Goudsche Courant, woensdag 2 mei 1877

c l urdcn volbnoht De min gaf de beste vcrcAeijugen omtrent de voornemens der regeeriiig ten aanzien van wat Rotterdam verder uoodig heeft ook voor deu waterweg De heer lusiuger begroette de buiteul spoorwegmaatschappijen en werd beantwoord door deu heer Tartikul dir vnu de Pruusohe Camp Ju Nord en door den heer Remmen dir vau de RetHUcH £ uche bahn Beiden brachten holde aan de Hollandeche g e tkr cht rich openbarende ia de grootsche werkeu van algemeen nut die hier tot stand worden gebracht De laatste sprak ouk een woord van icrbroederiug Prof Qu ifk bracht op welsprekende wiJM lof aan de ingenieur en werd beantwoord door den heer Miohaelis Van de t ilrijke volgende sprekers verdient nog vermelding de mm voiuiuk die Bott rd m prees om t geen het deed roor d verspreiding van kennis om de geestkracht die het ten toon spreidt Om handelssteden als Botterdam met de lee in gemeenschap te brengen moaeu geene millioenen gespaard worden Ten 10 ure was het aangename door muziek van de B Aatterij opgeluisterde feestmaal De hooge raad zal eerlang eene beslissing moeten geven omtrent eene vordering tegen den staat ingesteld door den curator van den heer Mr J J van Angelbeek tot uitbetaling van een bedrag van ƒ 16547 82 2 verschuldigd krachtens de wet van 28 April 1876 Gelijk bekend is zag de heer van Angelbeek al zijne pogingen in rechten gedaan tot vergoeding van z i hem aangedaan onrecht mislukken maar werd daartoe van regeeringswege nadat de vertegenwoordiging de weusohelijkhcid daarvan had te kennen gegeven eene voordracht ingediend strekkende tot verhooging der Indische begrootiug van 1876 met ƒ 3000 Deze voordracht den 26n April 1876 wet geworden wa eerder ia het nadeel dan in het voorckel van den heer van Angelbeek Van het oogenblik toch dat de wet in het Staatsblad was Terscheuenj regende het als het ware Terzoeken vai crediteuren ea zag de heer van Angelbeek zich genoodzaakt zich in staat van kennelijk onvermogen te doen verklaren De rechtbank te s ffitge deed dit bij vonnis van 14 Julij 1876 met benoeming van den heer Mr A J W van fto eu tot curator JSen vau de eerste werkzaamheden vau den curator was zich bij request tot den minister van koloniën te wenden met TcrzDck uitvoering aan de dotatiewet te geven Igk hq die noemde en tot uitbetaling van het surplus dat van de ƒ 30000 overbleef na aftrek van hetgeen waarop hij verschillende conservatoire en ande re arresten wa beslag gelegd Hieraan werd echter van wege den minister geen gevolg gegeven en dientengevolge riep de curator de tusschenkomst des rechter hier den hoogen raad in Aan de reeds medegedeelde vordering tegen den staat ii ook verlionden eene actie tegen den heer J H Crone koopman te Amsterdam dien de curator wenscht veroordeeld te zien om te geheugen en te gedogen dat gemelde som van ƒ 1664782 aan den eiscber worde uitbetaald met zijne Veroordeeling in de kosten door zijne tegenspraak veroordeeld Ook de heer Crone i een van de crediteuren van den heer van Angelbeek en wel voor eene som van ruim ƒ 16090 aan wien na aanneming der bedoelde wet de heer Tan Angelbeek bij notarieele acte cedeerde de helft zijner vordering of ƒ 8957 04 De curator is van meeuing dat die cessie totaal nietig is daar iets was gecedeerd waar de heer van Angelbeek volstrekt geen recht op had De vordering van den curator werd namen deö staat door den lands advocaat Mr de Pinto eh namens den heer Crone door Mr A P Th Eyssell bestreden Aan de verschillende inrichtingen tot opleiding vanonderwijzer in de provincie Drenthe zijn tegenwoordigniet minder dan 90 i lüO kweekelingeu geplaatst waarvan een groot g edeelte beurzen hebben van ƒ 30a ƒ Ï50 In de gemeenten Opsterland en Acbtkarspelen zijnsedert langen t acht hulponderwqzersbetrekkingenvacant ofscboou de ja wedden dait f 500 a ƒ 576 bedragen Het BandtMlad vertieemt dat ook te Amsterdam door twee personen Dnitschers vabche muntbilletten in omloop worden gebracht waarvan reed op twee plaataen door hen t a uitgegeven met goed gevolg Ook te Botterdam zijn ongeveer 130 valsche biUetten uit eg ven De billetten ojjo groot ƒ 10 dragen het jaartal 1864 xiJB echter glanzig en borderig voort ontbi ekt het watenperk op een paar letters na de handteekening van den Minister van Pinanoiën is gebrekkig en de fignrén die boven de kransen dragen ziju grover afgeweekt lu de veenkolonie Haulerwyk is bet schoolverzuim schrikbarend Kinderen van 6 7 en 8 jaar worden reeds tot veldarbeid of huisdiensten gebezigd Niet jdiecB da hooge naar ook de lageK kUweu der school ziju groüteudeol ontvolkt Ook iu de laje veeuderijeu is t schoolverzuim erg In het eerste nummer van het nieuwe Engelsche maandwerk l ke Building World komt een stuk voor betreffende de ambachtsschool te Kotterdam dat iuderdiud merkwaardig is om den inhoud Iemand op de hoogte van ambachtscholeu iu Nederland z il er niets nieuws uit zien doch merkwaardig is de nauwkeurigheid en juistheid der raededeelingeii terwijl het slot zeer vleiend ib v oor ons vaderland daar de schrijver met den weu tch eindigt dat de rijkste stad der wereld spoedig iu het bezit zal wezen van i irichtiugcu die iu een klein land als Holland zoo heilzaam werkeu en de ware belangen van deu Britschen werkinuu zeker meer zoiüHeu bevordeieo dan de trade aniom waaraan bij zich thans vastklemt In de nacht tussehen Vrijdag en Zaterdag is te Avnsterd im ingübroken in het kantoor van den heer J Koorders koopman in teer enz Twee personen schijnen inet valsche sleutels de voordeur geopend en de kantoordeur opengebroken te hvbbeu Vorschiilende laden alsmede een blikken trommel werd geopend De dieven beproefden hunne krachten op de brandkast en werden iu die bezigheid overvallen door eeu der knechts van het kantoor die toevallig zeer vroeg circa half vijf daar kwam De dieven wierpen den knecht op den grond en kozen het hazen ad niets niedeuemcude ea ouder achterlating van een lantaarn Den loden dezer had er te Madrid een stierengevecht plaat dat door de bloem der stad ook door den Koning en zijn zuster de princes vau Asturieu benevelis dea aartshertog Beiuier van Oostenrijk werd bijgewoond Dergelijk schouwspel moet afwisselenue kausen aanbieden wil het de Spanjaarden behagen maar ditmaal werden de zenuwen van het publiek al te sterk geschokt door t afgrijselijke dat de nationale i liefhebberjj bun aauba d zoodat de dames gilden en den zakdoak voor de oogca brachten om niets meer te zien Een der stieren wierp zich op een paard bereden door eeu picador nam het op zyu hoorns en deed het paard op deu grond tuimelen Onmiddellijk daarca viel het woedende dier op deu picador aan doch nu schoten twéé toreros toe en zwaaiden met hunne roode mantels om den aandacht van den stier van ziju slachtoffer af te trekken De slier vloog nu op een der twee te hulp gesuelde toreros aan een zekeren Prascuelo deu lieveling van het publieli en stootte hem de horens in de iugewauden De toestand van den torero die zich b roemen kou gedurende ziju l loopbaan de overwinuiug op een menigte stieren behaald te hebben is verschrikkelijk llij werd op een baar weggedragen en naar een nabijgelegene kapel gebracht waar cenige geneesbeeren en een priester bijeen waren De engelsche Jockey elub telt slechts 98 leden maar onder dit kleine getal twee koningen die van Nederland en België drie kroonprinsen de prins van Wales de Czarew en de prins van Oranje oy prinsen van den bloede de hertogen van liklinburg vau Conuaught van Cambridge prins Christiaan van Sleeswijk Holatein en de groothertog Wladimir van Buslaad Men meldt uit Schijndel van 26 April Op de gisteren alhier plaats gehad hebbende jaarmarkt ziju 2 koeien bezweken De oorzaak van hunnen dood was het overtollig drinken van water waartoe men de diereu geforceerd had door ze groote hoeveelheden zout te doen inzwelgen een en ander met het doel hun eene bedriegelijke zwaarte en een gunstig uiterlijk te geven Boch de beul iu FHinkrijk heeft dezer dageu voor de kommissie der Btaatsbegrooting iijne rekening en verantwoording moeten doen In 1878 is de uitoefening van zijn ambt aan de schatkist te staan gekomen op 26 413 fr 75 c waarvan 8000 fr voor zijn salaris en 12 000 voor zijne helpers Het onderhoud der benoodighedeu vorderde 1965 fr 75 het overige werd aan reiskosten besteed De kommissie vindt het cijfer te hoog en wil het op de vaste som vau 25000 fr bepaald hebben Boch protesteert daartegen zegt dat hij het niet minder d en kan en dat vooral het tegenwoordig oogenblik nu er zooveel werk in het verschiet is slecht gekozen mag genoemd worden om hem te beknibbelen 1 Aan contributicu ia in 1876 blijkens de rekening door het hoofdbestuur van het Naderl onderwijzersgenaotséhap ontvangen ƒ 3120 05 De geheele ontvangst bedroeg ƒ 3698 97 tet batig saldo der rekening i ƒ 55 13 De belangrijkste uitgaaf is geweest ƒ 238S 03 ten behoeve van het orgaan de I genootschap Ons onderwijs waarbij nog ƒ 60 komt roor de ver ideriogen der redactie Voor de pacJ igogische bibliotheek is uitgegeieu ƒ 49 10 de reisen verblijfkosten ter algemeene vergadering van het hoofdbestuur hebben ƒ 225 bedragen Het vaste fonds in de onderwijzers spaarbank gedeponeerd is f 5923 89 het garantie kapitaal der onderwijzers spaarbank bedraagt ƒ 5166 62 INGEZONDEN l jtuoodigius tot Deelueiuinj in de Vereeni EICE HlliP ten doel hebbende de belangeg van de IV ederloudsche Inibtenaren BeamMei en Krjj sleden te bevorderen Wij leven in een tijd van vooruitgang on toenemeodB welvaart en toch is het tevens een tijd die aan zeer velen zorg en kommer baart Iu de eer plaals aan hen die door arbeid mei de pen of audereu persoonlij keu arbeid eene vault belooniug genieten In dit opzicht hebben bedienden van handelshuizen bankiers en fabriekanten de geémploieerden der spoorwegmaatschappijen en reederijen de militairen de godadienslleeraarê de mderwijzert de letterlcundijiea en de ambtenaren in dienst van staat provincie gemeente of waterschap actieven zoowel als gepensioneerden volkomen dezelfde belangen Dit wordt hier op den voorgrond geplaatst omdat het vau gewicht is dat zij allen zouder ouderscheid behtii stellen in het doel dezer regelen Dat doel is om door vereeniging van krachteii aan de bezwareu van deu levensstrijd aan de zorj om rond te komen en niet iu schulden te genlieu zooveel mogelijk het hoofd te bieden De Staat doet veel om de algemeene welvaart te bevorderen i allerwege worden nieuwe uitwegen voor landbouw handel en nijverheid geopend die veica voordeel en winst versohaffen De weelde neemt dien ten gevolge toe en daarmede gaat een grootere duurte van alle bcnoodigdhedeu en behoeften des levens gepaard die in de eerste plaats neerkomt op het hoofd van hen wier voste belooning al is het dat deze van tijd een kleine verhooging onderging daarmede geen gelijken tred houdt Kan ufdoeude verbetering door verhooging der rasti belüoilingen worden verwacht Die vraag zal wel door niemand toestemmend worden beantwoord Het beste het eenigste middel is dat men lioli zooveel mogelijk zelfhulp verschaffe en dat kan alleen geschieden door de handen infón te slaan Alle ala éa man Ecu heerlijk voorbeeld werd daarvan bereids gegeven in Oostenrijk waar thans meer dan 47 000 ambtenaren en beambten van alle rangen en standen vereeuigd zijn met écne leus zonder eeuigea wanklank dezelfde leus welke onze vaderen iu hun hoog opgeheven banier voerden Eendracht maakt macht Die duizenden traden tot eene vereeniging toe welke op velerlei gebied aan de zorgen des leveni tracht te geraoet te komen en voorzieningen aanbiedt voor den ouden dag voor weduwe of kroost by ziekte en dood als geldelijke rampen komen overvallen voor goed en niet te duur onderwijs I voor goedkoope woning t bij benoodigde borgtocht enz D at alles vindt men daar vereenigd en de heolijke pogingen der opribhter werden na een tienof elfjarig bestaan bekroond door nog heerlijker nitkomst Al die duizenden zegenen de Vereeniging ondervonden hare veelvermogende hulp en zagen hunne bespaarde penningen tot eeu kapitaal van milioeuen aangroeien Dat voorbeeld spoord aan om ook in Nederland een roepstem te doen opgaan om elkander te steunen en te helpen kampen ieiy a de ongure eischen van den tijJ Men zette zich tot een onderzoek en kwam tot het besluit dat ook in NederUnd zulk een plan kan rijpen en kostelijke vruchten voortbrengen als het in den vorm werd gegoten die am Nederland past De ondergeteckenden geven de verzekering dat naar hunne overtuiging de toetreding tot eene op dergelijke leest geschoeide vereeniging hoogst wenaoheljjl is voor elk ambtenaar of beambte die waarlijk bezield is met goeden wil ora voor zich eu de zynen een betel lot te bereiden en z hopen hartelyk dat hunne aanbeveling ingani moge vinden bij zeer velen De Nederlandiche Vereeniging moet hare kraokt ontleenen aan eene aanzienlijke deelneming en asii een uit en door de toegêtredeneu te kiezen hoofdbestmir dat op zijne beurt flink moet worden gesteund doet overal verspreide distriotsbosturen die het best bekeni met de locale belangen en eigenaardigheden geroepen zullen zgn het initiatief te nemen waar het betreft de oprichting van coöperatieve tpaar en voorfcMtaiu I en Kinkehereenigingen vau eitken en legraveniabnue I eu van andere instellingen in iet belaug der iu den omtrek wonende deelnemers liet hoofdbestuur moet zich bepalen tot eene krachtige leiding eh tot de uit I oefening van toezicht op het behefer der afdeding I lij renten uitkieringea en pensioenen Bccds zijn do Statutcu vastgesteld en de Ijdai rijkste Beglementen ontworpen Ieder doordringe zich voorts van de noodzakelijkheid dat eene kostbare Admiuistratie moet wordei meden eu hij die cenige betrekking bij de Vereeniging op zich ueemt beschauwc deze als een blijk van vertrouwen en als eene vereerende opdracht Alles wat inaar eenigszius kan moet strekken ten bate der leden Zuinig beheer juist overleg bij de vaststelling der tarieven moet de oplossing van het raadsel zijn hoe ineu door samenwerking zooveel grootsch en goeds kan tot stand brengen Aan wonderen behoeft men niet te denken 1 kan men gerustclijk wonderkracht toekennen aan goi de en oordeelkundig beheerde Vereenigingen Men deuke slechts uan hetgeen de welbekende pionniers te Itochdale op dit gebied tot stand brachten men lette op ui hetgeen de Oostenryksche vereeniging voor hare leden deed of op den uitslag der coöperatieve winkelvereenigingen opgericht door de Ambtenareu te Amsterdam te Botterdam en ook bij enkele spoorwegen in Nederland welk uitmuntende eu niet dure waren aan de deelnemers verschaffen eu bovcndieu nog ieder kwartaal eeuige winst aan hen konden uitdeeleu eeu bewijs dat zulke wélbestuurde ondernemingen ook in ons land heilzaam kunnen werken Door de toetreding en betaling van ƒ 2 50 voor het lidmaatschap wordt men deelnemer maar zoodra men toetreedt tot eeuige afdeeliug hetzij van levensverzekering ziekenfonds spaar of voorschotkas houdt de jaarlijksche bijdrage op men wordt dan werkelijk deelkebbèr ea al wat men bijdraagt nfzondifrt of spaart komt dan geheel ten eigen bate of vi n de afdeeliug waarvan men t lidmaatschap heeft aanvaard Beeds als deelnemer treedt men in alle rechten om te kiezen of verkazen te worden maar eerst als deelhebber bekomt men persoonlijk aandeel in de kroordeelen welke de Vereeniging aanbiedt De deelnemer blgft geheel vrg of hij zich al dan niet bij cén of meer afdeeliugen wil aausluiten Geen dwang behoort hier te huis Op den achtergrond staat ook het groote doelj dat alle thans verbrokkelde krachtsontwikkeling zich ten slotte oplost iu eeae samensmeltiug die echter mede gchoel op innige overtuiging moet zyu gegrond Nog enige toelichting is wenschelyk Moge deze opwekking voor velen i aldoende ign anderen jWen sehea dat feiten spreken dat door ophelderingen de voordeelea in bet licht gesteld worden Wbluu men oordeele 1 De leveBsvorekeringen zullen zonder eene belangrijke kosten kunnen strekken om voorschotten te bekomen bij de voorsohotkassen Wie ouverhoopi in de onmogvijjkheid zou ziju om eenige verzekeringspremie langer te voldoen verliest daardoor zijue gestorte gelden niet zooals dit elders pUats gfypt maar ontvangt die onder korting van eeuige admislraliekosten terug Op verschilleude tijdstippen is men bevoegd de verzekerde lijfrenten in uitkeeringen eu omgekeerd te converteeren Aan allen wordt de gelegenheid verschaft aan zich zelven en het gezin ziekengeld en begrafeniskosten beuevens geneeskundige hulp en medicijnen te verzekeren en ook voor den iets ruimer bezoldigden doch thans van ziekenbussen uitgesloten geémploieerde zal fatsoenlijke gelegenheid geopend wordeu om zich voor matige prijzen geneeskundige hnlp te verschaffen Waar de deelneming slechts even voldoende is kan de Vereeniging optreden om voor bereikbaren prys voldoend onderlicht te verzekeren Met verschillende leverancier onafhaukelgk van de gewone winkelbenoodigdhedeu zal het aankaan van overeenkomsten wordeu uitgelokt om de deelnemers in de gelegenheid te stellen zich soms bodgstnoodige maai kostbare voorwerpen aan te schaffen men denke aan naaimachines piano s enz Alle tarieven zullen periodiek onderworpen zijn aan wijziging geheel iu verband met de belangen der deelnemers en met het oog op zuinigheid en soliditeit Voor particuliere beambten zal de mogelgkheid bestaan om bij onverhoopte lichaamsgebreken of zielsziekten dadelijk in het genot te treden van ecu belangrijk deel vau het verzekerd pensioen ïen gerieve van partienliere geëmploieerdenl en van ambtenareu of officieren die zich een suppletoir pensioen willen verzekeren zal een afzonderlijk op 1 wiskundige granjea beiekand tsrief worden vastge steld waarbij op den voorgrond staat geheel vrije betaling der inlagen iw geheel onbeperkte kcBce van den termijn waarop de rentetrekking sal aanvangen uitnemend geschikt voor hen die tijdelijk eeue winstgevende betrekking moeten derven Het stellen van borgtocht van rekenplichtige ambtenareu eu particuliere beambten wordt vergemakkelijkt Bij deelnemers in de betrokken afdeeliug zal men üekten trachten te voorkomen door maandelijksche bezoeken van den huisarts gepaard met raadgeving Het steunen van weduwen en weezen van alle declnciciera blijft steeds waar het maar mogelijk is het streven van allen hetzij waar het de voltooiing eeiier begonnen opleiding of de zorg voor goedkoope woning betreft Ouverralschto en niet dure levensbenoodigdheden aau de deelnemers te bezorgen moet eeue hoofdzorg zijn van alle districtsbcsturen Iu ééa woord oordeelkundige coöperatie waarvan een onzer vertegenwoordigers onlangs zoo veelbeteekeueud zeide dat zy de aspiratie is der zedelijke ea redelijke gevoelens van ons volk in deu tegenwoordigen tijd Zouden de duizenden die hier te lande vau eene vaste belooniug moeten leven niet bezield ziju met die aspiratie Zeker well Derhalve toetreding van alle zijden zoo als in Oostenrijk waar reeds honderden voor de ra npen van woekerrente zijn gespaard wuur door eeue krachtige aaneensluiting reeds zoo menige iraau vau kommer in een traan van dankbaarheid is veranderd Muar daartoe behoort ook ieder bczitld te zijumet de overtuiging dat er eene onmetelijke kracht ligtiu het sparen Dit is geen tooverwoord maar de daad werkt wonderen want elke bespaarde gulden werptlater onschatbare renten af Men meesmuile niet enzegge niet hoe zal eeu schroalbezoldigde nog sparen doch met vastnu wil bepsoeve elk het naar zijuekracht des nuods met eeae kleinigheid eü de iustelUagen welke deze Vereeniging in t leven roept zullenhet meervoudig vergoeden Sparen en oordeelkundigplaatsen van het bespaarde levert verrassende uitkomsten Eigen hulp geeft niet alleen kracht maar waar die op gezonde begrippen steunt en hand aan hand gaat met onderlinge hulp kweekt zij ook edele begiiiselea aan en vau eene nauwe aansluiting hebben wij dus niet alleen te wachten materieele welvaart mi ook moreele ontwikkeling Het behoeft bijna niet gezegd te worden dat als zich niet binnen enkele weken ettelyke honderden aanmeldeu het plau zal moeten vervallen Dat elk dos in zijnen kring krachtig medewerke en audereu opwekke tot deelneming s Hage April 1877 i f Aanbevolen dool f Mr Ph J Bachiene Lid van den Baad van State Sj Bartstra Secretaris Generaal bij het Departement van Fiuantien P C Beeleukamp Hoofd Inspecteur HoU IJzeren Spoorwegm te Amsterdam Dr H vau Cappelle Beferendaris bij het Departement van Binnenlandsche Zaken A J B A de Ceva Provinciale Inipecleur der Directe Bel te Eindhoven Mr A J Clant van der Mijll Secretaris Generaal bij het Departement vau Justitie J H van Ebbendorp Beferendaris bij het Dcparte inent van Koloniën M M Gooszen Hervormd Predikant K Schiedam J P Hofstede Hoofd Directeur der Posterijen Mr P P Hubrecht Secretaris Generaal bij het Departement van Binnenlandsche Zaken A Jansen luspeoteur der Posteryen Mr A Ji Jolles Lid van den Hoogen Baad Oud M luister van Justitie J J van Kerkwijk Lid van de Tweede Kamer der Staten Teneraal Jhr Th J Kraijenhoif Provinciale Inspecteur der Directe Bel te Groningen J Kuyper Ontvanger der Directe Belastingen te s Hage Mr F B Coninck Liefsting Lid van den Hoogen Baad Mr F G B H van Lila ir Lid van het Gerechtshof te Amsterdam Oud Minister van Justitie Mr J J van Meerbeke Lid van den Hoogen Baad W L van Meurs Ontvanger der Successie te s Hage Mr B H Pekelharing Hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft Mr A A de Pinto Lid van den Hoogen Baad W A Bibbe Admiuistratsur der Afd Generale Thesaurie bq liet Departement van Finanlien J P van Hossum Kapitein Luitenant ter Zee Chef Afd Persouptl bij het Depart van Marine Dr 11 Slot lusjiecteur Geneesk dienst der zeemacht W C P Toewater Provinciale Inspectetir der Directe Belastingen te Rotterdam Mr A Ujttcnhooven Hoofd Administrateur bij het Departement van Fin anoien A van der Veld Az Hoofil Gommies bij het Departement van Binnenlandsche Zaken A W Ph Weitzel Oeneraal Majoor Oud Minister van Oorlog NB Allen die wenschen toe te treden worden verzocht zich vóór 15 Juni e k schriftelijk franco met opgave vau maatschappelijke betrekking naam en voornamen en juist adres aan te melden bij den Heer J Kuyper Ontvanger te s Gravenhage of bij een der overige hinrbovengenoemde onderteekenaars De eerste contributie van ƒ 2 50 zal indien de Vereeniging tot stand komt op 1 Januari 1878 worden ingevorderd Laatst e Berichten Brussel 30 April Iu den Senaat heeft de heer Casier zijn leedwezen te kennen gegeven over het antwoord der Itegecriug in de Kamer van afgevaar digen betreffende de bisschoppen De regeering vcrkbmrde kortaf zich volstrekt niet te willen mengen in zaken van geestelijke macht ErzerOUm 30 April De Bassen concentreeren troepen eu maken toebereidselen tot een aanval op de Turken bij Kars De Bussische belegeriugstrein rukt op Men ziet ieder oogenblik eeo gevecht te genioet St Petersburg so April Ofschoon het Turkeche Gouv ernement aan de Bussische onderdanen het verblijf aldaar Ie lande ontzegt heeft de Bussische llegeering echter aan de Turksche onderdanen toezesuian in Buslaud te blyven eu zich onder bescherming van Engeland te stellen Londen 30 April Het offieieel orgaan bevat eene proclamatie der Koniugir beden te Windsor onderteekeud inhoudende de verklaring eener ètrikt onpartijdige neutraliteitt iu den oorlog tussehen Busland eu Turkije met kist aan alle Britsche onderdanen dezelfde neutraliteit in acht te nemen Burgerlijke Stand GEBOEEyi K April Willemiua Catbarina ouders A i van dea tieuvel eu i Koemaus Elizabeth oudera T Sjiraijt en E rao RbtJQ CathariDB ouders M Gnicnetfdaal en U kuiiat Maria Helena Cathaiina oudera H C Demloink en ïf Tijbout Maria Chnstina ouders A dinSdet CU K Gordijn Cornells ouders L de firuyu en B Vonk Maria ouders A van Veeu eu M van der tte deu 29 Antouie Abraham ouders A van Onme en K de Jonj Juhaunes ouders S Kelder eu O Uithol 30 Petrus Jacobus Christianus ouders C P W Dessing en C M Wconekers I Mei Wilhelmus ouders C vsa Uoora e C Nieste OVEBIEDKN 28 April H Nuvelslyn 8 j A Aukeus 8j 29 J van der Klein 69 j 1 Mei T van Vliet 7 j ADVERTENTIEN j Heden overleed na een smartelijk lijden van eenige dagen onze geliefde Vader J v d KLEUN in den onderdom van ruim 69 jaren diep betreurd door Echtgenoot Kinderen Aaagehuwd en Kleinkinderen Gouda 29 April 1877 5 p vC Algemeene kenniegeving 1 iri tf h xi i N FKATfgOIS SNEL y jiw w js i Ecl tgenoota p p c eenesemdem wordt gevraagd Zich te vervoegen bij Dr A LUIJTEN Mevrouw van VRETJMINGEN PaiNs t Westhaven B 192 vraagt door ongesteldheid der tegenwoordige 800 spoedig mogBlijfc of tegen HALF JUNI eene om ook tevens Hniswerk te verrichten Loon 80 Gulden j liet zal voor een ieder vooral voor Zlekeu die nog in twyfel vetkeereu ten opzichte vau hetgeen zij moeten doen om genezen te wordeu niet onbelangryk zijn te vernemen Aai iu het e i jer 03PÏ33iT Bïe IEF aan Dr BRUINSMA leeraor in de Natuurwetenschappen bij t Mibbelb Onderwijs te Leeuwarden Derde druk 6 vel sterk de iu het herhaaldelijk aangekondigde boekwerk Dr Airy s Natuiir eiieesw afgsdwkte attesten nader worden besproken Wie er zich van wen8 ht te ov rtnigeii in hoe ar die atfaieu waar ziju outbiede iu Biohter Botjihandel te Botterdam boven aangekoiidigden brief die hem op franco aanvrage i rati en Jranco toegezonden wordt