Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1877

i jfspcclcl De zaak gcift lU ii Honajarpn vrij wat cr ffrnis maar kau voorloopi slecUls worden beschouwd als CPU antwoord op dt Ilougaarsche dumoustratie ten aanzien der ïurksclie Sjfl i a Xa een debat van enkele daseu heeft de Italiaansche Kamer een wetsontwerp aangenomen tot invoering lener nieuwe organisatie van het matciieel der artillerie terwijl de Frunsche Kamer van Afgevaardigden de iliscussie voortzet over het wetsontwerp tot regeling der gemeentebesturen waarmede zij lot art 40 is gevorderd BINNENLAND GOUDA 15 Mei 1877 Bij den landbouwer H de Bruin te Nieuwerkerk d IJsel is de longziekte uitgebroken onder het rundvee écu rund is onteigend én afgemaakt Uithoofde der heersohende oogziekte ouder de jongelingen der artillerie iustructie oompagnie te Schoonhoven is door den Minister van Oorlog goedgevonden dat mcu hen die niet aan die ziekte lijdende zyn onmiddelijk met verlof voor écne in iaiid zal laten verlrekkeu terwijl aan de achterblijvendcu later eveneens ééne maand verlof zal worden verleend s Lands middelen over de vier maanden dezes jaars hebben opgebracht ƒ 29 355 349 91Vs ïijn e ƒ Eerstdaags wordt eene bijeenkomst gehouden van dcgeueu die naar aanleiding van het op de jongste algemeene vergadering der vereeniging Het rundveeitamboek gesprokene geneigd zijn mede te werken tot het ineenden van Nederlandsch vee ter Purijsche wereldtentoonstelling in het volgend joar Het vee wordt zooals men weet ingezonden op naam der vereeniging uaar met op hare kosten Ter wille van den goeden naam van onzen veestapel is het te wensohen dat de deelneming zoo krachtig mogelijk zy Belangstellenden kunnen zich vóór 1 Juni wenden tot den secretaris den heer Waldeck te Loosduinen In het jaar 1876 werden bij do Veremigmg tot het verlemen van knip aan minvtnwgende om lijder voor ZuidhoUand gevestigd te Kotterdam 2581 perdonen ingeschreven Van deze woonden in Kotterdam 1418 in 99 andere gemeenten van ZuidhoUand 1105 in 37 andere gemeenten in Nederland 5S2 in 6 plaatsen buiten Nederland 6 Deze 2581 personen ontvingen gezamenligk 18 348 adviezen Van de 740 brillen werden 61 om niet en 85 voor rekening van armbesturen uitgereikt Van het gezamenlijk aantal adviezen werden er 12 836 op het zoogenaamd spreekuur gegeven 154 personen werden in de inrichting zelve behandeld en verpleegd te zamen 4189 dagen waarvan voor 900 dagen de kosten door kerkelijke of burgerlijke armbesturen vergoed werden Er werden 100 kleinere operation en 215 grootere kanstbewerkiugen verricht Zoowel in het gebouw ala iii de inrichting werden verbeteringen aangebracht Dat de vereeniging in een behoefte voorziet blijkt uit het feit dat in de elf jaren van haar bestaan 83 983 patiënten 146 878 adviezen ontvingen terwijl 1505 grootere operation verricht 6359 brillen en 40 kunstoogen verstrekt werden De rekening en verantwoording over 1876 sluit in ontvang en uitgaaf met ƒ 11 452 28 Naar wij vernemea is van wege de Bussische Kegeering bij het Hoofdeomité der Nederl vereeniging Htt Roode Kruü i sanvratig gedaan om toezendingvan verbaadmiddclen enz ten behoeve der militairendie tijdens den oorlog liek of gewond worden Doorhet Hoofdeomité zoo lijn beslaten zooveel mogelijkhalp te verleenen doch in dier voege dat aan beide in het Oosten onrlogtoerende partijen gelijke ondersteuning zal worden ventiekt I Naar aanleiding van de aanstaande verkiezingen heeft het hoofdbestuur van Follctondeneijt aan ds afdeelingsbesturen de volgende circulaire gericht Onze verwachting dat nog in dit zittingjaar der Staten Generaal een nieuwe wet op het lager onderwijs in den geest onzer vereeniging totatand zou komen it niet verwezenlijkt De aoudtaanile algemeene verki e zingen znllen andermaal schier nitslnitend beheerscht worden door den strijd op het gebied van het onderwijs £ b dat die verkiezii n beslissend zullen zijn voor de naaste to olnst der openbare volksschool Ëgt voor de hand Onoood g mg Uet heeten n op te wekken tot ijverige behartiging der belangen die mede aan uw zorg zijn toevertrouwd Maar niet overbodig komt het ons voor enkele opmerkingen aan uw oordeel te onderwerpen ia de hoop dat zij bq n ernstige eTciwegiiis en iuteauuiog zoUen vinden T e Uideiiilc ïetkchte onzer verreniging is steeds deze geweest il it het uiet enkel aankomt op het behoud der openbare school imiar niet minder op haar verbetering naar de behoeften dra tijds De lens onzer vereeniging was en i voor de openbare school en die openbare school vooruit Op deze laatste woorden moet bij de Juiü steiubus meer dan ooit de klemluon vallen jjnze zaak heeft behoefte aan volksv crtegenwoordigSfc die zich niet slechts vrienden van openbaar onderwijs noemen en pal staan tegenover dilfeischen der kerkelijk staatkunilige partijen maar die tevens bereid zijn mede te werken tot het totstandbrengen eener hervorming die alléén voldoen kau aan de wensohen van de luizenden leden van ons Bond Die wenschen zijn bekend zij zijn nog onlangs ontwikkeld in de Bode der vereeniging en in het adre volgens opdracht der algemeene vergadering van 4 April l 1 door ons ingediend bij de Tweede Kamer der StatenGeneraal Alleen zy die deze denkbeelden deelen en daarvan doen blyken mogen naar onze raeeniug door afdeelingen van Volksonderwij ter verkiezing worden aanbevolen Geeuzins willen wij den nwd geven eventueel eigen candldaten te stellen tegenover die van andere organen der liberale party en daardoor een verdeeldheid te wekken waarvan de tegenstanders de vruchten plukken zonden Onze bedoeling is slechts deze dat óór alles de eer van ons vaandel ongeschonden blijven moet en dat de ufdctlingeu onzer Vereeniging haar aanbeveling onthouden moeten aan mannen van wie het twijfelachtig is of zij iuwaarheid aan haar zyde staan en de verwezenlijkiug harer denkbeelden zullen bevorderen Moge het u gelukken in dien geest vruchtbaar werkzaam te ziju en aldus te arbeiden aau de afdoende bevrediging van bet volksbelang waaraan onze Vereeniging gewijd is Staten Qeueraal Tweede Kameb Zittingen ran 12 en 14 Mei In de fitting van Zaterdag zijn verschillende ontwerpen aangenomen waaronder dat tot onteigening van den spoorweg Zwolle Almelo waarbij bij de regeering sterk werd aangedrongen op de spoedige uitvoering van de spoorwegwet 1875 en tot wijziging der Indische begrootiug Daarbij verklaarde de Minister van Kolojiien dat het saldo van 1876 waarschijulgk een tekort van 14 a 16 millioen zal leveren In de zitting van gisteren zijn aangenomen de wetsontwerpen tot wyziging van verschUlcnde artU van het wetboek van burgerlyke rechtsvordering en tot verhooging van hoofdstuk IV der begrooting beiden een uitvloeisel van de rechterlijke Wetten By het laatstgenoemde gaven de faeereu Bastert en Oorver Hooft te kennen dat zij de nieuwe rechterlijke benoemingen in enkele opzichten minder gelukkig Tonden ook met het oog op de belangen der schatkist De Minister Heemskerk bij ongesteldheid van den Minister van Justitie antwoordde dat men zulk een grootcn algemeeneu on veelomvattenden maatregel in zijn geheel moet beschouwen en niet in enkele details beoordeelen Nog zijn aangenomen de ontwerpen tot greusverandering in eenige Zeeuwsche gemeenten en tot bekrachtiging van provinciale belastingen in Groningen Morgen zijn aan de orde de verhoogingen voor den Bütterdamgchen waterweg en voor het departement van oorlog Bjji het onderzoek van het ontwerp ran Wet houdende wijzingen van de wet op het notarisunbt merkte men in drie afdeelingen der tweede kamer op dat de minister van justitie de noodzakelijkheid erkennende eener verbetering der wetgeving op het notariaat de toevlucht genomen heeft tot eene gedeeltelijke herziening in plaats van tot eene door hen gewenschte doortastende herziening over te gaan Alvorens de drie hoofdpunten van het voorstel te bespreken werd iü drie afdeelingen van gedachten gewisseld over de wijze van benoeming van notarissen m a w over het zoogenaamde vrije notariaat Twee gevoelens stonden te dien aanzien over elkander Een aantal leden keurden het af dat de regeering door de wijze waarop thans de benoeming tot notaris geschiedt een zekeren stempel op bepaalde pejmnen drukt Volgens vele leden laat de tegenwoordige toestand veel te wensohen over en de vraag werd dan ook besproken hoe daarin verbetering te brengen De groote meerderheid verzette zich tegen het denkbeeld van enkele leden die de notarissen wilden maken tot staatsambtenaren met eeüe vaste bezoldiging Meer instemming ontmoette de invoering vhn het vrije notaris fle grSïiflen tot aanbeveling Van dit stelsel zijn Btfedvoeriger neergelegd in eene nota door den heer Oldenhuis Gratama overgelegd Ter bestryding van het vrije notariaat werd door een aantal leden verwezen naar hetgeen meermalen in het midden is gebracht Wat de hoofdpunten van het ontwerp betreft de verandering voorgesteld in de regeling van het examen dat voortaan aan eene commissie zal worden opgediDgeo vond b de meeste leden instemming behjuJen regeling bij maatregel van inwendig bestour Ten aanzien van het vereischte van den düctoraleu grand heersohte groot verschil van inzicht Soiiimige verzetten zich met kracht tegen dezen cisch waarvan het gevolg zou zijn dat een aantal nuttige en eerlijke inensohen doch alleen wegens gchlelijke redenen buiten staat eene nkadeniisclie opleiding te erlangen van het notariaat zouden worden uitgesloten Andere leden daarentegen verwvlitten van dit punt eene groote verbetering in het notariaat Vrij algemeen verklaarde men zich voorts ingenomen met de ontworpen verscherping van het diicipUnair toezicht op de notarissen en tegeu de voorjrc stelde nfschafling van de verplichte tegenwoordigheid der getuigen behoudens uitzonderingen bad de ineer derheid overwegend bezwaar In eene plechtige openbare algemeene vergadering van het gerechtshof te s Gravcnhage werd gisterenmiddag uitvoering gegeven aan het koninklijk besluit waarbij de betediging en installatie der nieawe rechterlijke amb naren tot het rechtsgebied van het gerechtshof behoorende is geregeld Het vee begint in den Krimpenerwaard over het algemeen de stallen te verlaten De koude ea de nachtvorsten hebben dat vertraagd De weilanden staan over t algemeen goed l e akkers worden in gereedheid gebracht voor de ontvangst van het hennepzaad terwijl de aardappelen gelegd zijn De vroege aardappelen hebben zeer veel door de nachtvorsten geleden zoo ook de vruchtboomen die praeht ia den bloei staan De vereeniging Hector te Berlijn heeft nrooven genomen niet het africhten van honden tot het opsporen van gewonden op de slagvelden de voorloopige resultaten zijn zeer aanmoedigend De burgemeester van Amsterdam heeft bekend gïmaakt dat by hem is ontvangen van een stadgenoot dïe naar ziju geboorteland terugkeert ten behoeve der algemeene armen de som van drieduizend galden Men sohryft uit Katwyk aan Zpe In de afgeloopen week zyn weder 44 schuiten aangekomeii met zeer ongelyke vangst van 8 tot 40 mandenschol De besomming was ƒ 100 tot 880 in 8 tot 14 dagen reis Ton gevolge van tegenloopende winden gaat de visscberij niet voordeelig De vischprijzen zyn nog zeer hoog Er werd besteed voorgroote tarbot 4 a 8 per stuk tong ƒ 0 15a ƒ 0 35 per stuk bunschol ƒ 0 40 it ƒ 0 76 ptrstuk levend binnenlekschol ƒ 7 50 a ƒ 9 per mand droogscbol l 6 23 a ƒ 7 per mand braad ƒ 1a ƒ 5 75 per mand scharren ƒ 6 a ƒ 6 50 per msud Te ülreoht is eergisteren nocht bt nd ontstaan ia het achterhuis van het pelterijenmagaiqB van den heer lloorda op het Oud kerkhof Daar de spuiten niet spoedig genoeg water konden bekomen was het perceel schielijk uitgebrand en sloegen de vlammea over op de daarnevens gelegen peroeelen welks eveneens door het vuur verleerd zijn De brand wa zdó hevig dat een huis nan de overzijde geheel geblakerd is en eeu der huizen aan de achterayde eveneens door het vuur Werd aangetast Naar mm verneemt zijn de dHe verbrande perceelen biag verzekerd De oorzaak van den brand is onbekend Aa het verslag over den toestand van den landboBW te Wageningen kan het volgende ontleend warden De toestand was over t geheel onguiitig rogge boekweit aardappelen en tabak leverden een gering gewas op De groothandel in tabak wi levendig door handelaars en commissionairs Werd deze bij millioeneu panden opgekocht en na voorafgaande bewerking naar het buitenland verzonden Tabak werd te dezer plaatse verbouwd mim 138 000 kg suikerbieten 612 OWlg De wekelijksohe markten waren levendig Dat editer de fcchaffmg vao marktgelden enz den meerderen aanvoer van ve zou knnnen bevorderen volgens voorbeeklen ia omliggende geaneenteB daaraan kan wel geen tvijr fel bestaan De koopwaarde der uiterwaarden bedroeg in 1876 van ƒ 3000 tot ƒ 4000 per hectare Het aantal leden der Geld M v L aldaar klom tot 90 De verdeeling van gronden in gtmeeuschappelgk bezit i s ook in 1876 niet geluk t Bestuurders Vatt hot ToUenfond maken bekend dat dit jaar weder twee gratifikatien uit het fondl zijn verstrekt aan hulpbehoevende betrekkingen vaa overledene prozaschrijvers en dichters Zij riohte daarby tot Tollens talrijke vereerders het verzoek eene kleine bijdrage te willen afzonderen om hen in staat te stellen hun werk van liefde zoo volkomen in den geest van den volksdichter te blijven voortzetten Het bestuur bestaat uit de heeren Jacob de Vos Jacsz en A J de ull te Amsterdam mr H F J Tollens te Leiden pfof B er Haar te Velp mr W S van Eeeseiha te Botterdam j nar C H B Boot en mr D H Ijevyssonn Norman te s Huge die allen bereid zijn aan hun adres giften in ontvangst te nemen Ook door de onderwijzers in het derde district van ZuidHolland is eene poging aangewend tot verbetering van ons volksgezang Door eeu commissie uit hun midden gijn en 19tal liederen verzameld deze ziju twee en driestemmig gezet door 11 Hol en thaiis uitgegeven door den heer 1 Noothoven van Goor te Leiden onder den titel Vaderlaudseh Liederboek Wordt dit op alle scholen ingevoerd dan zullen ten minste onze volksliederen en een zestiental andere liederen door het geheele volk gekend worden Het wordt ons bevestigd dat mejufvrouw C Beersroaut van het Nationaal Tbónijél te Aht er en voor het volgend seizoen bij het Eö tterdamsch gezelschap van Ie Gras vsn Zuylen en Haspels is geëngageerd en wel op deze voorwaarden honorarium ƒ 8000 twee bencfice voorstellingen vergnniiing om in de oonooursen der wllenjkerskamers te Brussel Antwerpen Gent en Meohelen mede te werken en lezing van de stukken waarin men haar wenscht te doen optreden De heeren C Vosmaer A O v Hamel et P HaVeBkorn tan jsewijk die op verzoek éèr htjefetf I c Gras van iSÏlflcn en Haspels zicl belastten met het beoordeelen der uoueelstukken welke ingezonden werden op de door genoemde directie uifgeschreven prijsvraag hebben den ui AocAlen pt vun dui ehd guldeu toegekend aa6 het Ul pet le Klesvëreeuiging ie Stellendijk waarvan de heer Lodewijk Mulder uit dan Haag de schryver M ck te zijn Het vctslag over de 37 ingekoineu stokken Waatvan behalve bet bekroonde npgS eeu afiouderlijTtebeoordeetinj waardig werden gekeurd naiiailm ctator wordenmedegtdedd ïfoar da Haarl Ct verneedit bestaat bij de regeering bet voornemen om met ingang van 1 Januari 1978 in eenige groote gemeenten dts rijks buraftx fan statistiek te vestigen Die bureaux zouden het karaxter van gemeentelijke bureaux verkrijgen en de kosten van jaarwedden enz door het rijk aan de gemeentebesturen worden teruggegeven ten welken einde op de ataatsbegrooting voor 1878 de noodige gelden znllen worden aangevraagd Terwyl men meer en leer begrijpt van hoeveel belang het is het uitroeien van vogels die voor den landbouw nuttig zyn tegen te gaan heeft het gemeentebestuur van Wijk by Duurstede dezer dagen door zes man met geweren gewapend en door de gemeenteveldwachters geleid een drijfjacht laten houden op de in het Bosch Duurstede aanwezige kraaien en kraaiennesten Dezer dagen tal te Middelburg een paar in den echt treden dat te zamen 141 jaren telt de bruidegom is 80 en de bruid 64 jaar Men meldt uit s Hage Woensdagavond heeft in een hotel van den eersten rong hier ter stede een brutale oplichterij plaats gehad Een heer groot van gestalte met zwarte baard en goede manieren bestelde aldaar twee kamers voor zyn vrouw en haar kamenier die beiden nog te Amkem vertoefden Hij gaf voor te heeten Jhr Bloijs van Treslong dineerde in het hotel en zou vervolgens per rytuig naar Delft gaan om goederen af te halen die hem toebehoorden en aldaar werden bewaard Vooraf moest hij eoKter een wissel ontvangen op het kantoor Scheurleer en Zn alhi groot ƒ 2000 Het werd echter te laat en daar hij de firma niet voor zulk eeb kleinigheid wilde lastig vallen verzocht hij den eigenaar van het hotel den wissel den volgenden dag te willen incasaeeren en hem voor den avond eenig voorschot te geven Aan dit verzoek werd voldaan de chevalier d industrie ontving ƒ 120 in voorschot reed zoo het heette naar Delft doch liet uitspannen bij een koetsier daar ter stede en bracht den avond en den nacht genoeglyk door zonder zich verder met den door hem achtergelaten valsohen wi el te benloeien Hy is den volgenden dog gearresteerd De Jmh Ct klaagt over den slechten toestand waarin de brandweer ih de plattelandsgemeenten verkeert Oewoonlyk wordt d4 r de plaatsdyke spuit eens in liet jimr geprobeerd zt o aöodig uagezienen gerepareerd waarna de meeste gemeentebraturen weder gerust insluimeren zonder te bedenken dat mén dikwyla volkrijke buurten heeft Waar by brand onraogelyk water te krygsn is nooh dat men soms huizen vindt die meer dan een uur gaans van de spuit verwijderd zyn Gebrek aan water en afwezigheid der spuiten hebben menig pand een prooi der vlammen doen worden In volkrijke en waterlooze buurten moeten op bepaalde afstanden putten of brandgaten worden gemaakt waaruit men ingeval van nood het benaodigds water zon kannen aanvoeren Het Mnscboifen vtm oentge spuiten zal geen gemeente Ver itinen Ilct toezicht op de schoorsteenen l mt ook dikwijls veel te wenschen over Bovendien heeft ie de maandea April en Mei wanneer de winterprovicie voor menschcn en vee die gewoonlijk niet geassureerd wordt is opgeruimd de moedwillige de schooustegelegenheid om zyn bouwvallig maar goed verzekerdhuis naar de maan te zenden De assurantie maatschappijen die htt sluiten van verzekeringen op kleine huizen niet zelden aan hare agenten overlato worden menigmaal de dupe van hunne zorgeloosheid De Arnk Ct zou zich dat niet aantrekken ware het niet dat het kleine huis dat door moedwil in brand wordt gezet vaak het belendende groote gebouw kan meeslepen in de vernieting zoodat de goede het danmet den kwade misgelden moet adf O talrént de dezer dagen Terraelde gruweldaad bij het klodder te Apel leest men in de Provimiale OrBHi ger Cotrant dader Te Horsten leeft een vreeselyk voorval plaits gehad jl Woensdag o orgen ooulieeks 10 uur tydens de afwezigheid van haren man die in dienst ta vond men de vrouw von deu kommies J Dekker badende in bloed op den vloer in hare woning met het hoofd op haar kindje van omstreeks l j jan dst dood naast haar lag met den hals opengesneden De Vtouw zövtTiad eveneens ïeb e raessnede in den hals hare liukechand wa totaal afgesneden of gehakt drie tj éilen tin deu linker Voet Waren geheel doorgesneden maar hingen nog UB het lielöim De ongelukkige vrouw leeft nog Zy heeft meegedeeld d t eeo persoon m een hoed zonder baard haar bad gevraagd om geUl daarna geWeM jegens haar had gepleegd toen het kind vermoordde haar de wonden toegebracht en zich vervolgeus verwijderde Niemand der buren leeft den moordenaar ojfgeraerkt De politie van de daad onderricht heeft oogenblilkclijk proceS verBaal opgemaakt eu een onderzoek in het werkt geteeld Uit Stadskanaal meldt men aan de Gr Ct Wat men niet had dnrvcu denken is geschied De ongelukkige verminkte vrouw van Dekker te Horsten is gevankelijk per as doorgevoerd naar Winschoten Zy moet hebben gezegd dat hei kind door haar is vermoord Zg beeft zich zelve zoo verminkt Ën ait Winschoten bericht men aan het zelfde blad Het vretaelyk voorval dat Woensdag plaats greep in t gezin van den commies bij s rijks belastingen Dekker woonachtig te Stakskanaal gaf aanleiding dat leden van den rechterlijke macht derwaarts togen tot het instellen van een plaatselijk onderzoek De vrouw van genoemden beambte is in deu afgeloopen nacht in thuis vfiu arrest te Winschoten in vreeselyk verminkten toestand overgebracht Behalve de vier teenen aau deu eenen voet ontbreekt aan de linkerarm de geheele hand terwijl aan den hals der ongelukkige diepe doch geene doodelyke sneden zichtbaar moeten zijn een en ander zoo luidt het beweeren vaA de ruim dertigjarige vrouw heeft ze in eeo laag van waanzin zichzelve toegebracht met een op tafel liggend broodmes na vooraf het eenig kind uit bet tweede huwelijk tussofaeu D en baar en nauw 16 maanden oud hetwelk ze bezig was te kleeden met dat zelfde werktuig te hebben onthoofd In het Kaofieke Folktèlad van Zaterdag 14 April leest men Een belangrijk dokument is gepubliceerd in de TraanvoaUche St Ct Het bevat een volledig verslag van het befaamde onderhoud tusschen Sir Theophilns Shepstone en het Transvaalsche uitvoerend bewind in hetwelk eerstgenoemde verklaarde dat het beste plan voor de reg der Bcpubliek was het feit te erkennen dat deze niet langer kon bestaan Hy waardeerde het hervarmiagsplan van pres Burgers doch sprak tegelykertijd zijn geloof uit dat de weigering van den Volksraad oo bet plan in overweging te nemen misschien de uitwerking was geweest van de overtuiging dat de hervormingen uiet konden worden uitgevoerd Een gesprek volgde waarvan de heer Paul Kn sï en de pres deeUiamen De heer Kruger wensohte te weten of men verwachtte dat het uitvoerend bewind eenig ander antwoord zou geven dan dat het zich onderwierp aau den eisch van den kemraissaris Sir Theophilus antwoorde dat hij niet wenschte dat zyne woorden als eene bedreiging wenlen opgenomen doch trok met dat al zyue verklaring uiet terug dat de aangeborene zwakheid van den Staat alle hervormingen zoud verhinderen tenzy men zich aan het Brltsche bestuur Onderwierp Hij vroeg o a of de republiek in staat zou liya zich zelve te verdedigen da het kafferhoofd Cety wsyo haar aanviel Poorzeke r antwoordde de heer Kruger mits de Britsehe regeering onzen toevoer van am mntiitie niet afsluit en de president wees ook op bet fdt dat zelfs in den oorlog met Seooooeni waarin de burgers slechts hadden gevochten groote benden Kaifers steeds waren verslagen door de boereu wanneer zij in het open veld jjlreden Doch wanneer het tot een oorlog komt vroeg hij waar rooet dan onze ammunitie van daan komen Onze ergste vyanden zijn niet de Kaffers maar die verraders vin verjMihilleqdea aard van welke Uwe iSitDell zo goed is geweest gwn gewag te maken Inhoud van Cehes WETENSOHAPl ELIJK GEDEELTE De vetsoorten uit en landbouwkundig oogpunt beschouwd IV Het lijnz aad Het slaan van iynolie De lynkoeken LANOBOIjJWen VEETEELT De teelt der SerradelU III Wat is te verwachten uit het zaad der bestaand appelsoorten zoowel met betrekking tot de daaruit voortkomende boomen als tot de daarvan te verwachte vruchten door If van doês h Het vroegtydig maaien der granen door een praoticus VraagbusBOEKAASKONDIGING GEME V63E BERICHTEN Uit de pers Een bezoek aan de Kijks Laudbouwschool te Wageuin n Varia Vergoeding aan den pachter bij t eindigenvan den pacfittermijn voor hem aangebracht enz MAEKBÏjllICHTEN ADVERTENTIEN itlllIC pc Gevonden joorwerpen en aan bet£ureau vaa Politie alhier gedepmeerd Een Kope en Muilkorf voor een hond een Vrouwen Zak wa iriu eenige voorwerpen een kluwe Zwarte Saaijet een Stalen Knipje met Beursje een Kindereu Zakdoekje en een Parapluie gevonden in het Boterhuis Bij de inivoeriug van de tomerdienst op de verschillende spoorwegen zal de lichting der brievenbussen alhier van af 15 Mei aanstaande in verband met het stelsel diir treinen pUats hebben als volgt Aan het Postkantoor Voor de richting Amsterdam en Utrecht 6 15 10 40 sn 11 45 voormiddag j 1 20 3 00 4 20 6 20 en 9 20 namiddag b Voor de richting Rotterdam te 7 50 8 30 9 50 en ll S6 roormiddog 3 45 7 45 eu 9 20 nam c Voor lie richting s Gravenhage te 8 30 9 60 rn 11 35 voermiddag 3 45 6 20 en 9 20 namiddag Aan de Nienwehaven te 5 45 en 9 35 voormiddag 2 30 6 30 eu 8 30 namiddag Aan de Zuigstroa te 5 50 ea 9 40 voormiddag 2 35 BJ1 en 8 35 namiddag De meer uitvoerige lysten betrekkelijk de verzending der correspondentie zullen eerstdaags verkrijgbaar gesteld worden De Directeur v h Postkaükoor Gouda 14 Mei 1877 yan KRUIJNE Laalbi ste Berichten London 14 Mei In het Lagerhuis heeft de heer Bourke in antwoord op eene vraag van den heer Dilke gezegd dat naar hij geloofde Oostenrijk Frankryk Diiitsahland eu Italic uiet op de Russische circulaire hepben geantwoord lu ntwo ird op eene andere vraag verklaarde hij dat het Britkch Gouvernement vernomen hebbende dat een gepjintserd schip hetwelk in Engeland voor rekening vap Turkije is gebouwd kan afgeleverd worden m tnxeleu heeft genomen om eene schending der n jïign enlistment act te voorkomen Sir StaffoM Northcote heeft gezegd dat dewijl Egypte aan Turkije behoort Rusland het Egyptische grondgebied I zal kunnen blokkeeren en aanvallen en alle derwaarts bestemde oorloga coutrabande in beslag kan nemen De heer ourke heeft verklahrd dat het gemcttt volgen hetitelk er eene overeenkomst tnsachen Svgeland en Oost nryk bestond om legende onafhank eiyk heidsverklaiiing van Bumenie te protesteeren Juist is De heer Lowther heeft het bericht betrenende d annexatie der Transvaal bevestigd KonStautinopel 14 Mei D beer Idyard tal morgen bij den Sultaa ter aadiêatis warden to elaten Rome jl4 Mei De Kamer vsn a tenardigdea heeft het ontwerp der civiele lyst met 202 t en 66 stemmen oankrenomen i I I F I 1 I III 1 I I I Bui erlJike Stand OEBOBEN 10 Hei PetriiadU ouden P J Bellurt en G J kortuw rei 12 Mutuwi oadn A I no Vliitea 1 Tokeik JoUau C6nia a osders F Ba f 9 i Gratiuade 14 Mvgaretl Coroelie asdui G va BiH ei il V m ttüt i OïBKtBBEN 11 Mei H C Fntken T w ï a GrKtradont baitir van i J QAni 64 j o It V Worst i m f 11 E tJotó 14 j 10 m W lübtii 1 j it De Öêer en Mevrouw MÜLLER tVA DER WEmiKG beijuigea iunnen dank tooï de betoonde d eelneimiig bg hei oveil denTaBlliim geliftftteu Betnwdvader en V der Gouday J5 Mei 1877 f ADVERTENTIEN