Goudsche Courant, zondag 29 april 1877

ZOnSTID O 29 A i=Ï IL 1877 Kiesdistrict GOUDA Do ondorgeteetenden Kiezers berelen Toor de aanstaande Verkiezing van LEDEN der PtiOYINCIALE SïiVTEN op 8 MEI aanstaande dringend aan de aftredende Leden II Bisdom van Vliet te Haastrecht Mr A A van Bergen IJzendoorn te Gouda en G A van Houweninge Gz te Moordrecht alsmede ter voorzienint in de vacature ontstaan door het overlijden van den Heer J DaOOGLEEVER FORTUIJN te Gouda by afzonderlijk stembillet den beer Mr J Fortuijn Droogleever te Gouda GOUDA 27 April 1877 IT W F BONTE W POST DROST P GOEDBWAAGEN J M NOOTHOVEN van GOOR 1 J GROOTENDORST Dy W JULIUS S B VAN LEER C MESSEMAKER J A ROEST VAN LIMBURG Dr A ROMEIJN A SCHONE VELD vas de CLOET Dr H IJ88EL dz SCHEPPER Mr P J SNEL G STBAVER A vAn VEEN D G VAN VREUMINGEN Dr P Dl WILDE J IJSSELSTEIJN Hoofdkiesdistrict GOUDA De LIBERALE KIBSVEREENIGING te Woerdtn heeft voor de VERKIEZING van 8 MEI aanstaande als Candidaten voor het LIDMAATSCHAP der PROVINCULE STATEN gesteld de aftredende Leden M Bisdom van Vliet te Haastrecht Mr A A van Bergen IJzendeoirn te Gouda en G A van Houweninge Gz te Moordrecht Im d ter vooizienini in de vocatare ontstaan door het sverlgdéii ii den Hcnr J DROOGLEEVER FORTUIJN f Gouda den Bém Mr J Fortuijn Broogleever te Gouda uwa blaaaw stembillet die als zoodanig dringend wor üi mberol Hst Bestuur P G KNDFF Fretidtfit Wo rden 27 April 1877 A M BEUERMAN Scretar W i Geachte Kiezers f Door de onderscheidene Kiesvereeaigingen m de Districten in t Hoofitfiieadistrict OOÜDA ifln tot Candidaten voor het LIDMAATSCHAP nsa PROVINCULE STATEN gesteld en aanbevolen de drie aftredende Heereu Leden die allen hebben beantwoord aan bet vertTOilwen door hunne KIEZERS in hen gestdd zgnde ds volgende M Bisdom van Vliet te Haastrecht Mr A A van Bergen IJzendoorn te Gouda Cr A van Houweninge Gz y te Moordrecht en toot den waardigm overiedene Heer J DRQOGLEBVER POETUIJN to Gooda Mr J Fortuijn Droogleever te Gouda Uwe MEDBïnEZERS aODDA 28 April 187T Kleeding Magazijn MABKT ONTVANGEN de NIEUWSTE DEMI SAISON en J HOOGENBOOM TAFEL OU versch aangevoerd van GENUA LIVOENO en MARSEILLE in diverse kwaliteiten en tot billijke prijzen voor HH Winkelier verkrygbasr bij Boer Timmersi GROSSIERS in OLIËN VETWAREN etc ROTTERDAM Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken de Heer A de LEE DE Kuipersteeg Gomi Zieken en allen die belang stellen in Dr Alfy g Aatmirgeneeswijze wordt by deze bericht dat ten evolgc ran de ongehoorde aanvraag de eerste druk van den ODPEJlSr BH TFTF aaa Dr BBUINSMA leeraar bij het Middelbaar Onderwys recdi aangerrnagd en een groot gedeelte van de onder de pert zioh berindendeu tweeden druli beateld i Keri ieder die een euBplaat vui dezen belangrijken briaf wmnht te bezitten aehrgtc on onmiddtlijk per Briefksari waarop iiM i na het versohünai de teattndiag fnür ea rMM volgt f BICBS£a BMUMttd n il II Ill i I mi ll II I I i r RimiHDStM MUllVEAhBORSTHOIilfi I vair W tf keiHKiQier te Msfui a d Rjjn Door deszelfs goeda werking heeft dit middel net vertrouwen van esn groot aantal genezen pMSönen vertogen Dnimide tfesteta roemen 9IBf 9 i zgn g uezenden kracht Alphen a d R 9 Jwi 1876 GeHeve onsieea kiai BORSXttÓJllö te zenoen Vooiis i bet ons aangenuimr ü medetedeelen dat wjj b alt de vslsj dagirfps inkomende berichten over de goede i wrilïing der Rflnlandsche Druiven Borsthonig dtMr uagen vau e ne zeer bebaarde Juffirouw de verzekering ontvingen dat zij na het gebïuik van 4 flacons genezen wa van een zeer gevaarleken hoest üEd Dienaren L Vabossibad Z Ter voorkoming van bedrog is elke flacon voorzien vaneen capsale met nevenstaand fabriekstempel terwnl boitendien de naam van den Fabrikant W B Zickeuhomer te Mainiiin de korfe gebrand is 3Mé kij T H A Wolff Mfkn ali B L Vtnmm t Zooii Apoth Bodtsravn P VeniMt Bottoof A I Tin Twoot Mft L na Lmuwu Oratnigfi 1 L T C Subili Apoth Buurnmuti W Hendriks BwtnM i D den Htrtog VUtfrOfi w L de Rudl IMit K Neerdp Om wii r f Jonker Idrabari SotUflltm C 1 W Saaii li A Wth RuiKiik C J Tan Ginliel Seiamimt Wolff ft Zooa Drog rhortvf k n Vwn WtdAnmMtHt C na Eiawea JTotnit W H nu Diggelca G90DA nttnc TAW A BbiNtinid VREDE BEST Waarseh oiyk znlleu de meeate lezers van dit blad aiat weten dat binnen weinige dagen binnen deze itod eene feeatrieriug zal pluata hebben ter herinseriug aan het oprichten eener Vereenigiug die aladan li jaar zal hebben bestaan Op 30 April a s namelijk zal de Sociëteit VredeBest haar diamanten feeat vieren Het i dan juiat 76 jaar geleden dat door het ooustitutioneel gezellohap betloten werd tot oprichting van eene Sociëteit ran converaatie welke zoude ten zinspreuk voereo Vrpde Bert Zoo ala ieder begrepen kan heeft de Sooieteil gedurende snik een lange reeka van jaren lief en t ed onderronden was aomtyda op het punt eener Anale diaaolutie door jaarlyka vermeerderd deficit doch hield zich toch staande niettegeiiatnande kwade tydeu tot op dit oogenbUk waarop zy zich ia e ue bloeiende welitand mag verheugen Se vereenigiiigeu die elkander opvolgden en waaruit VredeBest ontstaan ia kunnen zich op een minrler Ung bestaan beroemen Zy werden dan ook niet andere doeleinden opgericht cu hielden zich meer bezig met de politiek dan met aaugeoame conversatie Beeds in 1795 bestand er eeue combinatie van burgers die zich Oedepaleerden der Burgerije noemden en zich later tot de provisioneels municipiiliitit wendden om een lokaal tot het honden van groud cu volkavergaderingeu waartoe de Oasthuiskerk werd aangewezen onder voorwaarcie omtrent den aard en de aameDSlelling der vergadering door een schriftelijk plan t worden ingelicht Kort daarop werd de eerste vergadering gehouden cc h t lidnuulachapr aau bodeu aan de leden der munioipaliteit benevens de secretarissen hetgeen werd aangenomen onder erkenning dat de Sociëteit uitmaakte het stemgerechtigde volk der stad Qouda Nader regelde men de zaken definitief met 7B8 burgers als lid dezer grondvergadering onder de benaming 8ooieteit by wijze van grondvergadering met de spreuk De bloei na NeMandi MuUekappij BucU kunde en deugd der buTjtrtj ii Een en ander onder goedkeuring der munioipaliteit terwyl kort daarop besloten werd het reglement te doen dnikken Nadat men zich verder nog bezig gehouden had met de benoeming van Jaeubas Blaauw tot lid van de Nationale Mrgadering en met alles waarmede sich eene sociëteit in den tegeuwoordigen tgd iet bemoeit ontstond er eene dilferente zienswijze tusschen de regeering en de vergadering met het gevolg dat de vergadering werd gesnpprimeerd Beie suppressie ruim I maand later buiten effect gesteld zyude werd door eene gemengde commissie der mnnicipaliteit en der voormalige grondvergadering besloten een ontwerp te formeereu ter regeling van het stemrecht binnen de stad zoolang daarin door het Bestour over de Bataafache republiek niet was voorzien welk ontwerp later werd goedgekeurd Terwyl gedurende dien tyd het bestuur der grondvergadering achtereenvolgens zyne byeenkomsteu hield in het Herthnis en in de St Joris Doelen moet omstreeks dit tydstip 17 97 de Sociëteit de Harmonie zyn opgericht Althans in Maart 1797 vroeg de president der grondvergadering in naam van commisaarisscn het huis aan de Botermarkt hoek Kerksteeg van de stad tegen betaling van redelyke huur ia gebruik aan nadat die het tot dat doel zon hebben doen approprieeren Fabriekmeeaterea daarop rapporteerende dat er geen beter huis voor genoemd doel bij hen bekend was en de kosten hen met als veel bezwarend toesohenea werden gemachtigd het gebouw tot het doel in te richten Zij Bchynen baane berekening echter niet dan oppervlakkig gemaakt te hebben althans acht dagen later compareerden zij met de kennisgeving dat er een groot bezwaar aan hun opdracht verbonden was daar zy slechts over 800 gulden konden beschikken en de approptiatie duizeade guldens zou kosten Zy werden echter gemachtigd met ter cydesteUing dier bepaling hunne werkzaamheden tot verbouw met kracht voort te zetten en te voleinden Voorloopig kreeg de Sociëteit de fraosche Jongejaffrouwenschool ten gebrttikeen werd besloten lezingen te houden rOver de ooastitatie vaarby de leden der grondvergsderiog toegang badden Uit de daatop in rnking komend staatsrtgeling i van 1798 schyoen de leden gemeend te hisbbeu te moeten opmaken dat hunne Sociëteit ontbonden was en werd daarop beslaten zeker met het oog op de traditie en ter bereiking van het doel in art 18 vau genoemde staatsregeling omschreven tot opricbtin 4 van het constitutioneel gezelschap Dit gezelschap had naar hel scbijut een gunstige beschermer in de toenmalige raunicipaliteit allbniis het kreeg nit stadska 600 gulden ter leen tvgen 2 s P interest op eene behoorlijke obligatie um welk stuk het echter of liever Vrede Best in 1 821 herinnerd werd door het verzoek de achterstallige schuld met de verloopen interest af te doen Om daaraan te voldoen moest de contributie verhoogd en eene schikking tot afbetaling in termynen warden getroffen In Juui 1798 was hét nieuwe societeits lokaal gereed tn betrokken Wat Sduleidiug heeft gegeven om in 1802 het gezelsclijp op te heffen en te Cjuslitueereu tot Sociëteit VredeBcsl is weinig omsclireven meer daji naar chijnlyk echter is de staaisregeling van 1801 tii de gehtele gang der regeeriugszdkeu daarvan aanleiding Uit is althans zeker dat het stads bestuur eenige jaren later in ISOlJ de huur verhoojfde en dus niet zoo goedgunstig was als de muuicipalitcit van 1793 het gevolg hiervan was dat de contributie verhoogd moest warden en de socicteiis cassa in eene slegte situatie kwam Na verloop van tyd werd daarop de sociëteit verplaatst naar het huis op de Markt destijds behoareude aan den heer van der Starre Daar deZe echter iu 1845 bepalingen maakte die door de leden niet werden aangenomen betrok men weder het oude lokaal dat daartoe van de ftud werd gehaurd en zooals bekend is eerst ii 1872 vnor het tegenwoordige werd verwisseld aangetien toen de raad besloot tot verkoop en de huur nnl opgezegd Was dus de mnnicipaliteit van 1806 oorzaak dat de contributie verhoogd moest worden die van 1872 maakte byna dat de sociëteit zouder dak was Niettegenstaande dit weinig aanlokkelyk vooruitzicht behielden de leden moed tot den dag der verkoop misschien kon het nog in handen komen van iemand waardoor het aan zyne bestemming zou kannen blijven voldoen maar deze hoop bleek op dien dag een ijdele geweest te zijn Het gebouw ging iu andere handen over tot een ander doeleinde Gelukkig was toen juist het tegenwoordig gebouw te koop en werd dit door den heer Hardijzer aangekocht en met zulk een spoed ingericht dat den ia Mei 1872 de nieuwe lokalen konden worden ingewijd Thans wederom 5 jaar later is er op nieuw feest Wat zal het ziju in 19U2 lu de classis van Brielle hebben ook dit jaar predikanten van de moderne richting onderscheidene personen als leden der N H kerk bevestigd zouder zioh te storen aan het ten vorigen jare door de synode genomen besluit betreffende de belydenisvragen Die vragen werden door hen meer of minder gewyzigd Tot dusver heeft men nog niet vernomen dat die predikanten aangeklaagd zijn In den Haagschen Gemeenteraad heeft dezer dagen een eandidaat brugwachter eene stem gekregen voorde betrekking van oiiderwyzeres in de handwerkenvan nut en smaak In het verslag van den Minister van Oorlog in Prankryk betreffende de loting in 1876 worden de volgende mededeeliugen gevonden Aan de loting namen deel 283 763 jongelieden zynde 12 736 minder dan in 1874 Hiervan werden finaal voor de krijgsdienst afgekeurd 29 797 en voor een jaar vrygesteld 19 508 tegen 21 365 in 1874 Van de geadjourneerde lotelingen der lichting van 1872 waaromtrent in 1875 eene einduitspraak moest worden gedaan werden voor de krijgsdienst aangewezen 6957 en de 1812 overigen finaal vrijgesteld Het getal vrijwilligers voor een jaar bedroeg 9804 tegen 10 314 in 1874 dat der vrywilligers voor vyf jaren 14 330 tegen 16 726 in 1874 Indien dit bernit heeft op art i der Algemtene Begianlea komt het mü voor dat de Sociëteit die lieh destyde wa rarporatis aosmde vcrkeeidelyk geleiea ktoft Door de mililieraden werden de volgende opgaven gedaan betreffende de verstandsontwikkeling van de lotelingen Lichting 1874 1876 U zen noch schrijven kenden 61 620 45 177 Alleen lezen 6 022 6 591 Lezen en rekenen 36 794 87 633 Lezen cchrijten en rekenen 190 678 183 283 Hooger onderwys genoten hadden 1 964 1 893 Onbikciid 9 626 9 912 296 504 283 7 S De perceutsgewijze verhouding dezer zes oategoriéa in de beide jaren toont een geringe verbetering van gehalte aan zij was als volgt in 1874 17 41 2 03 12 41 64 28 0 66 8 S1 in 1876 15 92 1 98 13 36 64 69 0 66 3 4 Het getal der niet opgekomenen hoofdzakelijk bestatinde uit jongelieden der zuidwestelijke departemeuicn v in waar een uitgebreide landverhuizing naar ZuidAmcrika plaats heeft bedroeg 6182 Uit de builoelde departemeulen alleen bedroeg het 1607 Inhoud van Ceres LANDBOUW en VEETEELT De teelt der SerradiUa Oniitiiopos Sativus 1 Nabetrachting op het Uudhuishuudku lig congres gehouden te Amsterdan vau 26 Juni tot 1 Juli 1876 Diepploegen door V D H Kuikens in t voorjaar door Zeno De Kaspische Zandwilg Yraagbas WEERSGESTELDHEID ik MAAKT 1877 KEÜILfiTON Dl vervaiiriliging samenstelling ea het gebruik vau kuiistmesistuffen Het phosphurznur iu de natuur 111 GEilEXGDB BEKICHTEN Varia M V11KTBERICHTEN en ADVEETENTIEN Laatste Be richte n WeeaaiX 27 April Een bsricht aan het Tagilatt uit Belgmdo meldt dat Turkije vau Servië de belofte van slricte neutraliteit eischte en toestemming verlangde voor het doortreki n v iu een Torkschc troepenafdt ling door Servisch gebied naar Kladova Abdul Kerim Pacha opperbevelhebber van het Donau Jeger gaf daarop ouniid lellijk kennis ann den koniinandant der Servische troepen te Negotin koloiiel Horvatovic dat een afdeelmg Turksche troepeu bevel ontving eenige strategische punten aau de Donau in het bijzonder Kladov i te bezetten De Servische Ministerraad besloot een protest naar Konstantinopel te zenden met de stellige verklaring dat Servië zich met geweld van wapenen tegen het doortrekken van Turksche troepen door het Strvische grondgebied zou verzetten Konstantinopel 27 April De Sultan zal op den Emir van Kabul Afghanistan een beroep doen om een engeu Sunuitisch Mahoinedaanschen Statenbond te vormen Weenen 27 April De DnUcke Zeitung verneemt dat Engeland met de Forte onderhandelt over den afstand van het Suez kanaal Londen 27 Hpril Hartington zal Maandag aan de Eegeerine vragen of zy het voornemen heeft de neutraliteit van Engeland te proclaraeeren Gladstone kondigde aan dat hij eene resolutie zal voorstellen met betrekking tot de Oostersohe quaestie en de politiek der Begeering Bucharest 27 April Gisteren xyo twee Turksche monitors ter verkenning tot voor den mond der Szereth verschenen De Bassen zetten de concentreering van troepen by Barboschi voort Van Jasay naar Tnrguli en van Dohalska naar Paschkani is de spoorweg tengevolge van overstroomingen onbruikbaar In den namiddag zijn 600 Russen Braila binnengetrokken Bilbao 27 April De junta in Bisoaye zyn onverwacht op bevel van generaal Quesada ontboudea tengevolge van hunne weigering om de wet van 21 Juni aau te nemen Er heerscht groote agitatie Rome 27 April De Senaat begint morgen met de discussie over de wet op de misbruiken van de geestelijkheid Madrid 27 April In het congres is de begrooting door den Minister van Financien ingediend De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht en bereiken een totaal van 735 millioen pesetas Gouda Druk viui A Brinkman