Goudsche Courant, woensdag 9 mei 1877

Wocgsdag 9 Mei N 1981 1877 het alledaagsohc Wut Uii t dat zyu d enoemin Terwijl de Keizer van llusland zijn l gtr kceft gen lelveu opgeroepen tot bescherming van de christenen in Wg zijn door het bestuur van het Awdrijkskundi i aansta iude Koning genootschap in staat gesteld do volgende beUngriike i ondersteunuig van dat doel zijneberichten over de eipiditie naar Üiddeu Sumatra f l P openstelt en een verdrag met den Keizermede te deelen bericht ait eene Rumeerisohe stad Aan den hee r Schouw Saatvoort was door det f J W l t joden zijn doodgeslagen mité tot voorbereiding eu leiden der expeditie op J gedragen onmiddelijk na zijne aankomst te Padang f P den gouverneur van Sumatra s westkust te raadplegen veel niet gevergd zou zgo l it hij alvorensover de ogelpheid om de onderzoekingen aan te i f i buitenland te b sehermen vangen met een tocht dwars door het eiland van I joden zijn ei en land tegeuPudang naar Djambi tot voorloopige verkenning T Als ia het oog van prinsDe gouverneur was vooraf met de inzichten en wen i f J K = k eenigsohen van het comité op dit punt bekend gemaakt h len was dus in de gelegenheid geweest zioh vooraf i Ij j 7 de inliehtingen te jhatfen aoodig om te beoordeelen I t ï J t T l luT J V of die tüoht met genoegzameu veiligheid kon onder nomen worden Toen derhalve de CsM aa den GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centeqi ROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afxonderlflke Nommers i JF CENTEN De inaending van advertentién kan geschieden tot één nnr dea namiddagg van den dag der uitgave Beide Gesl 726 45 Ten biiocTc aa litt oudeiwys terwijl aau 10 ilepnrtemeutea ied r ƒ 200 subsiUie rerstrekt is ter bci or iug TBB Toorlezingen Aau 8S departemeutea wcrdeo 33 medailles gegeven en wel 15 ter Bake Tan elbcproefdc trouw 4 Toor veeljarigen schooldieust en 14 voor redilingen uit het water Volkshiblioiheken werden in 325 deparlemeaten gevonden ten behoeve dier inrichtingeo werd slechts ƒ J74 17 uit de Igeiaeenc kus tea koste gelegd Ue uitgaven hebben bedingen ƒ 49 484 77 aan contributiëa is ontvangen 20 784 71 Het voorbereidend onderwijs werd door 3G het herhaüngsüridcrwijs door 23 ilepartemeutea bevorderd Beriohtea omtrent de bevordering van het zangonderwijs werden door 2ii departementen van het gymnastieksnderrioht door 12 van het teekeoouderwljs door 14 en van het onderricht in vrouwelijke handwerken door til departementen verstrekt Volgens de pnnteiv van beschryviug dezer dagen aan de leden veraonden zal de gewone algetneeiie vergadering der Hailtschapptj tot Nut v 4 A 14 Aug a s onder voorzitterschap van deu heer mr fijnacker Hordyk te Amsterdam in het gewoue Jokaal gehouden worden l oor Het hoofdbestuur wordt voorgesteld den dank der M te betuigen aai de commissie van wege haar benoemd tot ondenoet der wetten op hel lager en mid4elba r ondarwys ten tweede stelt het hoofdbestuur een verandering voor in de uitgave der hanulelingea eu jaarboeken waardoor een bezuiniging van ongeveer ƒ 1000 lal verkregen worden eindelijk verzoekt het hoofdbestuur ontheven te worden vau de taak om een werkje ove r de voordcelen van deo vrede te doen opstellen Door Assen wordt voorgesteld een vertooging der oontributiè door de leden aan de algemeeoe kas te Toldoen Middelstolf wil het uitreiken of toekennen van eereblijken ter onderscheiding van loffelijke bedrijven doen vervallen Almelo wil zioh tot de hooge regee ring wenden om het onderwijs in de gezondheids leer te bevorderen Boskoop eindelijk wil een vervroegde uitgave van de handelingen der nlgemeene vergadering Ten slotte zal rapport worden uitgebracht omtrent de mogelijkheid om de toekomst der onderwijzers en onderwijzeressen van departemeutssohole voor lager of voorbereidend onderwijs te veissekeren Omtrent de te Amrterdam te houden Tentoonstelling van Kunst toegepast op Nijverheid eere voorzitter Z K H Prins Alexander deelt de Amit Cl mede dat reeds 256 buitenlandsche ea 175 biunenlandsche inzendingen zgn toegezegd en dat bovendien nog andere uit Be ic en Italië en ook uit Rusland en Spanje kunnen worden t getnoet gezien Aan de ftnna s Morel Co en Sucher Co te Parijs de firma Kis Paquot te Amiens alsmede aan een paar Duitsche inzenders is toegestaan e u verziraeling hunner uitgaven ten toon te stellen Belgic levert o a een volledig betimmerde gestoffeerde eu gemeubelde eetzaal en bibliotheekkamer Op den iwedstrijd zullen behalve Nederland België Pruissen Saksen Wnrtenburg Beijeren Hessen Frankrijk Oostenrijk Italië Benemarken Zweeden en Noorwegen misschien ook Huslaud en Spanje vertegenwoordigd zijn Door de Nrderlandsohe inzenéers is voor grond rf tafel vlakte aangevraagd 16 M en voor mnnrylafte 1300 UK üit V Gravenhage schrijft men dd 2 Mei 1877 tan de Sott Ct t Was heden druk in de Haagsohe rechterlijke en journalistieke wCreld Beeds ten 9 ure werd het I departement van justitie bestormd door menschen I die het vermoeden hadden dat deze dag hun lang gekoesterde verlangens zou zien bevredigen en door mannen die ia zenuwachtige gejaagdheid het oogenblik verbeidden waarop zij ad nrbi et orbi zonden gaan telegrafeeren ten dienste van hen die niet MO gelukkig waren in het wrakke en toch nog zoo i vige departement van justitie te komen Eindelijk tegen den namiddag kwam de groote bom los 80 bUdzyden aohrift 16 kolom yan eene buitengewone ShattOtmraiU die tegen 4 ure den beambten der expeditie letterlyk uit ue handen werd gerukt en teen hadden de telegrafisten nog een Tantalusproef to doorstaan De dépêches hoopten zioh op en voortging kwam er siot in De l jnen waren volop bezet Ie hunne uitbundige vreugde hoorde ik rechterlqke ambtenaren die herbenoemd waren en wien bovendien erne faetangrijke tmotementsverhooging ten deel viel at iq hnnne geheele verhoogiog heden hadden rHseind uit pure belangstelling ten behoeve van collega s buiten den Haag die uj het eerst meenden gelokWg gemaakt te hebben fatniachen dit een en ander ia van voorbij guaden taid eo géel r nog eens kleur ea leven aan Februari op de reede van Padang kwam heeft zich de heer Santvoort begeleid door deu ohef der landexpeditie den heer van Hasselt die hem aan den wid opwachtte met den meesteu spoed aoar den gouverneur begeven ten einde ingeval het advies ongunstig moeht aitvallen onmiddelijk aan boord terug te keeren de reis naar Batavia voort te zetten en van daar zich met de thans op Onrust liggende stoombarkas naar de lostkust van Sumatra te begeven en het opnemen der rivier van Djambi uit aan te vangen Het comité was van oordeel dat die voorloopige verkenning indien zij mogelijk ware en goed slaagde een gunstigen indruk zon maken eu den besten waarborg voor de goede rusultaten der geheele expeditie zou opleverend Itet bleek den heer Santvoort al spoedig dat de gouverneur vau Sumatra s Westkust den voorgenomen tocht werkelijk voor uitvoerbaar hield maar het raadzaam achtte dat die door hem zonder het gezelschap van eenigen Europeaan en alleen begeleid door een vertrouwd en met de onafhankelijke districten bekend inlandsck hoofd zuu ondernomen worden De gouverneur meende een geschikt hoofd te kunnen aanwijzen maar behoefde daartoe de toestemming van de regeeriag te B ilavin De heer Santvoort verzocht hein daarop die toesteiuiaiug te vragen en besloot in afwachting der beslissing vooreerst te Padang te blijven Reeds den 7 Maart werd uit Batavia een gunstige beslissing ontvangen dié het doorstnafd bewijs levert hoezeer de Indische regeering in deze onderneming belang stelt eu al het mogelijke doen wil oiH den goeden uitslag er van te verzekeren Dientengevolge werd een hoofd uit de XII Kottaas aangewezen om deze reis met den heer Santvoort te doen Desniettemin waren te Padang velen van ootdeel dat zij ten gevolge van de ongunstige gezindheid der hoofden in de onafhankelijke districten onoverkomelijke bezwaren zou opleveren Veel vroeger dan men verwachten kon is reeds gebleken dat de he r Santvoort over die bezwaren volkomen heeft gezegevierd Ëeu telegram van den goaverneurgeneraid den 1 Mei bij het departement van koloniën ontvangen en door de bijzondere welwillendheid van den minister ten spoedigste ter kennisse van het bestuur des genootschaps gebracht meldt dat de reis van den heer Schouw Santvoort van Padang naar Djambi gelukkig is volbracht en dat de onafhankelijke vorsten hem bescherming tegen alle kwaadwilligen verleend hebben Ook l ijkt er uit dat de heer Santvoort reeds van Djambi woar cb nlijk langs een nieuwen weg over land naar Palembang is doorgereisd en aldaar behouden is aangekomen Van Palembang zal hij zioh nu waarschijnlijk met de eerste gelegenheid naar Batavia begeven de stoombarkas dtór voor het verdere onderzoek uitrusten en dan van den reeds ingevallen goeden mousson gebruik maken om de meer nauwkeurige opneming der rivier zoo spoedig mogelijk aan te vangen Men kan dus zeggen dat de expeditie door het aardrijkskundig genootschap uitgerust hare taak onder de gunstigste voorleekenen heeft begonnen en reedsnu het merkwaardig resultaat heeft gehad dat heteiland op een punt waar dit nog nooit was beproefden door velen onmogelijk werd geacht van de eenekust tot de andere is doorreisd N B Ct In de nabijheid van Turen overkwam 11 Maandag twee inwoners het volgende ongeluk zand gebaggerd hebbende badddü zij zeer waarschynlijk hun vaartuigje ie vol den dat toen een sleepboot hen voorbij Vtoomd ater schepte en oogenblikkelijk zonk op eene nog Vrij diepe plaat in de Waal Bender opvarenden redde zich door zioh aan den top van den mast vast te klemmen uit welke positie hü door eeuige oesuellende personen gered werd De ander was minder gelilkkig Deze poogde de stoonboot te bereiken doch al zijne aangewende poginiien waren vruchteloos hiü weg Men mocht alleen zijn Iqk ophalen waarl Rpg pogingen gedaan werden om de levensge pp op te wekken dooh vruchteloos De verdronkene laAt eene weduwe loet drie zeer jeugdige kinderen na niet ziet Het is maar een verschil van gezichtspunt maar het beginsel is hetzelfde Ar Cl Men meldt uit Gorinchem dd 30 April De visschera te Woudrichem die verplicht zijn de elft aan den afslag te brengen en d iarvoor 10 pCt van de opbrengst te betalen wilden zich Zondag jl niet meer daan uin onderwerpen maar zelve de visch bij opbod aan den afslag te veilen Het bestuur der gemeente Woudrigera dit willende beletten kwamen de vissohcrs daartegen in verzet en wel op zulk ee e onrustbarende wijze dat oumiddelijk versterking der brigade marechaussee alsmede van garnizoen aangevraagd werd Daarop outstoud een gevecht tusschen de visschers en militairen waarbij nder anderen een visscher met eene bajonetsteek ernstig verwond werd Heden vertrok uit deze gemeente wederom een detachement infanterie ter versterking ajingtzien men voor grootere oiigcrLgcIdheden bevreesd is Men schrijft aan het DajUad Dat de toestand onder de arbeidersklasse in Ameriki vooral voor Europeanen veel te weuschen overlaat wegens het stilstaan der fabrieken en t gebrek aan handel en bedrijf is genoegzaam bekend Onder de velen die reeds sedert lang reikhalzend hebben uitgezien naar een gelegenheid om naar hun land terug te keeren behoort ook een Nederlandsche familie I B C koperslager met vrouw en 6 kinderen die reeds ruim 6 jaar te Trenton heeft doorgebracht i terwijl zü daar de eerste 2 jaar ruim haar brood bod is zij door de zware faillissementen der spooractiehouders te gelijk met honderden uit ons land aangrenzende rijken totaal van werk verstoken geraakt en heeft de laatste jaren iu komra ervolle omstandigheden gesleten Genoemde familie is door de goedheid van den vorigen patroon den heer Dikkers fabrikant te Almelo die iu C steeds ecu oppassend en werkzaam bediende heeft gehad alsmede doon de zuinigheid en de vlijt van deu 75 jarigen vader der vrouw die te Meppel woont in slaat gesteld om weder uit Amerika te vertrekken terwijl de mau bij aankomst dadelijk fn zijn vorige unctie te Almelo zal worden hersteld eu zulks zeer ten geiioege van zi j n nab est ianden en keunissen Laatste Berichten Versailles 4 Mei Nadat bij de voortzetting van het debat in de Kamer van afgevaardigden de heeren Gambetta Lavergne Simon en de Muu het woord hadden gevoerd werd door de heeren Leblond M rcére en Laussedat de volgende motie ingediend De Kamer in aanmerking nemende dat in de toenemende ultramontaansche manifestatiën een gevaar ligt voor den binnen en buitenlandschen vrede uoo digt de regeering uit ten deze gebruik te maken van alle haar ten dienste staande wettige middelen en gaat over tot de orde u den dag Nadat de heer Simon had verklaard dat het Gouvernement met de motie instemde werd deze met 361 tegen 121 stemmen aangenomen St Petersburg 4 Mei Volgens de Jgnct Ru M zou de Porte nebben afgezien van haar voornemen om aan alle Bassen het verblijf in Turkije ta ontzeggen en zich slechts voorbehouden maatregelen te nemen tegen dezulken die zich door bevordering van roelingen m door andere handelingen verdacht maken Burgerïljke Stand eSBORBN 2 Mei Rirmiaa CoroelU oaden AJrsaur sa H Tsrbriiitge Prins Joifpk sucliira G ForilWr éa C Ndderhof 3 Jacolivn oudsr 1 C Lniiatvek n C Terkley Jseob Johanaet ondera F Uaris en C P V rdriea 4 StepjiaDua ouder ü vaq der Sloot eo J C tV Zinkbaan Aart oadere W de Grnijl en C aa Bartan OVBRbBDEN 2 Mei L van Vliet Ij Sm Goedhart 1 m H Hniaaaa J7j P Jsnaen w B nn den Hoek 7 j ONDEBTROÜaiii Mei P SelioUen 81 j en J Spriit 21 j 1 tan WÊÈat 83 j en M J Bietveld SOj J Orendel 24 j edB Byweg 22 Gooda Drnk tw A BrinfctnsQ De uitgAve dezer Cknuaut getchiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDAG Ia de Stad getcfaiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 75 franco per post 2 Uit hoofde van den Hemelvaartsdag wordt het volgend nr dezer Ciourant één dag vroeger uitgegeven ÜIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GODDA 1876 De bevolking bedroeg op 31 December 18768046 mannen 9024 vroowen 17Ö70 van beidegeslachten Hieronder zgn begrepen 150 mannen behoorende tot de landmacht De indeeling der bevolking naar de onderscheidene godsdienstige gezindheden is als volgt iS6i 5317 10181 1 217 1 7 207 176 199 2354 2778 14 189 3 15 406 4 22 389 375 5132 124 Man Vr Totaal Nederdnitaeh Hervoimdan Fransch of Waalsch Henr Evangelisch Lntherschen Hersteld Evang Latherschen Doopsgez of Mennonieten Remonstranten 182 Christelgk Gereformeerden Roomsch Katholieken t OndRoomschen of van de 75 196 49 192 Bisschoppelgke Elerezy Nederdoitscbe Israëlieten Tot geen der genoemde gezindheden behooren 16 8 8 Totaal 8046 9024 17070 Het getal gebomun bedroeg Mann Vr Levend 385 841 Levenloos 26 19 771 Te zamen 411 360 Onder de geborenen waren 30 onechte kinderen 15 jongens en 15 meitgea Er hebben 1 drieling en 9 tweelinggeboortenplaats gehad v De sterfte londer levei loos aangegevenen was Mann Vr Beide Gesl 285 279 564 Van de overledenen waren er 405 ongehuwd 91 gehnwd 31 weduwnaars en 37 weduwen n deze stierven Mann 150 22 1 3 4 1 6 5 27 13 14 25 14 Vr Beide Gesl 262 43 6 2 20 20 57 22 34 52 29 112 21 10 3 2 1 14 15 30 9 20 27 15 3 4 6 6 12 205060708080 Beneden het jaar Van 1 tot 2 jarep 2 3 4 5 6 12 50 20 oven ae ou x x De oudste der overledenen Ad den leeftgd TW 94 jaren bereikt boven de 50 Er werden 178 huwelgkes voltrokken dat is 42 meer dan in bet vorige jaar Van dezehuwelgken werden aangegaan tosschen jongmans en jong dochters 144 wedowen 9 wedawenaars en jonge dochters 15 wednwen 10 Er wecdcm tot voltrekking van 35 huwelgken bewezen Tan onvermos en aïgeg ven Er weiden bg oudeiacheidene hawelgken 9 kinderen gewettigd Ten behoeve van één kind werden door den Koning brieven van wettiging verleend Er werd eene echtschei ng ingesohieven Uit den volgenden staat blgkt de maandeIgksche loop der geboorteii huwelgken en sterfgevallen Hawelijkan Geborenen Muurfsik SUrfgertllen 57 61 64 47 44 37 48 38 38 34 37 59 9 8 6 8 36 16 18 25 9 10 24 9 67 62 89 84 60 53 41 58 6 68 51 57 Jantiari Febraari Maart April Mei Joni Jnli Angnstns Sq tember Oct ber November December Er zgn 12 mannen en 9 vrouwen naar de koloiiien van den Staat vertrokken en 4 mannen en 4 TToawen naar andere rgken De registers van den bnrgerlgken stand en der bevo ing worden geregeld bggehonden Als ambtenaren van den burgerlgken stand bleven 3 leden van het coUegie van dagelgksch bestuur en de raadsleden de heeren W Post Drost en G A Maller werkzaam De kiezerslgsten werden den 14 Maart vaslgesteld en den 30 derzelfde maand floten Er werden daartegen geene bezwaarschriften ingediend De kiezerslijsten wgzen de navolgende getallen van kiezers aan Voor leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 492 Voor leden van de Provinciale Staten 491 Voor leden van den Gemeenteraad 821 Er hadden in den loop van net jaar geene verkiezingen plaats Het personeel van den Raad bestond op den 31 December 1876 evenals ten vorige jare uit de volgende leden De Heeren Jaar van aftr W J Fortngn Droogleaver 1877 Mr H J Kranenburg W B van Straaten C Messemaker P Goedewaagen T P Viruljj 1879 G atraver 1879 G Prince Dr A Lugten 6 A MuUer W Post Drost Mr A Ji van Bergen IJzendoom 1881 J A Remv Mr P P P Kist J M Noothoven van Goor D C Samsom Mr P J Snel Het collegie van dagelgksch bestuur onderging geene verandering Op 31 December bestond Bet uit de Heeren Mr A A van Beigen Uzendoom Burgem J A Remy en T P Virulfl Wethouders De Commissie belast met het ontwerpen van en het herneu der plaatselgke Verordeningen tegen ïm overtreding straf is bedreig werd in de raadsvergadering van den lln Sept 1876 vernieuwd en samengesteld als volgt Voorzitter de Burgemeester Leden de heeren W 3 Fortngn Droogleever Mr P P P Kist Mr H J Kranenburg en Dr A Lugten Inhetperaoneel der gemeente ambtenaren en bedienden hadden de volg veranderingen plaats Tot wachter aan de Turfmarktsbrug werd in plaats van J van Rgn die in het laatst van het vorige jaar stibrf benoemd A Verb Op hun verzoek werd eervol ontslag verleend aan den heer L C von Stembach als adjunctcommies ter secretarie en aan den heer P ten Bmmmeler Andriesse als ga er der Scheepvaartrechteu In plaats van eerstgenoemde werd tot adjunctcommies benoemd de heer B Begeer Jr en in de plaats van laatstgenoemde tot gaarder der scheepvaartrechten de heer H Smit De marktmeesler L de Moog kwam te overIgden zgne plaats werd nog niet vervuld De volgende verordeningen werden door den gemeenteraad vastgesteld 1 Strafverordeningen Besluit van den 9 Juni tot intrekking van het politie reglemen voor dejopenbare Scholen in de gemeente Goi da vastgesteld den 7 Februari 1871 Besluit van den 9u Juni tot intrekking der verordening ter voorkoming en bestrgding van besmettelüke ziekten vastgesteld 2 Juni 1871 ie toezicht op vrouwen mMe t Verordening regelende het en de haizen van ontucht van den 23n Juni Besluit van den IS Jnli tot wgziging van de verordening V erordening ter Voldoening aan art 178 der Gemeentewet van den 9 Juni 18 JnlL Besluit van den 1 Augustus tot wgziging ivan art 53 der verordening van politie Verordening tot instandhouding van de goede orde op het buitenplein van en de toegangen 7 tot het station van den Nederl Rgnspoorweg vso den 29 Aagu8tus 26 September Wordt vtrvolgd