Goudsche Courant, zondag 29 april 1877

to 1 iu nlle atrafualen dii nog door te ontbiuden reohtbanken eu kantono Grecliten in openbare zitting zullen worden behandeld ook vóór 15 Mti e k uitspraak worde gedaan 2 zoo min mogelijk strafzaken bij de te outbiudtn rechtbanken eu kantongerechten wordm aagtbracht waniiecr niet tevens het uitlicht bestaat dat daarin vaor Mei e k ilspraak zal kunnen worden p cdaiiu In eene te Vlaardiugen gehouden bijeenkomst van feeders is besloten evenals andere jaren een haringjagerij te houden iiarbg alle reeders zoowel van daar als elders zich hebben aangesloten met itzonderins van den heer Eegtdüorzee te Amsterduu eu de Haagsohe maatschappij Kccht door zee Het getal j igers zal bestaan it 5 Het vertrek der beide eersteu is bepaald op B Juni vnn de derde op 8 Juni en van de beide laatsten op 12 Juni De ztlfvangers mogen dea 20n Juni binnenvallen Ben 2en Mei des namiddags ten 1 ure inl in Natura Arti Magistra te Amsterdam door Z K H Prins Hendrik de plechtige uitreiking der prijzen plaats hebben toegekend door de jury dei internationale tuinboiiw tentoonstcUiiig Denzelfdeu dag zulleu de leden der jury het hoofdbestuur en de coiumissicu der tentoonstelling en velen die onUuigs de gasten van den Prins waren in het Parklokaal een feestmaaltijd aanbieden aau den Prics eere voorzitter der teutooustelling Men legt aan de onderwijzers wel eens ingenoraenIieijd met eigen kennis ten laste Dat dit vaak ten onrechte is leert de geschiedenis van St Oedenrode Daar werd onlang een hulponderwijzer gevraagd op de voorwaarde Salaris naar bekwaamheid uu niemand meldde zich aau Met goed gevolg heeft de beproeving plaats gehad van de spoorwegbrug aan het Open Havenfront ie Amsterdam de doorbuiging bleef beueden het toegestaan maximum m bedroeg slechts 28 millimeter Een paar schooljongens te Delft vonden Donderdag op een stoep een mandje staan behoorende aan ieinaixi rlie voor en oogeublik een huis was biuneugegaan In de mand lag o a een flesch eu een der jougeus ineenonde dat er jenever in was zette hem aan den jnond om zich te vergasten aau een fermeuslok bkekwater die hwn den mond deerlijk verbrandde Het adres der Itotterdamsohe Catbolicken tegen bet Schoolwet ontwerp is voorzien van 1881 baHiltoekeaiingen naar de Tweede Kamer verzonden Te Botlerdam is voor het vensterraam vaa een nieuw gebouwd huis waarin een uiukel iu boter iiicIk en kaas geopend zal worden eeu billet geplaatst hetwelk letterlijk aldus luidt i Dit huis Wort in ge Rigt wegns kreps pedcn sie tot behant having over eeu kora stig Boer De Uij Waar eeu ieder gljjk tijding kau ge Bruik ma ken om te kennen bekomen te gende prijs van 8 cent per pint zoete melk on ver valst zoo van de koejc Boom tege De prijs van 26 cent per pint Boter Naar ge lang der tijt kaas in zoo Voors oopping 3 mei 1877 In het TJ J vraagt de heer J H van Lennep te Zeist Waar moeten de Nederlanders en llfstaminelingen van Nederlanders in Smyrna heen wanneer het daar tot oen opstand tegen de Christenen komt De regeering heeft ter ongelegener ure de Printei Marie tcniggcroepen en er ligt geen Nederlandsch oorlogschip op de reede of maar eenigzins in de buurt Moet hierin niet ten spoedigste worden voorzien Te Utrecht h Woensdag de jaarlijksohe vergadering gehouden der Ned herv predikanten vereeniging waarbij ruim 120 leden tegenwoordig waren en Donderdag hield aldaar de Confessionele vereeniging hare jaarlijksohe bijeenkomst waarbg 90 leden waren opgekomen Te Rotterdam is in 7 l jarigen ouderdom overleden lr A de Jager die zich als kundig en degelijk taalgeleerde een zoo gnnstigen naam heeft verworven Te Peizo is een nog zeer jeugdig kind dat alleen Ie huis was in het vuur gevallen Het arme kind is letterlijk verkoold Te Oosterwolde heeft een zes jarig meisje een manchetknoop dien zij spelende in den mond had gestoken in de luchtpijp gekregen tengevolge waarvan het kind onmiddeUyk den geest gaf Onlangs werd te Aardenburg een verordening vaatgesteld waarbij zij die zich in staat van kennel ke dronkenschap op straat of publieke plaatsen vertoonen met straf worden bedreigd De eerste tegea wien deswege proces verbaal is opgemaakt is een aldaar gtstttiouBrerd muéchaussée De Brolitb ink te HoennonJ heeft betreffduJe 88 adspiraut kiezels van de liberale lijst die door den gemeenteraad afgewezen waren bepaald dat huuue namen op de kiezerslijsten zulleu worden gebracht aangaande 37 adspiranten van de tegenpartij die in het geheel geen of znr onvolledige bewijsstukken hadden overlegd is de afwijzende beschikking van dtn gemeeuteraad bevestigd Men leest het volgende in de Siati laard Op de adressen onzer brieven en dagbladen hebben we sedert jl Vrydag met geuoegeu een belangrijke verbetering ter opzichte der poststempels opgemerkt die voor het publiek van niet gering belaug is Tot dusver werd namelijk het tydstip van ter post bezorging en dat vau ontvangst iu de beide poststempels op een adrtb slechts aangeduid over een tijdsverloop van telkens vier urcu waardoor eeu eenigszins nauwkeurige controle natuurlek niet mogelijk was Thans worden echter iu de stempels van de meeste groote postkantoren die aan ijzingeu telkens van uur tot uur aangegeven zoodat de geadresseerde met een oogopslag kau nagaan of er al dan niet vertraging in de bezorging zyner brieven heeft plaats gehad Beeds is op de postkantoren te Ainslerdan s Gravenhage Botterdam Utrujbt en Arnhem Aete nieuwe bepaliuff in toepassiug gebracht eu wij hopen zeer dat ze weldra over het geheele ryk als regel zal ingevoerd worden CORRESPONDENTIE fill iDzeiitlvra vaa iafjcezoDden stuVIcea worden beleefd ver oclit hiiiiiii brieven niet ter elfder ure m te zeaden muar livffit oorul zoo huDue slukkun v d eeui eu omvauft zgn eea paar da eii voor de uit ïute drT Couraut a nii zij imu stuk fcvarne Hildcii zien üp t itointu Metr dua veni luoeBttso tukkeu voor een bp t iBld ur beBtemd om die rtdeu dour oud wurdvii ter ijde gelegen I K KtOiCTIE Burgerlijke Stand C ËBOKEX Si April CaroliDH Josuta ouderi H WoUb inkel L ii E C refcoeur Johanna Souana ouden M ribboa en M P an tlir Spelt Heudricu l i triiB Joseph oudtfFs J 1 van Catz co 1 L Uieziinaar 27 Bubttaao ouderB P B vaa deo Brutlt cu J Cabout Adiioantjü ouders V deu Ouden en A bliiigeilaud Johannes Petras ouders A MtMs en N vau B ren OVEULEUKN 21 Apnl A F van Son Uw 26 C vaa der He huuvr tan 6 de Rgk 31 j J Berttja 33 j 28 M Diooft 78j ONDEBrUOUWD 7 April A Koppendraier 40 fn W van Leeonen S8 j C van de Weerd 2S j va A K Passet j W Nieuwfeld 28 j eo M Boot 23 j J Stre naod 27 j eo W Adriaaase 28 j ADVERTEWTIEM Bevallea van een Zoon H C BO£U SCHIPPEEHEIN Gouda 24 April 1877 4 In den avon van den 26 dezer overleed te Oudkerk bjj Leeuwarden onze geliefde behuwdvader en vader de Heer N H van dbb WETERING in den Ouderdom vau bjjna 87 jaren G A MULLER H A M MULLERGouda 28 April 1877 van deb Wetbeikq Algemeent kennisgeving ♦ Heden overleed te Schiedam in den onderdom van 78 jaren onze veelgeliefde Moeder en Aanbebuwdmoeder Mej of vrouw C JANSEN BaoNEMAN J JANSEN J C JANSEN KiETENAAa Gouda 28 April 1877 De ondergeteekeuden betuigen bg desen bannen hartel jkeu dank voor de vele bewijzen van belangstelling hg gelegenheid hunner 25JARIGB KCHTVBttËENlGING ondervonden J VAN DEE BURG E P VAN DBE BÜRG Gouda 28 April 1877 Sibbes ♦ De Heer en Mevrouw TB BBENHOFP VAN NooBD betuigen hun dank voor de betoonde deelneming by het overljjden van hun geliefden Vader en Behnwdvader SGEOONUAAESTES Wordt zoo spoedig mogelijk GEVRAAGD Adret Memutv HOEFHAMBB Turfinarkt ZOIVDAG a s weer 7 PORTRETTEN a ƒ 1 L H SERR E Door het overlijden van den Heer J DROOGLEEVER FORTÜIJN i i opangevallen de betrekking van SiaC JiJSTAJtlS van de KAMHn van KOOPHANIiEL en FABRIEKBN te GOUDA waarm eene jaarwedde van f ISO ia verbonden Zij die daarvoor in aanmerking wenschen te komen worden verzocht zich persoonlijk of met franco brieven to wenden tot den Voorzitter der Kamer een aanzienlijke pai tij OUD IJZER aan de Goud sche Siroopfabriek alhier ëêzïïstMs Houtmansgracht bevelen zich aan tot het MAKEN van UANTELS mmit en wat verder tot het vak behoort Gez van Dantzig DUBBELDE BDÜBT berichten hunnen geëerdon Begimstigers d ONTVANGST der Nieuwste MODELLENvaa Dames en K INDERHOEDEN Terstond te Huur een BENEDENHUI3 met vele Gemakken op de Houtmansgracht Te bevragen bg J JANSEN op de Kleiweg TWEE BEKWAME SCSILBERSOECSTS gevraagd tegen goed loon Bfl W VAN SOEST Co alhier aUISBEWAAIillEIlS Men vraagt tegen het laatst van MEI vodt Huisbewaarders TWEE GEHUWDE LIEDEN zonder Kinderen de Vrouw goed kanneiidt Koken Adres met franco brieven onder lott Y Z aan het Advertentie Bureau van A KOK Uomp Boekhandel Gouda lJlTBREiDL G STOOMVERWERIJ CHEMISCHE WASSCHERIJ i iF dombfluU iTetben Door uitbreiding der fabriek en het bgssetta der nieuwste Machines ben ik thans in stut gesteld alle goederen binnen 14 dagen ufli leveren Voor dit saisoen is bjjzonder aan tl bevelen het verwen van MEÜBELGOEDIJNBN TRIJP en STOELZITTINGEN alsmede het Chemisch Wasschen van HEBREN en DAM88KLBEDINGSTUKKEN zonder lostornen Agent te Gouda De Heer T A G vH DETH Mark t No 928 der beroemde Wekeiyksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te Utreéi is heden voorhanden bij den Boekhandehm Lange Tiendeweg te Gouda Hoofdkiesdistrict IJSSELSTEIIf Bg de verkiering van DRIE LEDEN voorde PB0VINCL LE STATEN van UTRECHT in het Hoofdkieadistrict IJSSELSTEIN op DINSDAG 8 WEI 1877 worden aanbevolen de aftredende Leden de Heeren Mr Q J Verloren van Tbema t S I van i ooten Dr J C van Eelen In V tE KIEZER S i en LUXEARTIKELEN ONTVANGEN eene groote sorteering LEDERWERK al3 Daraes Tasschen Courriertosyhen Nécessaires Portemonnaies Cigarenkokers Zak ca Sohrijfportefenilles Albums ete VOORHANDEN efene schoone collectie fijn MANDENWERK waaronder zeer nette Werkmandjes Sleutelmandjes en Papiermauden Élégante DAMES PARUBES WAAIJERS MÉDAILLONS ARMBANDEN etc REISKOFFERS zeer makkeljjk ingericht eu voordeelige prijzen Alle soorten fijne ZEEPEN transp Glycerine Zeep a 45 et de stang PARFÜMEItlËN TANDen NAGELBORSÏELS FRISEERKAMMEN etc De nieuwste soorten BL0EM8TANDAARDS gesneden HOUTWERK waaronder fraaie ROOKTAFELS en THEETAFELS Palisanderhonten KAPDOOSEN en NAAIKISTEN Echt Coblentzer veriakte GOEDEREN TAFEL en HANGLAMPEN Brittania KOFFIJKANNEN en TREKPOTTEN Kristallen WIJN MADERA en LIKEÜRKARAPFEN diverse soorten GLAZEN en ander fijn GLASWERK N Z LEPELS en VORKEN TAFEL en DESSERTMESSEN en verder alle andere mogelöke HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN f Zeer nette KINDERWAGENS wachtende tot concurreerende prijzen MARKT GOUDA 3f V O LHoï t firma Wed A C Schouten VOLKOMEN AFTREKSEL BSR 8 UNAS KRACHTHKRSTBIXEMD TONISCH EN KOORTSWBHKMD Mu STAALHOUDEND Aanbevolen tegen ahiattino van leeftijd of vermoeienis blqedsgebhek of zijne kleuh iXKtSUEID BLEEKZUCHT te LANGZAME HERSTBL LINO GEVOLGEN VAK HET KRAAMBED onl Dl BCBTB QtnNA LAROCHB ia een zeer aangenaam EUhsler hetwelk uithoofde der bijzondere bereidmgswijre van I AROCHE al de werkzame bestanddeelen der 3 beste Kina soorten geel rood en grijs bevat Fabrieksmerk gedeponeerd GENERALDEPOT Zijne voortreffelijkheid boven alle andere preparaten is in de Hospitalen degelijk bewelen alsmede door een twintigjarig succes tegen Verzwafthmg of moedeloosheid maagkwalen Kritische leeftijd en tegen de bekende koortsen der vochhge landen Amsterdam bij H H Ulotb et O PARIJS 22 rue Drouof en in Apofhehen mum wiiMiM PRIÊA liWALITEIT a 25 Cent per FLESCH meji Bïiii teu 12 £ lesschen franco san hais bij A ORTÏER Gouwe p N 34 35 1 r De ondergeteelfende heeft de eer ie berichten dat hy DONDERDAG 3 MEI a 8 GoüDA met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te apreken of te ontbieden zal zSn by Mejufvrouw de Wed A HARDIJZBR Sociëteit Vredebestc op de Markt b Haoe Ofticibn BUITENGEWONE mSI R 700 STELLINQ in het lokaal NUT EN VERMAAK op de Oosthaven alhier door op WOENSDAG den 2 MEI 1877 s avonds ten 7 ure bestaande in het GOOCHELEN en Tour d Adresse daarna AFGEWISSELD DOOR MUZIEK Het Kinderbal zal aanvangen des avonds ten B j ure om te eindigen des avonds ten 11 ure ENTREE 49 Centen Kinderen beneden de U Te 25 Genten 4 EEN BEKVI AxME KEUKENMEID ƒ 100 Zoon f 36 Waschgeld en f 10 Vetvdl om de 3 maanden WORDT GEVRAAGD Adres met franco brieven onder lett P P aan het Advertentie Bureau van A BRINKMAN te Gouda FABRIEK van dü IIH BOSCH Comp MAASTRICHT van een bijzondere soort Gebakken Steeden Gres Artificiél é £ TROTTOIRSTEÈN TEGELST enz t tó r doelmatig en sterk voor Straten Trottoirs Gangen Stallen Pakhuizen enz enz tevens net en deugdzaam f 2 75 3 25 per M naar dikte J MULDER in Bouwmaterialen Bij de aanstaande Verkiezing voor een hd van de Provinciale Staten op Dinsdag 8 Mei a 3 noodigen vele Kiezers uit den Krimpenerwaard hunne medekiezers uit om ter vertegenwoordiging van dit belangrgk deel van het kiesdistrict Gouda ter vervanging van wöi len den heer J DROOGLEEVERBORTUIJN hunne stem nit te brengen op dea Heer R BLOK Burgemeester van Lekkerkerk VELE KIEZERS Urbanus Pillen bereid volgons het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nttlli in ongïslridlieden der MAAfi en werteii heilziam op de SPUSVEKTERING Zij zijn uitmuiitend legen de GAL SCHERPTE i i bet BLOEI en UITSLAG der HÖIB zij znn ZACHT LAXEUEN D eiijSUülAKPEliVENl Verzejielde doozen van 37 s Cent eu dubbel doozen zijn verkrijKhnar bij de hb Alblaiserdam J de Hoer Jmsterdam M Clébau k C dro heilige weg D 132 Bodegraven B Versloot Boskoop J A van t oirft ütlft H W de Jtruijft i Del tiaven J B Wcsterhoff Gouda L Schenk op de Hoogstraat UaaUrecht K Oostertini s ilage J L F C Suabitic Buitenhof Leydm i T Terburch Haarlem hoek Batker tefg Meerkerk W van Beekum Moordrecht G H Post Oudetcater Pr Vree R tUiriam v d Toorn Beker Weste Wagenstraat Schotnhoven A Wottt 9k Utrecht Altena 8e Kroon op heMsteenw over deu Dookerstr n S72 ffoerdeu J ï Sweermao iM a tlVJi iiZevenhuizen A l rins f f i l n i Het depot dezer echtO Urbanus Fillea sinds Ii jaren met roem bekeml en in algemeen ge door ons te Gouda alleen en uit geplaatst bij deu heer L SCHENK gstrant II A ARSCgUWINÖ Hen wordt instantel k rerzoeht nel attent te willen t n dat door ons b j niemand anders de UrbanusPillen bereid rolgeus het oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in i eAicTboten opgegeten Steden en Plaatsen diM bij de hieriotengenoemde Dc póthovderf In elk dooq e is een biljet Toornen met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Keumn U Zoon Apothekers welke Handteek ning zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij vereoeken de gebruikers lustantel k daar nel op te letten en raden hun aan wei toe te Zi0U bij wien men de Doosjes Pillen haait MIceii dia Doosjes waarin een biljet met onse Hnndictlienin is zich aan te schalTen en zich te nachten voor ket gebruik van de vele namaalacl