Goudsche Courant, zondag 6 mei 1877

m KIEZERS vour de PR0VIXC14LE STATEN io het lioofdklesdlstr GOl DA Werden ons in 1871 de Heeren M BISDOM van VLIET Mr A A van BERGEN IJZENDOORN en G A va HOÜWENINGE Gz van alle zelen ten sterkste aanbevolen voor het Lidmaatschap der Provinciale Staten van Zuid Holland die toen met eene overgroote meerderheid van stemmen door ons werden gekozen thans is dit weer het geval daar hunne verdiensten van Ijrn aard zijn gebleken dat sg na andermaal zelfs door alle Kiesvereenigingen in ons District met eenparige stemmen tot heratemmjng aanbevolen zja Alle drangredenen tot nadere aanbeveling der Oandidaten zgn overbodig want m weten wie zg zgn Laten wg dan toonen dat wg hunne verdiensten weten te waardeeren door op a i Dinedag den 8 dezer tustdten 9 en 5 uren eenparig onze stemmen uit te brengen op deze onze waardige aftredende Leden M BISDOM van VLIET te Haastrecht Mr A A van BERGEN IJZENDOORN te Gonda en G A van IIOUWËNINGE Gz te Moordrecht WIT STEMBRIEFJE nismede op het BLAUWE STEMBRIEFJE te stellen den na m van Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ter vervulling der vacature ten gevolge van bet overtgden van den heer J DBOOOLEEVER FORTUIJN Uwe Medekiezers van Gouda s Hoofd n Önderkiegdistricten GOUDA 3 Mei 1877 M GX7A4 fliiiii iiTiii ONTVANGEN een groote sorteering rETROLEÜMKOOKTOESTELLEN en CO Voorden Voorhanden alle soorten van gewoon en fijn LAKWERK Is PRESENTEERSTELLÉN THEEBLADEN KOFFIBen THEEDOOZEN eto De nieuwste soorten BLOEMSTANDAARDS HANGLAMPEN Brittania KOFFIEKANNEN TREKPOTTEN LEPELS en VORKEN Voorts He soorten BROOD TAFEL DESSERT KNIPMESSEN en KURKENTREKKERS Geëmailleerde geslagen gegoten en vertinde PANNEN en KETELS De nieuwste modellen BPUITEN voor Huis en Tuingebruik Verder alle soorten van Koperen Bukkenen IJ eren ARTIKELEN voor Huis en Keukengebruik alles tot Concurreerende Prjjzen Swederij van KEUKENFORNÜIZEN HAARDEN KACHELS LEDIKANTEN WIEGEN VUUR en KINDBRMANDEN enz enz J J VAN BEMMEL Markt A 57 Korte Groenendaal I 174 5 C3 O Xri3A Geen Grijze Haren meer Pi iJ8 per Flacon i 1 All n verkrygbaar bij LOUIH WELTER Fzn Colflear OoBthaven Gouda Openbare Verkoopingf te GOUDA op WOENDAQ 23 MEI 1877 voorm ten Elf nr in het Logement de Pauv san de Markt aldaar van een in 1858 GEBOUWD zeer GOED oaderlionden TAARTUIO zynde mmn fsam genaamd de VrouwMAARTJE groot 8 Ton mei deszelfs volledigen INVENTARIS thans liggende in den Tnrfsingel te Gouda bg 4e WwfSan J KLEIWEG bevaren wordende dooj den ieigenaar JAN SMIT Da lyks aldaar te beugtigen n inlichtingen tea Kantore valk Notaris Mb KIST te Omda Openbare Verkooping te Grouda op WOENSDAG 16 MSI 1877 dra voMmiddiigs ten iU £ nr in het Hotel de Zalk altbar van een wex angwiAia gelegea IRF en TUIN aan d n Flnweelen Singel te QooDA Wflk R Nr 360 Z nde in het Huis beneden een Voorkamer met Suite en Alcoof een achterkamer eene goede Keoken en mimen Kelder en boven Vier Kamers een groote Zolder en hebeen verder tot een gemaUieiyk Ingericht WOONHUIS behoort Te aanvaarden 1 Junfl 1877 En op DING8DAQ 29 MEI 1877 desvoormiddags ten ure vóór en in het hierboven omichrvren Hui Wgk R Nr 3G0 van EEN GOED ONDERHOUDEN INBOEDEL r NadMe inlidltinglbn zgn te bekomen ten Kantoren van de Noterissea FOBTUUN DROOQLSEVSE en Mb KIST te Qooda Fabriek Merk De met roem bekende Dr Airy g Specialiteiten aU SarsaparUlian atgemee bekend sla het Kerkzaamate middel bij cbronisohe ziekten welke uit bederf in het bloed en de sappen ontstaan Patn ExpeUer oaovertref baar bij Bbumatisme Jichtlqdcu enz enz Dr Airy s Pillen bij slechte pijsverteenog verstopping enz teed met het beite gevolg lUÜgewend zijn voorhanden te Gouda iiij i Q ZELDENRIJK Drbgist en L SCHENK Ieder die zich yoomf van de bmlengewoM Kerksaamheid dezer Geneesmiddelen wil orerlnigen kan in boTecpeuoemde depots gratu een met vele origineele atteiten voorzien uittreksel bekomen uit Dr Airy s Natuurgeneeswijze Alle artikelen moeten met boveu a ednikt fabriekmerk voorzien zijn No 929 der beroemde Wekeiyksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMBR te Utrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Goudfi Aan Am heer dr J G POPP k k Hof Tandmeester te Weenen Bognergasse Nr 2 In het belang der menschheidachtikhetnoodig u opmerkzaam te maken op de heilzame genezing van het Anatherin Mondwater Verscheidene Heelmeesters heb ik oveï mgn mMid geraadpleegd verscheidene geneesmiddelen znn mg door hen toegediend doch alles vruchtdoos tot dat ik op zekeren dag een certificaat in een der dagbladen las over uw mondwater twee flacons mogt ik daarvan gebruiken en ziet mgne mondbloedingen hielden op en de losse tanden kregen weder hunne natuurlgke vastheid Kortom ik durf uw mondwater ongetwgfeld aanbev en én het belang van uwe uitvinding èn in het belang van het algemeen waarom u dan van deze naar goedvinden kunt gebruik maken Met verschuldigde hoogachting heb ik de eer te zijn UEd Dw Dienaar Amsterdam H L vak SWAENINGEB Te verkrijgen te Gouda b j L Sohenk winkelier op de IJoogstraat A 123 te Rotterdam bij P E van Santen Kolff apoth 1 A Schipperciju k Co blauwe porceleinwinkel te s Hagp bi J L F C Snabilié apoih te Delft bij A 1 van Rijn en J E Kauweuhoven te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Utrecht bij V Alten en Kraan te Arasterdam bij P T Wiudheim Co eo H H Uloth k Co apolhek te Oudewater bijT J van Vreomiogen te Schoonhoven bij A Woffi ECHTE EAU des FEES Bekroond op de Wereldtentooastelling te PÜ 1876 te verbogen if 1 50 de Flacon IbijOb VAN VIVE Jr en B SCHOLTEN CoiSmü Haar en Baard verwan in Blond Bmin en Zwart zonder Huid of Linne n te vlekke n als mea de Flacon lialf gebruikt hééften het bëviiU niet aUd wordt met genoden de betaalde 1 5Q teruggegeven 1 I I II mTENTOIÜGEN Ui Yf N BAAIIMAAkEHS Bsaketbikkar fhreii Depot van THEE on Hm Maoazun vajc M Ravenswaay ZoneD QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vgf twee en een half en een Ntd ont met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orden aanbevelende j BREEBAART LZ Bot markt te Gouda in alle Binnen en Buitenkndsche Dagbladen worden DADELIJK opgezonden door het Advertentie Bureau van A Brinkman te Gouda Een Afwlirift is voldoende Hoofdkiesdistrict GOUDA De LIBERALE KIE8VEBEENIGIN0 te Woerden heeft voor de VERKIEZING van 8 MEI aanstaande als Candidaten voor het LIDMAATSCHAP der PROVINCLÜJE STATEN gesteld de aftredende Leden v M Bisdom van Vliet te Haastrecht Mr A A Tan Bergen IJzendoorn te Gouda en G A yan Houweninge Gz te Moordrecht alsmede ter voorziening in de vacature ontetaan door het overlijden van den Heer J DBOOGLEEVER FORTUUN te Gouda den Heer Mr J Fortuijn Droogleevei te Gouda blaauw stembiUet die als zoodanig dringend worden aanbevolen Het Bestuur P C KNUPF Prewfene Woerden 27 April 1877 A M BELIERMAN Seeretarü Verkiezing Provinciale Staten Op DINSDAG 8 MEI a s zal de verkiezing plaate hebben voor Leden van de Provinciale Staten Met vertronwen worden aanbevolen de aftredende Leden de Heeren Mr A A van Bergen iJzendoorn te Gouda M Bisdom van Vliet te Haastrecht en G A van Bouweninge Gz te Moordrecht En ter voorziening in de vacature ontstaan door overlgden op het blauwe stembiljet de Heer JEt BIjOIC Burgemeester van Lekkerkerk en Plaatsvervangend Kantonrechter die wegens zgne bekendheid met de Krimpenerwaard dat belangrijk deel van het Kiesdistrict waardigigk zal vertegenwoordigen Een gi oot aantal Kiezers in de Krimpenerwaard en in het Kiesdistrict Gouda Hoofdkiesdistrict GÖÜDE Bg de Verkiezing van VIER LEDEN der PROVINCIALE STATEN op 8 MEIaanstaande noodigen de ondergeteekenden hunne Medeldezeia dringend nit hunne stommenuit b brengen op de Heeren M BISDOM van VLIET te Haastrecbtl Mr A A van BERGEN IJZËIVDOORN te Gouda Wit Stefflbilift G A van BOUWENINGE Gz te Moordrecht EN G SCHALU Schoonhoven L VAK ZESSEN J A T D 8TRAATEN Bergambacht B STREEPLAND Lekkerkerk A BREBDVELD D LULITEN Mï e At STREEPLAND K SMIT Jz Krimpen a d Lek K V D HOOG P H0R8MAN i ARIE HOOGENDÜK Ouderkerk a 4 IJsseL JOH SMITS Gonderafc F A VA LANGE J J DE JONG V W VAN DAIVL W BOER Stolwgk C M JONG Berken wonde D Di JONGCi P BOER Gouda J KERSBERGEN Vlist R BLOK te Lekkerkerk Blaow Steo iyet mm BOBBMz EN mm wura Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETBRS Jz yl te Gouda Biaonder wordt aanbarolen de gereputeerde BORDEAUXWIJN van f 26 per Anker met aooijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en fröiuo verzondenAlles wordt franko huis g eleverd PIANO MUim Westhaven 161 GOUDA Ontvangen PIANO S met mechaniek iu Koper Keurig afgewerkt van Bdcz Thibout Aurand Beauvais et fils te Pargs G Ji IBOElXJ m aan Zy die genegen zgn bg merking te komen Hb LANTAM OFSTEEE voor de Stedelgke Verlichting kunnen zich aanmelden bg de Directie der Gasfabriek alhier OPENBARE VEBIOOPM op DINSDAG 8 MEI 1877 s morgens 9 nre te Gouda in de Nienwsteeg E 17 van MEUBELEN enz waaronder NAAIMACHINE voorts KETELS PETROLEUMTOESTELLEN benevens een zeer groote partg BEHANGSELPAPIER Daags te voren te zien van 10 12 en 2 4 ure Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 7 MEI 1877 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhuis cde Haehonis aan de Markt aldaar van Een HL en ERF aan de Westzgde van de Gouwe te Goudaj wgk C N 166 waarin de SLUTER8en TAPPERSAPPAIRE met goed gevolg wordt uitgeoefend Te aanvaarden 1 Jung 1877 Twee HUIZEN en ERVEN aan het Jaagpad te Gouda wgk Q N 36 en 36a Twee HUIZEN en ERVEN in een gang aan den Raam te Gouda wgk O N 275 en 276 En een in 1876 gebouwd HUIS en ERF aan den Gohderakschen dgk te Gouderak wnk B N 65 Te aanvaarden 1 Jnng 1877 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DR006LEEVER te Gouda Openbare Verkooping te Gouda Op DINGSDAÖ 15 MEI 1877 des voormiddura ten 9 qi ten sterf huize van D DAKKENHORST wgk C Nr 167 aan de Gouwe aldaar van eenen INBOEDEL waaronder eenig GOUD en ZILVER En op WOBNSDAG 23 Mei 1877 des voormiddags ten 9 nre aan het Lokaal wgk K Nr 2S7 aaa de Paperstraat aldaar vaut MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEOOED GOUD en ZItVÜR ens Nadere blMfatinsAB ie bekomeft i nKantore vaa den Notaris W J PORTUUR DROOGLEEVER te Gt uda Openbare Vrijwillige Verkooping op VRÜDAG den 18 MEI 1877 des voormiddags ton 10 art ten huize van G vak DAM Herbergier te Stolwijk van EENE KAPITALK E07WM3WONINB en eene uitmuntende partn WEI HOOI BOUW en ORIENDLAND aldaar te zamen gtopt raim 22 Boader by bil tteB breeder om 8ciueven Nadere informatien zgii te bekomen ten kantore vta den Notaris G J SPRUUa to Ouderkerk ajd IJsid