Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1877

Vi Udag II Md ZIJ die iets te vorderen hebben van of ver schnldigd zijn aan de Nalatenschap van D DAKKENHORST gewoond hebbende te Gourfo en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 25 Mei 1877 opgave of betaling te doen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DEOOGLEEVER te Gouda Wordt Gevraagd Voor KANTÓORWERKZAAMHEDEN iemand van middelbaren leeft d of jongmensch 1 eene GOEDE HAND SCHRIJVENDE Salaris I y 250 i 300 Brieven franco onder letters G G bfl den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Wegens den Hemelvaartsdag zal In het IJzeren Bargereer van Oonda op Amsterdam en terug NIKT gevaren worden op Donderdag en Zondag 10 en 13 dezer maar wel op Vrijdas en I Zaterdag 11 en 12 dezer 1877 N 1983 GOUDSCHE COUR AH T ieüws en Adverlenüeblad voor Gouda en ömslreken Besluit tot vpijziging van het regletnent voor de Stadsmuziekschool van den ISn Januari Besluit tot wijziging van het huishoudelijk sehoolreglement van den 9 Juni Besluit tot nadere wijziging van het reglement voor de stadstnuziekschool van deu 11 Septemb 4 Instructtën Besluit tot wijziging der instructie voor den stads muziekmeester van den 18o Januari Besluit tot nadere wijziging der instmctie voor den stads muziekmeester vanden 11 September Onder de voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen rangschikken wg De hierboven vermelde verordeningen en instruction De rekeningen en begrootingen van de onderscheidene instellingen van liefdadigheid De Gemeenterekening De Gemeentebegrooting en verder de volgende 7 Januari Beslnit om de door Regenten van het vereenigd Wees en Aelemoeseniershuis ter leen verstrekte 26 000 tydeljjk in beleening of prolongatie uit te zetten tegen q erneming van de daarvoor in onderpand te geven eflecten 7 Jan Besluit om aan de Muziekschool eene piano klasse toe te voegen 18 Jan Mededeeling van B en W dat zij zich tot den Koning hebben gewend met het veraoek dat eene der drie fe stichten Rijkskweekseholen voor onderw zers in deze gemeente worde gevestigd 25 Jan Overecnkom st met hft bestuur van Rjjnland betrekkelijk de verzwaring van de boezemkade bjj het stoomgemaal eu daarmede in verband staande wijzigmg van hel plantsoen 25 Jan Verhooging vau de jaarwedde vanden kassier der bank van leening met 200 18 Februari Ingebruikgeving van grond bijhet nieuwe Veerstal aan den Heer J A Montjjn te Ondewater met vergunning om daaropeen gebouw te plaatsen teu behoeve van zijnestoombootdienst tusschen Rotterdam en Utrecht 18 Febr Intrekking van het besluit van den 7 Januari j 1 tot het in beleening ofprolongatie uitzetten van het door Regentenvan het Weeshuis ter leen verstreltte kapitaalen uitnoodiging aan Regenten om die geldenvooreerst te doen verbljjven bjj de RenteCassate Amsterdam 7 Maart Opheffing van het beurtveer tusschen Amsterdam en Gouda 17 Maart Beslnit tot openbaTen verkoop van grond in de Crabethstraat 16 Mei Besluit om een lokaal te doen bouwen bü de burgerschool voor jongsns ten behoeve van hpt onderwijs in de moderne talen 16 Mei Voorstel van B en W tot het maken van eene badplaats in de Gouwe bij de Wachtelstraat waarvan de behandeling ordt verdaagd 16 Mei Besluit om grond en water in de Boelekade aan te koopen tot verdere verbetering van dien weg 16 Mei Vergunning aan de schippers van het voormalige beurtveer op Amsterdam om ij voortduring gebrmt te mogen maken van lunne tegenwoordige ngplaats envanhetCommissarishuisie 16 Mei Besluit tot verhooging en versteAing van de IJsselkade langs het excercitie terrein 16 Mei Beslnit om aan den Heer P ten Brummeler Andriesse op zijn verzoek eervol ontslagen gaarder der scheepsvaartrechten een pensioen te verleeiien van f 100 23 Mei Besluit om de schoolgelden aan de Stadsmuziekschool te verhoogen en Jaar een tweeden onderwyzer aan te stellen diST tevens zal iBti kapelmeester bij de Schutterij NAAK MU FOETRETTEN a dOBUn 0 80 2 o geëmailleerd ƒ 2 MODELLEN ter Bezichtiging in den Boek en Kantoorhandel van A BRINKMAN Lange Tiendeweg i Openbare Verkoopingp op woensdag 23 MEI 1877 voorm Elf nur in het Logement € DB Paacw te Gouda van een zeer gnnstig gelegen WINKEL en WOONHUIS aan de Keizerstraat wflk K no 107 met ERF en open GROND aan c Komgnsteeg te Gouda en ANDERE PERCEELEN hg biljetten reeds vermeld of nader te vermelden Inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda O EB ia A K 1 IlTC3 Gouda Oosthaven B n 14 Bevelen zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FUN UITGEVOERDE Openbare Vrüwillige Verkooplng ten Sterfhuize vaii de Weduwe D van bïe ZIJDE staande in het Noordel k begin van het Dorp en binnen de gemeente Zevenhuizen op VRIJDAG 11 MEI 1877 des roormiddags ten 10 ure om Contant Geld van MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED VROÜWBNKLEEDBRBN HUISRAAD eenige gemaakte GOUDEN en ZILVEREN WERKEN enz Breede r hg Uljetteu en informatiën ten Kantore van Notaris MOLENAAR Waddinxveen DA DBUK TAH A BsiNKVAH Ttn vetgoBuiag vsa den eigenaar Tan of reohtbebbende i op dat ïischwater En allen in de kasten des noods InTorderbaar bq Hjfedwang Laatste Berichten MetZ 7 Mei Er is in de cathedraal een geweldige brand uitgebroken Het gevaar is thans voorbij Men liet alleen nog rookwolken tusschen de Gothisohe PÜlers opstijgen Het toren unrwerk is bewaard gebleven Het dakwerk is afgebrand Van binnen ia de kerk door uedervalleude brandende stukken hout op verscheidene plaatsen beschadigd Petersburg 7 Mui Het antwoord van Engeland op de Russische ciroalaire is heden den Keizer overhandigd De gmce Riau merkt op dat de vrees van Engeland voor toekomstige verwikkelingen wat Busland betreft ongegrond is S rvië zul een strikte onzydigheid in acht nemen MOSOOU 7 Mei Het Slaven comité alhier heeft een manifest aan jue zendelingen in de Slavische lauden waar Bussitéhe troepen staan gezonden om de Slaven op te wekken tot een nieuw nationaal leven in geestel ke kerkelijke en nationale beteekenis Londen 7 Apnl Stutford Northoote antwoordde in het lagerhuis aan Hubbart dat Layard op nieuw aan de Porte eene regeling voorgesteld bad betreffende de in de Bank van Engeland voOr de leeniog van 1864 gedeponeerde gelden In antwoord op de vraag door de Hugessen gesteld xeide hij dat hg nog niet ofRoiëel bericht ontvangen had van de annexatie van de Transvaal maar dat Oarnarvon geloofde dat het waarschijnlijk was dat Ubeptone alle middelen om tot een schikking Ie komen kad uitgeput en de annexatie onvermqdelijk was Gladstone autwoorde aan Trevelyan dat h j diens amendement op z jne tweede resolutie aannam Bat amendement hidt het uis is van oordeel dat de Porte door haar gedrag tegenover hare onderdanen en door te weigeren waarborgen te geven voor een beter bestuur elke aanspraak op materieele en moreele ondersteuning van de Britsohe kroon verloren heeft Gladstone laat zijn Se en 4e resolutie varen Hurtiugton drukte de raeeuing uit dat de oppositie nu algemeen de resoluties ondersteunen zou Se Kanselier der schatkist stemt toe in een debat op de veranderde basis Een hoogst levendig tooneel 1 dat twee uren duurde was daarvan het gevolg daar 1 verscheidene leden verdaging van t debat verlangden Rome 7 Mei De Senaat heeft na lang debatde wet tegen de misbruiken der geestel kheid met 105 tegen 92 stemmen verworpen II Burgerlijke Stand GEBOBGN i Mei Johan Corntl osdert C J vdd dir £ aretit tin Lichtenbergb ea A F 3 DoelT 5 Coroelu Marcui oudert L van byk eu O via dtr Zijde Jobnsea Bsraardut ouden J B Tygermu en i M nn Boiel 6 Adnanas J heaaes ütai oudere J H Spiering en J iupen Meria EliMbeth oudere A Soelleman en J M Jooeteu Guabertne oudere 6 Bru jnje en D FiJD AneCornelie oudere J Schouten en N en Staveren 7 Cornelia Johanna ouden A den Held en W M Lugthart OVIKUBOIN 5 Mei O van Digi tiaiavr van H D Bouraian 48 C van Kleef Ij 9 m C van Eyk M j M T Gerrieaen 4 w 6 1 Hooebeek 13 d A Hooebaek 18 d E van der Koorde 87 G M J Wleier 1 m ADVERTENTIËN Bevallen van een Koon J SPIERINGS Jaspms Gouda 6 Mei 1877 Ondergeteekenden betuigen hnnnen dank Toor de bewezen van deelneming ondervonden bj de geboorte hunner dochter L P flOOGENDUK B C HOOGENDIJK VAN Wire Gouda 7 Mei 187 7 y Door VERANDERING van BETREKKING bericht de ondergeteekende dat zgn WINKEL GESLOTEN is Men wordt b ftid maar dringend verzocht dV Boeken die men nog uit z n Leesbibliotheek mocht hebben zoo spoedig mogel k terug te hesorgen bg den Heer A BRINKMAN Boekhandelaar op de Lange Tiendeweg Leesgeld behoeft niet te worden beta W P C HOOG emda 8 Hei 1877 Zaal t Haagsche Kofl5ehui3 op de GOUWE op DONDERDAG 10 MEI 1877 des middags ten 12 ure MATINEE waarin de Jongejnffrouw BAMBERG zal voop dragen Frausche Hollandsche en Dnitsche coupletten in Costnum Des avonds ten half negen VOORSTELLING van den Heer A D Bambergy by AFWISSELING MUZIEK en ZANG XOEOANO VBU O BELONJE Czn DONDEKBAQ EN MSAQ j weer 7 PORTRETTEN k l I L H SERRE r VERWAARLOOSDE VERKODDHED CHAONISCHE BRONCHITES TEERING JUTIOHHEELE BEHMDEURG OOI TEER CAPSULES DE GUYOT rolbeker b ruil Dne capsDlea t r uroolte van een gewone p 1 1 bevatten teer uit Noorwngon geheel luiver en van 1 de éértte qualiteit De capiiile smelt in de maag en de teer waAl gemakkolijk opgenomen en werkt spoedig Het digelijlndie ebnik dar teer ii uer UBtebeTelM voor hentellenden eu iwakU perbonea Ret ii tefenl 1 een xeer goed praescrvitict voor ccae menigte lickten c vooral lo tijden dat Epidcmicn heerschen AnnuMretle thérnpêiUique da profèneur BoOOiUUT f De teer tegt II H A Catenave vrordt met bijundfr ioecei gebrijikt tegen huiduitelag en longteering Het e u klaarblijkelijk door de ervaring bewezen dat de teer f een itimuleerenden mvloed heeft en dat bij matig maar geregeld gebruik de leor de organen der apijiverteenng € lacht opwekt en den goeden Uoedumloop bevordert Didiimiuira l t ii i n iM du docteur Fiau c De werking der teer inwendig is ala volgt Z verc meerdert de urine afscheiding wekt den eetlust op en bevordert de spijsverteering Men schrijft de teer voori al voor bij chronische cathan en van de blaas en Ion gen TraiM fe PAamucw du profesaeur Soniiua Bij t gebruik van één qf twee capsulea op t oogenblik dat men gaat eeten werkt de teer boogsl merkwaardig in de volgende gevallen BRONCHITES 1 AtTHIM LONaaaNDOENtNe VERWaanLoosoc verkouoheid NaaNTtniUKacN tecrins KCELDIMtN SLECHTE Sn VlHTEEltnW KOU DC ai iktun n in t algtn eo tegen alle aandoeningen der dtimvUeien j Jedere ihióüi van fr 3 50 bevat 60 capsules Dit is genoeg geiegd om aan te toonen hoe weiI nig dete geneeawijie kost van 5 tot 7 1 2 cent per dag I OmtKhlegen tkoopenmnnamiuikullehoedeit I moei m n vooral eUen op t unïfe elicit waarop d I teittmttzwarlt lellen üafgtdrukltn de oni fft kening van SÜÏOT I dri fclmns I Hier Ugenottr I herindt xi A het I fae timiU itrt I toidiMltaiMf I Te Gouda bij J C Zoldenrlfk L eo iu de meeste Apotheken te bpkonifn Kennisgeving Vervanging van Koperen door Bronzen pasmunt enz BURGEMEESTER en WETHOUJEES van Gouda Uezien de Circulaire yan den heer Cammiuaris dee Kouinga dezer Proviucie van den iO April jl A No 726 3e Afd Brengen ter nlgemeene kennis de volgende door den heer Miuister van Financien uitgevaardigde circulaire betreurende de Vervanging van Koperendoor Bronzen pasmunt enz j De Minister van Finaucicu vestigt bij deze de aandiicht der ingezetenen op den hoofdiuboud der wet van den 28 Maart 1877 SlaalM No 43 B i die et in rerking tredende 1 Julij aanstaande is onder anderen bepaald a dat de thans bestaande Nederlandsche koperen pasmunt zal worden vervangen door bronzen pasmuntstukken van 2 9 1 en Vgcent maar dat de bestaande Nederlandsche kopermunt wettig betaalmiddel blijft totdat 2 j na genoegzame aanmadVvan nieuwe bronzen munt en na voorafgaande bekendmaking buiten omloop zal worden gesteld 6 dat niemand verplicht is bronzen of koperen pasmnnt aan te neraeu tot een hooger bedrag dan van vyfentwintig cent c dat het is verboden vreemde koperen bronzenen niokelrounteu in betaling te geven dat het eehler bij wrge van nitzondering op dat verbod in de door den Koning bq algemeenen maatregel van inwendig bestuur aan te wyzen grensgemeenten veroorloofd ia van die vreemde munten voor eene wiinrde van ten hoogste twintig centen in betaling te geven mita de in i etalinggeving plants hebbe met toestemming van dengene aan wien zij geschiedt en op geen hoogeren koers dan door den Kouing by algemeenen maatregel van inwendig bestuur zal worden vastgesteld d dat het aan Bijks Provinciale Oemeentelijkeen Waterechapsambtenaren en aan pachters en onderpachters van Rijks Provinciale Gemeentelyke enWaterschapginkomsten verboden is by ontvangsten welke zij ala zoodanig doen die vreemde munten in betaling aan te nemen l at overtreding van de sub litt c en d Iwdoelde bepalingen worden gestraft met eene geldboete van ten minste drie en ten hoogste vyfenzeventig gulden dat echter indien de schuldige binnen de laatste twee jaren wegens deze overtreding is veroordeeld le geldboete tot vijfbouderd gulden kan worden verhoogd en dat by de wet aan den Koning de bevoegdheid is voorbehouden om de strafbepalingen op de overtreding der sub litt c en d genoemde voorschriften reeds vóór het in werking treden van bovengenoemde wet zelve dus voor 1 July l877 in werking te doeu treden t Gravenkage den 18 April 1877 Öe Minister voornoemd get H J V D HEIM Gondo den 2n Mei 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester voN Sternbach 1 s VAN Bekgen IJzenboorn UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1876 Vervolg 2 Belastingverordeningen Besluit tot wa jiging vab de verordening op de heffing van 8choólg td aan de Stadsmuziekschool van den 18 uari Bdslnit tot wijziging van het Baadsbeslt tot itffing van eene belasting op de hondlC van den 23 Juni j 3 Verordeningen van verscbillenden aaid 80 Mei Benoeming eener Commissie uil den Raad om den Heer Commissaris des Koniügs bij zjjn op 31 Mei e k aan de Gemeente te brengen bezoek te complimenteren 30 Mei Besluit om de beslissing op dé door de Heeren de fr es Robbé en Kapteijn jedane aanvraag om C jwe sie voor den aaueg en de exploitatie ier drinkwaterleiding aan te houden totdat de uitslag van een door de GezondheidsCommissie wenschelgk geacht onderzoek bekend zal zyn 9 Juni Verhooging van de toeli en aan de boofdonderwgzers en de hoofdonderw zeres voor bet doen schoonhouden der schooUokalen 23 Juni Verwerping van het door een lid van den raad gedaan voorstel om bg het verstraten van de Kleiweg daar trottoirs te doen leggen 18 Juli Beslnit om tot de restauratie van het raadhuis over te gaan onder voorwaarde dat de gemeente uit s r ks kas ontvangt hetgeen zal binken daarvoor meer noodig te zün dan 1700 18 Juli Besluit tot vergrooting van de Burgeravondschool 1 Augustus Bereidverklaring om aan het Rflk ter vergrooting van de Kazerne kosteloos in gebruik aS k staan een stuk grond der Gemeente toebehoorende U September iksluit om daar tot twee maal toe te vergeefs is getracht de haardssch te verpachten die voortaan voor rekening der Gemeente te doen ophalen I 11 Se t Besluit tot vermeerdering van het onderwgzend personeel aan de Openbare Bui gerschool voor meisjes en aan de eerste Ar menschool 26 Sept Besluit om van het batig slot der rekening ran 1875 10600 beschikbaar te stellen ter vervanging van de in 1876 te sluiten geldleening tot dat bedrag 26 Sept Bereidverklaring om aan het Rijk ten behoeve van de te bouwen Kazerne te verkoopen een gedeelte van den achhjr de Zwemschool gelegen grond en om niet af te staan de sloot loopende van de Bleekerssingel naar de Varkenmarkt 17 October Afwijziging van het verzoek van de Heeren J van Bentnm en Zoon om de toelage voor het verslag van het behandelde in de raadszittingen met 200 te verhoogen en te brengen op 500 ouder bereidverklaring om die toelage te stellen op 400 24 Oct Besluit tol vermeerdering van het hulppersoneel bg het onderwijs in de vrouwe Ijjke handwerken aan de Openbare Burgerschool voor meiifles 24 Oct Bericht van de Heeron J van Bentum en Zoon dat zg met 1 December e k zullen ophouden het verslag van het verhandelde in den Gemeenteraad uit te geven 28 Oct Berdenken van den dag waarop vóór 25 jaren de Raad krachtens de Gemeentewet gekozen zijne eerste vergadering hield en aanbieding van een geschenk der Raadsleden van den Secretari p en van den Ontvanger aan den Heer T PjÉ Viruly die gedurende genoemd tgdperk de betrekking van Wethouber vervulde 10 November Verhooging der jaarwedden van het hulppersoneel aan de Openbare Lagere Scholen 28 Nov Besluit om aan den fleer A Brinkman boekhandelaar dru Mr en uitgever van de Goudsche Courant de uitgave Van het verslag der handelingen van dffi Raad op te ragen en hem eene toelage te verleenen vau 400 a December Wgzigilig der bepalinge