Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1877

Zondag 13 Nel N 1983 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertenlieblad voor Gouda en Omstreken het bondsblistunr geform Jeerd Men wenscht l maatschappij dan behoeft de staateeenpensioen OVÉBIEDEN 6 Mel J u luyk 00 j 8 P 3 EHLWD U MtV B Boer P Ztji htlt H F Kiumabl en W vaa £ gk A J ppcDdnuier en W vao leeuntn C vau de Weird au A E Passet W I leuwveld eo M Bolh C van der Kee ea C van Dam Burge l ke Stand ran onderstaande Qemeeutes ran 3 tot 8 Mei 1877 Moordrecht BBBOEEN JohsDoa Man ouders T C Poit eo M toslaod Juu oudera J Soaterse eu £ Verborg Jacob uders G Loeudersloot en M Hloot OVBRLhOtN A ao dtr Starre 8 m ONDFRTHOUWD W koeoiao 38 j en 3 Ho eof 33 j H Gerts 26 j vao WaddiniTeeo en J Buurman as J J van der kaa 2C j en N btofberg vau Aleunerkerk aan dm Usel 21 j GEHUWD Geeoe Gouderak GEBOREN Cornelia Wilhelraina onder G Groenendyk 0 H J Scheggrond Hendnka ouders J blegt en E bcbarloe OVERLEDEN H Ver al 75 j P de Jong 4 m ONDERTIIOUWU J Krult vau Moordri c hl 24 j eu 1 de Kwaadsteniet 22 j GBHUVVU Geene ADVERTEWTISM Bevallen van een Zoou J SPIERINGS Jaspees Giiuda 6 Mei 1877 Heden overleed ons geliefd Zoontje UJ ÜiSDÜS JOHANNES G N DB VOOIJS H C DB VOOIJSGauda 8 Mei 1 877 GRara Door VEKANDERING van BETREKKING bericht de ondergeteekende dat zijn WINKEL ESLOTEN is Men wordt beleefd maar dringend verzocht de Boeken die men nog uit zijn Leesbibliotheek mocht hebben zoo spioedig mogelijk terng te bezorgen bg den Heer A BRINKMAN Boei handelaar op de Lange Tiendeweg Leesgeld behoeft niet te wordenbetaald P C UOOG Gouda 8 Mei 1877 Voor het leveren van Oejeuners Diners en Soupers voor THOUW PARTIJEN e andere Feesten bereelt tich beleefd aau W N R 4 4IJ A4KBilSr Banketbakker en Kok Haven B 17 Uoogheemraadschap Rynland Eennisgeving omtrent het Gaarderboek DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland lettende op het bepaalde in artikel 155 laatste alinea van het Reglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter kennisse van belanghebbenden dat het Gaarderboek voor het loopende jaar van den 8 tot den 22 Mei aanstaande dogel ks de Zondagen uitgesloten van 10 tot 1 ure ter Secretarie van Rijnland te L iden ter inzage zal liggen benevens uittreksels daarvan op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en voor ïooveel den Baarlemmermeerpolder aangaat in de gebouwen van de Stoomgemaalwerktnigen e Cruquiuê ie Lynden en de Leeg mater en zulks ten einde de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te brengen wordende zij daarbij tevens uitgenoodigd die bedenkingen binnen acht dagen na de ter visie hgging en dus vóór den 29 Mei schriftelijk en met de noodige bewijsstukken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering in e zenden Z id4n 2 Mei 1877 Bfl gelegenheid der Vergadering van de ZnidHoUandsche Gymnastiek Onderw zersVereeni ging zal a s DONDERDAG den 10 dezer eene OPENBARE MEISJES LES worden gegeven gevolgd door eene LEZING van den Heer A B MEILINK te Schiedam in de Zaal Kunstmin Sociëteit Ons Gekoegbn des middags ten één uur Belangstellende Leden der Sociëteit hebben ook voor zooverre de plaatsruimte toelaat met Dames vrijen toegang H J STEENBERGEN Gouda 8 Mei 1877 Mevrouw TERPSTRA vraagt zoo spoedig mogelijk EENE HÜISSEWAARDEES Men vraagt tegen het laatst van MEI voor HUISHOÜDERS TWEE GEHUWDE LIEDE f zonder kinderen de vrouw goed kunnende koken Adres met franco brieven onder letters Y Z aan het Advertentie Bureau van A KOK Corap Boekhandel Gouda Oorlogs Kaart TURKIJE ZUID RUSLAND en GRENSLANDEN in kleuren gedrukt op 3 vel mediaan papier voorhanden bg BRIIMKMAM Boik en Kantoorhandel Tiendeweg Het KAl TOOK van uwm k Co Handelaars in alle soorten Kuiphout en g ezaag de Houtwaren IS VER I Ij A arST WAAK DB SCHEEPMAKERSHAVEN 24 bji de GROOTB WIJNBRUGSTRAAT te ROTTERDAM Het zal Toor een ieder vooral voor Zieken die nog in twyfel verkeeren ten opzichte van hetgeen ijj moeten doen om genezen te worden niet onbelangrqk z jn te vernemen dat in het werkje OÏ EIT © K IEF aan X r BRUINSUA leeraar in de Natuurwetenschappen by t Mibbelb Onderwijs te Leeuwarden Derde dralt 6 vel sterk de iu het herhaaldelijk aangekondigde boekwerk Dr Airy s Natanrgeneegwyze afgedrukte attesten nader worden besproken Wie er zich van wenscht te oyertnigen in hoerer die attesten waar zijn ontbiede lu Bichter s Boekhandel te Koltcrdam boren aangekondigden brief die hem p franco aanvrage jrato en Jranco toegezonden wordt De nndei geteekende Ka jtelein der Sociëteit ONS GENOEGEN bevalt zich beleefd aan tot de levering en het ge en van Uil 11 IPl voor BRUILOFTEN en andere PARTUEN De gunstige gelegenheid van de Zaal en prachtige Tuin bevelen zich daartoe uitmuntend aan terwijl ik zal zorgen door goede Consumptie en flinke bediening my het vertrouwen waardig te maken A DAH Gouda 9 Mei 1877 P De Notaris MONTIJN te Gouda zal op VRIJDAG 18 MEI 1877 te 10 ure ten sterfhuize van den heer BRACK aan de Reeuwijktdu Brug om contant Geld verkoopen E£N WELGECONSERVEERDEN IlMlilIL waaronder divers GOUD en ZILVERWBK Daags te voren te zienvanO 12en2 4 jb CEZONDHEIDSBir MALZ ËXTRACT MAIZEXTRACT legen Maagkwalen tegen Vermagering M4LZ ËXlR4CT verouderden Hoest MALZ EXTRAGT zwakte HALZ ËITRAGT Longlïjden Prözen 1 flesch 45 cent 6 flesschen fZM 13 flesschen f 4 40 de flesschen worden a 5 cent berekend en tegen dien prijs steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt by de Paleisstraat F 250 Te Gouda bfl J C VAM VREUMINGEN aUlNA LAROCHE van KRAEPELIEN en HOLH Apotheker te Zehl De eenlgre aillKA LAKO€HE welke door de B d van de feneesk Cour aan IIII tleneeskondigen tg aanbevolen tegm algemeene zwakte gebrek aan eetluat slechte apüsverteriag zenuwziekte ia het tijdperk der heratcUing na zware ziekte of kraambed koorte en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzucht teringacktigheid groote zwakte bloedarmoede eto Prijs ƒ 1 90 per flacon bij den Heer Apotheker C Thim te Gouda lUilOl HA4lt Wil men netjes LUIJIJI Haar of Baard verwen in blond bruin ot zwart zonder rosse tint of huid te vlekken neemt dan het EAUCHROMATIQÜE Haarflechten Pruiken en kan men gemakkelgk de oorspronkel ke kleur wedergeven dan bespaart men geld 2 de flacpn R A K n Hoeveel jongelui zyn er niet die f 100 wenschen te geven om een flinken BAARD te hebben welnu met het gebruik der zoo beroemde BalBem bekomt men in 8 of 10 weken een Baard de huid blgft ongedeerd 2 de flacon ZEEP weinig jchuim reinigt gemakkelflk is het beste om de hiiid zacht en blank te doen worden VRAAGT T MAAR AAN UW GENEESHEER Een stuk k 50 Cents is voor 3 maanden voldoende OVËKTOLLIG HAAR op het aangezicht van Dames is schadel k voor hare schoonheid Men kan zich door m n onschadelijk middel eigenhandig en voor sltjjd bevrjjden van dien wezenlijken Tast Een flacon k 5 is voldoende Op franco aanvraag te bekomen tegen Blauwe Postzegels Postwissel of op Rembours bij THEOPHILB Haarknndige Frederiksplein 32 Amsterdam GODDA DEUK Vi N A BwSKMAJJ Kennisgeving BURGEMEESTEE en WETHOUDERS der Gemeente Goada Gezien Artikel 182 der wet van 29n Jucy 18B1 Staatiiittd no 85 Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat het UltVOERIG en BEREDENEERD VERSLAG van den toestand der Gemeente in 1876 ter Plaatselijk Secretarie in druk verkrijgbaar i tegen betaling van dertig Cents öoada den 7n Mei 1877 Burgemeester en Wethouder voornoemd De Secretaris De Burgemeester VON STÏKNBACH l VAN BïEGEN IJZENDOOKN KENNISOEVINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter opeubarp kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Jul 1850 StaaUblad no 37 afschriften van de Processen verbaal betreffende de benoeming van drie leden en van n lid van de Provinciale Staten bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet zijn jungeplakt en zulks aan ilen ingang van de Patersteeg alsmede dat gelyke afschriften op de Secreiarie der gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure Gouda den 12n Mei 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester VON StïRNBACH 1 S VAN BïBOÏN UzENDOOXN PENSIOEN of EIGEM HULP Niemand kan ontkennen dat de positie van vele ambtenaren wat het geldelijke betreft in de laatste jaren vry wat ongunstiger geworden is De eerste levensbenoodigdheden zijn aanmerkel k in prijs gestegen en de traktementen zijn niet in evenredigheid verhoogd vele traktementen zjjn zelfs in de laatste twintig jaren in het geheel niet verhoogd en het behoeft niemand te verwonderen dat hier en daar gebrek beslaat aan bekwaine personen om opengevalten betrekkingen te vervullen Kunstmiddelen zullen niet baten om in dit gebrek 1 te voorzien wil men bekwame ambtenaren om die te verkrygen moet men traktementen geven die hen in staat stellen om niet alleen fatsoenlijk overeenkomstig hun stand te leven maar zg moeten tevens in de gelegenheid zijn om op afdoende wflze voor hunne betrekkingen te zorgen wanneer zij onverhoopt mochten weggenomen worden vóór deze in staat zyn voor zich zelven te zorgen Hiertoe is ieder huisvader verplicht de regeering moet of die zorg voor hen op zich nemen of de traktementen zoodanig regelen dat ieder ambtenaar dit zelf kan doen Thans is dit voor vele ambtenaren niet mogelgk en geen wonder dat velen bezorgd zijn en naar verbetering trachten Over t geheel behoeft de ambtenaar minder bezorgd te zgn voor den tyd dat de ouderdom hem onjgeschikt maakt voor de vervulling züner betrekking De staat toch is verplicht hem een éedeelte zijner jaarwedde als pensioen te laten en dit moge nu voor velen een geringe tegemoetkoming z n de werkman heeft volstrekt niets en moet niet zelden in ziJn ouderdom van liefdegaven leven of gebrek Iflden Heeft de staat de verplichtmg op zich gegenomen om den ambtenaren pensioen te verleenen op eigenaardige wijze voldoet hij aan die verplichting Het beginsel is in de wetgeving zoowel bnrgerlöke als militaire vastgesteld maar de nitvoermg van die beginselen brengt de verplichting van den staat op de umbtenaren zelve over Hun traktement toch ondergaat korting ten behoere van het zoogenaamde pensioenfonds een korting die vroeger volstrekt niet in evenredigheid was met de behoefte waardoor een fonds ontstaan is dat ruimschoots iu alle behoeften kan voorzien In naam wordt dos door den staat pensioen verleend in waarheid worden de ambtenaren gepensioneerd van hun eigen geld of van dat hunner minder gelukkige ambtgenooten Het is dus meer een gedwongen levensverzekering met groote bovenmatig groote voordeden voor den verzekeraar hier den staat Geen wonder dat die toestand groote ontevredenheid heeft verwekt Waartoe moeten wjj bovenmate bgdtagen zegt de een zijn wij dan onmondig dat wij niet in staat worden geacht zelf voor onze toekomst te zorgen zegt de ander Gaarne wil ik bedragen maar dan ook moet de staat de zorg op zich nemen voor mijne nagelaten betrekkingen opdat de edele menschenvrienden enz enz niet moeten opgeroepen worden om de weduwen en de kinderen van den getrouwen ambtenaar voor broodsgebrek te beveiligen Het pensioenbond is tengevolge dier klachten opgericht het h ft zgn afdeelingen door het geheele rijk en in een onlangs gehouden vergadering van afgevaardigden zgn met overgroote meerderheid van stenmiMi de wenschen der afdeelingen overeenkomstig de voorstellen van dat de staat zondw eenige korting op de traktementen aan de verplichting die h wettelük op zich genomen heeft lalvoldoen en aan aUe ambtenaren een pensioen zal toeleggen zonder dat zg zich daarvoor een korting op hun traktement behoeven laten welgevallen Het tegenwoordige fonds door de ambtenaren bgeengebracht kan dan gebruikt worden tot een fonds om de weduwen en weezen der ambtenaren te verzorgen Handhaving der pensioenen staat dus op den voorgrond Onlangs werd in dit blad eene circulaire medegedeeld waarin alle ambtenaren werden opgeroepen om deel te nemen aan een vereeniging die 7ich ten doel stelt door eigen hulp de positie der deelhebbers te verbeteren De mannen die zich aan het hooid gesteld hebben willen niet steunen op den staat door eigen krachten door samenwerking van alle belanghebbenden willen zg den toestand verbeteren Verwacht het pensioenverbond steun van den staat de oprichters der vereeniging ceigen hulp willen dat de ambtenaren zelven door vereeniging hun toestand en dien der hunnen trachten te verbeteren Het voorbeeld door Oostenrijk gegeven voor oogen houdende willen zg een kapitaal vormen voldoende om de ambtenaren in verlegenheid tegemoet te komen om hun op goedkoops wijze geneeskundige hulp te Verschaffen om winkelvereonigingen op te richten om een weduwenen wezenfonds te stichten en wat niet meer door coöperatie het wachtwoord dezer dagen meenen zij te verkrggen waarnaar op ver chillende wgzen gestreefd wordt verbetering van den geldelijken toestand van allen die vaneen vast jaargeld salaris of traktement moeten leven Zullen die heeren slagen Dit is alleen mogelijk door de toetreding van velen zoomogelgk van allen maar om die te verkrggen ware het misschien wenschelgk dat de plannen uitvoeriger werden medegedeeld Zoo mogelgk met de verschillende staten en berekeningen Voor goed bezoldigde ambtenaren moge het geen bezwaar zgn om door storting van 2 50 als deelnemer beschouwd te worden voor velen met geringe traktementen en voor zulke is hoofdzakelgk de veref niging noodzakelijk is de storting van een rijksdaalder zelfs bezwaarlijk en weinigen zuUeiudaartoe overgaan alleen met het oog op de wdnschelgkheid om de zaak tot stand te brengeiü velen zullen wenschen te vernemen wat die rijksdaalder voor hen zal opleveren Voor meer bemiddelden mogen de namen der oprichters een voldoende waarborg zgn dat men geen bedrog te vreezen heeft zg voor wie iedere rijksdaalder groote waarde heeft zijn meer wantrouwend en gaan niet zoo gemakkelgk tot de toezending over In het belang der vereenipng zoowel als in het belang van zoovele slecht bezoldigde ambtenaren ware het daarom te wenschen dat de oprichters konden goedvinden meer uitvoerig hun plannen en berekeningen mede te deelen de toetreding zoude daardoor zeker bevorderd worden Pensioen of eigen hulp de keuze kan voor hen die ook den ambtenaar als mondig beschouwen niet twijfelachtig zgn Moet ieder burger zorgen dat hg spaart voor zgn ouderdom is ieder burger verphcht te zorgen dat zgn betrekkingen na zgn overlgden in hun behoefün kunnen voorzien ook de ambtenaar is daartoe verplicht en de r eering moet hem door een behoorlgke bezoldiging in staat stellen aan die verolichting te voldoen Traktementsverhooging is daartoe noodzakelgk Worden de traktementen zoo verhoogd dat de ambtenaren een verzekering kunnen sluiten hg een soliede levensverzekering te verleenen en de ambtenaren Konden op de meest geschikte wgze die zorg zelve op zich nemen De nieuwe vereeniging kon dtedaartoe krachtig medewerken Staat en Anïtenaren zouden daarbg beiden welvaren Imj te behoefde geen kunstmiddelen aan te Nëeuden om ziJn corps ambtenaren voltalUg te krjgen en te houden hg had niet meer noodig als voogd op te treden belast met de bewaring der gedwongen spaarpenningen zgner onmondige kinderen de ambtenaren zelve zouden hun ttóomst zelve in handen hebben en in denzeliden toestand komen als ieder ambteloos burger Kunnende ambtenaars blflkens hetgesprokeneop de algemeene vergadering van het pensioenbond zich nog moeilgk losmaken van den veeljarigen band die hen door stortingen van huntraktement aan den staat als verzekeraar verbindt werd overgegaan tot een voldoende traktementsverhooging dan zouden allen het zeerzeker veel aangenamer vinden zelve te kunnenzorgen dan als gunst te verkrijgen wat hun als recht toekomt Moge de vereeniging Eigen hulp het hare toebrengen om den ambtenaren meeren meer te doen besefién dat zij de staatshulpknnnen ontberen mits htm werkzaamheden voldoende bezoldigd worden en zg door vereeniging de vogrdeelen verkrijgen die alom het gevolgzgn van een behoorlgk geregelde coöperatie s L BUITENLAND Biiltcnlandscli Overzicht In Klein Azie schijnen de Turken voornemens om eene terugtrekkende beweging te maken in de richting van Erxeroem Voor het overige is er van het oorlogstooneel weinig nieuws van belang De beweging der Russische traeen naar den midden Donan is echter in den laatsten tijd vee sterker geworden Gisteren zou de discussie in hsti Engelsohe parkmeht over de voorstellen van ukfstone worden voortgezet i De Duitsohe Keizer is eergistcrenmorgen van zija reis naar het Rijksland te Berlijn teruggekeerd De verwerping door den Senaat van het wetsontwerp tot beteugeling van de misbruiken der geestelijkheid in de uitoefening van haar ambt heeft ia