Goudsche Courant, woensdag 2 mei 1877

1877 N 1978 ta ¥ m k j f mmumtmmmê mi mtvm VVocusdag 2 Mei GOUDSCHE COURANT Nieuws en A iverteDtiel ia i voor Gouda en Omslrekeo t Kennisgeving De VOOKZITTER Tan den Eaod der gemeente Gouda Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze gemeente zijn toegezonden de Oproepingtbrieren en Stembiljetten tot het benoemen ran Drie Leden en van Een Lid Toor de Provinciale Staten en dat wanneer eenig kiezer zijn iteminefje verloren heeft of er geen mogt hebben ontvangen hij zich tot bekoraing daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der stembriefjes zal aanvangen op den 8a Mei aanstaande des morgens ten uegeu eo eindigen des namiddags Icn ü ure dat het stembriefje schriftelyk ingevuld door den Kiezer in persoon m de Stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der hoofdplaatsen van het hoofd en van het onderkiesdistrict voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te vollen personeu duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het briefje met onderteekend mag zijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht Gouda den 30n April 1877 De VOORZITTER voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN BUITENLAND Buitenlaudscti Overziclit Een aantal telegrammen honden ons voortdurend op de hoogte van den loop der knggsgebeurtenissen Veel bijzonders is er echter nog met voorgevallen de Russen z n bezig door Rumenie naar den Donau op te trekken de Turken staan nog achter deze rivier Alleen schijnt er op de grenzen in KleinAzié een niets beteekenend postengevecht geleverd te z jn dat ten voordeele der Russen schgnt geëindigd te zqn Met Rumenid heeft Rusbind eene formeele overeenkomst gesloten betreffende den ongehinderden doortocht zijner troepen De regeering van dezen eigenlijk nog van de Porte sfhankelijken staat verklaart daarbij geleid te zijn door het landsbelang maar nnti pathie tegeu de Turken zal er niet vreemd anu zijn Hoe het zy de overeenkomst is door de kamer en den ienoat beide met groote meerderheid goedgekeurd Het bericht dat de Turksche bevelhebbers der Servische regeering hadden doen aanzeggen dat voor Turksche troepen doortocht werd gevraagd is door velen in twqfel getrokken Volgens een bericht uit Belgrado aan de Oostenrijksche dagbladen is bg de Servische regeering nog niets van dien aard bekend uit Petersburg intusschen wordt gemeld dat Oostenrijk tegen deze plannen der Turksche regeering bezwaar zou hebben gemaakt TeWeenen beweert men dat de kabinetten van Weenen en Berlyu zijn overeengekomen om gebjktqdig weder een gezant naar Konstantinopel te zenden wat dan ook in de tegenwoordige omstandigheden wel noodig mag worden geacht Voor Duitschland gaat naar men weet prins Reusz voor Oostenrijk is weder groaf Zichy benoemd Over het vertrek van beide gezanten schijnt nog niets te zyn bepaald De Engelsche regeering scbgnt althans voorloopig besloten te hebben zich niet te mengen in de worsteling aan de oevers van den Donau en op de Zwarte Zee De onzijdighcids proolamatie zal waarschijnlijk heden avond worden afgekondigd Volgeua de Dailt Telegraph is het antwoord van het kabinet op de laatste Russische oiroubiire naar Petersburg verzonden Uit Malta wordt gemeld dat het Engelsch eskader van vijf gepantserde schepen onder bevel van admiraal Uornby gisteren van daar vertrokken is om naar Korfu te stoomen Van Engelsche schepen bij Konstantinopel kan das nog geeu sprake zijn Uit Parijs wordt gemeld dat de rede van graaf von Mottke in den ministerraad is behandeld en er hoegenaamd geeu reden tot onrust m werd gevonden Het werd weuschelijk geadit te doen onderzoeken hor in het eerste telegram onrustbarende uitdrukkingen ziju gekomen die de redenaar niet beeft gebezigd De munster van buitenlaiidsche zaken deelde mede dat de heer Goutaut Birou te Berlijn de stellige verzekering ontvangen had omtrent Duitschlauds vredelievende gezindheid De derde lezing der begroeting van oorlog gaf in den Duitscheu rijksdag aanleiding tot een politiek debat met betrekking tot den Ooslerschen oorlog waann de vredelievende bedoelingen der Duitsche regeeriug en door den heer Lasker in door von Mohke nader werden ontwikkeld De bcgrooting werd ongewijzigd aangenomen benevens die voor het iuraliedenf9nds hM wetsontwerp tot het aangaan eener leening voor de marine en deu dienst der post en telegraphic Ook zijn weder uitvoerige discussies gehouden over het voorstel der regeering tot het heffen van compensatieve inkomende rechten in weerwil van de yvenge verdediging der Eegeering werd het ontwerp met groote meerderheid verworpen De Belgen hebben een paar geruchtmakende verkiezingen gehad Vooreerst te Soigneés voor een lid van den senaat in plaats van het overleden liberale lid dr Crocq Aldaar is een onmogelijke candidaat verkozen namelijk de clericale baron De la Roebe welke ecnige dagen te Toan van de Iqst der hoogstaangeslagenen geschrapt was omdat hat bleek dat hg niet den vereischten aanslag in de belastingen werkelgk had De senaat zal aa over de al of niet wettigheid zgncr benoeming moeten beslissen Voorts te Brussel voor een lid van de kamer De geavanceerden hadden ondanks alle verzet in de AuoeUtatum liberale deu advocaat P iul Jauson tot candidaat weten door te dnjveu een algemeen geacht welsprekend man maar die vroeger wel wat radicaal zich had uitgelaten en nu door een deel der liberale dagbladpers als ocialist bestreden werd Uij is met de kolossale meerderheid van 2897 stemmen boven zijn gematigder mededinger tot lid der kaqier verkozen De gunstige verwachting die in de Spaansche troonrede werd gekoesterd van het afschaffen der gfueros in de Baskische provincies sthgnt niet verwezenlijkt te zullen worden de gemeenteraden in Biscaye zijn althans op Ust der militaire autoriteit ontbonden en er heerscht veel opgewondenheid Van de Spaansche begrootiug wordt gemeld dat zg in evenwicht is in hoever dit werkelijkheid is of cijfergroepeering is niet uit te maken De Minister van tinaueien heeft bij de indiening derbegrootiug meegedeeld dat de belasting over ded verkoop in het klein is afgeschaft en vervangen door eenverhooging van 15 pCt op de ngverheidsbelasting Behouden is de belasting op het vervoer van reizigers en goedereu per spoor Op den uitvoer van goederen iseen recht gelegd dat 3 pCt niet zal te boven gaan Het briefport is voor het geheele schiereiland op 1 reaal bepaald BINNENLAND GOUDA 1 Mei 1877 Voor de acte als hnlponderwijzeres werden Zaterdag te sHage geëxamineerd U candidaten Daarvan werden II toegelaten waaronder mej A M Dijihoorn en D Schouten alhier Behalve de reeds genoemden zijn bij gelegenheid der internationale tuinbouwtentoonstelling te Amsterdam ook nog bekroond de hh K en C Jonker alhier teil Bg gelegenheid van het 7 5 jarig bestaan der Sociëteit FrtdtrBett was gisterenavond het gebouw waarin die Booieteit Is gevestigd geillumineerd terwijl uit een der ramen van tijd tot tgd vuurwerk werd afgestoken Op de Markt hadden zich natnurlijk vele kgKlustigen verzameld zopdat zoowel binnen als buiten de sociëteit een vroolgkheid heersohte die zeer gewenscht mag beeten bij eene dergelgke festiviteit De commisaris des kunings in Zuidholland heeft bepaald dat het onderzoek van de verlofgangers der müitie te land door den müitie oommissaris dit jaar zal plaats hebben te Gouda op 13 en 14 Juni Naar wij vernemen zijn de voordrachten voor ds benoeming van rechterlijke ambtenuren uitvoeringvan de wet op de rechtbanken en kantokgerecbten reeds uuar het Loo opgezonden 0 Aan Htt Faderlmd wordt medegedeeld dat de commissie van rapporteurs over het wetsontwerp betreffende de kon milit academie nieuw overleg der commissie met deu Minister van Oorlog heeft noodig geacht Staten Qeneraal Twnra Kameb Zitting van 30 April Na eeuige discussie is in deze zitting met 57 tegen I stem aangenomen het wets ontwerp houdende indeeliug van de laBdaanwiiiningen lu het oostelgk IJ en goedgekeurd de conclusie der commissie nopeca dé klachten over onvoldoende regeling van het peil op het Noordzeekanaal Ingetrokken is het wetsontwerp houdende regeling van het bonwen op en langs dijken Heden ten 12 ure zal de benoeming plaats hebben der euquète conuniasie omtrent de longziekte onder het rundvee De heer P A Jansen oud kapitein der infanterie thans directeur der gevangenis te Middelburg adverteert in het ZeemiKi Dagilad irDe ondergeteekende stelt ach verkieabaar ah afgevaardigde van een Itieraal kietiiUritl toot de Tweede Kamer der Staten GeneraaL Volgens bij de regeering ingekomen ambtsbericht zal te Rovigo Italië op 27 September 1877 eene tentoonstelling van landbouw en nijverheid geopend en behoudens nadere bepaling van het uitvoerend comité op 11 October J87 7 gesloten worden Aan die tentoonstelling is verbonden een bijzondere ook voor buiteulunders opengestelde wedstrgd betie nde kunstmatige drooglegging vau gronden O ohoon het weder niet gunstig was bad Zaterdag met veel opgewektheid de feestelgke opening plaats van de spoorwegverbinding door Rotterdam Ten 2 ure werden de genoodigden o a de ministers van binnen en buitenlandsche zaken en vnn financiën de komm des konings lu Zuid Holland de burgemeester van Rotterdam en vele hooggeplaatste personen vooral uit de spoorwegwereld in het nieuwe station buitend de Deljftsche poort ontvangen door den dir gen der M t Ex v S S deu heer F s Jacob die hen allen hartelgk welkom heette in eene rede waarin hg o a de opmerking maakte dat nu alle in de spoowegwet van 1860 begrepen lijnen voor zoover in 1863 de ezploit itie daarvan aan de maatschappg is opgedragen zgn voltooid De burgemeester van Rotterdam nam daarop het woord om een hartelgk nelkom te spreken en tevens mededeelmg te doen van een telegram van Z M den koning bhjk gevende van HD hooge belangstelling in het feest van den dag en in den bloei van Rotterdam Daarna vertrok de sneltrein naar Mallegat vanwaar men met door de Rott Handelsvereeniging beschikbaar gestelde stoombooten de havenwerken en handelsinrichtingen ging bezichtigen Wel voldaan van dat uitstapje teruggekeerd voreenigde men zich teu 6 ure aan een feestmaal van 150 ooeverts door ds zorgen der directie van de maatschappij op uitstekende en de hoogs aauiittenden ten volle waardige wgze ingericht De heer den Tex voorzitter der eipl maats en thans ook van de tafel bracht den eersten laide toegejmchten dronk op Z M den koning uit De beer s Jacob bracht hulde aan de regecring voor w 4 zg op het spoorweggebied deed en sprak de best rerwaohtingen uit omtrent haar werkzaamheid vocydcn Rotterdamschen waterweg Zijn dronk gewjjil aan de Ned regeering werd door den heer Heemskerk beantwoord met een dronk op d expl Ms aan welker bekwame directie hij een warme huUe bracht zijn vertrouwen uitsprekende dat op waaidige wijzs de omvapgrijke tank di op baar acbonders rust