Goudsche Courant, vrijdag 4 mei 1877

i m Zondag 6 IHcl 1877 atloaala baloonliw ran 16 600 FR Oroote GOUDEN Medaille aan T Larochb UEBULhB OP DE TENTOONSTELLINO VAN PAItUS 1875 Terslig Til i kaimii 4i i eeite GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda eo Omstreken DBBCHTB VOLKOMEN AFTREKSEL OEil S KINAS KRACHTHBRSTKLLBNO TONISCH BIT KOORTSWBIUEini De KCHTB OUINA UUtOCHI is e n zeerl aangenaam Elihster hetwelk uithoofde der bijzondere bereidingswijze van I AROCHS ai de werkzame bestanddeelen der 3 beste Kina soorten geel rood en gnjs bevat Zijne voortreffelijkheid boven alle andere preparaten is in de Hospitalen degelijk bewezen alsmede door een twintigjarig succes tegen Verzwakking of moedeloosheid maagkwalen Kritische leeftijd en tegen de bekende koortsen der vochHge landen PARIJS 32 Tue Drouot en in Apotheken i TOIWSIAGERS Er wordt ten spoedigste een L IJ N B NSPINNER gevraagd die geneigd ig om op tarief te Amsterdam te werken HOOG LOON en VAST WERK Zich in persoon te vervoegen bij J BIE Winkelier Kuipersteeg alhier waar nadere inlichtingen te bekomen zgn Door ziekehjke omstandigheden wordt om dadelgk in dienst te treden GEVRAAGD een Bakkersknecht bfl K ROLLMAN te Reeuaijk bg Gouda Bg de aanstaande Verkiezing voor een lid van de Provinciale Staten op Dinsdag 8 Mei s noodigen vele Kiezers uit den Krimpenerwsard hnnne medekiezers nit om ter vertegenwoordiging van dit belangrijk deel van het kiesdistrict Gouda ter vervanging vanwglen den heer J DROOGLEEVBRFORTÜUN hunne stem liit te brengen op den Heer R BLOK Bui emeester van Lekkerkerk VELE KIEZERS De JOH HÓFF sche EossT mmnm worden als de ZEKERSTE HULP bg Hoest Heeschheid Verkoudheid door de HH GENEESKUNDIGEN met het voMe vertaoawen aanbevelen Verkrijgbaar in btaauwee makjeê d SO cent JOH HOFF sche Centraaldépót Arasterdam Smalle filoemmarkt bij de Paleisstraat F 250 Te Gouda bij J C va VREDMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN QouDA Bnvs rus k BsOfKMAJi StOlwijk GEBORIII GHrtroida ouden J Aulirr n G Hoogeii dooru Btattnan ouder H Hurapr en A Schoatpn OVERLEDEN G Veidcxild 62 j G van Wgngatrden 5 m O NIiEKrBODWDi G D GEHUWD Geene Haastrecht GEDOKEN Daniël ouders v tteichard en C fan Vfcn Jan Thomas ouders J I Kusters en F de Krgger Ptrk ondera W Verwey en S Jauseu e OVERLEDEN Geene ONDEKTKOUVVD T Sinathof 86 j Uet D Kompier J i C Straver 23 j met 41 Ofcrts 21 j OIHÜWD Geeno Waddinxveen fis GEBOREN tiermina Jofaanua oodtrs H Jongenburgeren J Oerntsen Gerngje ouders R Noordpgraaf en D Bakker Cornelia Aaltje ouders N de Jen en T Hoogerbrog Kasper oudtr L Rip en A Vat VTlUem Cornells ouders A M W Hoos en G an Herrikbuyzen OVERLEDEN W Houdyk 7 J A de Bruyn 81 J Glesberg 84 j H Kley 11 j M C Degenkamp 11 m Br ONDEKTROÜWDi Oeene OëUUVND Geene APV ERT ENTIËM V COMMISSARISSEN der Sociëteit VREDE BEST brengen bjj deze hunnen hartelijken dank in de eerste plaats aan de Maatschappij van Nieuwe GeSctrojjeerde Oasbereiding en verder aan allen die bljjken van belangstelling gaven by de herdeliking op 30 April 1877 van het 75jarig bestaan der Sociëteit Gouda 3 Mei 1877 Voor het leveren van DejenoeriS Diners en Soupers voor TROütt P ETIJEN en andere Feesten beveelt zich beleefd aan W AI R44UHAAKERS Banketbakker en Kok Haven B 17 OFENME VEÜEOOFIE De Notaris MONTIJN te Gouda zal ten verzoeke zyner principalen op MAANDAG den 14eii MEI a s s voormiddags ten Elf ure in het Koffljhnis de Harmonie aan de Markt te Gouda in het openbaar doen Veilen en daarna bij afslag Verkoopen TIEN naast elkander gelegen WOONHUIZEN en ERVEN allen bestaande in ONDER en BOVENWONINGEN aan de Houtmansgracht te Gouda verhuurd te zamen in 15 perceelen voor ƒ 2360 sjaars benevens TWEE WOONHUIZEN een WOONen PAKHUIS en ERVEN naast elkander in de Vroawevesteateeg te Gouda verdeeld in VIJF ONDER of BOVENWONINGEN en PAKHUIS te zamen verhuurd voor 6 30 per week zflnde het PAKHUIS en ERF in eigen gebruik Breeder bij Billetten en Information te bekomen bij genoemden Notaris Onschadeiyk en Doeltreffend Menigmalen komt mg de vraag voor Mijnheer kan ik uwe Watten gerust gebruiken of laten gebruiken zijn dezelve aan dit of dat niet schadelijk en ik vind mg derhalve verplicht ter inlichting van de nog onbekende ijders te moeten herinneren dat de Absbaubbius Watten bg hare buitengewone genezende kracht in alle Bheumatische ziekten en aandoeniageo ledemaatspgn of stjjvigheid benevens loomerigfaeid huiduitslag jenkte of andere obstrnctiën door zwaarbloedigheid ontstaan overigens in alle ziekten van anderen aard volmaakt enschadelgk zgn zoodat men ze ten allen tijde zonder eenig gevaar kan gebruiken Zg zaUen nimmer schaden maai wel in de meeste gevallen nut aanbrengen Zg worden door de Doctoren zeer én door velen ernstig aanbevolen De pr s is 30 cents per paWe verkrggbaar aan het hoofddépót bjj A BBEETVELT Az te Delft en verder bg T A 6 VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DEN UIL Schoonhoven 3 GOUDKADE Boskoop OTTO HOOGENDÜK Capelle a d IJssel A BEÜNABT Oostpoort Rotterdam J H KJSLLER ïn zoon Weste Wagenstr Dezellde STAALHOÜDEND Aanbevolen tegen afmatting van leeftijd of VEKUOEIENIS BL0EDS6EBHEK of zijne KLEURLOOSHEID bleekzucht te langzame herstellikg gevolgen tan het kraambed enz cAé Fabrieksmerk gedeponeerd Generaldefot Amsterdam bij H H UloÜi et O ZONDAG a s weer 7 PORTRETTEN a ƒ 1 L H SERRE KANTOOR voor S0MII IN70SEEU Joiikerfransstraat Jio 15 hoek Dirksmitsstraat te Rotterdam Dit Kantoor belast lieh sedert jaren met INNING VAN SCHULDVORDERINGEN onverschillig van wat aard door geheel Nederland op billgke voorafgestelde conditiën Bij niet inkomen eener post mits deugdtUjkzijnde teordt geene kosten berekend i Brieven franco aan de Administratie OPENBARE VERK00PIN6 op DINSDAG 8 MEI 1877 s morgens 9 ure te Gouda in de Nieuwsteeg E 17 van MEUBELEN enz waaronder NAAIMACHINE groote partj KETELS PETROLBUMTOESTELLEN enz Daags te voren te zien van 10 12 en 2 4 ure Belangryk voA Lijders Aan zieken van welken aard ook kan met de voUte overtuiging de in Dr Alry S MatuurgeneeSWi behandelde en zeer beproefde geneesw ze neer dringend worden aanbevolen De Nederduitsche uitgave van dit in hrt Uuitsch in 63 oplagen verschenen werk van 496 bladzijden kost tlechts 1 en kan door alle Boekhandelaren of door Biohter s Boeklmndel te Rotterdam wordt ontboden Op franco aanvrage verzendt genoemde Boekhandel gratie en franco een uittreksel van over 100 blz uit bovengenoemd werk ter beoordeeling ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNBN ZOON Chemisten tf aar schuwing Deze ÜRBANUS PILLEN zjjn door ons in doosjes a 377j Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij dén Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wfl waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht iu omloop te biengen B deze Courant behoort een Byvoegsel I I m BINNENLAND GOUDA 5 Mei 1877 Wg brengen in herinnering dat Dinsdag 8 Mei a s de verkiezing plaats heeft voor 4 leden der Frovino ütaten eu dat de stembus geopend is vau des morgens van 9 tot des middags ten 6 ure U M de Keizerin van Duitschlaod heeft een gift van 300 Rm gezonden b bijdrage voor den opbouw van het asyl Steenbeek De directie der Nedertandsohe Kijnspoorwegmaatsehappij heeft thaus met goedkearing der Begeering het heslttit genomen te Uosterbeek eene halt te vestigen op den voet van die te Msarn Te Ede zal een nieuw aan de tegenwoordige eischen van het verkeer voldoend atationsgebonw worden opgericht Id verband daarmede zollen de stationsinrichtiagen aldaar ia bet algemeen verandering en uitbreiding ondergaan Staten OeneraaL Tweede Kame zitting van 3 Mri In deze zitting dia ten half vier nre plaats bad deelde de voorzitter mede dat de eindverslagen gereed waren over de ontwerpen betreffende het onderwijs aan de militairr akademie tot onteigening voor den spoorweg ZwolleAlmelo en tot verlegging van den termijn ran aanshig voor de beetwortel fabrieken De kamer besloot die ontwerpen acbtervblgens aafl de orde te stellen Maandag ten een ure De Minister van Biniftnl zaken heeft afgewezen hetverzoek van den Baad vau Kampen om subsidie voorden bouw eener Hoogere Burgerschool Naar wij vernemen zullen de nieuwbenoemde reoi erlijke ambtenaren op Zaterdag 12 Mei e k allen voor de gerechtshoven waaronder zij ressorteereo worden beeedigd Woensdag herdacht de heer H van der Lee te Woerden den dag waarop vóór hij 10 jaar het diploma als heelen verloskundige erlangde spoedig daarna begon E jne prakticale loopbaan iu genoemde gemeente Dat die dag niet onopgemerkt is voorbijgegaan bewijzen de vele blaken van belangstelling door den jubiüria ontvangen Te Amsterdam is Woensdag in het Amstel hotel aan Z K K prins Hendrik een feestmaal aange boden door een groot aantal heeren die onlangs kort na de opening van de tuiaboaw tcntoanstelling door den vorst op het lusthof Soestdijk zoo hartelijk waren ontvangen Ojk Z K H prins Alexander was daarbij tegenwoordig De bij die gelegenheid uitgebrachte toasten betrofeu in de eerste plaatst Z M den konjng en het vorstelijk huis In het bqzonder trok de aandacht een toast door prins Hendrik op prins Alexander uitgebracht waarin hij den wensoh uitsprak dat zijn neef den weg waarop hy zelf blijkens zooveel waardeering zich niet ongelukkig bewoog mocht vervolgen als dit hem zelveu niet langer vergund zou zgn een toast door pripiAleiander beantwoord met de verzekering dat hij naar zijne krochten aan die opdracht zou trachten te voldoen gedaohlig aan de spreuk Je maintiendrai Men schrijft Ma de X Ct Mei ii aangebroken methngelbuieA eu vorst zooals Vrijdag naeht Wanneerde lente komt is nog vrij ou2eker het ia ook inandere gewesten koud en de noordewind is snijdendaU in den winter Het vee hexft het kwaad in deweiden waar geen gras is en die rood beginnen teWordenvan de kon Op verre na zijn de stallen nog nietontruimd men stelt van dag tot dog uit op hoopvan leutetveder het vee los te luten dat hunkert naarhet wedaud De aardappden komen hier en daar bovenden grond anders is er buiten nog et ï el tezien dat bloeit A De hier mr A F de Savornin Lohmaij heeft verklaard bij de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer geen candidatnnr te zullen aanvaarden Bij besluit van den Genuenteraad te OudBeier hmd is de kecmi afgeschaft De Arnünudu Ceumt betat een Nederlandsche minister kalender waaruit bl kt dat Nederland na 1848 beeft gehad 21 ministers van buitenlaudsche zaken 15 van binnenlaudsche zdieii 16 van finantien 20 vau koloniéD 19 van justitie 14 van marine en 16 van oorlog 16 iaterimaiie ministers zijn daaronder begrepen de ministers vaa eeredienst ontbreken aan de opgave In 26 jaren waren er dus voor de genoemde 7 Departementen te zamen 121 ministers wier levenadnur gemiddeld tonder de interimaire ministers hierbij te rekenen was buitenlandsche zaken 1 jaar 7 maanden 16 dagen justitie 1 jaar 5 maanden 10 dagen binnenl zaken 1 jaar 10 maanden 8 dagen marine jaar 7 maanden 6 dagen finaütiën 1 jaar 10 maanden 15 dagen oorlog 1 jaar 10 maanden 15 dagen koloniën 1 jaar 7 maanden 15 dagen De Wage Courant verneemt dat er in Augustas a s groote manoeuvres zullen gehouden worden bij Wageningen eu de Grebbe door de Ie divisie behalve grenadiers en jagers sterk 7000 man VrijdsgavoDd is bij het doen van schietoefeningen eeu korporaaltitslair van het instnictie batailjnn te Kampen zoodanig aan bet hoofd getrofieti dat hij fisteren ochtend aao A gevelgsn is overleden ADVERTENTIËN 25 JABia £ I J G ENDENBURG Goutia 5 Mei 1877 EfwQZSCXSlGTtr ets SJ i4 Jj P DB MDfR l jr ll 1 Bev Uen van een Zoon è ï J VAK 1 EE BURCHT vanLICH TENBERGH Doepf Gouda 4 Mei 1877 De ondergeteekenden betuigen hnnnen hartelijken dank voor de talrijke bewgzeii van deelneming ondervon len bg de ziekte en het overlijden hunner ouders den heer JAN DROOGLEEVER FORTÜUN en Mevrouw NEELTJE CORNELIA BLANKEN W J C B DROOGLEEVER FORTUUN G C DROOGLEEVER FORTUUN Gouda 5 Mei 1877 V De familiën DROOGLEEVER FORTUUN en FORTUUN DROOGLEEVER betuigen hunnen dank voor de betoonde deelneming bij het overlijden vun den heer J DROOGLEEVER FORTUUN en Mevrouw N C BLANKEN Gouda 5 Mei 1877 4 maanden kraams biedt zich aan Adres bij N HAAKS in het St Ajithoaieklooster te Gouda N 1980 fi De ondergeteekende gevoelt zich verplicht openlijk dank te beljuigeu voor het aan hem bg zijn 25 jarige werkzaamheid door zijnen patroon den heer G C de VOOUS geschonken Gouden Horioge op Woensdag den 2en Mei jl eii tevens voor het onthaal op dien avond door hem aan de werklieden aangeboden T W VAN LEEUWEN Gouda 4 Mei 1877 In een klein gezin te e Graeenhage wordt TERSTOND gevraagd eene DIENSTBODE als Meid alleen loon 70 en 24 waschgeld Nadere information bü Mevrouw LANZINGr alhier Wachtelstraat No 142 Er wordt dndelgk voor VAST GEVRAAGD een FLINKE Schoonmaakster Adres Groote Sociëteit op de Haven EEN BEKWAME KEUKENMEID ƒ 100 Zoon f 26 Waschgeld en f 10 Verval om de 3 maanden WORDT GEVRAAGD Adres met franco brieven londer lett P P aan het Advertentie Borean van A BRINKMAN te Gouda BODEN gevraagfd Voor een SoUede LEVENSVERZEKERINGMAATSCHAPPIJ gevestigd te Dordrecht worden SOLIBÜE BODEN GEVRAAGD voor GOUDA en Omstbeklh Franco brieven onder letter 0 aan hetBureau dezer Courant j i TABAK 1b bovengenoemd vak kan een LEERLING geplM Bt worden bjj 3 SWITZEB Az ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN a ƒ 1 L H SERRE UITBaElDL G STOOMVERWERIJ CHEMISCHE WASSCHËRIJ ♦ f 0mbauU iTnöen Door uitbreiding der fabriek en het bgtetten der nieawste Mèchines ben ik thans in staat gesteld alle goedeim binnen 14 dagen af te leveren Voor ditufcisoen is bijzonder aan te bevelen het verwen van MEUBELGORDUNEN TBUP eu STOELZITTINGEN aUmed het ChemisoliWasac a an HEBREN en DAMEStüjEEDlNGStOBKEN zonder hwtoruen Agent te Gouda De Heer T A O VAa DETH Markt