maanden Januari Februari en Maart 1877 welke sohriftelgk aan het Postkantoor te Gouda kunnen worden gereclameerd B den Broeder Brussel O Herven 2 stuks Luik A Kndp Knoss Nenisscnberg G Koesser London D M Dongall Co Liverpool Latterfils Bgssel H Hoerieman eo C D Koster Paris De Directeur v h Postkantoor VAN KHUIJNE Vergaderi g van den Gemeenteraad DINSDAG 2i A PRIL T nwoordig da hh an Ber n IJieDdoorn Toort Tirolg R ng kilt LuyteD Prince Nootboien id Goor Meuennkcr Mallsr rta StrtaUo Poit Droft Stnaom Stnvcr Ooed wilgen en Sael Wwdt gcteien eraa niwve no de heeren Droegleetèr Fortnyn keonis gefeude fio het overladen hant ndtn aecreUris detar gemeente de tooraitter iclietitedaarop de rerdieuten nn den orerledene reeda meer daa 80 jaren in x jne bttrekkiug Wwe en dat uker ook door de nnderc tedem lovde gedeeld worden en stelde voor dit Kiir jrea met een brief na roowbeklag te beantwoorden hetwelk algetnnen werd goedgekeurd De heer Kranenburg komt r vergadering De notulen der vorige fergaderiog worden geleien en gearresteerd Ingekomrn zgm eene raiuive van hh Gedeputeerde Staten deier proTinoie bepalende dat de gemeeote rekuaiiig over 1876 dcnSl Anguatni f k moet iogeïererd tijn Notif eeoe missive van de Commissie over de Beleenbank kennit gevende dat de heer O Prinee au de benn vin aftreding it Notif eene missive van hh Librgmenteren dat de heer dr M A G Vorstman nan de beort van aftreding is Notif eene missive in B en W aanbiedende het gemeente verslag over 1676 dat gedrnkt aan de leden h1 worden rondgedeeld een adres van A van Wyk verxoekende eena wgsigiog in de rooÜDg hg de verbonwtog van syn hnis aan de veerstal wordt gestald in handen vnn B en W ten Sne van bericht en raad eenige miasives van hh regentto der beide gaathsizeo het Weeshaii het Bcstedelinghaii en Bnrgerlgk Armbeatunr daarbg iniendeude de rekening en venntwoording over ISttf dex worden geittld ia handna nn de hh Lugten van Straaten en Straver eene missive van de commissie over bet maieam nn ODdhedeo inieodeode de rekening over 1676 ter viaie eene miuiie van de Sebnttersraad iuHndende de rekening over 1876 wordt gesteld in bnndei vin de bh Prinee Kist CB MeNHukor eeoe missive van mej ZuJdam verzoekeiide eervol ontslag nla hnlponderwijzerea wordt dadelijk in behandeling genomen en eervol verleend een adres van C van Oge verzoekende als eommlMtris nainkwartiering te worden benoemd ter visie eene raededeehng van den beer J N Scheltemt kennis gevende dat bij afziet van Am gedane vrsng om bet hnis aan da Nieane Haven naast de tweede armensohogl wordt Toor kennisgeving aangenomen De voorzitter deelt roede dat dn boeken en kas van n Gemeenteontvanger Kijn nagezien en in orde bevonden Aan de orde is bet verzoek P van Duin en D Hnormin om vergnnning tot bet afbrekm van den muur san de Bogen met het daartoe betrekkelgk rapport van B en W dit rapport Intdc tot arwgziog doch stellen voor de muur te doen afbreken en de straat daarmede te verbreeden na eenige discnssie wordt door den beer Princa voorgesteld om den muor aan de adresaauten in koop aan te bieden dit wordt dow fi en W overgenomen en algemeen goedgekeurd De bezHasrttchnften legen den aanslag io de plaatselgke directe belasting van W van Brenkelen en Kruisheer de voOTzitter Btvlt voor in verband qiet bet in de vorige vergadering genomen besluit deze ook in een besloten vergadering te bespreken op voorstel van den heer Mesaemaker zullen eerst de andere aan de orde gestelde uken behandeld worden en dan in eene besloten vergadering over de het woord gevoerd worden hiermede vereentgen zieb de ovenge leden Alsnn Hordt overgaan tot de benoeffliog van een Arehivarïa der stad en verkrijgt de heer J N ScheUcma U stemmen zoodat die benoemd ia Tot lid der Commissie nn administratie over deStedelgke Beleenbank wordt herkozen de beer G Prinee Tot librgemeester wordt herkozen de hr dr M A G Yoratman Tot hoofdonderwgser aan de Openbare Tnsschenscfaool de heer p C Scbriék Tot hnlponderwgser aan de Ie Openbare Annensehool d heer G ümoreoborg te Beemster Tot leden en plaatsvervangende Leden in het buretn van stemopnemiDg ter verkiezing van leden der Provinciale Staten worden benoemd de hh Post Drost en Ö Straver en tot Plaetsvervangers de heeren W Brandt van Straaten en JD C Snasom De voorzitter deelt mede dat in de vorige vergadering i aangehouden het aan de orde stellen tot benoeming nn eeaen marktmeester na onderzoek bigven B en W bgbnn voorstel persisteeren na korte discussie in stemming gebrscht wordt hiertoe besloten met 13 tegen S stemmen die van de heeren Kranenburg Samsom eu Snel Daarnt gaat de vergadering over in eene met gesloten denren ten einde de bezwaarschriften te behandelen en verlaat de heer Kist de vergadering Laatste Berichten ParjjSi 25 April De Parte heeft een aitt oerige circulaire aan de mogendheden gezonden ia antwoonl op het Bussische manifest Zij betoogt dat Tnrkcge in geen enkel opzicht Rusland provoceerde en herinnert de pogingen welke zij in t werk stelde om verbetering te brengen iu het lot der Christenen en om voldoening te geven aan de mogendheden Ten slotte legt zij dat zg zich Bnslands aanval niet verklaren kan en daarom de bepalingen van het tractaat van Par s inroept en een beroep doet op de bemiddeling der gorandeerende mogendheden Weenan 25 AprU De PoUl Corr deelt een telegram uit Konstantinopel mede inhoudende dat de Porte met haar verzoek om bemiddeling der mogendbeden op grond van art 8 van het Parijsche tractaat ten volle fiasco heeft gemaakt BUOharest 25 April Verscheidene stukken geschut verdedigen de brug van Barbash Twee Ettgelsche oorlogsohepen stoomden de Donai op een er van ankerde voor Galatz Bucharest 25 April Nog geen schot is gevallen De Turken verlaten in allerijl Waddin en trekken in de richting van de Dobroedsja waar zij den hoofdaanval van de Kussen schijnen te verwachten De Turken maakten geene enkele beweging om Kalafat Magurelli Oltenitza en Giurgewo te bezetten Het Bussische leger zet zijn intocht voort over Leova en Jassy Het Russische hoofdkwartier wordt over eenige dagen naar Joasy verlegd Bucharest 25 April Het Bumeansche leger retireerde daddel k toen de Russen te Barbash aankwamen geen enkele aanraking had tusschen beide legers plaats Jassy 25 April De eerste Russische troepen die binnengerukt zyn bestonden uit sappeurs en gendarmes de artillerie en cavalerie zullen onmiddellgk volgen De wegen zgn geheel doorweekt de bewegingen der troepen moeilgk Cattard 25 April De Miriditen bedreigd door 15 bataljons en 2000 Bachibüzouk vreesden omsin geld te zullen worden en verlieten zonder strgd Orosh de Turken nameii den 22en April bezit van de verlaten stellingen De montenegrijnen trekken op tegen de grenzen van Albanië de vorst is gisteren met zgn generalen staf daarheen vertrokken MAQKTBEBICHTEN Gouda 26 April Poldertarwe puike ƒ 13 25 i f U Mindere ƒ 12 60 i ƒ 13 Bogge puike ƒ 8 f 8 0 Mindere ƒ 7 60 i 7 85 Toer ƒ 7 40 ƒ 7 70 Gerst puike ƒ 7 60 it ƒ 8 Mindere ƒ 8 76 il ff iü Haver zware ƒ 6 ƒ 6 60 Ligte fi ïS i ƒ 4 80 De Veemarkt met goeden aanvoer alles went tpt enorme hooge pryzen vlug verkocht magere rarkei eu biggtD vlug schapen traag te veikoopeo Il