Goudsche Courant, woensdag 9 mei 1877

BUITENLAND itnlleiilagdscli Overzicht Volgens een telegram it Konstantinopel t n de Bossen bezig bij kleioe detachementen axD Bonau rer te trekken Vfmt wordt niet gemeld Volgens gisteren ontvangen berichten hebben de Turken de Kussen bij een aanval op Kar teruggeworpen de dagteekening vau het telegram is echter ven vreemd als de iukoud Pc Ëngelsche regeering heeft eene scherpe nota naar Busland verzouden in antwoord op de laatste nota van Gortschakoff Pe resolutién van den heer Gladstone dreigen geen anderen uitslag te zullen hebbeu dan scheuring in de Engelsche liberale partij Dit wordt door de 2Ïwm hoofdzakelyk toegeschreven aan de strekking van de vierde dezer resolutién Pe eerste komt eenvoudig neer p eene uiting van verontwaardiging over de handelwij der Porte met betrekking tot de gruwelen in Bulgarye de tweede verklaart dat de Porte door die handelw ze alle aanspraak op stoffelijken of ledelijkrn steun Tan Engeland s zijde verbeurd heeft de derde doelt op pogingen tot t verzekeren van autonomie aan de cbris teiyke provinciën Dcïe drie worden door de Ti ies Trg onschadelijk maar sinds de oorlog feitelijk uitbrak ook zoo goed als nutteloos geacht Poch de vierde resolutie draagt eeu geheel ander karakter Zij drin aan op een streven tot samenwerking by de Europeesohe Mpgeudhedeu ten einde met geraeenschappelykeu drang van de Porte zoodanige wijzigingen tê eischen in haar beheer als noodig geoordeeld worden in t belaag van menschelijkheid gerechtigheid en den vrede vau de wereld In deze vierde resolutie ziet de Times oorlogsgevaar dat wil zeggen de niogelvjkbeid dat Jingeland gemeenschappelijk met au tererMogradhrdeu of wel alléén zich late verleiden tot t verbreken zijner onzijdigheid ten nadeele van Turkije Pit gevaar zien ook andere leden der oppositie in en daarom vreest de Time dat een deel der liberalen Maandag zuUep stemmen voor de resolutién een ander voor de praeaUble qn estie Dit zou koren zijn op den molen van de partij die om oorlog roept Het oogenblik is krit wh in hooge mate Straks zal de Begeeriug te beslissen hebben of zij Engeland den vrede waarborgt door t zegel te drukken op hare ttentraliteitsverklariug dan wel of zij de natie plaatst p de glibberige helling van bedreigingen men vergeve de Timt t beeld die zoo licht tot oorlog voert En oorlog meent de Time zou in dit geval eene ramp en eene misdaad zyn Inmiddels warden in t gansche land meetings gehouden tot ondersteuning van Gladstone s resolutién eergisteren weer te Sheffield Bath Birkenhead Brighton Bristol Cdfnhridge Ipswich Liverpool York Manchester in alle steden kortom Pe Tuaet Vreest dat vele duizenden die deze meetings bijwonen de mogelyke strekking van de resolutie no i niet beseffen Zeer waatschijnlyk I Doch in elk geval Uqkt ten duidelykste dat deze vele duizenden geen oorlog willen ten behoeve van den Turk Vé Bameensohe kamer van afgevaardigden heeft en adres van antwoord op de troonrede van den prins Vastgesteld waarin zij haar bgzondere voldoening uit pieekt over de met Busland gesloten overeenkomst waardoor de rampen vau deif oorlog worden vermin deid es de autonomie van het l nd wordt gewaarborgd terwijl zij vertrouwt dat de vaderlandsliefde e u het beleid der regeering ook voor het vervolg alle conflicten met naburige staten zullen weten te voorkomen en dat tt haar heiligen plicht om het te verdadigen tegen een inval waardoor het land het tooneel van den strijd zou worden en aan alle gruwelen van ongeregelde troepen zou worden overgeleverd nauwgezet zal vervullen De Duitsche Keizer heeft Zaterdag onder het gebolder vai het geschut der vesting in Metz zijn intocht gedaan de stad was op enkele plaatsen versierd hier en daar zag men gesloten huizen over ket geheel echter was de ontvangst beter dan men Verwachten kon Een treffend ongeluk heeft het verblqf des Keizers gekenmerkt de sohoone kathedraal is in brand geraakt waarschijnlijk door de Ulnminatie De motie die onder goedkeuring der regeering door de Fransche kamer is aangenomen ten gevolga van de discussie over de nltramontaansche woelingen Itfidt aldus De kamer van afgevaardigden overwegende dat de hevigheid der nltramoAtaaosche manifeataties een gevaar oplevert voor den binnen en buitenlandzchen vrede van het labd aoodigt de regeering uit alle wettelijke maatregelen aan te wenden waarover zg kau besohijikcn en gaat over tot de orde van den dag De oann eming geschiedde met 361 tegen ISl st nadat 90k o a Gambetta het woord had gevoerd Jolcs Simon heeft met groote voorzifebtigheidj naar lodb beslist de regeering verdedigd t Ia altgd bedenkelijk eigne vertegenwoordiging uit te lokken tot het indienen van amendeiscatep op eeuig wetsuutwerp De heeren zijn er gewoonlijk fel genoeg op en de heer Malou kan nog pleizier hebben van zijne uituoOdigiug tot de Belgiaehe kamer gericht want Vrijdag hebben ook nog de heeren Bara Anspaoh de Pecker en Jacobs huii contingent geleverd De algemeeue beraadslagingen over het wetsontwerp tot wijziging d f kieswet tqu niet afgeloopen maar zullen heden worden voortgezet Men verzekert te Fargs dat Engelsche officieren Eet vestigen van een legerkamp aan den ingang van de haven vat Soez voorbereiden De Transvaal ia bij Groot Brittannië geannexeerd De engelsche vlag is op 12 April te Pretoria geheschen De heer Burgers protesteerde raadde toch vreedzame onderwerping aan Gedelegeerden zullen naar Europa en Aiaerika vertrekken om te protesteeren bg de mogeadheden die de BepuUiek erkend hebben Engelsche troepen zijn in de Transvaal aangekomen daar men ongeregeldheden verwacht Een gewapende tegenstand is echter onwaarechgnlgk Sheptone had de oorlogsbelasting afgeschaft Tot de inlijving van Grikwaland waa besloten GOUDA 8 Mei 1877 Voor de akte in de vrouwelgke handwerken werden Zaterdag te sllage geëxamineerd 14 candidaten 2 werden afgewezen en 12 toegelaten waaronder mej C M G Grootendorst alhier Van de 7 candidaten welke gisteren te s Hage aan het examen vdbr de Fransche taal deebiamen werden 3 toegelaten waaronder mejufvr N J S Havinga Oortwijn te Boskoop De heer A L ÏVieokert die tengevolge van de nieuwe rechterlgke inrichting met 15 dezer aftreedt als ambtenaar vau het Openbaar Ministerie hg het Kantongerecht alhier ontving dezer dagen als blgk van achting en vriendschap van den heer Kantonrechter en Griffier een keurig gooden potlood ten geschenke VEEGADEBING van dïn GEMIlErJTERAAD Woensdag den 9n Mei 1977 des namiddagsten 2 ure waarin zal worden behandeld Het voorstel tot verhoogiug der jaarwedde van den hulponderwijzer aan de Burgerschool voor jongens belast met het geven van ondenvgs in de Franache Engelsche en Hoogdditsche talen Het verzoek van den Heer A van Wgk om hem te vergunnen in eene rechte lijn te bouwen met het naast zijne woning gelegen perceel aan dé Bogen met het daartoe betrekkelijk rapport vanBurgi ter en Wetihouders Te benoemen Een marktiBeester De heer Bamberg zal alhier en tweede gooohelsoiree geven en wel in iel Haagtche Koffekuit van den heer G Belonje Cz Het vervoer langs den Nederl Egnspoorweg heeft gednrende de maand April 1877 opgebracht i aanreizigers ƒ 179 899 aan goederen f 54 884 aandirect verkeer van reizigers en goedeten f 170 429 te zamen ƒ 4046 13 Sedert 1 Mei 1877 was de breogst vau reizigers en góéderen ƒ 49 822 82 De Baad van Toezicht op de Spoorwegeü in Nederland die reeds ten vorigen jarehet spoorweg nOodlignaal vau den heer Lefébre te s Hage onderzocht heeft thans een tweede bezoek aan zgn physisch kabinet gebracht en na een zeer nauwkeurig onderzoek der uitvinding zoowel nitwendig als inwendig verklaart dat dit commooioatie aignaaltoestel tusschen den reiziger en bet dienslnrsoneel van den trein groote diensten zou kunnen bew n ea uitmunt door eenvoud en soliditeiL Volgeoa het N t i D i de bloemen tentooilstaUing door 130 000 personen bezocht De ontvangst gedamd op 30 000 heeft 9 mille meer Opgebracht Oeigk indeftijd werd vermeld is ekere Q VVjjjnsehenk door le Arr reohtb te Aniaterdam wegens het als agent houden van een huis v n hazardspelen tot drie maanden oeilalaire gevangenisstaf ƒ 600 bo te en verbeurdverklaring van het d g ilair verooideeld Nadat op het ingesteld hooger bero de aak ro het Gerechtshof aldaar was behandeld en de verdediging van den appellant door diens raadsman nar Ph A Haas Az woa voorgedragen werd overeeul mslig diens contlusie het vonnis der Eechtback door het Hof vernietigd en geoordeeld dat noch in rechtskundigen noch in feitelijken zin de appellant kan geacht worden als agent te habbaa gdiandeld zoodot iq is vrijgesproken Een wet door een wetgever vap den alnat K msas ingediend tot verhindering van het znipeov zooals de titel luidt bevat de volgende bepalingen Ieder die bedwelmende dranken opkoopt moet een register van de namen van alle personen houden aaii welke hij zalke dranken verkoopt en dit register moet ten allen tjjde voor t publiek ten inzage liggen Wanneer daaruit blijkt dat een persoon de gewoonte heeft bedwelmende dranken te gebruiken dan zul de countryclerk zijn naam twee weken achtereen in een in t graafschap verschijnend blad openbaar maken Kadat dit is geeobied zal het aan iedereen verboden zgn aan dien persoon bedwelmende dranken te verkoopen en ie in strijd met deze verordening handelh zal tot ceue boete van 60 a 100 dollars of een gevangenisstraf van 30 dagen tot 6 maanden veroordeeld worden Pe ambtenaar van het openbaar ministerie zal verpKeht zgn elke drie maanden de registers na te zien e den countryolerk het resultaat vnu zijn onderzoek niededeelen eit wanneer dan blgkt dat iemand in drie maanden tijds 20 borrels of glazen bier wijn enz of meer genoten heeft aal zgn naam als die van een drinkebroer gepubliceerd worden Het wetsontwerp hoe onzidning het moge zijn wefd toch in behandeling genomen maar de aanneming wordt niet gemeld Men leest in het UtrecUaeh Dagblad Voor eenige dagen maakten wij op gezag van de N Kamp Cl melding van een ongeluk dat ecii geacht burger van Kampen getroffen had door bet springen van een vat zuurkool Poor eene merkwiAidige speling van het toeval is hetzelfde feit ook ia eene Amerikaansehe stad voorgevallen Opinerkclgk is het dat de overeenstemming tusschen beideabenohlen zich niet bapaalt tot het feit zelf maar zich zelfs uitstrekt tot den vorm waartn bcide zijn gestoken die bijna volmaokt gelijk is Men oordéelc In de woning van eene Pnitsche familie te Detroit werd op een morgen een hevige ontploffing gehoord Het ergste vermoedende snelden dc buren toe en agen den huiaheer die handen wringipiid Is ci n beeld in verCwijfëling uitriep o mijn zuurkool mijn zuurkoüH lu de voorkamer gekomen outwanrdeu de biueeudrlugeuden een eigeuaundig schouwspel Op de sopha zat de vrouw des huizes duodelijk outsteid van boven tot onderen met zuurkool behangen drie of vier kiAderen sprongen als door eeu tarentel gestoken in de kamer rond en trachtten zich de zuurkool van het hoofd uit mond oogeu weg te wich Bijna elk meubelstuk was met znurkool gutrlandes behangen aa den zoldet en aan de vemters kleefde zuurkool Naar tsehgnt waséén vat zuurkool in den kelder bevroren om het te ontdooien had de huitheer het in den woonkamer naast den kachel gezet en het door de warmte in het dicht gesloten vab oiftwikkelde gai deed de zuurkool in tTond vliegon He Poll Mali Oaietli iets ernamea hebbende van plannen tot droegmaking der Zuiderzee wgdt aan dit onderwerp een artikel waarin zy ons kort en klaar zetjl hoe we doen moeten Wy hebben eenvoudig eeu dam te leggen van Staveren tot Wieringen Wieringeu heet een plaatsje aan de kust an NoordhoUand en dan maar aan t pompen te gaan Dan blgf echter itog tusschen den dam en de eilanden eene groote nitgsatrektheid zee over Om ook dien plöa droog te maken hebben we de kanalen tusschen de eilanden welke kanalen de namen dragen van de 1 lie de Texel en de Insel slechts dicfrt te stoppen en vervqj ens pompen nJaar weer I Nieta kan gemakkelijker z jn t Is maar vreemd dat men met eene zóó eenvoudige zaak ai niet lang is Drie drinkebroers te Alkmaar zgn op Jammerlijke wnze omgekomen De een stikte na het veelvuldig gebruik van jenever in zijn woning de ander zoa in zgn opgewekten toestaiid van Schoorldam naar huis worden overgebracht dooi iemand die evenzeer beschonken was en beiden Verdronken met paard en chais waarmede zg den terugrit zouden doan Hun l kea heeft men later opgevischt TVt Als de Tweede Kamer in dexe week het wetsontwerp betrettefade de MilitairevAkodemie zal hebben a daan big ven voor haar nog ter Jjehandeling over de Volgende ontwerpen van wet behalve de meer ondéigesohikte dié wg onvermeld laten all I dat tot heniéning der wet van 1851 legeUnds 4e bevordering enz van de militaire offideren bg de landmacht 2 dot aangaande bedelarg i dat tpt wijziging van het Burgerlijk Wetboek hypotheek 4 dat wegens het vervoer van buskruit enz 6 dat M vaststellingvan de Indische begrootingsrekening W61 6 dat betrekkelijk de beëedigde vertolers 7 dat tot herziening der zegehvet 8 dat regelende het toezicht op de openbare middelen van vervoer behalve spoorwegen 9 dat belreffefide de proonrenrs 10 dut tot vcrondcriag van het ty Utiii d r meerdtrjariïheid 11 dat tot wijziging Van de wet op het notarisambt 12 dat tot kerzieaing der schoolwet 13 dot tot herziening van de kieswet 14 dat tot droogmaking van de Zuiderzee Men ziet dat voor de zonderlinge en in de laatste jaren zeer ongewone klacht wegens gebrek aan werk die nu met wel te begrijpen bedoelingen hier en daar wordt aangeheven vooralsnog weinig grond bestaat Als de heeren maar gelieven door te werken Den 1 6n Mei zal te Praag een Internationale Tentoonstelling van Nieuwsbladen en Autografen geopend worden welke een maand zal duren Pe couranten zullen onder het hoofd van de landen waarin zij verschijnen alphabetisch worden gerangschikt en genommerd Alhoewel er dagelijks nog nieuwe inzendingea konen liju de volgende pioefbladen iieeds gecatalogiseerd Van Bobemen Silepe en Moravie 623 verschillende bladen van Hongarije 356 en van andere provinciën van Oosteurgk 806 van Puitschland 1615 van Busland 235 Turkije 42 Servië en Montenegro 65 Bnmenië 12 Griekenland 33 Italië 910 Zwitserland 264 Frankrgk 236 benevens eeu kostbare eoUectie oaricatureo meest gekleurd uitgegeven gedarende de laatate dagen van het keizerrijk den FranschPuitschen oorlog ea de Commune Uit Spanje zijn 264 bladen gezonden uit Portugal 81 GrootBrittannie eu lerbind Ï96 België 29 Nederland 45 en uit Zweden Noorwegen en Penemarken 82 Uit Noord en Zuid Amerika en verder uit Azië is een buitAigewone eolectie toegezegd Een der grootste fabrikanten zoo al niet de aller J rootste van Nederiaud de heer W A ScholÉen eeft zijn werklieden verboden lid te zgn eener werklie nvereeuiging In eeu zeer bezadigd artikel tracht de Werkmundode den heer Beholten van het onverantwoordelijke van dat besluit te overtuigen Pe Nei Spectator geeft in zgn jongste nr als plaat een logeerkamer met twee bedden Uit het eene ledikant Meekt het hoofd van den minister Heemskerk uit het andere dat van den heer Kuppeyne Op tafel Staan twee smelilende nachtkaarsen op het punt van uit te gaan In den walm dier kaarsen leest men verslag schoolwet en voorstel Moens Hoe de brantleude kwestie als eeu nachtkaars itgingl De Znid HoUandsche predikanten vereeniging zal tare vijf en dertigste vergadering honden op Woi uadag 28 Mei e k des voormiddags ten lO i vre in de groote zaal van Jdler t Hóttl te Botterdam Voor deze vergadering is de volgende agenda raatgeateld I De Christelgke kerk is ten allen tiijde eene der voornaamste hinderpalen voor de nitbreiiiing van het godsrgk geweest II Het feitelijk recht van bestaan der verschillende richtingen in de Ned berv Kerk moet tevens als eeu historisch en ala feen ledelgk recht erkend worden III Is niet de r dfont der moderne ethische richting dat zij den individu als zoodanig in zijn gevoel van lust en onlust beschouwd maakt tot den maatstaf van lle flingen IV De tegenwoordige opvatting dat men leerst door het afleggen van belijdenis lidmaat i der iiervormde kerk wordt is ongereformeerd V zus is niet gekomen om een nieuwen godsdienst te stichten maar om eeu nieuwe maatschappij tè grondvesten VI Oiguist is de bewering Oeloof eH WrijIteid Jan 1877 Onze kanon is geboren uit ds publieke opinie der aloude christenen Vll Op welke w js kan de gemeente het best doord oégen worden van de noodzakelijkheid eener ver e erde inrichting van het godsdienstonderwgs en van i art verplichting om daartoe krachtig mede te weri en VIII De kerkelijke orisis mag niet langs juridiïpheu iweg worden opgelost IX Terwgl de forntule scheiding tusschen kerk en staat op ziohzelvegiiets zegt beveelt lich de door prof Opzoomer voorgedragen opvatting eterk aan ala waarschuwing tpgen eeu eenigdig en schadelgk dootrinarisme X Qnbe rekenbaar is de schade aan het godsdienstig leven door den methodistiscjieu arbeid van Moody en Sanlcey toegebracht Inhoud van Cbbes WETENSOHAPPELUK GEDEELTE I e vefeioorten uit een landbouwkundig oogpunt beschouwd III De vetsoorteu van het pjautenrgk Gips yo X den landbouw door J S Boosma I PBUttLBTON Tentoonstelling idëen III i ÊüiTOBOCW en VEETEELT De teelt der JerraI deUa II Vraagbus BOEKAANKONDIO NQ COBBESPONDENTIE VJIBZOEK GEMENGDE BEBICHTEN Varia MABKTBBBICHTEN ADVEBTEIfTIB r JSSt STAAT YAM BfilBVEN geadresseerd aan Onbekenden verzonden uit Gouda gedurende de 2e helft der maand Maart 1377 J van Kleef Amsterdam en M J Keizer Benningbroek an het Hulpkantoor te Waddinxveen C T van Dijk Amsterdam BEIEPKAAET Mej Busgers s Hage Van het Hulpkautoor te Moordrecht J G Hekkema Amsterdam Gedurende de Ie helft der maand April 1877 K van der Klein Feijenoord Softe Korendorf Utrecht Bovenstaande brieven zijn op schriftelijke aanvrage van de afzenders alhier aan het Postkantoor terug te bekomen De Directeur v h Postkantoor VAN KEULI NE Gouda 7 Mei 1877 Koloniën BATAaI IA 2 Maart In het mail overzioht vau het Alg Dagbl v Nederl Indie leest men Aanstaanden ZLiterdag in den ochtend wordt de GouverneurGeneraal uit Atchiu alhier terug verwacht Eene commissie van hooge ambtenaren zal hem op de ree te gemoet gaan en aan de Boom zal Z E door de verdere hooge dignitarissen worden opgewacht Salnutachoteu zullen niet nibreken lu het programma van dr ontvaugst wonlt sproken van Onrust als e te plaats van w r de Bromo lal gesignaleerd worden Dit zou doen deuken dat hoewel Padang niet wordt aangedaan de terugreis toch langs de Westkust van Sumatra zal genomen worden da i de boot anders niet laa Onrust de ree iiadert Int de berichten omtrent het verblijf vau Z B te Atcbin is nog nieta op te maken omtrent gevolgen van de reis Die berichten houden slechts de gewone bescbrgring ip van de ontvangst vanden l an lvoogd de versiering der wegen de opstelling der troepen n taiê de woorden door Z E gesproken bij de ontvangst iu den Kraton en een bezoek aan het graf van generaal Pel waarop mevr van Lansberghe eeu iramortellenkrans legde en de Gottv Gen eenige woorden ter nagedachtenis van zijn vriend spr k Het eenige bijzondere nieuws trouwens niet officieel is dat Z ü le plaats die voor het i ii uwe hospitaal uitgezocht was afgekeurd heeft als te laag gelegen Missehieu is het slechts een verzuim dat daarbQ iet bericht weid dat een and e betere plek is aangewezen Doch de uitvoerige berichten loopen slechts tot den 17deu en de Gouv Generaal is tot den 26sten te Atchiu gebleven en kan dus heel wat gezien en besprukeu hebben Vier hoofden zijn tijdens het verblijf van den Gouv Generaal beëedigd daarentegen zijn juist in dien tijd in den westelgkeu hoek waar sedert den tocht naar Koroqg Baba verleden najaar geen vgandeu meer gezien zijn weer epns een post en een patrouille aangevallen t Geen trouwens niet veel meer bewijst dan dat een troep vijanden zich weder eens uaai dien hoek begeven had Het is nog zeer de quaestie of het niet noodig zal zijn de zniderlinie een weinig vooruit te schuiven BgBiloelzuid hebben wij een vgandelijke batterij die onzen post bestreek moeten opruimen en zullen daar waarschgnlgk onze versterking verltsgen moeten W j vernamen dezer dagen dat eeta aan Seimandag onze noödèlijkste tabaks neeraetting ter Oostkust grenzenden taat Tamiaus die manschappen aan hin rajret leveren en tot nog toe geleverd beeft ons gezag wil erkennen mits wg er een Ihar oompagnien stellen Het sohgut dat in kringen die goed ingelicht knn ieB liJUi 4e indruk heersoht dat de scüete vijandelijkheden ten einde beginnen te loopen Troepen Atohineezeu die van tijd tot tgd nog eens een patrouile aanvallen zullen waarachgnlgk nog lang voorkofnen Maar de meerderheid der bevolking zou volgens die opvatting beginnen tot rust te komen JEieh duur hou beeStje zal Atchin in alle gevalleu nog laag blijven tm KaBtoflgerecbt te Gouda Op de Tsreohlzitting van 25 en 28 April 1877 zlJn de uafTolgende personen veroordeeld P V N tftt eene geWb yte van ƒ 5 of een dag subs gevangenisstraf wegens het spitten in de Gouwekade in de Voorofsohenplder onder Waddinxveen londér dat van dit verbod door het besfunr van dien polder eijhriftftgke ontheffing was verieend J S tot eene geldboete van ƒ S of een dag suba gevaogeoiaatrat wegens ii t als eigeuaar TI19 eeu hond deze op den 7 Maart 1877 te GouJj op de openbare straat te hebben laten Igopen onder dat die houd was voorzien van een muilkorf niettegenstaande het bevel daartoe voor den tijd van vier maanden van den Burgemeester dier gemeente toen reeds was afgekondigd C B tot eene geldboete van ƒ 6 of een dag subs gevangenisstraf wegens het zich te Waddinxveen opden openbaren weg vertoouen in kennelgk beschonken toestand S V O tot eene geldboete van ƒ 25 of vijf dagen snbs gevangenisstraf wegens het zich te Beeuwgk bevinden in kennelgk beschonken toestand op eene voor het publiek toegankelijke plaats En zulks na gedurende het laatate jaar voor gelijke overtreding te zijn veroordeeld geworden D V L tot eene geldboete van ƒ 10 of drie dagenaubs gevangenisstraf wegens het visachen in eens anders vischwater zonder voorzien te zijn vau een schriftelgk bewgs van vergunning van den eigenaar van of rechthebbende op dat vischwater en zulks na binnen de laatste twaalf maanden aan de overtreding ïoorafgegaaii wegens overtreding der verordening op de jacht en visscherij te zgn veroordeeld T V H en S J ieder tot twee geldboeten van ƒ 3 elk of e3n dag subsidiaire gevangenissstraf voor elke geldboete voor ieder hunner Met verbeurdverklaring an de in beslag genomen eu als keemet gebezigde schakel eu bevel dat dezelve zal wordeta vernield wegens 1 het in vereeniging eu gelijktijdig vissohen in eens anders vischwater zouder voorzien te zijn van een schriftelgk bewgs van vergunning van den eigenaar van of rechthebbende op dat viscbwatlir en 2 het door een keemet den visch den doortocht te beletten in een vischwater dat niet is uitgezonderd bij artikel 13 der wet op jacht en visscherg J M en A B ieder tot twee geldboeten eeu van ƒ 3 en een van ƒ 6 of ieder subs gevangenisstraf van eeu dag vour de boete van ƒ 3 en van twee dagen voor de boete van ƒ 6 wegens het als schippers of bevelvoerders van vaartuigen lo die vaartuigen te hebben doen stil liggen in de monding van de Mallegatsluis te Gouda eu 2o het niet dadelijk opvolgen van de bevelen van den sluiswachter gegeven voor de goede orde in de doorvaart dier sluis W M eu A K ieder tot eene geldboete van 1 of ieder subs gevangenisstraf van dag wegens het te Gouda op den openbaren weg buiten eene openbare waterbak dat geeue verrichten waarvoor die inrichtingen bestemd zijn C L tot eene geldboete van ƒ 10 of twee dagen subs gevangenisstraf wegens het te Gouda op een erf bewaren van paardenmest in eene niet gemetseldc put of bak zonder vergunning van B en W A C V d A tot eene geldboete van ƒ 3 of een dag subs gevangsuisstraf wegens het te Gfbuda harder rgden dan in een matigen draf E H tot eene geldboete van ƒ 5 of snbs gevangenisstraf van twee dagen bovendien tot eenegevangenisstraf van drie dagen wegens gelijke over treding doch bg herhaling M M tot eene geldboete van ƒ 3 of subs gevangenisstraf va een dag wegens het rijden anders dan stapvoets over eene beweegbare brug te Gouda P L tot eene geldboete van ƒ 3 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het als voermao van een met trekdieren bespannen voertuig zich daarvan verwijderen zonder dat onder voldoend toezicht te hebbeu gesteld of behoorlgk te hebben vastgezet op eeu weg iu de provincie Zuid Holland P V d h tot eene geldboete van ƒ 8 50 of subs gevangenisstraf van twee dagen wegens het maken van nachtelijl burengerucht tot verstoring van de rust der inwoners C K tot twee geldboeten een van ƒ 10 en een van f 6 60 of subs gevangenistraf van twee dageu voor elke boete wegens 1 het te Beeuwgk zich bevinden op den openbaren weg in kennelijk beschonken toestand en 2 het maken van nachtelijk borengerueht tot verstoring vau de rust der inwonine G S tot eene geldboete van f 15 of subs gevangenistraf van vier dagen wegens het zich vertoouen in kenqplijke staat vau dronkenschap op de openbare straat te Moordreohi en zulks ua gedurende het laatste jaar voor gel jke overtreding te zgn veroordeeld A H tot eene geldboete van ƒ 10 o f snbs gevangenisstraf van twee dogen wegens het baggeren van slib iu de rivier den Hollandschel Ussel bp eene nii deien afstand dan 20 peters riv ci waarta uit deil oeverign zonder vefgunniog van Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holbmd J E tot twee geldboeten elk van ƒ 3 of snbs gevangenisstraf van een dag voor elke Mete verbeurd verklaring va4 het gebezigde visohtuig de pleur met bevel tot derzehrer uitlevering of betaling der geschatte waatdfi van vgf cents of subs gevangenisstraf van een dag wegens het nsaehen in eens ande n vischwater lOttder vooraiea ts zgu lo van eene daartoe betrekkelyke aktd ea 2o van e it schrifteljjlc bewga