Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1877

77 Woensdag 10 Mcl jo 93 GOUDSCHE COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mm mmn en mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDÊAÜXWIJN van f 28 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proeflaeasohen twart en half ankers Prijscouranten worden gratis en anko verzonden Alles wordt franko huis geleverd Liedertafel APOLLO CONCERT ZONDAG 13 MEI 1877 des avonds ien 7 j ure in de Sociëteit Ons Genoegen ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN k L EL SERRE mum mimMim PKIMA KWALITEIT a 25 Cent per FLESCH met minstens 12 Flcsscbea franco aan huis bij A OllTIER Gonwe C N 34 35 ONTVANGEN Charivari Biscuit B A Verzijg Korte Tiendeweg hoek Stoofsteeg heeft ONTVANGEN eene ruime sorteering mmi TAFEL DESSERT ZAKEN AiËRE mmi nit de beroemde Fabriek van FRIEDR HERDER Abb zoon te Solisgex Wederverkoopers genieten RABAT Door opheffing van een harer Dépóts alhier OU de Vereeniging tot Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede gaajne een ander Dépót van iir hier willen VESTIGEN bi voorkeur in de nabgheid van VEERSTAL of SPOORSTRAAT Inlichtingen te bekomen bij Mejufvrouw db VISSCHER Oosthayen B 80 Leder Magaziju HOOGSTRAAT 114 tegenover de Oosterkerk Rotterdam Alle soorten Leder en Schoenmakers Manufacturen en Fournituren ruime sortering Engelsche leestklaar gestikte Bottines Uitsnijderij van Leder in alle soorten uit de voornaamste Looierijen van Delft Haastrecht enz tot concurreerende prijzen Openbare Verkooping te Gouda Op DiNGSDAG 15 MEI 1877 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van D DAKKENHORST wijk C Nr 167 aan de Gouwe aldaar van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED eenig GOUD en ZILVER enz Nadere inlichtingen zjju te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DEOOGLEEVER te Gouda GossA nsüK VAK A Bmmckah De Notaris MONTIJN te Gouda zal op VRIJDAG 18 MEI 1877 te 10 ure ten sterfhuize van den heer BRACK aan de Reeuwijkeche Brug om contant Geld verkoopen BEN WELGECONSERVEERDEN t l waaronder divers GOUD en ZILVERWERK Daags te voren te zienvanQ 12eii 2 4nre Openbare Verkooping op WOENSDAG 23 MEI 1877 voorm Elf uur in het Logement db Paai w aan de Markt te Gouda van 1 een zeer gunstig gelegen WINKEL en WOONHUIS met ERF en open GROND in de Keizerstraat K n 107 hoek vandeKomjjnsteeg te Gouda 2 de OVERDEKTE PRAAM genaamd de Vsonw Maaetje groot 85 Ton met deszelfs volledigen INVENTARIS bevaren door den eigenaar JAN SMIT en liggende indenTurfsingel achter de Werf van KLEIJWEG te Gouda 3 het OVERDEKTE JAGT genaamd dï GoBDB Veewachting gToot 34 Ton met RONDHOÜT STAAND en LOOPEND WANT ZEIL FOK en TOUWEN bevaren geweest door den eigenaar D TOUW en liggende in den Ussel bg de Werf van BORKÜS te Gouda 4 een PAVIUOENSCHUÏT groot 32 Ton met twee DËKELEEDEN dienende als LEGGER en WONING liggende in dènCattensingel vóór Q 68 te Gouda mmi mm m De Notaris MONTIJN te Gouda zal ten verzoeke zijner principalen op MAANDAG den 14cn MEI a 8 s voormiddags ten El £ ure in het EofErjhois db Hakmoi b aan de Markt te Gouda in het openbaar doen Veilen en daarna by afslag Verkoopen TIEN naast elkander gelegen WOONHUIZEN en ERVEN allen bestaande in ONDER en BOVENWONINGEN aan de Houtmansgracht te Gouda verhuurd te zameu ia 15 perceelen voor 2360 siaars benevens TWEE WOONHUIZEN een WOONen PAKHUIS en ERVEN naast elkander in de Vronwevestesteeg te Gouda verdeeld in VIJF ONDER of BOVENWONINGEN en PAKHUIS te zamen verhuurd voor 6 30 per week zijnde het PAKHUIS en ERF in eigen gebruik Breeder bij Billetten en Informatiën te bekomen bij genoemden Notaris BERICHT Wij kunnen aan de overgroote menifirte ait alle deelea deg lands bg ons ingekamen beatdiingea op den aan Dr BBUINSMA onmogelijk dadelgk gevolg geven dus moeten te meer om eenig gedald verzoeken aangezien ook de derde druk reeds geheel verzonden is Allen die nog geen exemplaar hebbeu besteld en er een wenschen worden verzocht dit dadelgk te doen aangezien wij alleen in dit geval voor eene prompte aflevering die yro ix en ranco geschiedt kunnen instaan RICHTER BOEKHANDEL te Rotterdam Openbare Verkooping te Gouda op WOENSDAG 16 MEI 187 1 des voormiddags ten Elf ure in het Hotel db Zalx aldaar van een zeer aangenaam gelegen ERF en TUIN aan den Fluweelen Singel te Gouda Wijk R Nr 360 Zijnde in hetHaii beneden eene Voorkamer met Suite en Alcoof eene achterkamer eene eoede Keuken en ruimen Kelder en boven Vien Kamers een groote Zolder en hetgeen verder tot een gemakkeljk ingericht WOONHUIS behoort Te aanvaarden I Junö 1877 En op DINGSDAG 29 MEI 1877 des voormiddags ten 9 nre vóór en in het hierboven omschreven Huis Wyk R Nr 360 van EEN GOED ONDERHOUDEN INBOEDEL Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantoren van de Notarissen FORTUUN DROOGLEEVER en Ma EST te Gouda IëëNWaal de Joh Horsche IHUUT 11 gebruikt hebbende zal men moeten erkennen dat deze Zeep aan alle eischen die men aas eene fijne Zeep stelt beantwoordt Van aangenamen hoogst aromatische geur vrij van alle minerale bestanddeelen verfljnten verfirischt de MALZ ZEEP de huid verwijdert alle onreinheden als Daauwwormen Sproeten enz maakt de huid zacht en elastisch en her geeft en onderhoudt een witte jeugdige tint Prjjzen 17Vj cents 6 stuks 95 cent 86 et 6 stuks 1 95 50 en 70 cents JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de PaleiBstraat F 250 Te Gouda bg J C van VREÜMINGBN en de Wed A C SCHOUTEN ECHTE EAU les FEES Bekroond op de Wereldtentoonstelling te Pargs 1867 te verkrijgen 1 50 de Flacon bij Ch van VIVE Jr en B SCHOLTEN Coiffenri Haar en Baard verwen in Blond Bruin en Zwart zonder Huid of Linnen te vlekken all meH de Flacon half gebruikt heetten bet bevalt niet alsdan wordt met genoegen de betaalde 1 50 teruggegeven Üniverseel Zulveringszouti Het echte algemeen ghnstig bekende ÜNIVERSEEL ZUIVERINGSZOUT eenzeker middel tegen maaghaalen zuur braldng hartaaier enz is thans echt verkrügbaar in Iji pakies h 15 Cent 1 2 pakjes a 27 Cent es beele pakjes i 50 Cent te Gouda bg J B BOERS Apotheker Nó 930 der beroemde Wekeiyksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOBNSDA en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZAlSÖtDAG De prgs per drie maanden is 1 75 firsnco per post 2 De inzending van advertentiëi CrXa TR ETCSEL UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1876 Vervolg Volgens de laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten Bekening zgnde die over het dienstjaar 1875 bedragen De onvangsten 225 125 27 En de uitgaven 201 855 52 ZoodUl die rekening sluit met een vooideelig saldo van 23 239 75 Volgens de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde Begrooting voor het dienstjaar 1876 is het geraamd bedrag der ontvangsten 252 758 97 n der uitgaven 252 758 97 De eigendommen niet bestemd voor de publieke dienst verkeeren over het algemeen in vrg goeden toestand en vorder len dit jaar geen buitengewone herstellingen Aan materialen werd uitgegeven 129 67 e aan arbeidsloon f 49 75 De inkomsten die de gemeente nit deze eigendommen heeft getrokken bedroegen 6208 20 Omtrent de eigendommen bestemd voor de publieke dienst en openbare gemeentewerken wordt het volgende gemeld De hooge Ijselstanden waren oorzaak dat in het afgeloopen jaar het eicercitie terrein herhaaldelgk werd overstroomd waardoor aan de schietbaan en dep kogelv nger groote schade werd toegebracht De meeste traversen waren ingestort en moesten worden vernieuwd terwgl de andere even als de kogelvanger ten gevolge van ontstanp verzakkingen moest worden opgehoogd en onder profil gebracht De Ie Luitenant bg het 4e Regim Infant de heer Ingenlnyff bijgestaan door manschappen van dat Regiment bewees bj de herstellingvan de schietbaan en den kogelvanger zeer goede diensten die den Cfemeenteraad aanleiding gaven hem als blflk vaU erkentelgkheid een geschenk aan te bieden 1 De uiterd kskaae is thans zooveel opgehoogd dat het terrein Berst bg een waterstand van 2 46 meter A P begint onder te loopen De kosten beliepen aan materialen 1021 85 en aan arbeidsloon 1126 07 Toen in het afgeloopen jaar aan den voorgevel vim het Raadhuis belangrijke herstellingen noodig bleken te zjjn rees by velen de wensch dat men zich niét tot de hoogst noodig reparatiën soa bepalei maar tot eene gehe le restauratie van dit fraaie gebouw overgaan Daar echter de geldmiddelen der gemeente de belangrjke uitgaaf die daprtoe noodig zou zgn niet gedoogden besloot de raad de ondersteuning aer regeering in te roepen Nadat de heer Minister van Binnenlandsche zaken parsoonlgk vergezeld van den heer Referendaris Chef der sfdeeling Kunsten en Wetenschappen een kan geschieden tot één uur des onderzoek was komen instellen verklaarde Z E xich tot het verleenen tan ondersteuning bereid in dier voege dat de som die de restauratie meer zou kosteu dan het bedrag van ƒ 1700 dat voor eenvoudig herstel der bestaande gebreken noodig werd geacht in verschillende term nen van rijkswege zou worden verstrekt terwyl aan de subsidie de voorwaarde verbonden werd dat de herstellingswerken door de RyksadviseurS voor de monumenten van Geschiedenis en Kunst moesten worden goedgekeurd De Raad nam dete voonraarde aan zoodat weldra met het restanreeres van dit merkwaardige gebonw een begin cal kunnen worden gemaakt Inmiddels moesten ter voorkoming van ongeInkken eenige maatregelen worden genomen een steiger werd voor het gebouw geplaatst een gedeelte oavaarlijk mudrverk weggebroken en de leibedekking benevens het houtwerk der beide torens hersteld Aan het mnun erk van den achtergevel der Oymnastiekschool hadden belangrgke herstellingen plaats Deze gevel en een gedeelte van den zijgevel werden met portland cement bepleisterd De topgevel werd afgebroken en het dak afgewolfd In het schoollokaal werd een nieuwe vloer gelegd In het gebonw Arii Legi hadden vooral aan het muurwerk vele reparatiën plaats en twee kamera werden van nieuwe houten vloeren voorzien De vergrooting van het Weeshuis was aan het einde van het vorige jaar in het openbaar aanbesteed en aangenomen door den heer H J Nederhorst alhier voor 22 889 Later werd op voorstel van hh Regenten besloten om de in bet bestek voorgeschreven marquise te vervangen door een overdekte afgesloten speelplaats waardoor de kosten met 2051 91 werden verhoogd Aan de openbare Burgerschool voor jongens werd een lokaal bijgebouwd dit werk werd in bet openbaar aan lusteed aan denzelfdeu aannemer voor de som van 5879 Beide werken werden op den bepaalden tgd naar behooren oi geleverd Aan de overige gebouwen hadden slechts herstellingen van minder belang plaats Voor de openbare gebouwen is uitgegevenaan materialen 7099 24 en aan arbeidsloon 3427 47 boven het zooeven genoemde bedrag der openbare aanbestedingen f De straten hebben gekost aan materialen 8276 58 en aan arbeidsloon 4404 45 Ten behoeve van het rioléeren is dit jaar uitgegeven voor materialen 3839 04 en aan arbeidsloon f 1963 07 Het onderhond en de verbetering der bestaande riolen kokers potten heeft gekost aan materialen 764 51 en aan arbeidsloon 632 12 De verbreeding en verbetering der Boelekade in een vorig jaar aangevangen werd in het afgeloopen jaar voortgezet zij strekt zich nu ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaotgruimte Afzonderlöke Nommers VIJF CENTEN dags Tan den dag der uitgave over de geheele lengte nit Een gedeelte der slooten werd gedempt en de weg opgehoogd terwgl de mMerialen voor de bestrating de begrinding en de te maken aüsluiting langs sommige eigendommen werden aangevoerd De koeten van het in orde brengen der kade beliepen aan materialen 1427 11 en aan arbeidsloon f 506 87 De aankoop van den noodigen grond en water heeft 643 01 gekost De overige wegen en voetpaden werden op de gewone w ze in voldoenden toestand onderhouden De kosten bedroegen behalve de hier boven reeds opgegevene voor de Boelekade aan materialen 667 84 en aan arbeidsloon 1360 91 Tengevolge van de verzwaring der waterkeenng aan het Stoomgemaal van Rynland werd het plantsoen daar ter plaatse voor rekening van dat Hoogheemraadscli i veiWd Overigens had aan de plantsoenen alleen het gewone onderhond plaats Dit laatste kostte aaa materialen 564 18 en aan arbeidsloon 1041 49 Wordt vervolgd BUITENLAND Bultenlaailscli Ovcrzlclit By B to m in klein Azië schijnt het eerste eenigzius belangrijke gevecht te heboen plaats gehad Beide partyen schrijven lich de overwinning toe zoodat het voor ons moeilijlc i oit te maken wat waarheid is Het komt ons wat kras voor om met een onzer groote bladen eenvoudig te zeggen dat de Turkache beriobtea meer vertrouwen verdienen dan de Rnsaiiehe Van het oorlogstooneel aan den Dooan wordt gemeld dat thans voondurend Buaaische troepen door Bucharest trekken Ze komen niet per spoorweg maar langs de gewone wegen en hebben een goed voorkomen wanneer men in aanmerking neemt dat zij met dit regenachtige weder reeds een maraoh van 11 s 12 dagen achter den rag hadden Tot heden kon men nog ralatrekt uiet nagaan waar de Bussen den overtocht over de rivier zonden beproeven Het had er vsel van alsof het Bnsaisohe leger den geheelen Conauoever aan de Bameensche zijde wilde bezetten wat voor de Turken lastig genoeg ia omdat ze niet een gelijk aantal troepen tegenover de Bussische kannen stellen en dus altijd gevaar loopen dat eenig punt niet voldoeude bezet ia wanneer de lEtoasen daar plotseling een legerafdeeling samentrekken De telegraaf berichtte ona reeja dat de discussie in het Engelsche Lagerhuis orer de moties van Glad stone Vrijdag niet is afgeloopen en gisteren werd voortgezet de Kegeering behoeft zich daarover niet te bekommeren voor haar is het alleen de vraag hoe weinig liberalen Gladstone o i ign zijde zal houdói de stemming van de meerderhad van het Engelsche volk is en blijft anti Bassiiofa Aartshertog Albreoht van Ooatenrijfc ia op zijne inspectiereis te Agram met buitengewone geestdrift ontvangen Men weet dat hij den Slaven zeer genegen is en Agram is het middelpunt dier beweging Door het muziekcorps werd zelfs het Bussische volkslied