Goudsche Courant, woensdag 2 mei 1877

1877 Vrijdag 4 Mei W 1979 GQUDSCHE COURANT en AdvertCDtieblad voor Gouda en Omstreken Da iozeiyUng van adTertontiën kan geschieden tot één uur des namiddags Tan den dag der uitgave TERING LONGZIEKTEN VERKOUDHEID HOEST EENE GEBRUIKSAANWIJZING IS BW IEDERE FLACON GEVOEGD Talrijke Namaaksels Ieder die het echte product van den uitvinder den heer GuYOT apotheker te Parys wil gebruiken gelieve er vooral op te letten dat de handteekening GUYOT Hf DRIE XLEUBSN op het etiquette moet zijn gedrukt Te Gouda bU J C Zeldeorijk droogist eo Id de ffieeste Apotheken te bekomeu Do vrrsjeiJjkendn analy e lieoft bevveiBn ilat de namaalseU van de echte v rachillpn door hunne zjmi n U llin en du huevee heul teer dm zl bevatten De liccr Gujot k iii sleehl de bereiding wjjrbor cn der an i jne handteekening voorziene productea Bewaarschool Mejuftouw E VERHOEF Directrice van de Borger Bewaar of voorbereidende School verzoekt dat de LEERLINGEN precies ten 12 ure zullen gehaald worden daar er in deu laatsten tgd ongeregeldheden plaats hadden zoo zelfs dat kinderen van half 9 tot 5 Minuten voor 1 uur in de school werden gelaten terwijl een ander kind de school weder inkwam umi m ummmw PALAMEDES te GOUDA DAIIWEDSTRIJD om PRIJZEN op VRUDAQ 1 JUNI 1877 in het Lokaal der Sociëteit Yjudebbst op de Markt Zö die aan bovenstaanden Wedstrjjd wenschen deel te nemen zgn gehouden zich vóór 25 Mei e k aan te melden bg den tweede ondergeteekende bg wien ook prospectussen voor den Wedstrgd gratis te verkregen z a Entree voor Niet Deelnemers 1 C MEÖSEMAKER VoorzÜUr H J WENNEKES waarn Pmningm Zaal t Haagsche Koffiehuis 6R00TE VOORSTELLING DOOK Prof PHILIPPE op DONDERDAG 3 MEI 1877 PROGRAMMA Artistiqne Magie Fantastique Buikspraak Mimiek Optique Spiritisme en Biologie HH Liefhebbers van Biljarten zullen KDN8T8TOOT£N op de BUjart zien verricbten Aanvang des avonds ten 8 ure TOEaANQ VRU G BELONJE Czn GOUWE C 3 1 Zij die genegen zgn bg gelegenheid in aanmerking te komen als LANTAABH OFSTEEEB voor de Stedelgke Verlichting kunnen zich aanmelden bg de Directie der Gasfabriek alhier Bg de aanstaande VerkiezinK voor een lid van de Provinciale Sta p op Dinsdag 8 Mei a s noodigen vele Kiezers uit den Erimpenerwaard hunne medekiezers nit om ter vertegenwoordiging van dit belangrgk deel van net kiesdistrict Gouda ter vervanging van wglen den heer J DROOGLEEVER FORTUUN hnnne stem oit te brengen op den Heer R BLOK Burgemeester van Lekkerkerk VELE KIEZERS pimpifflisii HARTING Frè2 es Gouda Oottbaven B 14 Portraita Portraits Cartes l ortraitsAlbmng Dessins Spéciahté d Agrandisaementa Qtnu wn TAS A Bvamux msmi TE QOUDA De COMMISSARISSEN van de HTJLPBANK alhier brengen ter kennis van de Aandeelhouders 1 Dat de Rekening en Verantwoording over 1876 door het Departement GOUDA der Maatschappij TOT NUT VAK T ALGEMEEN goedgekeurd van 2 MEI tot 16 MEI e k op iederen werkdag yan 9 tot 4 uren ter inzage ligt ten Kantore van den Penningmeester der Bank den Heer A A KOCK 2 Dat indien binnen 14 dagen na het verstrijken van d n termgu geene bezwaren tegen die rekening zijn ingebracht op Zaterdag 2 Juni p 8 en iederen volgenden Zaterdag van halfzeven tot half acht ure gelegenheid zal bestaan tot ontvangst der rente over 1876 ten bedrage van 4 ii f l l P aandeel tegen inwisseling van Coupon n in het lokaal der Hulpbank Gasthuis Oosthaveu terwijl de HH Gebrs BIEZENAAR alhier zich bereid hebben verklaard de Coupons ook ten hunnen Kantore uit te betalen Commissarissen voornoemd Me J FORTUUN DROOGLEEVER Voorsitter D RUUTER Secretaris De ondergeteekende correspondent van het dezer dagen door brand verwoeste ASYL STEENBEEK is bereid om de LIEFDEGAVEN te ontvangen die men tot spoedig herstel dier inrichting mocht willen afzonderen TEER YiH GÜYOT tCeconcenlreerde Likeur J W HAVERKAMP BEGEMANN Correspondent van het Asyl Steenbeek Gouda B 105 l 9 r Aan de KAARSENPITTENFABRIEK alhUworden BEKWAME gevraagd ook kunnen VAST WERK bekomen BODEN gevraagdL Voor een Soliede LEVENSVERZEKERINGMAATSCHAPPIJ gevestigd te Doedeicir worden SOLIEDE BODEN GEVRAAGD root GOUDA en OksteekiiN Franco brieven onder letter G aan het Bureau dezer Courant herstellenden By nauwgezette observatiën aan ziekbedden en bg Reconvalescenten hebben de HH Doctoren volgens getuigschriften erkend en ook hoofdzakelgk de Herstelden dat onder de versterkiugs middelea het JOH HOFF sche een eerste plaats inneemt de bestanddeelen z a nimmer schadelijk echter steeds rein en onvervalscht en herstellen in de meeste gevallen de verloren krachten zoo spoedig dat hierdoor inderdaad wordt voorzien in de lang gevoeld behoefte aan een algemeen Heilvoedingsmiddel hetwelk aan alle eischen kaa voldoen Prgzen 1 flesch 45 et 6 flesschen 2 13 flesschen 4 40 Do ledige flesschen worden a 5 cent berekend en tegen dien prgs steedi teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépót AmsterdaBi Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 TEER CAPSULES TAN GÜYOT Te GovLda hij J C vas VREUMINGEN De uitgaTe dezer Cottrawt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitere in den avond van DINSDAG DOiTOERDAG en ZATERDAG De prgs p r drie maanden is 1 75 franco per post 2 BE AANSTAANDE VËRKIËZINGEl Binnen weinige da en lullen de kiezers ran het recht hun verleend gebrnik moeten maken om vier leden voor de ProviBciale Steten aan te wijzen Klaagt men dikwgis over te geriifge deelneming over de slechte opkomst der Kiezers niet het minst is dit het geval bij de verkiezing van leden voor de Provinciale Staten die verkiezingen toch boezemen gewoonljjk slechts een gering aantel kiezers belang in en dit zal zeker niet beter zjjn no de kiesvereenigingen de aftredende leden dringend aanbevelen itmag echter geen reden zgn om zich ontelagen te achten zijn burgerplicht te vervullen men is den aftredende leden een bewgs van svmpathie verschuldigd wanneer men over hun handelingen tevreden is en dit kan hnn niet beter gegeven worden dan door getrouwe opkomst ter stembus hun h rkiezing met overgroote meerderheid te verzekeren Bovendien moet thans in een vacature voorzien worden en al moge nu de werkkring der Provinciale Steten meer van stoffelijken dan van politieken aard zjjn toch is de denkwjjze van de candidaten op politiek gebied volstrekt geen onverschillige zaak De Proviüciale Staten toch moeten niet slechts beslissen in vele zaken die in betrekking staan tot het onderwjjs maaï zfl TJjn ook in de eerstvolgende zitting geroepen om twee leden te kiezen voor de Eerste Kamer wegens de periodieke aftreding van de heeren T P Virulvj en Mr A Blussé Reeds daarom moet rekenschap ehouden worden met de politieke denkw ze van len die als lid der Provinciale Steten wotden aanbevolen Maar nog gewichtiger teak wacht de kiezers in om kiesdistrict Moet een der leden der Tweede Kamer dpor dit district afgevaardigd de heer fiichon van Uselmonde dit jaar aftreden ons tweede lid de heer Knijper heeft zich verplicht gevoeld wegens ongesteldheid zgn ontelag te moeten nemen zoodat de kiezers geroepen zullen worden twee personen aan te vv zen om als afgevaardigden van het kiesdistrict Gouda op te treden In onzen tegenwoordigen politieken toestand waar de meerderheid van een paar stemmen afhangt is die keuze niet slechte voor ons district maar Toor het geheele land van het hontrsto belang liet kiesdistrict Gouda eerst door liberale afgevaardigden vertegenwoordigd is veranderd zg hebben plaats moeten maken voor conservatieven tot nu de anti revolutionaire partjj op dit district rekent alle pogingen van liberale zijde ngewend om dit district weder door mannen T n die richting te doen vertegenwoordigen zjii in de laatete jaren mislukt Zal dit nu ook het geval zjjn Zullen de kiezers in dit district weder mannen afvaardigen die hoe bekwaam hoe eerlgk ook niet m er vaa dezen tijdzjja ZuUeu de kiezers i door hun keuze willen mede werken om het ötaategezag te ondermijnen door aan de Kerk meer en meer invloed te geven Znllen zjj door hun keuze den invloed der kerkeljjke partijen trachten te versterken In de laatete jaren toch is de politieke toestend des lands zeer veranderd De conservatieve partg vroeger machtig en met de mannen van den vooruitgang om t gezag strijdende onder aanvoering van hoogst bekwame en verdienstelgke mannen wordt thans slechte door weinigen vertegenwoordigd Die party is slechte een schaduw van wat zij vroeger was gedwongen om zich steeds te schikken en te plooien naar de omstendigheden moet zymeestel ondergeschikt ign aan anderen en zonder zelfstendisheid een treurig leven Yoorteleepen De kerkelijke partijen hebbeu haar plaatef ingenomen de strijd op staatkundig gebied door de conservatieven vromer gevoerd is opgehouden of heeft ten minste veel van het belangwekkende verloren de koloniale quaestiën van toen zijn meest in liberale richting beslist onze handelswetgeving wordt bjj voortduring in die zelfde richting geregeld de liberale beginselen waarop ons bestuur rust worden niet meer bestreden andere quaestiën zgn thans door de kerkelijke partgen aan de orde gesteld en vragen oplossing Op den voorgrond staat de onoerwjjsquaestie Koesterde men in het begin des juars de hoop dat dit onderwerp vóór de verkiezingen zoude geregeld zjjn heeft de Tweede Kamer het hare gedaan om de oplossing mogelijk te maken opdat de zaak van het onderwjjs de verkiezingen niet weder zon bsbeerscben de regeering heeft baar antwoord op het verslag der Kamer nog niet ingezonden en nu is het meer dan waarschgnlijk dat het ontwerp niet voor de verkiezingen in openbare beraadslaging zal komen Mocht de Kamer besluiten het ontwerp Moens dat in staat van wjjzen is aan de orde te stellen dan zou de zienswijze der vertegenwoordiging kunnen blgken en de regeering zon zich moeten verklaren waardoor de kiezers in de gelegenheid zouden gesteld worden met kennis van zaken te oordeelen Want het onderwjjs zal ook thans weder door de schuld der regeering over den uitelag der aanstaande verkiezingen beslissen Staatsonderwijs neutraal onderwijs met eerbiediging van de godsdienstige begrippen van andersdenkenden eil het zoogenaamd kerkelijk ondertvgs zullen in vele districten ooL in ons district tegenover elkander gesteld worden en de kiezers zullen geroepen worden uitspraak te doen Zullen wed r de voorstanders van bet kerkelijk onderwijs in ons midden zegevieren of zullen velen door de ondervinding der twee laatste jaren geleerd tot het inzicht gekomen zjjn dat niet de zaak van volksontwikkeling en beschaving de bedoeling der drgvers is maar dat zjj een geheel ander doel trachten bereiken Het onderwjjs is middel geen doel fleerschappjj der kerkelgke partgea over den ADVERTENTIÊN worden geplaattt Tan 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN staat ziedaar het doel wat men beoogt een andere regeling van het onderwjjs moet hoofdzakelgk strekken om dat doel te bereiken Weder zal den kiezers de gelegenheid worden aangeboden om daaromtrent uitepraak te doen weder zal hnn gevraagd worden of zg het wenschelijk achten dat de kerkelijke partjjen zegevieren over den staat om na de behaalde overwinning op den staat met elkander den strgd te hervatten Zjjn die partgen nu nog schgnbaar één van wil na de overwinning zon een vreeaelijke strgd ontbranden want nooit kunnen Rome en Geneve als heerschende partij samengaan De overeenstemming zal slechte zoolang bestaan als di noodzakelgk is om het gestelde doel te bereiken Is dit bereikt dan Maar Goddank zoover is het nog niet met ous dierbaar vaderland gekomen Nog hebben wg vertrouwen op het gezond verstand der kiezers en de groote meerderheid zal dit vertrouwen niet beschamen als zij geroepen wordt om uitepraak te doen Met gerustheid kan de partg van vooruitgang den uitelag der verkiezingen afwachten Mochten in enkele districten de kiezers de kerk boven den staat stellen door allerlei drogredenen op het dwaalspoor gebracht mocht dit zel in ons district weder het geval zijn het is gben reden om te wanhopen want groot is de waarheid en zg zal eindelgk zegevieren Een nederlaag zal ons das niet ontmoedigen BUITENLAND Bulteulaiilscb Uverziclit Van het oorlogsterrein verneemt meu ongeveer niets Het gerucht dat er bij Kara een groete slag geleverd werd is uiet berestigd Een zeer gewichtige en genutstelleade tjjding ia reeds in otis vorig nummer medegedeeld St EngelBohe regeering verklaart dat zjj iu den ati d tuasohen Bnaland en Turkye zich stipt onzijdig houden z I en noodigt alle Britsohe onderdanen uit zioh daarnaar te roegen Be proclamatie is Maandagavond verschenen iu een afzonderlijk bijroegsel der tondo Gazette uadat sir Stafford Northcote reeds een gel klaidcnde mededeeling had gedaan in het parlement Dat de andere mogendheden onzijdig zouden bljjveu was reeds zoo goed als zeker Het eeoige wat meu vreesde was dat Engeland een dubbelzinnige rol apelen zou ofschoon voor eene vyandige houding jegem Rusland geen reden was zoolang de Bossisclie regeenng zich houdt aan haar programow Hoe dit zy men heeft nuvoorloopig de zekerheid dat 0e algemeeue vrede geen gevaar loopt en de oorlog zal worden gelocalisserd gclyk men het noemt Tegenover deze verklaring der regeering zullen de voorstellen vah deu heer Gladstone wel niet audere ten gevolge hebben dan en min of meer belangrgk debat Een motie van wantrouwen althans is niet zeer waarsch ulyk De voorstellen van Gladstone vinden trouwens geen onverdeelde goedkenriug bij de liberale party Iu eci e vergadering van libeialeu oqdei r otzitting van