Goudsche Courant, vrijdag 4 mei 1877

Ilea mstkiea rtn Hartiagtoa gehouden werden ze als utijdig afgekeurd De Duitsche Rijkadag lal waarschijnlyk den 5 dezer worden gesloten men verwacht nog de indiening van een ontwerp tot aanleg van een spoorweg in Elzas Lotharingen die Moltke noodig acht In den Duitscheo Kyksdag kwam Dinsdag de wet op de octrooien in tweede lezing door sommigen krachtig bestreden werd zij door de regeeriug met talent verdedigd en in t eind art 1 met groote meerderheid aangenomen De feestelijke viering van het vijf en twintig jarig Jubilé van den groothertog van Baden is uitstekend afgeloopeu Thaus is de keizer te Straatsburg Bij de hervatting der parlementaire werkzaamheden in i raijkrijk op 1 dezer heeft de voorzitter der Kamer van afgevaardigden nadat de Minister van Buitenlundsche Zaken zyne reeds door de telegraaf medegedeelde veikl iring had voorgelezen omtrent Frankrijk goede betrekkingen met alle mogendheden en zijn voornemen om in de Oostersohe quaestie de striktste neutraliteit te bewaren medegedeeld dat de heer Lcblond verlof heeft gevraagd om de regeering ti interpellcercn over de maatregelen die zij denkt te nemen om de ultrainontaausche woelingen te keer te gann Op voorstel van den Minister vun Binnenlandsche üaken wordt bepaald dat de beraadslaging over deze interpellatie Donderdag a s zal plaats hebben De Deensohe Koning heeft een deputatie ontvangen met een adres van gehechtheid Z M heeft daarbij gezegd dat hij hartelijk wensohto een geheele overeenstemming van de volksvertegenwoordigers met de Begeering maar dat hij de eischeu van een deel der volksvertegenwoordigers niet kon of wilde inwilligen ivelke een verandering van de grondwet inhielden B U S L A N p De berichten van Eusachisohe i jde luiden Trij optimistisch De troepen van het lie legerkorps ouder bevel van den vorst Schachowskoi die Galalz bezetten werden door de inwoners hartelijk ontvangen Te Ismail en Kilia trokken de Bussen onder gejubel der bevolking binnen Overal heeft het Keizerlijk mauifeest een voortreffelijken indruk gemaakt De ernstige gematigde taal die geen beroep doet op de hartatochteu van het volk vond tooral byval in de groote haudehteden en men was dan ook voornemens den verjaardag des Keizers niet onopgemerkt te laten voorbijgaan en door tal T n adressen en ovatién lucht te geven aan de geestdriftvolle stemming De stemming van het leger was eveneens voortreffelijk en niet minder bevredigend was de staat van het leger zelf De berichten omtrent leeniugen die door Eusland zouden worden of zijn aangegaan waren ook niet juist Rusland had de noodige gelden voor den oorlog bijeen en voor het betalen der rente en aflossingen was behoorlijk gezorgd Van het aftreden van den Minister van Financien was geen sprake Uit verschillende steden van het Bijk stroomden bijdragen voor de gewonden en voor het Roode Kruis Voegt men nu daarbij nog dat de Turken zonder veel succes de grenshaven San Nicolai hebben gebombardeerd dat het bombardement van Poti geen resultaat heeft opgeleverd dat de Bussen de terke positie Muchaster hebben genomen dat zij in kun marsdi door Armenië weinig tegenstand ontmoeten en dat 20000 Perzen gereed staan om zich by hen te Toegen dan ziet bet er voor den Czaar niet slecht uit Wel is waar wordt van Turksohe zijde beweerd dat het bombardement van Poti aan die stad veel schade heeft toegebracht zoodat de stad 12 uur op verschillende punten in den brand stond fat de Turken een tweeden aanval der Bussen op Bathum voor de Turken een nog gewichtiger punt dan Poti voor de Bussen zegevierend hebben afgeslagen dat de voorhotde der Bussen groote verliezen heeft geleden en dat da Bussisebe havens door een blokkade worden bedreigd Te Odessa i men dan ook ver van gerust Nadat daar onder het gejubel der troepen en na verschillende kerkelijke ceremoniën in tegenwoordigheid van den aartsbisscop het manifest van den Cz iar werd voorgelezen liet de Turksohe consulgcneraal het consulair wapen van zijn woning wegnemen hij vertrok eergisteren op een Italiaansch stoomschip naar Konstautinopel De stad is in staat van beleg verklaard Tal der inwoners begaven zich verder het land in of zijn naar het bnitenlaad vertrokken uit vrees voor een bombardement Men zegt dat de Eogelsche Begeering in het belang van Engelsche kapitalisten te Odessa de Porte tracht te overreden de sfcnd niet te beschieten maar inmiddels heeft een 20 tal omnibussen de de kweekelingen van het instituut voor adelijke meisjes van daar naar Moscou overgebracht Ook te Bucharest is men weinig op z n geraak ten spijt Tan conventies en verzekeringen el is waar zal Sofhamt niet dogr Bnniwhs Mldaten ordes bezet maar intusscbea worde dt BumeeM She loldaten bij de burgers ingekwartierd Zjoals te verwachten was gaat alles langzaam Omtrent den msraoh der Bussisebe troepen in Azié wordt na officieus bericht dat den 2 Jn April twee Bussche kolonnes van Achalzioh en Alexaudropol uit op Turksob gebied drongen Het een kwam te Mublaraus het apdere te Laschuragen Daar kwam het tot een schermutseling waarin de Bassen overwinnaars bleven De zuidelijke koloune veroverde na een heftigen strijd het Turksohe kamp te Muchaster of Meikasder de noordelijke ging in de richting van Atsohamur voorwaarts Er hadden den 26n en de volgende dagen kleine gevechten plaats Terwijl de Turken gebrek hebben aan lichte kavalerie zijn de kozakken natuurlijk in Azié van grooten dienst Volgens het Wiener Eagblntt heeft de Czaar de mobilisatie van het Bussisebe Noorderleger gelast dat uit 16 divisies infanterie 8 regimenten kavalerie en 14 batterijen artillerie bestaan onder bevel van Totleben Wat het oorlogstooneel aan den Donau aangaat zoover meii weet zijn de Turken nog altijd aan den rechteroever Dat de Bussen Schiurschewo Gairgevo zouden hebben bezet is onwuarschijnlijk Was dit het gcvnl dan liep Silistria gevaar vau tusschen de Bussische troepen te Gairgevo en die in de Dobrudscha te worden ingesloten Zoover is het echter nog niet en het is de vraag of de Dobrudscha lang door de Bussen zal kunnen bezet blijven uit een hygiënisch oogpunt BINNENLAND GOUDA 3 Mei 1877 B j Zr Ms Besluit van den In Mei 1877 n 13 zijn met ingang van den 15n Mei 1877 benoemd Bij de Arroudissements Bechtbank te Botterdam tot Pres Mr J A Vaillant Vice Pres Mrs J Pols A A Weve beiden thans rechter aldaar Eeohters Mrs J van Heukelom E Bergsma P A J Bouvin W J Karsten A H van Tienhoven thans rechter te Gorinohem E Peith thans rechter te Brielle J B J N ridder De van der Scbueren thans kantonr te Wijchen A J van Deinse thans rechter plaalsv en procureur te Middelburg A E Croockewit thans kantonr te Noordwijk Rechter Plaatsv Mrs H J van Buren J C Beepraakcr H A Nieuwkamp E E van Eaalte W H s Jacob Officier Mr A J Eoest Subst Offio Mrs E van de Werk T J Noijon G Af van Hamel vroeger subst ofBo bij die rephtbank Griffier Mr J II Sluiter thaua s grilBer aldaar Subst Grifficr Mr F A van Leeuwen thans subs griffier te Leiden J H Uiterwijk advocaat te Efltterdam G Polak Daniels advocaat te s Hage Bij het Kantongerecht te Gouda tot kantonrechter Mr r H van Mierop tot plaatsverv kantonrechters Mr J Portttiju Drooglcever en Mr P J Snel tot griffier Mr J C du Pnij Te Alfen Mr C Krabbe K thans K te Naaldwijle Mr F G van Marie P D Bakker P Mr N 0 H V Daalcn Wetters G thans G te ïerborg Te Schoonhoven Mr S Gratama Hz K thans K te Vlaardingen B Blok P S P H Noordendorp P Mr IJ Koek G thans G te Vlaardingen Te Woerden Mr J W Mouton K 8 Lagerweij P Mr J W de Jonge van Ellemeyt G Tot ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de kantongerechten Arrondissement Botterdam voor de kanton Botterdam 2e kanton Gouda en Schoonhoven slandpl Rotterdam Mr W C A Soholten thans adj comm bij de Algemeene Bekenkamer Vrijdag werden in eene vergadering van het Departement Gouda der Maatschappij tot Nul v t Algemeen de rekeningen van de Spaarbank en de Hulpbank over 1876 goedgekeurd Aan het Verslag over die inrichtingen ontleenen wij het volgende DE SPAABBANK In de 63 zittingen werd ingebracht 64363 22 terugbetaald werd ƒ 36481 91 waaronder aan interest 120 04 36361 87 Zoodat de aan de Bank toevertrouwde som vermeerderde met ƒ 18001 34 Door tusschenkomst der postkantoren werd niet ingebracht 206 nieuwe inleggers hebben zich aangemeld waardoor het aantal boekjes klom tot 3034 waarvan er op uit December 1227 liepen Er werd geplaatst Op prolongatie ƒ 63600 Op beleening q Op hypotheek 9290 Op obligatie aan de Hulpbank 1200 ƒ 64800 Op uil December as bel actief aldus samengcstclj Kas ƒ 5814 87 Beleening 9200 Hypotheek 44000 Prolongatie 38500 Obligatie 600 Interest te goed 4 09 88 ƒ 90524 22 Aan rente werd vorkregen ƒ 3467 23 Ten voordeele der inleggers versoheen 205 20 Blijft Salarissen en Onkosten Vermeerdering van het reservefonds ƒ 902 26 1409 02 606 76 Het kapitaal der Bank bedraagt than 7658 93 Eu de Schuld aan crediteuren 88866 29 96524 22 DE HULPBANK Het Kapitaal dezer inrichting bestond uit U2aandeden a ƒ 25 ƒ 3550 en eigen kapitaal 135 85 ƒ 3686 85 Daarenboven beeft de Bank bij de alhier gevestigde Spaarbank een doorloopeud crediet van ƒ 2000 waarvan in September ƒ 400 ia October ƒ 600 n iu November ƒ 200 werd opgenomen Op 31 December bedroeg de aehuld nog ƒ 600 Er werden 71 aam ragen goedgekeurd 12 meer dan het vorige jaar 12 persoueu meldden lioh voor het eerst aan Er werden gesloten 1 leening 4 ƒ 1 10 20 ÏC t 40 80 50 460 69 120 70 210 80 820 20 100 2000 2 130 260 150 00 200 1000 1 250 260 7 300 2100 10 400 4000 71 11420 In 187S was 9520 ter leen verstrekt Aan boeten werd ƒ 64 ontvangen De berge van ééa ualatigen debiteur inoeaten aange prak i worden De intrest ten behoeve der Èank verachenea bedroeg 430 89 makende met de boeten 64 431 68 Na aftrek der salariasen en onkosten 238 81 Blyft 192 72 162 16 Daarvan uit te keeren aan 141 aandeelhouders een der aandeelhouders stelde zgae coupons ter bejOhikking van de Bank 4Vt o Vermeerdering van het eigen kapitaal ƒ 39 67 Te Boskoop i gisteren in den vroegen oehtnid of de Achterkade een met riet gedekt huis waarin een kruideniersaffaire gedreven werd door brand vernield Met groote krachtsinspanning cijn de belendende koizen door de brandweer behonden Staten Oeneraal TwaacB Kjj b Zittii van 1 Mei In deze zitting was aan de orde de benoemiqg van vijl leden der commissie van enquête omtreot de besmettelijke longziekte onder het rundvee Tot leden dier commissie werden aohtervolgeus benoemd de hh de Jong Wijbenga Schepel Begram en da Jonge Het wetsontwerp tot wijziging van de art 8 301 477 605 en 738 van het Wetboek van Burgerlijke Bechtevordering strekt om in de by genoemde artikelen bedoelde gevallen de provincie te vervangen door het gebied van het gerechtshof en zulks omdat de ressorten der rechtbanken door de aanneming der rechterlijke wetten niet langer beperkt zijn binnen de provinciale grenzen Daar door deze overschrijding van de provinciale grenzen mede wordt opgeheven de thans bestaande volkomene gelijkheid tusschen de hypotheeaire ressorten en dè arrondissementen is in het tweede lid ven art 605 B Bcohtav bet rechterlijk onouJimement vefvangen door die V4u het ressort waarin de hypotbeekbewaardcr zijne betrekking uitjoefent In het tijdperk van vier weken 25 Maart tot 2 April 1877 zijn blijkens ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast in Zuid Holland 102 runderen 1 Noord Holland 4 j Friesland 12 Totaal 118 runderen In het vorige tijdperk van vier weken waren 121 runderen dour die ziekte aangetast St Cl Het antirevolutiottair centraal eomtté voor de vérkieziilgen beatuar de heeren E W Heijblom enJ A Wormser beeft tegen 8 Mei iu het gebouw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht een vergadering uitgeschreven tot voorbereiding van bet verkiezingswerk voor de Tweede Kamer Woensdag zyn van de Nederlandsohe Vischteeltkweekerij in liquidatie in ontvangst genomen circa 700 000 jonge zalmen en iu den IJsel geplaatst de Nefer De IDOste algemeene vergadering van d landschc Maatschappij ter bevordering van nijverheid is uitgeschreven op Dinsdag 29 Juli e k te Hfiarlem Van directeuren zijn voor deze bijeenkomst twee voorstellen ter bebandeling ingekomen Het eerste strekt om vanwege de maatschappij te besluiten tot uitzending van een drietal wetenschappelijk gevormde jongelieden namelijk een chemicus een botanicus en een zoöloog naar Ned Iudie met het doel om vele tot heden minder bekende voortbrengselen in het gebied van plant dier en delfstofkunde te doen waardeeren en handel en nijverheid voor te liehten omtrent de voordeelen die de toepassing daarvan zou met zich brengen In de tweede plaats stellen directeuren voor te besluiten dat door net museum van kunstnijverheid jaarly ks tijdens en ter plaatse van de algemeene vergadering een wedstrijd worde geopend van leerlingen der ambachls bnrgeravond en teekenscholen in het tcekeuen boetseeren en in de beginselen der Verschillende vakken tot de kunstnijverheid behoorende Te Deventer kon tot schade voor de gemeentekas bij de Zaterdag jl plaats gehad hebbende verhuring van 269 koeweiden elke koeweide niet meer opbrengen dan 39 tegen ƒ 04 in een vorig jaar De geheele opbrengst wa ƒ 10100 terwijl in 1876 213 koeweiden ƒ 13 652 te zamen golden EerUng zal te Botterdam een inrichting tot stand komen waarin werkplaatsen met stoomkracht te huur zijn Voorloopig zullen 12 werkplaatsen wordei beaehikbaar gesteld doch dit getal kan later verdubbeld worden Elke werkplaats staat geheel op zich zelf Tot Dinsdag hebben acht beeldhouwers schriftelijk van bun voornemen doen blijken om modellen voor het Spinozastandbeeld in te zenden nl drie Nederlanders een te Amsterdam een te Parijs en een te Munchen woonachtig drie Duitsohers twee te Berlijn en ern te Eome gevestigd een Italiaan te Genua en een Hongaar Het gerechtshof te Amsterdam heeft Dinsdag P W kantoorbediende bij de Amsterdamsche Bank schuldig verklaard aan de hem ten laste gelegde vier valscbbeden in geschriften van koopbandel het viermaal drsbewust gebruik maken daarvan en misbruik van vertrouwen Het hof heeft op grond van verzachtende omstandigheden bestaande in zijn goed gedrag jengdigen leeftijd en de verieiding waaraan bij bloot stond door het groote vertrouwen in hem gesteld hem veroordeeld tot een celstraf van twee jaar Volgens opgaaf van het Bureau Ferita zijn in de maand Maart verongelukt 152 zeilschepen waaronder 10 Nederlandsohe en 10 waarvan de nationaliteit niet is opgegeven hieronder begrepen 34 schepen waarvan berichten ontbreken In dezelfde maand verongelukten 6 stooraschepen waarbij geen Nederlandscb Dt Siatiiaari makkt onder alle reaerve en in de hoop op tegenspraak melding van een gerncht dat i eerlang te Amsterdam te houden tentoonstelling vun Kunst toegepast op de Nijverheid niet lou kunnen doorgaan wegens gebrek aan deelneming en in verband met de tydsomatandigbeden Wij vertrouwen dat in elk geval de eerste reden oqjoiat lal blijken De Ned Induttr herinnert dat bet geheim der telegrammen bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur door slreoge strafbepalingen is verzekerd tehrijl is voorgeschreven dat de minuten en afschriften tan gewone telfgrammen na lekeren tcrraijcworden vernietigd Maar nu zouden Dinsdag iu het openbaar worden ter cacil die buiten dienst gestelde bescheiden met verplichting u den tooper tot onleesbaarraaking De Ned Ind is v n gevoelen dat men hiermede het wettelijk gewaarborgd geheim schendt eo tallooze en ouberekeubdre onaangenaamheden uitlokt Dergelijke stukken behooreu te worden vernietigd want wel zijn bepalingen opgenomen waardoor onder streng toezicht de onleesbaarmaking zooveel mogelijk ia Verzekerd maar het blijft mogelijk dat men daar sommige stukken aan onttrekt De zeer geringe voordeelen misschien ƒ 1500 per jaar welke deze zuinigheid eplcvert wegen niet op tegen de mogelijke onaangename of gevanrïïjke gevolgen de ter overseinïng aangeboden telegrammen moeten niet publiek nerkocit maar ternietigd worden De Ned Ind merkt daarbij ten lotte nog op dat bij bet vervoer van bet departement van Finanticn naar de fabriek de verzegelde balen óf kunnen scheuren en haar inhoud verliezen of door den kooper kunnen geopend en doorzocht worden als deze er een boete van ƒ 25 voor over heeft HetO M bij dearrondissements rechtbank te Leiden vertegenwoordigd door den beer officier van justitie mr Maolaiiie Pont nam Dinsdag conclusie in de zaak Villefort en Co tegen den ontvanger der plaatselijke directe belastingen te Katwijk Het concludeerde tot verwerping van de exceptie en bet veroordeelen van deu eicipient in de kosten op die exceptie gevallen De uitspraak in dit proces is bepaald op Dinsdag 8 Mei a St Bij een suppletoir begrootingsontwerp op hoofdstuk VIII wordt eene verhooging aangevraagd van ƒ 700 000 ttu eiiide daaruit de kosten te bestrijden eener leering vau 50 stalen kanonnen van 12 oM L metaffuilen en verdere benoodigdbeden noodig voor de werken der reeds bestaande sterkten iu de nieuwe HoUandsche waterlinie De aanvraag wordt gedaau om in Augustas eene overeenkomst met den Krupp te kunnen vernieuwen en de min vindt er alle vrijheid toe omdat het aanschaffen van dit artillerie materieel volstrekt niet prejudicieert ten opzichte van beslissingen waartoe de kennisneming der door den min toegezegde maar wegens haren omvang nog niet voltooide besoheiuen een algemeen overzicht der kosten voor de voltooiing van bet vestingsstelsel een volledige bewapeningsstaat voor s lands vestiugwerken en een dislocaticplan zou kannen voeren In België werden gedurende eenigen tijd ingewikkelde processen gevoerd over eeqe erfenis van 12 millioen fr onlangs door een grijsaard nagelaten Geen testament werd gevonden terwijl als naaste erfgenaam een bloedverwant in den 8n graod optrad die na 600 000 fr aan successierechten te hebben betaald zich in het bezit der nalatenschap stelde Spoedig daarna meldde nah echter uit Frankrijk een erfgenaam aan die den overledene één graad nader bestoud Een uitvoerig rechtsgediug was hiervan het gevolg dat terstond vele kosten met zich bracht Tot groote ontsteltenis werd nu echter dezer dagen plotseling een testament gevonden behoorlijk verzegeld en waaraan ecu klem p ipiertje was bevestigd waarop geschreven stond dat bet testament moet geopend worden op den dag van het gouden bisscbopfeest van Pias IX zoo deze alsdan nog in leven is Terwijl alzoo de volgende maand volkomen zekerheid omtrent het lot der erfenis zal worden verkregen twijfelt men echter niet of de paus zal de erfgenaam zijn dezer aanzienlijke fortuin Door de commissie voor de verzoekschriften aan de Tweede Kamer werd bij monde van den beer de Jong rapport nitïebraCht over eenige in hare handen gestelde adressen waaronder l van Thomson en 1800 roomsob katholieke ingezetenen te Rotterdam naar aanleiding van he wets ontwerp tot herziening van de wet op het lager onderwijs houdende bedeukingen tegen de instandhouding dor openbare school welke h i een kweekplaatj is van onverdraagzaamheid Dit adres wer op voorstel der oommissie ter grif e gedeponeerd Vervolgens bracht de commissie verslag uit over het adres van Kommniidcnr en andere ingezetenen van Wognum omtrent hetzelfde ontwerp tnaar waarbij adressanten de nota van den heer van den Berch van Heemstede bg het verslag der kamer over het ontwerp gevoegd bestrijden de beginselen van die nota kenschetsen als zullende lelden tot het aaien van twist en tweedracht en de openbare school ook tegenover eerstgenoemde adreaaanten verdedigen Op voorstel der commissie werd besloten ook dit adre ter griffie te doen deponeeren Een voorstel van den lieer Wintgens om het adres in zijn geheel in het Bijblad te doen drukken werd met 28 tegen 18 stemmen verworpen I De oorreotioneele Kamer der arrondissements recbtbank te Amsterdam beeft den graveur J B K scbul I dig verklaard aan de hem ten laste gelegde mishandeling vstt egn 14jarig meieje De door hem gevoerde verduliging dat hier was een vaderlijke kastyJing werd op grond van de gehoorde getuigen voor onaannemelijk geoordeeld en hij werd ter zake van dat feit veroordeeld tot een celstraf van drie maanden De stiefmoeder van het meisje zijn echtgcuoote werd op grond van gemis aan wettig bewijs vrijgesproken Te Groningen hebben eenige studenten wanordelijkheden gepleegd Een aantal hunner ontmoetten twee werklieden uit de gemeente Zuidwolde die bezig waren een stuk krentebrood op te eten Een student wilde een hunner het krentebrood ontnemen hetgeen de werkman niet zoo direct afgaf Middelerwijl hief een ander student zijn stok op en liet dien xoo onzacht op t hoofd van den werkman neervallen dat deze hevig bloedde en later aan t bureau van politie geneeskundig werd behandeld Eenige agenten van politie verscbsnen en brachten den dader iu arrest nadat deze zich tegen een der agenten had verzet De rust was echter hiermede nog niet hersteld allengskens groeide het aantal stadenten op de Groote Markt aan aü weigerden de bevelen der politie te gehoorzamen zoodat eindelijk eenige ageuten van hunne wapens moesten gebruik maken met t gevolg dat een lOtal studenten in de poUtiewacht in bewaring werden gesteld Laatste Berichten Weenfilli 2 Mei Uit Moskan wordt aan de Frette gemeld dat een Engelsch sloomsehip zonder de noodige maatregelen van voorzorg de haven van Ketsch binnenkomende op eene torpede ia geloopen die ontplofte met bet gevolg dat het achip werd vernield de bemanning omkwam en de lading verloren giug Brussel 2 Mei In den Senaat heeft de Be geering verklaard dat zij nog niet i overgegaan tot onderhandelen over hernieuwing van het tractaat met Frankrijk doch de euquète i geopeu De Gentsche senatoren eischten het spoedig aaugemsn de Conventie van Temenzen De Antwerpsche Senore eischten dat hunne dat hunnen belangen werden beschermd Ook werd aangedrongen op het verleenen van concessie voor den apoorweg Antwerpen Tilburg De bisschop van Namen heeft een mandement in bet licht gegeven zeer vijandelijk tegen de Italiaansche Eegeering Janson zal Vrijdag over de kieabervorming bet woord voeren St FStarsburg 2 Mei De Engelscbe gezant heeft Zondag jl ónze regeering offieieeel kennis gegeven dat de Porte hare onderdanen in Eusland onder bescherming van Engeland heeft gesteld Onze Begeering heeft den gezaut hierop verklaard dat zij bier mede genoegen neerat Gisteren echter heeft Engelands vertegenwoordiger aan onze Begeering medegedeeld dat zg zijne verklaring van Zondag als vervallen kan beschouwen Immers de Porte heeft inmiddels afgezien van baar voornemen om hare onderdanen in Rusland onder bescherming te atellten van Engeland aangezien zij van plan is om de Bussisebe onderdanen die zicb op haar gebied bevinden het laud uit te zetten Onze Eegeering heeft hierop geantwoord dat de Tnrken in Eusland niettemin onder de bescherming der wetten zouden blijven MARKTBERICHTEN Qouda 3 Mei Poldertarwe puike ƒ 14 25 s ƒ 14 75 Mindere ƒ 13 75 a 14 20 Kogge puike ƒ 9 9 76 Mindere ƒ 8 50 è ƒ 8 75 Voer ƒ 7 80 i ƒ 8 40 Get t puike ƒ 7 50 i ƒ 8 25 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 40 Haver zware ƒ 5 S6 a ƒ 6 76 Ligte ƒ 4 50i ƒ 5 De Veemarkt met goeden aanvoer den handel vlag tot enorme hooge prijzen verkocbt varkens eu biggen mede vlug Kaas van ƒ 29 i 32 met vluggen handel Boter van 1 20 t ƒ l 0 Burgerlijke 8t tid Gtonda GEBOREN 80 April lakusa bilriHa iatrii J fao TtUmger g C M in Ho t l Wei JoèraeM Miriout ooden H Stolmqk n M ie Hmj Mei Th aor i onders H de Gruil en J Vexheyeii OVERLEDEN 1 Hei 1 mb Oyk r j S GEHUWD 1 Mei D de lii eo B Moiunili c C L Hoodyk en L Slreeüsnd 1 tlrei flsnd eu J H duk J a KilOO on i 0U J loiwcrenlorgr en M Rolloos Burgerlyke Stand van onderstaande Gemeenttn van 6 April tot 2 Mei 1877 Moordrecht GEBOREN Willem ooderi K Beai ca J Bloot OVERLEDEN L do Joog 3 m ONUBRTKOUWDi P d Heer van Schoonhovpn 86 i en B Boon M j I BEHUWD Qetne