Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1877

t T rwijl voorts ctuige uudore heeren nog stemmen verkugen 1 B stemmen w iren aldus verdeeld De heer Mr J Kortuiju Drouglcever te öonda verkreeg B18 stemmen De heer R Blok te Lekkerkerk Verkreeg 3B7 De heer Mr J Portaija Dcoogleever is dusgekozen Het kantoor van bewaring der hypotheken pn van het kad ister bij de nieuwe wet te rekenen van IB Mei af te Rotterdam gevestigd omvat de volgende gemeenten Rotterdam Kr ilingen Vkardingen Maasland Maassluis Rozenburg Vlaardinger ambacht Schiedam Delfshaven Kcthel cd Spaland Overschie Hillegeraberg Bergscheuhoek Berkel en Bodenrgs Blfiswijk Oapelle a d IJscl Sohipbroek Zevenhuizen Govida Gouderak Moordrecht Reenwjjk Waddinxveen Schoonhoven Ammersto Bergambacht Berkenwoude H i istre oht Krimpen a d Lek Krimpen a d IJsel Lekkerkerk Ouderkerk a d IJsel Oudewater Stolwijk Vlist Gelijk uit acliterstaaude advertentie blijkt zal morgen Üünderdhg middag te 1 uur in de zaal Kunstmin au de Sociëteit l Ons Genoegen eene openbare gyran isuekles plaats hebbeu aan meisjes De heer Meiliiik van Schiedam zul dan tevens eene lezing houden Les en lezing zullen plaats hebben ter gelegenheid van de algemeene vergadering die op dien datum alhier plaats heeft vau de Z Hullandsche Gymnastiekonderwijzersvererniging Het doel is de onderwijzers iu de gelegenheid te stellen kennis te maken met het onderwijs alhier en tevens de belangstelling van het pabliek gaande te houden voor dat deel van bet gymnastiekonderwijs Wij uoodigeu onze lezers uit morgen deze les in Kunstmin niet te verzuimen Behalve de genoo digden hebben alle leden van del Sociëteit Ons Genoegen vrijen tgegang Van de 7 candidaten welke gisteren te s Hageaan het examen voor de Fransche taal deelnamen 1 werden 6 toegelaten vaarondn mq W F Krom1 hout uit Moordrecht I De toetreding tbt de vereeniging Eigen Hulp neemt dagelijks toe Reeds heeft zich de deelneming tot ongeveer lOU gemeenten van ons vaderland uilgestrekt Uit vele dorpen en kleine plaatsen traden natuurlijk slechts enkele persöueu toe doch thans reeds beginnen zich kernen te vormen of hebben deze zich reeds gevormd in een aantal plaatsen wier namen hier volgen Daar vooral ijL het wenschelyk dat de deelnèiners in hun eigen belang zorgen voor een uitbreiding va bun kring ten einde reeds dadelijl na de oprichting en koninklijke goedkeuring te kunnen handelen NatuntlijK zijn hier de toezeggingen buitJn rekeniug gelaten zoodat plaatsen als Delfshaven Doesburg Groningen enz alwaar veel adbaeve is niet opgenoemd worden In dalende reeks naar het aantal deelnemers vermelden s Ilagé Utrecht Amsterdam Maastricht Deventer Arnhem Zwolle Helmond Bredo Middelburg Terneuzen Haarlem Zalt Bommel Almelo Leeuwarden Ensahedi Apeldoorn Bergenopzoom Tholen Gouda Rotterdam Lobith Hoorn en Praneker Tot nog toe zijn het meest de werkelijk bedoelde belanghebbenden die toetreden zoo behoort het ook I Toch is het te hopen dat de chefs de hooger geplaatsten zich ook aanmelden om de goede zaak door hun invloed en moreelen steun kracht te geren Dezer dagen zal weder een beroep gedaan worden op den liefdadigheidszin onzer stadgenooten Eene weduwe verkeert iu zeer lAimmervolle omstandigheden eu om daarin eenigszin te voorzien zal door eene geachte stadgenoote by Gouda s ingezetenen worden aangeklopt om een gift Het is waar telkens ên telkens wordt er gevraagd I laat ons dit echter als een compliment beschouwen en j als een stilzwijgende veronderstelling dat wij gaame I iets geven tot leniging van dan nood van onze naasten r Men brenge zijne giften ia gereedheid I In de laatste dagen zy4 te Rotterdam en te Delft op het vermoeden van valstehheid in beslag genomen zeven bankbiljetten ieder groot ƒ 100 en wel te Rotterdam zes en te Delft een De valschheid verraadt zich door et papier hetwelk Met dat der echtRbankbiljetten met overeenkomt door slechte ert onvolledige teekening van het beeld e Ie rand door de letters in het woord NederlofldSche en B in het woord Bank Toorts door deojIfpralOO en 10 Staten GeneraaT Tweedi Kameb zitting van 8 Mei 1 De discussie over het ontwerp tot regeling van het onderwijs aan de militaü e academie werd voort letrekkuluk den afstaud van gi ond aan hot Kjjk ten behoeve der te bouwen Kazerne 20 Dec Afkeuring van het bouwplan voor de verfpooting der Bni r atondachool ArchieTen De in het vorige jaar gereed gekomen inventaris van het oud Archief werd thans onder toezicht van de Heeren Scheltema en Tebbenhoff gedrukt He Archief werd verrijkt met een zevental brieven van Prins Willem I aan de Regeeriug van Gouda gericht en nog een vjjftal andere stukken raeerendeels op de belegering van Leiden en Haarlem betrekking hebbende van de jaren 1573 tot 1575 Deze stukken die in der tijd van het Archief schjjnen ontvreemd te zjjn werden door den Heer Scheltema namens eenige leden van den Gemeenteraad en een ander ingezeten dezer Stad die door aankoop daarvan eigenaren waren geworden der Gemeente ten geschenke aangeboden Uit den inventaris biykt dat het oudste voorbanden stuk dagteekeut van het jaar 13 5 Het archief loopt tot 1813 Wordt vervohjd BUITENLAND Bntleiilandscli Uvcrzk bt Van het overtrekken van den Donau door de Rusipn is niets naders gebleken el dat do Turken jiiet voornemens zgu deze rivier over te gaan Het Russische leger rukt mrt snelheid door Rameuie terwijl iu Kleiu Azie de vesting Kars ingesloten is en beschoten wordt De Engeliche nota aan Rusland trekt de aandacht door den scherpen toon die er in aangeslagen wordt Rttslauds gedrag wordt sterk gelaakt terwyl Turkije er zonder eene enkele berisping afkomt Rusland had volgens Jord Derby geloof moeten slaan aan de Teraekeringen der Porte En dat wanuetjt deze 21 jaar huig het tractaat Tan Parijs onuitgevoerd laat Het berisgelijkste komt ons in de circulaire de volkomen orerbodige mededeeliug van lord Derby voor dat hij niet gelooft dat het lot der Christenen in Tarkye verbeterd zaltrordru door Rusland s handelwijze In Turkye za deze verklaring vap de Britsche regeering als een wai e aanmoediging beschouwd worden AV at de Engelsohe regeering eigenlijk van plan i blijkt nog niet want het groote debat in het parlement wordt voortgezet en de regeering heeft nog geen verkUiring afgelegd De heer Gladstone heeft met geestdrift gesproken en geprotesteerd tegen het geven van eenigen bijstand aan Turkije Door de derde en vierde resolutie te laten Tallen wetke onvoorziohtig gesteld waren heeft hij de eendracht in de liberale party hersteld die heil naar het schijnt tal steunen in zijn poging om den vrede te h dhaven Overal in bet land worden trouwens volksvergaderiugen gehouden om zijn handelwijze goed Ie keuren Een Spaansch koninklijk besluit van 7 Mei bepaalt dat de Baskische proviocién geheel met het rgk zyi vereenigd Zeer belangryk is het bericht uit Eorae dat de Italiaansche senaat verworpen heeft het regeeringsvoorstel om de geestelijkheid aan een scherpen en door velen reeds afgekenrdcn dwang te onderwerpen Dit moet bijdragen om de opwinding der clerioalen die in Frankrijk België en eldera oorlog tegen Italië eischen te doen bedaren BINNENLAND GOUD V 9 Mei 1877 Bq de gisteren plaats gehad hebbende verkiezing voor 3 leden van de Provinciale Staten in t hoofdkiesdistrict Oonda werden uitgebracht 919 t Doar van Waren 2 van onwaarde en 25 blanco Daarvan vereenigden op zich de he ereuMr A A van Bergen IJzendoorn te Gouda 864 st O A van Houweninge Gz te Moordrecht 831 n M Bisdom van VUet te Haastrecht 832 terwijl voort op enke e andere personen pen enkele tem was uitgebracht De drie genoemde ileeren zijnde de aftredende leden zijn dus herkozen Voor de vacature veroorzaakt door het overlijdenvan den heer J Droogleever l ortuijn werden uitgebracht 929 stemmen Van onwaarde 17 Blijft 912 sfraunen TaWwkte meerderheid 457 gezet Het ontwerp werd hesl reden door de heeren Stieltjes en de Roo op verschillende gronden Zij meenden dat veel doeltreffender maatregelen te nemen waren om in het gebrek aan officieren te voorzien en keurden den terugkeer tot den toestand vóór 186 sterk af De heer van Wassenaar Catwyck verdedigde het onderwerp even als de minister van oorlog zeer uitvoerig welke laatste alle grondel van bet ontwerp uiteenzette en de bezwaren daartegen weersprak Hij durft deze nieuwe organisatie gerust aan en zal er gaarne zijnen naam aan verbinden Heden voortzetting Voor de openbare zitting onderzocht de Tweede Kamer in de afdeelingen de ontwerpen tot bekrachtiging van provino heffingen in Groningen de wijziging van hoofdstuk 4 en de verhooging van hoofdstuk 5 voor den waterweg van Rotterdam Dezer dagen beeft te Boskoop de inwgding pUats geha eener nieuwe bewaarschool van het Depart der Maatseh tot Nut van t Algemeen Dat het drama Sinjeur Someijns dezer dagen druk te Amsterdam opgevoerd juist niet alle toeschouwers bijzonder boeit en hun althans in de vele rustpooten weinig te denken of te bespreken geeft kan men hieruit afleiden dut op het hoofd eener dame die op de laatste rij der stalles in den schouwburg gezeten was van de bovenste galerij een houten kienbord met ingrediënten ig gevallen Ongelukkig kwam de bak met een der puuten naar beneden zoodat de dame niettegenstaande zij een hoed op had eene vrij ernstige verwonding heeft bekomen In de mem van beantw op het ontwerp tot verhooging van hoofdstuk VIII driegt de min van oorlog nader op aanneming er van aan ten einde de overeenkomst met den beer Krupp te kunnen vernieuwen tot levering van t geschut Gaat de regeering dit contract niet spoedig aan dan zal deze fabrikant met het oog op den oorlog tussohcn Rnaland en Turkije wegens andere aangegane verbindtenissen buiten staat zijn eenig wierk ten onzent behoeve op zich te nemen en dan is s de eenige bron ontnomen waaruit wij de noodig geachte stalen kanonnen van 12 cM kunnen putten Eindelijk i men op het sp or van de daders vni den diefstal van 780 030 fr onlangs tennadeele van den wisselagent Burst te Parya gepleegd De dieven hadden Engeland weten te bereiken waar zq hoopten de papieren van de hand te kunnen zetten Uit Londen zgn nu berichten oatvaugen dat men de arreitatie van de aohnldigcn ak oogenblik mag verwachten Men schrijft uit land aan het HU De trein die Vrijdagavond te 6 80 van Vlisaingen naar Roozendaal vertrok is bij het station Woensdreoht door den verkeerden stand van een wissel op een verkeerd spoor tegen eenige wagens geloopen Volgens mededeeliug van sommige reizigers was de sohok rij hevig en hoewel er by ditongeval geene ernstige ongelukken zijn te betreuren moeten verschillende personen kneuzingen hebben bekomen en is er belangrijke schade aan het materieel toegebracht By de geheimzinnigheid van het spoorwegpersoneel in dergelijke gevallen ia het zeer moeilyk de juiste toedracht der zaak teweten te komen De veiligheid van het publiek gaatechter boven bet belang van een of meer beambten die in hun plicht zijn te kort gekomen JIét komt hier wenschelijk voor aan dergelijke zaken zooveel mogelijk openbaarheid geven opdat zij niet zeerten nadeele van het algemeen ii den doofpotzouden gedaan worden Uit Gildehaus meldt wla dat aldaar een trein in de veelading van het station is geloopeti I Een wissel was door den wissebvachter verkeerd geleegd Volgens het thans verschenen programma van de Nationale Tuinbonw tentoonstelling te honden in het Park van het Koninklijk domein het Loo van Zaterdag 23 Juni a s tot Maandag d n v zijn nitgesohref ven 36 prijsvragen waarop evenzooveel medqilles ab eerste prijzen en eere diplomn s als tweede prijzea door Z M den Koning zyn uitgeloofd De medsillei t zijn B groqte gouden 10 gouden 10 zilveren en 1 bronzen de medediaging staat nitsluitend vrij aso Nederlander en in Nederland gevestigde inrichtingen Door de welwillendheid des Koning worden tenten beschikbaar gesteld wwrin de planten die bedekkiq behoeven znlleii worden geplaatst Tegelijkertijd 1 eene tentooustelUng van landbouw en zuivelbereiding gehouden worden wiiarvoor naat men verneemt aan prijzen en premiea reeds meer dan 3000 gulden zijn uitgeloofd De heer i Templeman van der Hoeven herinnert ia Pro Patria oen het Koninklijk besluit van den 19in Juli 1887 waarbij door l M een vereeniging werd ingesteld tot het verleenen v n hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tyd van oorlog hetzij Nederland er al dan niet in betrokken is Vedéroni is de oorlog uilgcbarslfu en een moeilijke laak ii daarin voor htt Roode Kruis weggelegd Het internationale comité van Geneve en de Roode Kruisvereeuigingen in de onderscheiden Staten van Europa zullen op nieuw alle kraehjM hebben in te spannen om niet te blqven beneden hun werkelijke roeping In Rusland Engeland België maakt men zich gereed onder de banier van het Roode Kruis hulp te gaan verleenen Wij wenden ons naar de residentie en vestigen den blik op het hoofd comitc der Ned Vereeniging tot het verleenen van hulp aai zieke en gewonde krijgslieden met vol vertrouwen dat het evenals in 1870 en met de ondervinding toen opgedaan een kloek en flink besluit zal nemen aangaande de taak die de vereeniging te vervullen heeft CU gedachtig dat in het iu deze materie de eer heeft te vertegenwoordigen der Nederlandsche natie die om hare milddadigheid en offervaardigheid ook over de grenzen van het vaderland geroemd wordt Te Munchen s nd dezer dagen terecht graaf Seyssel d Ali omdat by onderzoek van zyn naar de stad rijdende melkwagen een aanmerkelijke bijvoeging van water bij de melk was geconstateerd Aanvankelyk wilde hij de schuld daarvan op zyn dienstboden werpen doch ten slotte erkende hij het zelf te hebben gedaan omdat de melk te zwaar was Hij werd tot een boete van 120 mark veroordeeld terwijl de rechter er hem ernstig over onderhield dut iemand van zijn rang en positie zich auu zulkeschandelijke zaken schuldig maakt Door den rijksveldwachter opziener der j ht en visscherij D Rietveld gestationneerd te ffaaldwijk is dezer dagen op Zijner Majesteits jachtgronden onder die gemeente een jong haasje gevonden met neht pooten Het voorste gedeelte is normaal gevormd Achter de schouderbladen deelt zich de ruggegraat in tweeen waardoor twee ook normaal gevormde achterlijven ontstaan Op de plaats evenwel waar de ruggegraat zich verdeelt staan twee goed ontwikkelde naar boven gegroeide voorpooten Deze zeldzame misgeboorte is door den vinder aan s rijks museum van uatuurlijke historie te Leiden ten grsohenke gezonden De Ltidêche Cl vestigt de aandacht op de plotselinge styging der graanprijzen die veel sneller en uiet minder aanzienlyk is dan die welke in 18B3 binnen een t dsverloop van twee maanden 4 Juni 6 Aug plaats had Oorlog is een handel verstorende zaak en brengt tal van abnormale toestanden en bewegingen mede In 18S3 stond Engeland voor het geval om in ruil van granen goud naar de Vereenigde Staten van Noord Amerika te Moetenjtenden hetgeen de geldmarkt schromelijk in verwarring bracht Iets dergelijk staat thans opnieuw voor de deur Alle markten van het vasteland zyn in dezelfde beitoering en geruchten over verbod van uitvoering uit Rusland brengen die niet tot bedaren In onze eigen kring is rogge binnen 8 weken tijds van ƒ 193 en ƒ 200 tot ƒ 24B en ƒ 252 gestegen Met tarwe is de rijzing nog grooter Onder zulke omsiandigheden moet de hoop van in 1877 den broodprijs beneden 20 cents te zien blijven al tentend worden opgegeven De rechtbank te Leiden heeft Dinsdag in haar laatste zitting uitspraak gedaan in de bekende zaak van Viltefort en Oo zy heeft de voorgestelde exceptie toegestaan met veroordeeling van A B de Wit te Amsterdam in Je prooeskosten In Amerika is iets practisch uitgevonden tegen het openen van eea anden Ueven Men verkoopt daar namelijk zekerheids enveloppen Safety envelops waarop aan de achterzijde door chemische bewerking gednikf staat Attemp to open gepoogd te openen De chemicaliën zijn van twee grondstoffen vervaariligd van galuoten en groene vitriool De letters zijn onzichtbaar en eerst wanneer men pogingen doet om de enveloppe door damp of vocht te openen wordt de tooverdruk zichtbaar en kamt aan t licht dat men het couvert heeft willen openen Tegen een dierenbeul d e te Amsterdam het beroep van poelier uitoefent is proces verbaal opgemaakt wegens het plukken van levehi vogels die eerst later gedood werden De Koninklijk Deensche officier en directeur van lut brandwezerf ridder von Frost £ e Kokiingiu Jutland schrijft aan de Amtt Cl dat ij eeuigea tijd geleden in de nabijheid van Ripen in het dorp Klein Darum een ojid schilderij heeft gekocht B6 cm hoog en 38 cm bree en voorstellende de Heilige drie koningen aan hetrkind phriatus geschenken brengende Dat sohUderij was geheel bedekt met Tuil en oud Ternis werd te Kopenhagen in de KoninUyke beeldengalery door den oonser vator Petersen gezuiverd en toen kwam aan den benedenhoek een wapenschild voor den dog door een dwarsbalk in tweeën gedeeld en boven den balk vieren onder drie byen dragend Het was den heer vqn Frost na langdurige corres pondentie gelukt e vernemen dit die bijen hel wapen worcn der oude HoUnndsche familie de By w iarvaii nog twee takken van der Does de Bye en Thierry de Bye in Nederland als ook een derde tak van Westvoorde de Bye in Vlaanderen bestaan De heer von Frost trachtte daarop inlichlingeu te bekomen aangaande een schilder de Bye maar slaagde niet tn kreeg o a naar hij zegt ten antwoord lAXi den archivaris Gonnet te Haarlem dat bet hem evenzeer speet als verbaasde geen de Bye onder dé Hollandsche oude schilders te kennen of ergens vermeld te hebben gevonden De heer von Frost is vervolgens een anderen auteur voor ziju schilderij gaan zoeken en schijnt nu te meenen dat dit van Buys zou zijn maar wy zouden hem den raad geven om zich met het oog op het wapeu maar bij de Bye te houden aangezien iu het begin der 17e eeuw wel degeUjk een schilder vun dien naam heeft bestaan namelijk jonkheer Marcus de Bye een leerliug van Jacob van der Does Ijang en veel heeft die de Bye niet geschilderd daar hij al spoedig het perceel heeft laten rusten om een vaandrigsplaats in de krijgsdienst te vervullen Nogthans heeft hij zich voortdurend met etsen Jiezichgehouden en de meeste zijner kunstwerken bij Bartsch beschreven dragen de jaarmerkeu van 1657 tot 1667 Zulk een ets was o a nog autigewezig in de koUektie van graaf von Fries en is voor ƒ 2iO verkocht Hier te lande wordt voor zoover ons bekend ia geen enkel schilderij T hem gevonden Mocht of een lid der familie de Bye öf een kunstkenner meer omtrent dien schilder of zijne werken weten dan Zid de ridder von Frost zeer verplicht worden met meiledeeling Aml Cl Koloniën Uit Atchin schrijft men aan de Jaia Bode dd 18 Maart Kolojjcl van der Heijden is gedurende eenige dogen met toee compagnieën van het R H 3e B bij BUoelZuid geweest waar de Atchine n nog maar niet zoet willeu worden De positie daar is zeer gevaarlijk omdat zij van de nuby gelegen hougtcu gedomineerd wordt Ik geloof dan ook dat men verplicht zal worden die benting te verplaatsen naar Empch lriug jptn weinig ten N O van Biloel Zuid maar men mag het vuor zeker houden dat e beuting wel e de gemeenschap der XXII Moekims met de zes langs de kortsle lijn natonrlijk afsluit den Atchineezen bijzonder lastig is dat zy zich anders niet zooveel moeite zouden geven om ons van daar te verdryven Den lln dezer is in den vroegen morgen een patrouille uitgerukt om bij verrassing zich van efjpige Ijlla s meester te maken die ons het leven veronaangenaamden Door de waakzaamheid van den vijand i die poging mislukt en keerde de patrouille zonder iet terug daar zy te zwak en het terrein te moeilijk wus om met geweld het voornemen door te zetten Intnssehen werd de poging den 13n dezer herhaald met een veel sterkere troepeumaoht onder majoor Stollé en is toen prachtig gelukt zonder dat wij een enkele gewonde aan onze zijde kregen Drie lUla s dertig geweren een groote bruin roode vlag vele kleinere vlaggen wapenen en een zeer groote voorraad munitie wenlen buitgemaakt Of dit succes afdoend helpen zal betwijfel ik ik geloof dat de post zal moeien worden verplaatst In de Forttenlande vau 13 en 16 Maart komt een artikel voor waarin een hiudhuurder de weaschelijkbeid betoogt van een betere regeling der heerendiensten in het Solosche hopende dijt by de zamenstelling van het nieuwe landverhuur reglement daarop gelet zal worden Nergens drukken do algemeene hÈerendiensten zoo zwaar als op de bevolking von Soerakarta daar bestaat geen de minste oontrdle of basfs van betaling en wordt dan ook met de af koopbaarheid der servituten arbitrair omgesprongen In 1869 bedroeg de afkoopsom per jaar voor de verplichte heerendienst slechts 12perdjonk thans is die Ireeds tot ƒ 4B gestegen zoodat er reeds vele djonken zyn waar meer geld voor afkoop der heerendiensten betaald wordt aa i de gepanageerden s jaar aan pacht ontvangen Na de verdeeling der regentschappen in onderdistrikten en de komst van vier assistent residenten wens chte het Javaansche hoofdbestuur die ambtenaren te believen door hun gratis wachtvolk te verstrekken Het bevel daartoe uitgegaan van de Kapatian gaf al dadelijk ongenoegen en verzet onder de beheerders en het gaf in het Stragensche aanleiding tot een conferentie met den assistent resident en den regent waarbij eerstgenoemde ambtenaar voor de gratiswaoht bedankte en de opgezetenen geen vermeerdering van heerendiensten kregen Het gegeven bevel bleef echter van kracht voor de onipgehuurde gronden het volk dat niej gebruikt werd voor do wa ht van den assistcijt resident kwam op het erf van den regent en mindere inl mdsche amblenarcn terecht yoodot den dessabewonere door de vrijstelling opgezetenen van de verhuurde landen nu nog zwaarder last op de schouders werd gelegd Ten einde echter bij verlenging van contract of verhuringen van nieuwe ohdernemingen deze te verplichten in de nieuwe heerendienst te deelen werd door den Kapatian bepaald dat geen bektie kon ont vangen worden vóór en alleer de piagem aan hare goedkeuring werd onderworpen welke goedkeuring zij onthield wanneer niet de heerendienst verplich tingen volledig op de giogem stonden vermeld Deze inbreuk op het recht von bezit gaf tot veel misnoegen aanleiding en de herhaalde verzoeken aan den resident Keuchefain om ter dier zake tusschenbeide te trefen leidden tot niets De toestand zooals die nn is is onhoudbaar en bovendien is het ergeriyk dat het geld door de zware af keeping den inlander ontnouMu niet strekt voor het doel waarmede het volgens de petoeks en omschrijving iu de pingems van hen wordt geëischt want niemand zal ontkennen dat de zoodoende verkregen gelden ftangowcnd worden tot betaling van tal van mindere Javaansche ambtenaren Wat verder de agitatie betreft dip order de landhuurders zou heerschen omtrent den inhoud van het nieuwe reglement zegt schr daarvan weinig of niet gemerkt te hebben wel is het treurig dat door het lang wachten met de afkondiging nieuwe contractanten zich moeten verbinden tot naleving van een Begleraeiit waarvan zij niet weten welke on uingename en ingrijpende bepalingen daarin vervat zijn maar voor algemeene belemmerende bepalingen bestaat geen Laatste Berichten Londen 8 Mei In het Hoogerhuis gispte Lord Rutland het antwoord van Lord Derby op Ruskud s circulaire Lord Derby het stuk verdedigende ontkende dat het oote ongerustheid hü veroorzaakt in Europa Hij was niet toegetreden tot het Berlijnscbe mcmoraudnm omdat dit ËngeUind zou hebben medegesleept in een oorlog met nsland tegen Turkije Hij twijfelde niet aan de oprechtheid van des Czar s verklaring aan Lord Ixiftijs doch men moest niet uit t oog verliezen dat op dit tijdstip Rusland tot èorlog toebereid was en dat de Wereld des Czar s verklaring te Moskou had vernomen Yk Minister klaagde over keze voortdurende interpellaties omtrent teedere qnaestiëo Lord Granville keurde noch de ge Iragslijn noch het antwoord der Regeering goed Hij had gemeend dat het bedoelde stuk zou zyn bestemd geweest om te Wijven binnen hnishondeljjken kniig Met warmte bepleitte Lord Cavins het stuk Hij geloofde dat Lord Derby ten opzichte van de doorPrins Gortschakoff gestelde qnaestie de tolk was geweest van de meening der Regecricg en ook van dieder natie Koastaaitinopel 8 Mei De jongste berichten uit Engeland boezemen den Turken vertrouwen in Zij gevoelen dot zij nog niet alleengelaten zijn VerS leS 8 Mei in de vergadering vestigde de heer de Cassagnao de aandacht op een voor deu Czar beleedizend artikel in de Sentinelle de Nmcy De heer Jules Simon rechtvaardigde dp republikeiusche partij en zeide dat het bedoelde artikel eene infamie was Deze verklaring werd zeer toegejuicht Het artikel zeide de heer Simon ia eene belcediging jegens den souverein eener groote natie met welke Frankrijk hartelijke besrekkingen wenscht te onderhouden De redacteur die reeds veroordeeld was wegens een ander artikel doch kwijtschelding had verkregen werd gevangen gezet zoodra het bewuste artikel versohenen wosT Mocht de Russisdie ambassadeur eeqe klacht indienen don zou er dadelijk en streng recht gesproken worden MABETBERICHTËN Gouda 9 Mei Joldertarwe puike ƒ 14 25 s ƒ 14 60 Mindere ƒ 13 60 8 ƒ 14 Rogge puik ƒ 9 75 a f 10 25 Mindere ƒ 9 a ƒ 9 60 Voer ƒ 7 80 8 ƒ 8 B0 Gerst puike ƒ 7 50 a ƒ 8 25 Mindere ƒ 7 i ƒ 7 40 t Haver zware ƒ 5 75 a 6 Ï0 Ligte ƒ 5 a ƒ B éO De Veemarkt met goeden aanvoer den handel lug tot enorme hooge pryzen verkocht varkens eu biggen mede vlug Kaa van ƒ 29 a 32 met vluggen handel Boter van ƒ 1 20 a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 6 Mii Fredricoi Antoniut ouders 1 Menot en B K W Zemp 7 Kicolm onder D Jen Haag en J vin Omiaie 8 Harinsn Hendrik ouden 0 Kttiligft eu M v n teeawen I