Goudsche Courant, vrijdag 27 april 1877

Ned Rhijnspoorweg EXTRA AVOWTREUï te 2e en 3e Klasse m mmm naab mim wm op ZATURDAG 28 APRIL ter gelegenheid van de FEESTEN te Rotterdam bij de opening van den Spoorweg Rotte dam Mallegat Vuurwerk op de Maas enz ROTTERDAM vertrek s avonds 11 uur Gewone Billetten en Retourbilletten Ie 2e en 3e Klasse geldig Zondag Z9 April 1877 N 1977 GOUDSCHE COUR AM T ieu ¥s eo Adverteotieblad voor Gonda en Omstreken ï Aau evoerd 36 partijeu kaas prijïeu vau ƒ 28 ƒ Si met vlugEjea handel Boter ƒ 1 25 a ƒ 1 45 Burgerlijke Stand Gouda GËBORKN 23 April Jan ouders A Alfeimareo VI na Vliet Juhuuua i u Alid ouilelb V ttuobbuek en S Fvan Gelderen Ui Juhiinnea l eunurtlua oudere 3 M GellasüD en P Kooien Johanoei Headricus Gerardui ouders W Boer en H C Sehipperliein OVERLEDKN 24 April C S J van Catz 1 J 6 m l UUVti Ü5 Apiil A van LkijI en F L Usselsteyn 3 Mroekliuyzen en M Swaneubuig WC Veracbut en et Klaudirtign B van der Huni eu M Oskam Burgerl lce Stand van onderstaande Gemeeuten van 19 tot 35 April 1S77 Moordrecht GEBOREN Jan ouders M van hraüenbnrjE cD J Bou tex J rederik Heudnk ouders W WingeidoQ en P firoer Maria ouders van Hraiidwijk cu V van Jevereu Juhauues Antonlus ouders J du Vo eo P A dcboenderwoert OVERLhDËN G van der Weyde eclltg van G AlphtDaar 26 j M Boere 8 j ONDEHTKOliWD Geeue GliUUMÜ Geooe Gouderak GEBOREN 19 April Jansje ouden A Verboom m L Buljerse OVKRLKDEN Geene ONDEKTROUWU Geeue GEHUWD Geene Stolwijk GEBOREN 19 April Unibertje ouders T Burger en M Timmer 22 Coiuehs oudurs H van dtit Pijl en O Tieure OVBllLÈOEN 18 April P van Vliet 71 j I C Hailing 99 J 20 ü van Vlicl 11 w il L Nat gl 19 j 25 A Scbilt 58 j ONDEKTROUWD Geene GEllUWDi 19 April C Boon en E Houloop Haastrecht GEBOREN 21 Apnl Agues ouders J vau Zuilen eu M tio enbuon OVERLEDEN Geene Oi DtRTROUWD Geens GEHUWD Geene Roeuwijk GEBOREN 20 April Pieter uudirs D GroofendoAt en W Verwaal OVERLEDEN 20 April D de Jong 5 d 2 N Scbriek 16 m ONDEKTROUWD 19 April P Kecsbergea Lt lM W Savrij GEHUWD 25 April C van der Zwaan en C Langerali Waddinxveen GEUOREN VVilleinina ouders A van Tilborg en A Teeler Adriana ouders A Vermey en M vau der Bell Hendrik ouders D van den Berg en O van Wijk Johannes Jacobus ouders J Dabbeldenisu en £ belie Coruellf ouders G Streng en A van der Kroef Ueudrina Jozina ouders J N van der Zwalm eu b Spee OVERLEDEN A van Leeu eu 18 J Figj 85 j E Buitjes van Veendam 6 w J den Ouden 9 J ONDERTROUWD Geeue GEHUWD A Tb van Vooren en M de Vos ADVERTENTIËm Voor de ontvangen belangstelling bij degeboorte onzer dochter betuigen wg onzen dank H J KRANENBURG V W KRANBNBüBG BusKBs Door het overlijden van den Heer J DBOOGLEEVER FORTüIJN is op3ngevallen de betrekking van SBCMBTABIS van de KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te GOUDA waaraan eene jaarwedde van 130 is verbonden Zij die daarvoor in aanmerking wenschen te komen worden verzocht zich persoonlijk of met franco brieven te wenden tot den Voorzitter der Kamer Gez van Dantzig DUBBELDE BÜÜRT berichten hunnen geëerden Begunstigers de ONTVANGST der Nieuwste MODELLEN van Dames en Kinderhoeden T KORING alhier traagt ten spoedigste een BEKWAMEN ELEEBlIAEEESENECaT BUITENGEWONE EINBES VOOBSTELLINS in het lokaal NÜT EN VERMAAK op de Oosthaven alhier door op WOENSDAG den 2 MEI 1877 avonds ten 7 nre bestaande in het GOOCHELEN en Tonr d Adresse daarna AFGEWISSELD DOOK MUZIEK Het Kinderbal zal aanvangen des avonds ten 8 ure om te eindigen des avonds ten II ure ENTREE 49 Centen Kinderen beneden de 11 jaren 25 Centen Mevr DE GRAVE te Alkmaar verlang door bijzondere omstandigheden om dadelyk in dienst te treden een BEKWAME KEUKENMEID Loon 80 Adres franco KLEIN PAKHUIS te Gouda Men wenscht TE HUREN Pakhuisruimte onverschillig waar Aanbiedingen met opgave van prgs enconditiën worden ingewacht onder letter P bjj de Boekhandelaren A KOK Comp alhier Openbare Verkoopin te GOUDA op MAANDAG 7 MEI 1877 des voonniddags ten elf ure in het KoflSjhuis db HABMomi aan de Markt aldaar van Een HUIS en ERF aan de Westzjjde van de Gouwe te Gouda wijk C N 166 waarin de SLIJTERSen TAPPERSAFFAIRE met goed gevolg wordt uitgeoefend Te aanvaarden 1 Junij 1877 Twee HUIZEN en ERVEN aan het Jaagpad te Gouda wijk Q N 36 en 36o Twee HUIZEN en ERVEN in een gang aan den Raam te Gouda wyk O N 275 en 276 En een in 1876 gebouwd HUIS en ERF aan den Gouderakschen djjk te Gouderak wjjk B N 65 Te aanvaarden 1 Jnnjj 1877 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te GouUa GOÜDA DEtK TAS A BiuUHAn HAAR H et 43M AttM ündergeteekende verklaart bjj deze dit da AMERICAN HAARBALSEM van den hta THEOPHILË het hoofdhaar van z ndacht j geheel heeft doen hergroeien UEd kttot via dit schrijven gebruik maken naar goedvindigg Amsterdam W K SEEL Maart 1877 Mgn adrei berost bg denbetr Theophile Uitval van Haar Boos of SchÜTen Dun Elaar Kale Plekken P q in dt Schedelhuid haarworm vroeKtitdUg grijs worden al deze onaangenaamheden wwden verbannen door de AMEBICAN BALJl Binnen korten tgd verkrijgt de behaarde huid hiv vorige groeikracbt weder Franco aanvraag ifide flacon gemaktbaln 42 blauwe postzegels of postwisse alsook op rembours bi THEOPHILE Haarkundige Fie deriksplein No 32 AmtUrdam OFENBARE VEKEOOFIl De Notaris MONTIJN te Gouda zal tn verzoeke zyner principalen op MAANDAG dn 14 MEI a 8 f voonniddags ten Elf ure it het Koffijhuis de Harmonik aan de Madli te Gouda in het openbaar doen Veilen en daaoi bij afslag Verkoopen TIEN naast elkanderg legen WOONHUIZEN en ERVEN aUen lxstaande in ONDER en BOVENWONINGIÏ aan de Houtmansgracht te Gouda verhnsd te zamen in 15 perceelen voor ƒ 2360 sjsan benevens TWEE WOONHUIZEN een WOONen PAKHUIS en ERVEN naast elkander il de Vrouwevestesteeg te Gouda verdeeld in VUF ONDER of BOVENWONINGEN en PMHUIS te zamen verhuurd voor 6 30 per wwk zijnde het PAKHUIS en ERF in eigen gebrul Breeder bg Billetten en Informatiën te h komen bij genoemden Notaris HUISMIDDEL Tegen HOEST HEESCHHEID VERKOUDHEID bestaat wel geen eenvoudiger en dod treffender huismiddel dan de JOH HOFF icb Malz Bonbons BiJ het gebruiken van 5 4 6 BONBONS in 1 kop heete melk zal men reeds onmrddellük slijmoplossende werking bespeuren en spoe van de verkoudheid geheel en al bevrijd t Verkrijgbaar in BLAUWE Zakjes h 30 Cent JOH HOFF sche CentraalDepot Smalle Bloem markt bjj de Paleisstraat 250 Amsterdam Te Gouda biJ J C van VREüMINGEN en de W d A C SCHOUTEN tti deze Cwirant behoort een a jvoe cl BUITENLAND BuUeulandüch Uverzlclit Van het oorlogatooneet outvaoKeu wij dat spreekt Tan If thau dagolijk een reeks vau telegruuiniun ile ous tot dusver niet veel wyjer maken De Kassen zijn pas op Bumeensck grondgebied in ecu jnd dst kwansuis verontwaardigd is over de schending V 1U het volkenrecht loor een maohtiïen nabuur aan en kleinen staitt gepleegd maar dat in werkelykheid den Buaaea guustig getiiid is Over Ilumenie Ijopt de weg naar den Danau en daar de geweldige regens en het hooge water de bcwegiagcn dor troepen leer belemmeren zal r vooreerst van eigenlek vechten geen sprake zqn Op welk punt de liassen zullen trachten den overgang over de grensrivier te forceereu is natuurlijk nog het geheim van hun chef Alle berichten daaromtrent stenen op vermoedens en praatjes Turkije heeft geprotesteerd tegen het overtrekken der gteMea in Bumenièen in Azië voonUtde oorlog was rerklaard In Engeland neemt de agitatie tegen Rusland zoo iterk toe dat het de vraag is of de regeeriug er 4iiet toe tal overgaan om tegen Ausland partij te kiezen waardoor ilo oorlog een ontzetteuden omvang zou kannen krijgen Ue toon der meeste vooral der eonservirtieve bladen is loo schanper ea bits lat genoegzaam blijkt dat de partij van Gladstone niet alleen in het parlement een handvol volgelingen telt maar wik ia den boezem van het volk weinig itcnn vindt Het is voor de mst van ons werelddeel te hopen dat het gezond verstand der Engelscbea te ristte ken zal weerhouden om met daden van hnn anti Bnssisohe gevoeleus te doen blijken De stemming in Oostenrijk blijft kalm en men schijnt er voor ket oogenblik niet aan te denkeu om handelend op te treden het steunt met Duitsch3and de fêiitieï welke strekt den oorlog te localiseereii De toeatuid te Konstantinopel ia treurig er is geestdrift voof den oorlog genoeg maar daar do handel rteds lang heeft stilgestaan en niets is verdiend heerscht er veel armoede terwijl er veel zieken zijn de hospitalen tija overvol i de typhus is epidemiseh geworden eu de pokziekte breidt zich uit De Fransehe regeering heeft een schrijven gezonden jian tumr rertegenwootdigen in het bnitenlaod waarin de strikste neutraliteit wordt aanbevolen De Duitsehe Eijksdag hield Dinsdagavond een buitengewone zitting om begrootiugsposteu af te doen do vergadering bleek nog altijd onder den inifloed te zijn van de rede v n Moltke want de aanvrage voor het bott el van katernen vond bijna gee bezwaar Deze rede waarvan wij in ons vorig nummer melding maakten beeft ook in het buitenlaud indruk gemaakt te Parijs telfe was ten gevolge van een verkeerd telegram dff indmk zoo ongunstig dn m u er van opschrak Gelukkig is deze impressie door later beriohUu bijna weder uitgewischt Defjpiag van Moltke s redeaeering was de volgende Duitschland s grootste kracht is deze dat zij eue hamogeoe natie is Hel Duitscho rijk omvat behalve eenige Polen slechts Duitschers en daarin ligt zijïe glootst sterkte Zonden nu wy Duitsehers die 100 dik erf ondervonden W lastig reeds het opnemen van deze Pden was ons nog opzettelijk glim vertwakken door oAs gebied over andere nietDuitsehers uit to strekken Dit zou niet andera dan wue groote dwaasheid wezen en zoo zeer ligt dit voor de hand dat de geheele wereld wel overtuigd wezen moest van onze vreedzame gezindheid Ongelukkig is dit volstrekt uiet het geval Vooral de Franichen wantrouwen ons Zij welen zeer oéd wat zij Duilsohlaad hebben aangedaan toen zij sterk warön en wij twak en van ons verwachten zij nn hetzelfde Vanit t die inspanning om hun leger zoo krachtig moffHjk te maken Vandaor ook dut tuseehen Parijs en oire grenzen vooftdurend een onevenredig groot gedutte Tm Itunne troepen ligt Met het oog op dit Htrouwen knaneu ook wij niei anders dan ons l gn in zo goed mogeüjkï it a kiHiden eo daartoe ▼ ragen wij de vii iaL lil dfu gcheeicn jj iing drzer redeiieenng is niets wiit voor bet oogenblik onrust baren kan Iiitet cüdeel de nogmaals herhaalde verzekeruig dat Duilscbl üd niet tknkt aan uitbreiiling v iii iju gebied en daaraan niet denken mag zal bet niet zich moedwillig verzw ikVen is eene gt rnststellin voor üveri ezorgde gemoederen in Fr inkrijk Koowt l nis ten onzent Bij de Oosteiirijkschy en Hoiiff i iKclie vertej eiiwoordigingen zijn ingekomen de versclnllende ontwerpen op liet AnSfjlekh betrekking hebbende ten getale vau zes nl 1 het welB0nwer bevattende de üvereenküinst tot regeling der douane 20 dat op de anonieme maatschappijen in de beide landen 3o het reglement tot regeling der bankquacstie 4o dat tot regehng van de schuld van 80 milliocn iian de bauk 5o een wetsontwerp op de suikerbelastiug en 6o een ander op het inkomend recht op spiritualia In de Hongiiarsche kamer zeide de minister d it door deze ontwerpen geen enkel recht van llotii irije wordt gesohoudeu en dat men daardoor giootc verbeteringen lu den finanoieclen tocsUuid kan te gemoet zien Uu de laatste berichten te dien aanzien blijkt d it de opstand te Cuba toch langzamerhand wordt onderdrukt De tegenwoordige bevelhebber aldaar m iarsohalk Martinet Campos heeft zelfs aan de regeeriug gemeld dat hij het disttiet d r TÜiat beschouwt als geheel bevrijd van Creoolsohe partijgangers De opstandelingen hebben uaar zyo berekening verloren 105 doodeu 300 gewonden eu 13U0 gevangenen in den tijd van zes maanden i481 hebben vrijwillig de wapenen nedergelegd 115 vnnrwapcnenen 2848 paarden ziju in beslag geuomeó Daareuboven hebben duizenden vrouwen eu kinderen zich a iii de rondtrekkende colonnes onderworpen Purticulieru beriehton echter melden dat de toestand van den handel uiet beter wordt terwyl men zich ernstig beklaagt over de drukkende eontribatiei die nuuin ehalk jovellar zich verplicht tiet van particulieren en kooplieden te helfeu De planters zijn zeer ontevreden dat tengevolge van de reclamaties van den Duitschen gezant de regeering de Dnitsche onderdanen heeft ontslagen vau de buitengewone grondlasten waartoe zij evenals alle andere vreemdelingen verplicht waren Te New Orleans is do democratische gouverneur NichoUs ten gevolge van het terugtrekken van zijn republikeinschen mededinger Packard geheel ia het bezit van het gezag gekomen BINNENLAND GOUDA 28 April 1877 Meldden wij in een vorig nummer dat de liberale kiesvereeniging te Woerden de drie aftredende leden van de Provinciale Staten voor ons district weder oandidaathad gesteld thans heeft zij inde plaats van het overleden lid den heer i Droogleerer Fortuiju tot oundidaat voor de Provinciale Staten gesteld Mr 3 Portuijn Droogleerer advoeaa alhier Voor het examen voor de acte als hoofdonderwijleres Donderdag te s Hage gehouden deden 12 eandidaten examen Er werden 7 toegelaten waaronder luejufvrouw I W Koorevaar alhier P Naar wy vernemen zal het 7 5 jarig bestaan der Sociëteit VredeBest op 30 Apri a s feestelijk worden herdacht By deze gelegenheid wordt door do directie der Gusfabri fc aan de sociëteit eene schoone gasilltitninBtie aangeboden Hot is der directie van het Botéerdalnsehe tooneelgetelsohap van de hh Le Gras van Zuijlen en Haspels mo en gelukken de beroemde tragUietmn mejüfvtouw C Beeitsmnua aan haar gezelschap te verbinden Wij restigeit de aandacht op Bamberg s gooohelsoirée die Woensdagavond plaats heeft en daartoealle kinderen worden uitgenoodigd tegen betalingvan een klein entree Door den gemeenteraad vau Stdwjjk U aan den heer J Ifartogsveld HoofJoiiderw zef aaii de tweede OpcnbarffLagfere SoboOl in hét BbiSraöhe o rvot ontslag ii zijne b ttekkiog vcrleeild in te gasn 20 Mei a 9 Ouder hen die door de jury der iuteriiatiounie tentoonsteHiüg van tuinbouw te Amsterdam bekroond ziju komt voor de heer M Bisdom lau Vliet te H ia treoht aan wien een bronzen medaille werd toegekend Op Vrijdag 11 i£ei a s zal te Berg Ambaoht de verkicïiug plaats hebben voor twee heemradeu en 5 geeommitteenleu van den polder allen aan de beurt van aftreding Blijkens de nu vastgestelde kiezerslijsten telt de gemeente BergAmbacht thans 120 kiesgerechtigden voor leden der Tweede Kamer en der Prov Staten en 182 voor ledeu van den Gemeenteraad Staten Oeneraal Tweids Kamib Zittingen van 26 en 27 April In de zitting van Donderdag is het voorstel de Jong c s tot het houden eener enquête omtrent de besmettelijke ziekte onder het rundvee na eenige discussie Wikirbij de Minister van Binnenlandsohe zaken verklaarde zich geen partij te stellen aangenomen met 5 1 tegen ti stammen De termyn waarop het onderzoek moet alloopen is gesteld op 1 Mei 1878 De benoeming der enquCte commisaie van 5 leden zal geschiedeu Diusdag a s In antwoord op een vraag van den heer Idzerda verklaarde de minister Heemskerk dat Duitschland vel den invoer van rundvee weder wenseht vrij te laten indien wij de longziekte k ttnneii meester worden Daarop is de discussie oaugcvangea over het wetsontwerp ter regeling van het bouwen op en laugt dijkEn Na uitvoerige algemeene disonssie is het amendement der commissie van rapporteurs strekkende om itsluiteod betkeieerlyk deereet vui 2 Nov IS 10 in te trekken zonder aanvulling van nieuwe bepalingen aangenomen met 44 tegen 19 stemmen De Minister was daar zeer sterk tegen en verklaarde vooraf de verantwoordelijkheid der bloote afschaffing uiet op ïioh te nemen De Minister vroeg nfi de aanneming schorsing van het debat bij het ontbreken van de machtiging des Konings tot Mrtkk mg der wet In de zitting van gisteren is niet 52 tegen 7 st aangenomen het ontwerp tot wijziging der wet op de militaire pcnsiocnen der landmacht Daarbij tijri aangenomen de amendementen van de eommissie van rapporteurs tot meerdere verhooging der pensioenen van militairen en weduwen en om de vêrhooging der Indische toelagen alleen in to voeren veor hm die voortaan bij het Indische leger gedetacheerd zullen worden De Commissie door de Tweede Kamer aangewezen om verslag uit te brengen over de inlichtingen door den Miuister van Justitie gegeven omtrent het aan de Kamer ingediend adres van Lambert Schoouebeek te Weerdingermarkt gemeente Emmen waarb deze do Kamer versoekt te willen bevorderen dat bem een schadevergoeding van SO worde uitgekeerd wegens eene ondergane preventieve gevangeAis Van 2S di en naar aanleiding van eene daad waarvoor de rechter hein eene boete v n 10 heeft opgelegd is op verschillende in haar verslag aanjjeweien gronden van oor leel dot voor de inwilliging van het verzoek geen termen zijn dat bovendien de gevaugenh o u d i n g van adressant na de uitspraak niet was in strijd met de wet en dat in strijtl met het geroelon van een harer ledieq volgens do algeraeente rechtsbeginselen in Strofilikéu ook gfedèrende den terniijn van ber nad da uitvoering van het vonnis geacht moest worden geschorst te zijn HoeW vati gevielen dst een bespoedigde invrijheidstelling wcuschclijk ware geWeeit vermeent do kommissie dat de Kamer zioh daaromtrent van eeiio uitspraak kan onthoudeii en stelt ten slotte voor den Minister van Jüstftie dank te zegj voor de gegeVeu inlichtingen De Minister van Justitie heeft aan de ambtenaren van het O M bij do reohtseoUegien een circulaire doen veraendbn waarin met het oog op de aanstaande in werkmg treding van de rechterlqle wetteu huuua aandacht wordt gevestigd op rersehiilendo diatia opgeitomrti vtiorschnften BeptaMelijk weoscht de Minister door heu loovcrf mogei k bevoï rd te acn