Goudsche Courant, zondag 6 mei 1877

ZOIsTIDA O e nVvCEI 1877 Liedertafel APOLLO CONCERT op ZONDAG 13 MEI 1877 des aTonds ten 7 t i in de Sociëteit On Genoegen De HofmejcJianicus x A D ISSMU l komt MAANDAG a 8 tot het geven zijner geannoneeerde voorstelling Aanvang 7 nor Kinderbal half 9 KAARTEN zijn aan het Lokaal verkrggbaar BNT E 49 Centen per persoon Kinderen benedtifi de 11 jaren 25 Centen Ter voorkoming van verwarring wordt menbeleefdel verzocht vooiai plaatsen te bespreken a 10 Ce nten per plaats GUM MSTISCU iON DERWIJS De ondergeteekende heeft 4e er te berichten dat van af MAANDAG dan 7 MEI a s en voorts iedere MAANDAG n DONDERDAG des avonds van 6 7 nar gelegenheid bestaat tot deelname aan de Leasen door Jongens van C 10 jar n li rgs per jaar voor één Kind f 8 twee uit hetzelfde gean f 12 H J STEENBERGEN Kleeding Magazijn MARKT ONTVANGEN de NIEUWSTE DEMI SAISON en J HOOOENBOOM Binhenlandsche Vaart t B C Gevestigd te AMSTERDAM Op Schapen en Stoombooten alle Binnenwateren van Europa Op de Goederen en Inboedels per Schepen Stoombooten en per Spoor Op geldawaarden per post door Europa naar en van Amenka naai en van ObstIndiëu Da Volmagt e Instractie liggen voor belanshebbenden ter image bg den HodEl AgeÉt te Gouda den Heer A L WIËGKERT ÏE KOOP of TE HUUR m FABMS9MW Birt beogen IJCHOOElSTEfiN en waterdichte gemetselde KUIPEN POMPEN ett andere gereedaohappeo alimede daarnaast TB HUUR eeu Bovenhuis met vrUeo opgang xeer net icgerieM en van alle gemakken voorzie Te bevT B bg J A TRIJBITS ü te Oouda PRIMA KWALITEIT è 35 Cenit per FLESCH met minstens 12 Fk8seheaj fninco aan haik bü A IVORHER Qonwe C N 34 35 Kiesdistrict GOUDA De ondergeteékenden allen Kiezers bevelen voor de Verkiezing van LEDEN der PROVINCIALE STATEN op aanstaanden Dinsdag 8 MEI dringend aan de aftredende Leden de Heeren M Bisdom van Vliet tr te Haastrecht Mr A A van Bergen IJzcndoorn te Gouda en ƒ r G A van Houweliinge Gl te Moordrecht alsmede ter voorziening in de vacature ontstaan door bet OTerljjden van den Heer J DROOGLEEVER FORTUUN te Oouda blaw ttembiljel Mv J Fortuijn Droogleever te Gouda A VERBUKG te Langeruigevieide D DE BRÜIJN te Waarder O DE VOS Mz te Waarder O SPBUIJT Az te Waddingtvien Joh KRÜIJT Dz te Remwljk P SCHELLING Kz te Ouderkerk a d IJsiel A C MIJNLIEFF te Krimpen a d IJssd M BOOGAERDÏ Bz Krimpen a d Lek G H WESTBROEK te Sehoonhoven W DOGTERüM te Ammersld P VAN OBR € RAAP te Bergambacht M VERDOOLD Cz t Stohrijk A H DROST te Haaetrecht J C MULLER te HaastrecU H W F BONTE te Gouda W POST DROST te Gouaa P GOEDEWAAGEN te Gouda J i GROOTENDORST te Gouda L P HOOGENDIJK te Gouda K JONKER te Gouda Dr W JüLIUS te Gouda S B VAN LEER te Gouda g C MESSEMAKEB te Gouda J M NOOTHOVEN van GOOR te Gouda J A ROEST VAN LIMBURG te Gouda Dr A ROMBIJN te Gouda D HUIJTEB te Gouda A SCHONE C THIM te Gouda A VAD VEEN te Gouda D G VAN VREÜMINGEN te Gouda Dr P DB WILDE te Gouda 3 IJSSELSTEUN te Gouda PROVINCIALE STATEN Hoofdkiesdistrict GOUDA De Kiesvereenigiag VADERLAND IN ORANJE te OÜDBWATER heeft voor de Verkiezing van Dinsdag 8 Mei aatwtaande all Can daat voor het Lidmaatschap der ïrovinciafo Staten gesteld de tredende Leden de heeren M Bisdom van Vliet il i i te Haastrecht Mr Al A tën Bergen IJzendoorn te Gouda en G A van Hoiiweninge Gz té Moordirecht alsmede ter voorziening in de vacature ontstaan doar het overladen van den Heer J DROOGLEEVER FORTÜUN te Gooda Blamn SteMUljet Mv J Fortuijn Di oogleever te Gouda die als zoodanig dringend worden aanbevolen Hbt BssTinm A C VAN AELST Voorzitter F JONKER IDENBÜRG Secr tarU jlUDEWATER 4 Mei 1877 r Hoofc iesdistrict IJSSELSTEÏn Bfl de verkiezing van DRIE LEDEN voorde PROV CIALE STATEN van UTRECHT in het Hoofdkiesdistrict LISSELSTEIiJ op DINSDAG 8 MEI 1877 wordeix aanbevolen daaftredende Leden de Heeren Mr G J Verloren van Tliemaat 1 I van Nooten Dr J C van Eeten I VELE KIEZERS SCHUTTERIJ BEKENDUAEING BUEGEMEESTEB en WETHOUDERS ran Gouda Oraian de Wet op de SCHUri ERIJ van den lillen April Uil staaUU ao 17 alsmede de Btglenuntaire bcpaliujjen voorkomende ia het StaatM rail den 2l9teu Maart 1828 no 6 Brengen ter algemeene kenuig dat de Ingeietenen lie op den laten Januarij 1877 bun 24 tejaar hebbeu bereikt verpligt ziju lich voor den DIENST der SCHüTXEttlJ U doen iu oüry tn Dat tot de imchrijmiig zitting zal worden gehouden n het KAADIIUIS der Gemeente van den ISden tot den 81 Mei aanstaande dagelijks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddag lien tot des namiddags een ure Dat de bovengemelde Wet ten aanzien der voorschrevene verpligting de navolgende bepaliugen rn voorschriften behelst Art 1 Ieder ingezeten van het Kijk die op den Isten Jaiuary van elk jaar zijn ZSste jaar zal zijn iugetredcn én zijn 348te niet voleindigd zal hebben z d ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zijade verpligt wezen de Schutterlijke dienst uit te oifenen Vrt 2 AU ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing dezer Wet beschouwd a Alle Xederhinders binnen het Kijk hun gewoon verblijf houdende i Alle vreemdelingen binnen het Rijk woonachtig welke hun voornemen om zich daar te vestigen zullen heblien aan den dag geleird hetzij door eene uitdrukkelijke verklfiring heizij door het werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun beskian De tijdelijke nitoefening van een bedrijf of handwerk iu eenige ondergeschikte betrekking gelijk die van leerling knecht enz kan op zichzelve niet beschouwd worden als eau bewijs van het voornemen om zich iu Jit itijk te vestigen Art 6 Elk jaar vóór den eersten Junij zullen de Ingezetenen welke op den eersten Januarij van het jaur huil 2 ste jaar van ouderdom zullen zijn ingetreden zouder onderscheid of zg vermeenen mogten al f iiirt tot de Vrijgestelden of uilgeslotenen te behooreh verpligt zgn zich by het Bestuur der Gemeente in welke zy wonen voor de Schutterij te doen inschrijven Art 7 Zij die in meer dan cene gemeente hnn gewoon verblyf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de üuchrijviiig verpligt zijn binnendiegemeente alwaar eene dienstdoende ScSutterij aanwezig is Bij nldieu in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Sohutteryén be taan zullende zy zich doen inschryveu in e gemeente alwaar zij voor de personele belasting zyn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente alwaar zy ambtshalve verpligt zijn hun verblijf houden Art 8 Die van hunnen onderdom geen voldoend bewijs geven zullen door het plaatselyk bestuur worden ingeschreven naar deszelfs oordcel onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zijnen jttisten ouderdom nader te doen blijken Dientengevolge worden de ingezetenen die in determen van einelde artikelen vallen dat zijn zij die in het vorige jaar den 24 jarigen leeflyd HEBBJIN BEBEIKT en mitsdien geboren zijn in den jare 1852 mitsgaders de zoodanigen tuaschen de ii eu 34 jarenoud welKe sedert de laatst gedane oproeping in dato 4 Mei J87fi zich alhier met der woon hebben gevestigd opgeroepen om zicii op den hier boveiigeineideu tijd en op de plaats voor de inwhrijviug bepaald aan te melden zullende zy welke hieromtrent onverhoopt mogten nalatig zijn niet te min van wege bet geKj ente bestuu ambtshalve worden ingeschreven b rpodien door d SeMttr Baad worden vei v Mtt 4ot eene geldboete n ZONDBft LOTING bij de SCHllïTBEW worden ingelyfi indien het zal blijkeD dat er tijdens de verzuiinde iaéhrijmng geene redenen tot u Móting of vrijeteUutg ten hunnen aanzien bestondau rWoréeoda eladelyk dèg neu elk aan de inKkrg mug moêten voldoen medegedeeld dat zij by gemelde titeirUving moéten overleggen hon bevrijs pa Geboorte ttUeAde zij rloar lod verre ijj alhier geboren zijn zich tel bekomiqg daaVvan mtfei vervoegen op de SlÖBË lJ i ULjd r eente van des morgens tie tot dCa nanndaags ure Eii zullen zij tevens ve rpligt zijii bij de imchrijmng op te geven de atraaf de ic jk eu het nummer van hunne mming hun beroep benevens dat hunner oiidert alsmede sedert wanneer zy ingezeteueu dezer Gemeente geweest zijn Gourio den 3n Mei 1977 Burgemeester en Wethoodprs voornoemd De Seoretaris De Burgemeester VON StEBNBACH 1 8 V N BlEOEX IJzENDOOttN KENNISO£VINO BURGEMËESTEB en WBTHOUDERS der Gemeeute Gouda gezien Art 228 der Wet van den ïfeu Jnuij 1851 Stil n 86 regelende de zamenstcUing inrichting en bevoegdheid der Gemeentebesturen Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de termijnen voor de vorderingen ten laste vau het Rijk bij de Wet bepaald of te bepalen op die ten laste der Gemeente van tocpassiug zijn eu dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over de dienst an 1876 vóór of uiterlijk op den 30n Joliy aanstaande behooren te worden ingediend Gouda den In Mei 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secreteris De Burgemeester TON StEBNBACH 1 S VAN BïBGEN IJzENDOORN BUITENLAND Buitenlandsch Over Oorlogsberichten blyren nog altyd onthrï en De veldslag bij Kars waarvip Turksche berichten sprakeu schijnt eene schermutseling te zijn geweest tosscheu Russische cavalerie met batterijec en eene afdeeling troepen uit Kars Dit gevecht moet op 30 April hebben pUatt gehad Be Bonisohe cavalerie was op 28 29 en 30 April aau het verkennen bezuiden Kars Enkele detachementen cwamen uit Litschagirt waar ze ongeveer 11 kilometer 10 werst vanden telegraaf vernielden Belaugrijker dan het nieuws van den oorlog zyn vooralsnog de tydiugeii uit Engeland van welke mogendheid het vooral zal afhangen of de oorlog locaal zal bly ven dan wel zal omslaan iu een groote Europeescbe worstelingen £ r is aldaar een splitsing ontstaan in de liberale partij De leiders zijn het oneens geworden betreffende de houding welke de oppositie moet aannemen nu de oortog in het Oosten is uitgebroken Gladstone s vyf voorstellen welke Maandag a s besproken zullen worifen in het Parlement zullen niet ondersteund worden door de andere ledeii vau het vorig ministerie Met overgroote meerderheid zullen de conservatieven Maandag een vol urn van vertrtfuweu in het iniiiisterie Beooonsfield Derby uitbrengen en daar dit volkomen zeker is schijnt het debat van a s Maandag velen wellicht minder belangrijk toe Niettemin zal het hoogst gewichtig zijn want door hetfteen dan gesproken en vei llaard wordt zal men vrij kunnen opmaken wat Engelan9 doen zal indien Rusland eenige overwiuuingen in KleinAzië behaalt Bedenkelijk blyft de toestand steeds daar de meerderheid van parlement en natie reeds bij het noemen van Ruslands naam het boofd verliest De Duitsohe Byksdag heeft Donderdagavond de laiitate werkzaamheden afgedaan en is toen naar huis gegaan nog twee dagen vroeger dan men dacht De ontvangst van den keizer te Straatsburg is luisterrijk geweest Alle auioriteiten de geestelijkheid het onderwijzend personeel zijn den vorst wezen begroeten welke dan ook verklaarde dat hij verrast vn door de blijken van tegemoetkoming door de bevolking aan den dag gelegd Uit Metz wordt het volgeiide aan de Foe Zeilimg gemeld Men maakt hier groote toebereidselen om den Keizer by zyn komst en gedurende zijn verblijf alhier op bijzonder luisterrijke wijze te onthalen Op 2a dezer is een zitting van den gemeenteraad gehouden waarin o a ier tafel werd gebracht een voorstel ingediend door den regeeringsoorDminari den tydelijken burgemeester der Stad trekkende om trit de stedelijke middelen een bedrag van 4000 mark hosobikiiar te stellen ten behoüve van de feestelijkheden gsdhrende het verbKjf des Keizei te vi reti Op enkele itzondering Ua wiiren alle Udwiter vergadering tegenwoordig Nieiiwnd van hen vroeg het woord iiaiir aanleiding van het ter tafel gebrachte voorstel om het te bestrijden maar bij de daarop gevolgde omvraag stemde niemand ter gunste van het voorstel zoodat het niet doorging In de Bilgische kamer is het nieuwbenoemde lid voor BruB el de heer Janson gisteren beeedigd hij ving zijn parlementaire werkzaamheid aan met d indiening van eeujamendemcnt ten doel hebbende de belasting die door godsdienstige gezindten wordt betaald niet in den census mede te rekenen De heer Erère Orban heeft een amenden ent ingediend strekkende aan de pastoors te beletten zich wegens de belasting voor hun pastorie als kiezers te doenJnschrijven In de Pransohe kamer heeft de heer Simon zijn gedrag tegenover de geestelijkheid naar aanleiding van de interpellatie Leblond verdedigd De discussie is Dondenlag nog niet afgeloopen De Oostpurijksche en Honganrsche regeering heeft gelijkluidende verklaringen in de kamers afgelegd betreffende hunne houding in dé Oostersche quEestie Zij komt hierop neder De houding der monarchie sedert het uitbarsten van den oorlog is geheel eu al dezelfde als die zij vroeger gedurende de Oostersche verwikkelingen heeft in acht genomen De bemoeiingen der Regeering om werkelijke verbeteringpn itt den toestand der Christenbevolking in het Oo n tot stand te brengen worden allerwege op hare waarde geschat Tevens had zij dit doel in het oog gevat het behoud de vrede te verzekeren en toen dit niet mogelijk bleek te zijn heeft zij gepoogd den oorlog te localiseeren Thans heeft zij deze dubbele taak opgevat alles in het werk te stellen ten einde Europeesche verwikkelingen te verhoeden en ten aanzien van de gevolgen van den oorlog op de definitieve uitslag der gebeurtenissen in het Oosten zoodanigen invloed uit te oefenen als de belangen der monarchie vorderen en die onder alle omstandigheden te handhaven Ten dezen aanzien behoudt de regeeriug van OostenrykHongarije ook na de verklaring barer onzijdigheid de vrije hand Tot heden is het haar gelukt de ontwikkeling der gebeurtenissen op het oorlogsterrein te volgen zonder militaire voorzorgsmaatregelen te moeten nemen De regeering zal aan hare beginselen van ataathnishoudkunde getrouw blijven door niet zonder noodzakelijkheid over te gaan tot het mobiliseereu der strijdkrachten Tot heden bestaat geenerlei behoefte tot het nemen van militaire voorzorgsmaatregelen Aan de andere zijde is de Rezeering doordrongen van het besef dat geen enkele mogendheid in Europa daarby gewichtiger belangen heeft te behartigen dan Oostenrijk Hongarije en zij gevoelt al het gewicht der verantwoordelijkheid die tengevolge daarvan op haar drukt Toch ziet de regeering met vertrouwen den loop der gebeurtenissen tegemoet De vriendschappelijke betrekkingen waarin zij tot alle mogendheden staat en de ronde openlijke wijze waarop zij voor hare staatkundige bedoelingen uitkomt sejirage n Ait vertrouwen Dit is te meer het geval dewijl de overtuiging vaststaat dat dê Keizer waar het geldt de handhaving der belangen van de monarchie metvastheid op de trouw en de aanhankelykheid der volken en op de vaderlandsliefde den vertegenwoordigers kan rekenen Steunende op de kracht welkedaardoor wordt geschonken en op de militaire mocht die door de vroeger genomen maatregelen onder medewerking der vertegenwoordigers zoo glansrijk is ontwikkeld ziet de Eegeering zich in staat gesteld omgehoor te verwerven aan de stem van Oostenrykr Hongarije zonder tot het nemen van militaire maatregelen over te moeten gaan luide iyval BIIVNENLAIVD GOUDA 5 Mei 1877 Aan het jaarboek der Maatschappij tot Ntit van t Algemeen aan de leden rondgezonden outlecncn wij het volgende In het dienstjaar 1876 1877 telde de maatschappij 17028 gewone ep eereleden 383 meer dan in het vorige jaar het getal departemeftec was SSS fuim 100 departementen haddeu geenwlcht van hun werkzaamheden aan het hoofdbestiini ezonden Geschriften wferden van egé de maatschappij niet uitgegeven Aan tes departementen is ƒ 8400 subsidie verleend