Goudsche Courant, zondag 13 mei 1877

rby dat het sedert twee iruikt wordt en Wel met k verteerd jmber 1876 t DDEaMAN le aan de Iloogeschool ren De ondergeteekeude voegt maanden in zijn eigen gezin naagte genuttigd en gemakki GBONINGEN 20 Di R S TJADEN Hoogleeraar in de Scheik te Groj va vijf uren plaats Turtukaja werd ia brand geBcfaoten en he sch tot tweeraalea toe de witte vlag ook werd een Monitor stcrlc beschadigd Tengevolge van den brandj ia Turtukaja staakten de Tarken des avonds het tui t geheel en trokken zij des nachts hunne batterg terug Voor Giurgewo waarheen de Vorst gisteren yertrokkeq is is nog niets voorgevallen IjOnden 11 a in het Lagerhaïs zegt Bonrke in antwoord aan lirrington dat de iCegoeriug vemoroen heeft dat het voornemen t eataat bet Kanaal van Suez te slaiteu voor Kussische oorlogschepen doch dat nog geen reglementen te dezen aanzien ontvangen h ft ï e Begeering heeft ook vernomen dat het voornemen Iniet bataat uet Suez kanaal ook voor andere s Éepeu sluiten lu hei Hoogerhuisr ontkende lord Derby in zijn antwoord aan lord Stanley dat Layard aan de Porte u hebwn verzekerd dat Engeland de onaf hankeiijk leid en integriteit van het Ottomanisofae rijk alleen u hebben gewaarborgd op voor tiarde in tractaten eatipuleerd van controle der Mogendheden Londeilt i3 Mei Bij de bervattiog Iran de iBcuasies over de tesoluties vaii Gladstone Jü bet gerhui 9 noemt Bourke de aauvallenvau iladstone nvei antwoorddijk tn verdeiligt dé pblitrek der t ilegeériüz verklaart zich tegen de bplosiing van m r5 t 1rii Ji ea teget dp poliüet vm dir fe kgelaud roódo M D CoSol peeftj het Stnténooncert in Earopa 6iet Tèfbroken poufte Terd igt verder het antwoord mé Lorti Üerfc8l 6p deWrculairp Tan iorUchakoff t igeland ri nog niet in zulk eene positie d it Vet nièl artig tegeiovcj eene bevriende UogeDdh id zijne t4p zoa Itnnnen blootleggen Hij betreurt het Inkland id r het byeentrekkeii van troepen aan renzcij ilte Muzelmaiinen zoo tergde dat Je rortt de Tborstellen der Mogendheden uict zonder gevaar kan l a aannemen Bourke nèeiht de dei4beelden iau Gladstone ten opzichte van de volken die aan Turkije onderworpen zijn onaannemelyk voor de Mogendheden die er onmiddellijk bij betrokken zijn i e Hegeermg volgt strikt de politiek van Canning n I strikte onzijdigheid eu handhaving der Eogelsche belangen Ue Bcgeering kan de resolutie van Gladstone niet aannemen omdat deze haar de handen zouden binden op een oogeublik dat het van het hoogste belang was ze vrg te hebben Italië ohier iedereen verrast eu een diepen indruk gemaakt Bit is te meer het geval omdat de commissie haar voorstel om de behandeling van het ontwerp uit te stellen had ingetrokken Art 1 waartegen de meeste bedenkingen gerezen raren was geamendeerd door de heerec Cadorna eu Lampertico de beide leden der commissie die het meest tegen het ontwerp waren ingenomen Na een debat waaraan de minister van justitie n andereu deel namen vereeuigde de Senaat zich met 103 tegen 93 stemmen met dit amendement ofschoon de Ministers verklaard hadden lich er niet mede te kunnen vereenigen Deze stemming verwekte eene bnitengeirone sensatie De Senaat nam daarop de overige artikelen met slechts geringe wijzigingen aan Bij de stemming over het ontwerp in zijn geheel verklaarden slechts 92 leden zich er voor en 106 tegen Se voordracht was dienvolgens verworpen Zelfs de Opiitione het hoofdorgaan der oppositie bad eenige dagen geleden in zeer krachtige bewoordingen d noodzakelijkheid van den maatregel aangetoond en men twijfelde dan ook niet aan de goedkeuring door den Senaat Ten slotte verdient nog vermelding dat omtrent de annexatie der Tranavaalsche republiek in het Engelscbe lagerhuis eene interpellatie door den heer Hugessen tot de regeering is gericht waarop sir Northcote heeft geantwoord dat hij nog geen officieel bericht omtrent de annexatie had ontvangen Lord Oarnarrou gelooft eehter dat Shepstone na alle middelen om eene schikking te verkrijgen te hebben uitgeput er toe tal z overgegaan BINNENLAND GOUDA lï Mei 1877 Gisteren had te Berg Ambacht de stemming plaats ter vervulling vau 2 vacaturen van Heemraad en 6 van Gecommitteerden ontstaande door de periodieke aftreding der heeren D Oskam P van Wijngaarden Az W Oskam K Benschop Jacob Voorsluijs D Boelhoawer eu W Verduijn Wz De heeren D Oskam die verzocht had niet in aanmerking te komen en F van Wijngaarden werden als Heemraden herkozen 100 ook de overige heeren als Gecommitteerden allen met algemeene etemmen Bq de verkiezing voor twee leden der Provinciale Staten in bet hoofdkiesdistriot Alphen zijn uitgebracht 616 gddige stemmen Herkozen de heeren mr 0 van der Vlies met 369 en I van der Breggen Az met 372 stemmen Op mr S Le Poole waren 260 en op mr A H Brandt 224 stemmen uitgebracht Voortï werden te Zoetermeer uitgebracht 760 geldige stemmen Herkozen mr P L P Blussé met 400 st Herstemming tusschen de hh C L J Bos die S37 en 0 J van der Oodermenlen die 37i0 stemmen verkreeg Verder waren uitgebracht op S baron van Heemstra 163 mf A H Brandt 76 en mr F van den Brandeler 32 stemmen Men schrijft aan de IMdtehe Cl Nu Bijnland s boezem weer op een zoo lagen stand gebracht is dat spoedig tot het geregeld inlaten van water zal moeten overgegaan worden komt de tegenstand in de vaart voor diepgeladeu schepen weer aanbreken Langs den Vliet toch inzonderheid nabij Leiden geraken telkens zulke schepen aan den grond Niet dan na lang toeven en met veel inspanning gelukt het vlot te komen Moge daarin te eeniger tijd worden voorzien in het belang van de scheepvaart langs dat kanaal kan zeker die toestand niet voortduren De Minister van Binuenlondsohe Zaken beeft de burgemeesters doen opmerken dat naar aanleiding van alinea 1 van art 1 van het kon besluit dd 3 Februari 1877 Staaüilad no 17 inenting van vee van laigziekte verdacht moet plaats hebben op bevel van den burgemeester na ingewonnen advies van een deskundige Hieruit volgt dat op het advies van gemelden ambtenaar door den burgemeester aan een geëxamineerd veearts schriftelijk bevel behoort te worden gegeven tot bedoelde bewerking en dat die stukken bij het in rekening brengen der daarvoor verschnldigde kosten in originali aan het departement van Biunenlandsche Zaken zgn over te leggen Het bestuur van het Nationaal Leder indnstrie bond heeft bij adres aan den Minister van Financiën het verzoek gericht zoo spoedig doenlijk maatregelen te willen nemen tot opbeuring van den kwijnenden toestand o£zer Ieder industrie Op een adres aan den koning van heei n kerk voogden van de hiomsch katholieke kerk in Nederland waarbij de tusschenkomst der regeeting werd verzocht om in overeenstemming of overleg met de andere mogendheden tot de regeering van Italië zoodanige vertoogen te richten of maatregelen te nemen als kuuieD strekken om de vrijheid n osafliankelijkhcid van den Heiligen Stoel te handluivcn en hel recht van Zijner Majesteits katholieke onderdanen te verzekeren is door den raad v i i ministers volgens machtiging des konings namens Hoogstdeuzelve aan de adressanten te kennen gegeven dat Zijner Majesteits regeeriug nimmer in gebreke blijft de godsdienstige vrijheid van s Konings onderdanen zoo als die door de Grondwet is gewaarborgd te beschermen dat echter noch uit genoemd adres noch van elders is gebleken dat de godsdienstige vrijheid der Nederlandsche katholieken door de regeering van Italië zou zijn gekrenkt noch ook dat de briefwisseling tusschen den Heiligen Stoel en die katholieken niet vrij i dat de door heeren kerkvoogden verlangde bemoeiing eene inmenging in de inwendige aangelegenheden van het koningrijk Italië zou zijnj en dat uit dien hoofde aan genoemd adres geengunstig gevolg kan worden gegeven Sic Staten Geaeraal Tweeoe Kameb Zitting van 11 Mei De behandeling van het wetsontwerp tot regeling van t onderwijs bij de Kon mil academie was aan de orde De regeering heeft overgenomen het amendement om in de twee eerste studiejaren geen militaire vakken te doceeren Aangenomen zijn de amendementen tot vaststellen van een verkort programma tot een toelatiugsexameu dat aansluit bij het onderwijs van het derde jaur eeuer hoogere burg r6chool en tot instelling eener krggsohool De herziening der wet is bepaald voor September 1882 liet ontwerp in zijn geheel is aangenomen met 53 tegen 22 stemmen Naar wy vernemen heeft het Provinciaal Kerkbestuurvan Groningen bij eindbeschikking het vonn a tenvorigen jare uitgesproken tegen dr Hooykaas Herderschee pred te Nijmegen waarbij ï ti van 6 weken geschorst was in z ne bediening vernietigd en hem niet schuldig verklaard aan vergrijptegen de kerkelijke reglementen iV R Cl Aan de Pr Gr Cl wordt uit Leeuwarden gemeld dat Jut aan den heer Beukmau vroeger commissaris van politie te s Hage en tot voor eenigen tijd adjunctcommandant zou hebben medegedeeld dat de Jong Behagel en Verlint dezelfde personen die geruimen tijd verdacht werden van den moord op mevr van der Kouwen zijne medeplichtigen zijn geweest Voor de waarheid van Jnt s verklaring zegt genoemde courant zeer terecht niet te willen instaan Evenals te Wageninffen waar reeds onderzoek naar de passage door weilanden en boomgaarden moet gedaan zijn zullen naar wij vernemen in de maand Augustus a s ook in de omstreken van Leersum Bonswoude en Amerongen practische krqgsoefeniugen gehouden worden voor welk doel gedurende eenige dagen eenige duizende manschappen zullen wolden ingekwartierd Te Apeldoorn heeft Dinsdag jl de school Koning Willem III haar 26 jarig bestaan gevierd waartoe ook vele ond leerlingeu van elders waren overgekomen Z M de koning vereerde die plechtigheid met zijne tegenwoordigheid In de school werd Z M door het oudste dochtertje van den hoofdonderwijzer een bouquet overhandigd met een toepasselijk gedicht van Ten Kate De koning dankte eu zeide dat hij vóór 25 jaren met een nederig hart en bescheiden verwachtingen de inwijding van het gebouw had bijgewoond Do gunstige resultaten blijkende uit de eervolle betrekkingen waartoe velen der oud leerlingen geroepen waren hadden Z M verwachtingen verre overtroffen Dit nu dankte Z M hoofdzakelijk aan t goede toezioht van gewezen en tegenwoordige regenten doch vooral ook aan de degelijke leiding van den hoofdonderwijzer den heer Neelmeyer Als blijk van waardeering overhandigde Z M dien onderwijzer de ridderorde van den Gouden Leeuw van Nassau Ook aan het overig onderwijzend personeel betuigde Z M dank en vereerde den beiden hulpondervrijzers £ nsink en van Ollefen alsmede aan den heer van der Maaien onderwijzer in het handteekenen een gouden remontoirhorlogie met gouden ketting terwijl aan de heeren de Groot onderwijzer in het rechtlijnig teekenen en Broers instructeur van wapenen eeu gouden remontoir vereerd werd Door Z M werden de leerlingen uitganoodigd om een der eerstvolgende dagen met hunne onderw zers een dag in de hoofdstad door te De Haagsche tramway maatschappij keert over het afgeloopen jaar geen dividend uit Al de winst is verdwenen wegens verlies op de stallen door ziekte en verkoop van paarden Volgens de Duitsohe bladen heeft de politie t6 Emmerik bij den aldaar gearresteerden Priednch Geok uit Elberfeld 361 valscbe Nederlandsche muutbiljetteu van ƒ 10 gevonden benevens een brief dien hij juist naar het postkantoor wilde biengeu Aan het slot van dien brief geadresseerd aan een medeplichtige te Essen leest men Ik waag een aeer gevaarlijk spel Mogen de goede geesten mij bijstaan Als God wil kom ik Zondag of Maandag ten uwent Men deelt aan t Dagblad het Mgende mede De morluiê nil niri itne I dit kwam uit den verroesten voorraad van mijn schoollatgn opduiken toea ik weinige dagen geleden nit de A C bet overlijden van den generaal de la Sarraz vernam en daardoor herinnerd werd aan een edelmoedige daad van den ontslapene die mq door een geloofwaardig vriend destijds in garnizoen te sHage is medegedeeld Een voormalig wapenbroeder van den generaal waai zeer krank en toen deze aan den officier van gezindheid B d L diè hem bezocht met belangstelling naar den toestand vah den patient vroeg kreeg hij tilt antwoord dat de zieke stervende was mAr voegde de foeter er bij nijpende geldelijke zdnreu veixwareièj in hooge mate den doodstrijd want jeen wissel vailAanzisnlijk bedrag ten zijnen laste kaï niet betajud worden De generaal gaf geen enkele weekhJjèb lten ifaeste maar tapte terstond naat de in het verwek staande secretaire kreeg dtiaruit et bedrag van den liasd en overhandigde dit aan dep geneesheer met w woQi si ik geef dit gaarne als p er het sterfbdi va eeqoud kameraad mede verjiohten kan j Het zal overbodig zijn nier iets anders bij t voegen dan den weiisch dat de herinnering aan die daad ook het doodabed van den delmOetligen gever moge verzacht hebi n i Pi De schrijver tan fleze regelen Iqende n generaal niet en heeft nimiuÉr in eenige bdtrekking tot hem gestaan m ö De vooriaars exat ie is voor het liger Onderwijs in de Provii cie Zuid Holland zijn thans afgeloopen Voor hM examen hadden 520 candulaten zidi i aangemel j De uitslag was aldus i Hoofd derw zers toegelaten 14 afgewezen 40 hoofdondéfwgzereasen toegel 7 afgew 6 hnlponderwqzers toégel 31 afgew 37 hulponderwyieresaen toegel 26 afgew 17 Fransch onderwijzers toegel 20 afgew 30 onderwijzeressen toegel 24 afgew 11 Ëngelsch onderwijzers toegel 7 afgew Il onderwijzeressen toegel 16 afgew 9 Hoogduitsoh onderwijzen toegel 3 afgew 9 onderwijzeressen toegel 8 sfgew 6 wiskunde onderw zers toegel 15 afgew 17 teekenen toegel 3 afgew 6 onderwijzers handwerken onderwijzeressen toegel 62 afgew 17 laudbouwkunde afgew 1 eandidaat gymnastiek onderwijzers toegel 10 afgew 2 Het aantal toegelaten candidaten bedraagt derhalve 246 dat der afgewezenen 217 Dè Sngelsohe visschers warden met den dag brutalsi in het benadeelen en belagen van da onzen loo schrijft men aan de Held Cl Stelselmatig schijnen lij het er op toe te leggen om met alle ongeoorloofde eu onwettigs middeUo onie vissehers te verdreven en het vissohen te belettoi Dezer dagen vielen zij een paar Enkhuizef vissehers die tl r hoogte van Kijkduin voor hun beugen lagen aan Zij wierpen hunne netten in de beugen onzer vissehers vernielden al hun want sneden de lijnen los namen alles mee visoh beugen boeien en anken en dreigden de arme vissehers die niets dan hun want terug verzochten met hnn bijlen De zoozeer benadeelde vissehers hebben bij de bevoegde maekt een klacht ingediend Over de beteekenis van het p p e op kaar es bü het afsohcid nemen worden in de Engelimis diplomatieke kringen idlerhsi grappen nit gehaald De een zegt dat p p e op het kaarde van een diplomaat die uit het Oosten van Europa vertrekt beteekent pour protéger Chretiens de andere ponr préjparer campagne een derde ponr prendre Constantinople Misschien is wel deie laatste laziag de beste Onder de tegenwoordig veelvuldig voorkomende kindervoedsels eedt het Giffey s Kindermed Marine Lact van Giffey Schiele b C Bohrboeh eetie voorname plaats daar het door de kinderen zeer gaarne ingenomen eu door H H Geneeskundigen leer aanbevden wordt waarvan onderst attest ten bewijze strekken kan De ondergeteekende heeft een monster KlNiiiumli van SIFFBY SCHIELE 8c Co saheikundig ondenodht en de eamenst ling gevonden als volgt BiwitstoiTen 10 7 Stikstoftrrije organiscix bestanddedcu 82 22 Anorganiselu zoat n ascb 1 80 Wate 6 2 g 100 o In 100 deelen asch zijn voorhanden 32 98 dealen pboipfaorzunr Het gehalte aan stikstof bedraagt 1 66 Wegens de gunstige verhouding der voedingsstoffen den aangenamen smaak en de geiaakkelijkheid waaro het met kokend water tot eene iijne don vloeibare pap it te biengen verdient het n l tU tubsreliog Gemeenteraaa MEI I Uzeadooni voort Virolij orea tbo Qoor Messeioaker len Post Drost Samioiii beer Muller heeft Iceonis jderd te zijd de veusderiog deiiBg orden g e a eo irolgeodlp hejpea sieh ao SiereUrii 1 Sat som Uui le Daerineer Kredenksoord M N A pmeiteijn jtrueo F H A lecifler ZooHJi Mr N D Meuleri l Amersfourtd recbl I H freotKi4 Groot Ai4 r Vergadering van d WOENSDAjaTegenwoordig de bh nao Be Ramy KiBt Loijteo Prince Ni KortuijD Sroogleever van Stij Straver Goedewugeu en Snel l De voorzitter defelt mede daij grgereo door oDgesleldbeid verb bg te ijtonen if De otulen der vange gnrmteerd D Voorzitter datlt mede bebbeo èaiigetneld voor ide K H i Wijk Jr Nieaw I eket l J btoljz Amiterd m J C Braaver Zwijudrt cbt Mr vbdiii I J èrenjJBruiunien Mr Ti VilU i j ÜnJMTilborg D NugtitrWl O e Grogi Jl prd m GlAraseJ Verht hJ 9 I P MeU AjïlMrdei irvoete VtilleDboTei let Rotterdim A ulenberg Weiterbroel Austevdem J U Bz te bltedrcebt ea ter rille Mhuttnan Ubrdrect l i aii der Pot WurlailB i hn sHag i P ttAssland MjiBokmadli J SD Daiii Terbei WV fr Vegt Sri V f HHi Ixwi G X Ule rg Ajmii ijlek J BotUr I an jlioea J C ifna ftcD J Me Bottt4 gemier KraHogea lNl Germain SlitteD F Ur W J ortogo i rDogleevci Jr Gom Ingekomen zijo twee niuiiea vao hhj Gedepateerde btateodezer provioeie hoodei dt goedlteonag lot afataud vaa groad n wtfer iiao de apoorweg tDUtaeboppg Leiden Woerden eotot het in gebruik geven ran grond au de Maatachapfg vooruieawe geoetroieerde gasbereidiog Notificatie eene miMi e jran bet Isrtéhtiacb armbeatatir lozendeode de rekeomg over lS7lt die wordt gesteld ia faaodeo ven de hb Lngtea fan Strmaten en Straver eene milMfe Tan den beer P C Scbriek die door zgne benoeming éot boofdonderwgur ontaUg ferzoekt ala bnlpondrrwgzer Mn de borgerKbool toor jongeni t n 15 Mei B en W atfeUeD toor dit ontalag aerit te geven ata lo zgne betrekking van butponderwgzcr ia voorzien na korte discuaaie es Biededeeling dat de beer Klaitman ziek bereid beeft verkUerd Met de t delgke waarneming wordt hiertoe betbten ena niaaife tu Begeatea der heide gMthnisea die door bet orerlgden m den beur l Dnogtmrer Fortayo eene UDbaeehng doen tot lid in ban coUegie waarop geplaatat cgn de bh C C Knaap en K Scbooneveld van der Cloet ter visie en benoeming i eene volgende vergadering een adrca van da xea Igkdragera die door de dnart der levcnamiddelen verhooging van ban tanef verzoeken wordt geateld ia banden van B en W ter flne van bericht en nad eeae miMive van den bt r H K van der Woerd kennis levende dat hg hg hb Qedepateerde btaten in hooger beroep IS gekomen op bet raadibesloit van 10 April jl en dat bg l Mei sgna betrekking beeft verlaten de beer Kiat atelt voor het vroeger eervol ontslag in te tnkken en dat de raad haduit hem ta ontalaan wegens plichtrerznioi na eeaige diKasiie wnrdt besloten aan de notalen van 10 April eene kanttackening te voegen dat er geen eervol ontslag aan hem is verlee met 9 tegen O itemmeni die der bï Virulij Prince Ijngten Post brost Remg en den vonnitter een voorstel vso B en W in OKreenatemmiiig net da plaatselijke scboolcomioissie om de scHoolnren op da Jonge jofvroawensebool des Woensdags n Zaterd a met I aur te vermmdereD en alsoo te stelt tan 9 12 nre ter visie De Doriitter stelt voor door de vsrgrooting van de Burgerschool tQor jongens de vroeger vastgestelde som tot bet scboonmaken dier sehoot van fiO te verlM n tot ƒ 70 dit wordt algemeen goedgekeurd B en W doen in overleg met den distriete seboolopzieoer en hoofdonderwgter der Bargerschool voor jongens eene voor dracht tot balponderwijzer waarop geplaatst is de heer J L A van Poelje albier meerdere geschikte sollieitanten hadden xieh niet uogenetd tnr viaie an beuoeming in oene volgende vergadering Aan de orde is bet Toorate tot verfaooging der jaarwedde VUB den Hnlpondcrwgser aan de Bnrgerscbml voor jongens beUat met bet geven van on wya in de Fiansobe Eogelsobe en Hoogdnitscbe talen doordien er ziob geene sollicitanten badden UDgemeld stellen B en W op advies van de plaatselgke scbool ommissie voor eene oproeping te doen tegen ƒ 1200 in stemming gebracht algemeen aangenomen Het verioek van den beer A van Wgk om hem te vergannen m eene rechte Ign te houwen met bet naait s na woning gelegen perceel aan de Bogen met daartoe betrelskelgk rapport van B en W die geen bezwaar zien tot inwiUigiog ignde 6 60 eeotiaren tegen 6 de centiare dus 99 wordt algemeen goedgekenrd Wordt benoemd tot muktoMester C B Banieveld met S stemmen Duma gaat de vergndvrmg omr in eene met gesloten denran m te resnmecren dé totalen der laatste bestolen vergadering Laatste Berichten Weenen ll Mei De PolUUeit Om npondtni ontvangt heden uit Bnnhitrest eene dépiche ran den volgenden inhoud Gisteren had tusschen de Kumeen che batter bg Oltenitza en die welke voor hM Turkube itadje Tnrttikaja geplastat ia en door twee ÏUtkiohe moniton gesteuad werd een hevige strijd Burgerlijka Stand GSBOBEX 8 Mai oKph oodntlC Olmaa en S Sanders Ane oaden v d Tnet en M van der Kaa Klisa oadara E L Ctti eo A de Vriea Jaeobni oudere J M Groenendail en U Vastcnbonw OVESLEDEN 8 Mei C de Broin ed van Rün 70 j P Verkerk 7 S J de Voog 8 w 9 C Veraehnt 9j 10 N van Baren heisvr ao A Maia 28 j CE Slextenhont 10 j U J A Neef 1 j 6 w ONDERTROUWD II Mei A H Doornik i j en J Sehontei 10 j ADVERTENTIEN 25 JARIGE ECHT EHEEin m VAN J A SCHIEVEEN EN G P M VAN LEUNEN Goma 12 Mei 1877 Bevallen van een Meisje G J BELLAAET KoKTBNOBVKR 6ouda 10 Mei 1877 Eenige kenniêgeving Beden overleed ons Geliefd Zoontje S1JNANDU8 JOHANNES G N BB VOOIJS H C BK VOOUSOouda 8 Mei 1877 GuaTZ Heden overleed te Dordrecht voorzien van de HH Sacramentm der Stervenden onze waarde Vader en Behnwdvader JOHANNES JOSBPHÜS STUjiBN in den ouderdom van 77 jaren P H HULSMAN G HÜLSMANSiiJLEN Gouda 9 Mei 1877 Voor de belangstelling bij de geboorte van onzen jougsten Zoon ondervonden betuigen wij onzen dank Mr J FORTÜIJN DUOOGLEEVEB J D FORTDIJN D800GLEEVERGouda 12 Mei 1877 van Gulpkn Kraamvisites zullen 15 en 16 Mei worden afgewacht Gezusters SMIT Hontmansgracht vragen TWEE MEISJES bekend met de beginselen van het Naaien tot verdere opleiding in het vak en een L00PMEISJB Mevrouw JEEKEL de Meijere BLEËKERSSINGEL verlangt TKESTOND een 1 LMim mimi eene ZINDELIJKE WERKMEID boven de 20 jaar goed kokenmgoeie getuigen zijn vereischte in een zeer klem gezin Adres letters H D bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier EENE NOOSEÜLF WmH TERSTOND GEVRAAGD of VOOR VAST Adres in persoon of met brieHes onder letters O P by den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda Mevrouw KLUIT te Moordrecht vraagt tegen 1 AUGUSTUS eene DIENSTBODE die goed kan werken en een burgerpot kan koken Adres met franco brieven onder letter K bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Mejufvrouw DAM Sociëteit Ons Genoegen vraagt EEN EINDEWISJE Garen en Band Dadeiyk of tegen Angastus wordt in eenGAREN en BAlSDWINKEL alhier tegen hoogsalaris gevraagd een Fatsoenlgk BURGERMEISJE bekend met het vak Zonder goedegetuigen behoeft men zich niet aan te melden Brieven franco onder letter A bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Gouda Wordt gevraagd een WINKELHUIS op goeden stand voor een nette zaak Aanbiedingen met opgave van hunrprgs en stand onder letter X Bnrean dezer Courant S ijnlandsche DRUIVEN BORSTHONIG nit de fabriek van W H ZiCKENHBaMEK te Maiuz IS het beste en meest afdoende middel tegen Hoest Heeschheid Long Borst en Maagcatharren Kinkhoest en keelziekte hetgeen door tal van bewgzen kan geconstateerd worden Verkrijgbaar in flacons van fl 2 met geele fl 1 met roode en65eent3metwitteoapsulen C IFFET S KINDERMEEL Farine Lactêe volkomen vervanging van de Moedermelk onderzocht en ttanbevolen door Professor R S Tjadbn Modderman Groningen en Dr D db Loos Directeur der Hoogere Burgerschool te Leiden als het voortreffelijkst voedingsmiddel voor Kinderen en Zuigelingen is ver crngbaar a 90 cents de bu te Gouda bij F H A WOLFF DK gilÖi