Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1877

Vi Udag 18 IHel 877 N 1985 GOUDSPHE COURANT en Aijverjentieblad voor Gouda en Omstreken De nJtgiave de èr Conrant geschiedt ZONDA V rO£NSD G en VRUDAG In de StAd geschiedt de uitgave in den avond van j INSDACt DONDERDAG en ZATER M De prgs ér drie maraden is 1 75 1 inzending van adTortentien Itui geschteden tlot één uur d 8 kutmlddags Tan den dag der uitgave 7 Openbare Verkoopingf op DINGSDAG 22 MEI 1877 voorm Negpa uur in het Vendnlokaal aan Ie Kieuwste g E n 17 te Gouda van SMIBSGERËEDSCHAPPENea HZËRW4RM als AANBEELD BLAASBALG BANSCHROEVEN IJzerpn Koperen en Vertinde KETELS POTTEN en PANNEN eenegroote partij ZAGEN BTJTELS HOÜTSCHROEVEN KLINKNAGELS DRAADNAGELS Engelsche SCHAATSEN KOOKFOÜRNÜIZEN KAGCHELS KAGCHELPOTTEN KOLENBAKKEN enz een CIJLINDEBMANGEL KINDERWAGENS WIEGEN en hetgeen verder tot een completen IJzerwinkel behoort BEHANGSELPAPIER en RANDEN Daags te voren 2e Pinksterdag van 9 12 en 2 5 uur en s morgens véór de Verkooping van 8 9 uur te ien De Notaris MONTIJN te Gouda ztd 9p VRIJDAG 18 MEI 1877 te 10 ure ten sterfhuize van den heer BRACK aan de Reeuwijkséie Brug om contant Geld verkoopen EEN WELGECONSERVEERDEN waaronder divers GOUD en ZILVERWERK Daags te voren te xien van 9 12 en 2 4 ure SLECHTE SPMSVERTERING Het JOH HOITWHB MALZ EXTRACT biedt tegen deze kwaal door de zenowen op te wekken den eetlnst te bevorderen en de maag in staat te stellen de noodige functie eer waar te nemen de Zekerste Hulp Men neme s morgens s middags en s avond en wgnglas vol Prezen 1 flesch 45 cents 6 flesschen 2 20 13 flesschen ƒ 4 40 JOH HOFl sche Centraal Depot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda by J C van VREUMINGBN De QiiJergolcekende Kastelein deo Sociëteit ONS GENOEGEN beveelt zich beleefd aan tot de LEVERING en het GEVEN van 11 voor ÜRDILOFTEN en andere PARTIJEN De gunstige gelegenheid vaa de Zaal en prachtige Tuin bevelen zich daartoe uitmuntend aan terwiil ik zal zorgen door goede Consumptie en flinke bediening m het vertrouwen waardig te makeo A DAM WEERBfURHElDJljRGERPllfiT SeïIMFSeiHlTIR HH Leden wordt kennis gegeven dat de OEFENINGEN te beginnen den IG dezer dea W oensdagsmiddiigB ten 6 ure en des Zondagsmorgens bij afwisseling t n 9 en 7 ure ZULLEN PLAATS HEBBEN HET BESTÜUK zn lOÜIS P WELTBR P COIPFEUR Oosthaven is VERHUISD naar rle Westhaven tegenover het brasthuis B 193 JS De Raderstoomboot 2al ter gelegenheid van heft PINKSTERFEEST aanstaande ZONDAG des morgens ten half zeven van Gouda varen n beide de Feestdagen ten 5 uren namiddags van Rotterdam MAANDAG en DINSDAG blgfl de afvaart ten half zes are van Goitda gedurende de Zomermaamden In eene KOEK en BANKETBAKKERIJ wordt tan spoedigste GEVRAAGD een TWEEDE BEDIEHDE alsmede eene WINKELJÜPPIIOÜW Adres franco letter B aan den Uitgever deser Conrant Jufvrouw VERMAAT Markt VRAAGT tegen JUU of AUGUSTUS eene 3 BEKWAME TIMMËRLIEDEni GEVRAAGD bekend met Boerenwerk hy C BUUS Mr Timmerma Capelsche Uitweg te CapelU ajd IJtul Loon l6 cent per nur C eulmre Vrywillige Verkooplog op VRUDAG den 18 MEI 1877 de voormiddagg ten 10 nre ten huize van G van DAM Herbergier te Stolmjk van EENE KAPITALE EOüWmSWONINQ en eene uitmuntende parta WEI HOOI BOUW en GEIENDLAND aldaar te zamen groot ruim 22 Bunder bij biljetten breeder omschreven Nadere informatien zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUUT te Ouderkerk a d IJmel Hobfdkiesdktrict GOUDA Bij de aansta de VERKIEZlj G van EEN LID voor de TWEEDE KAMERwordt aanbevolen r F F L U LAST n iagt l idder van d Ned É te zijn geweest eraal bn het Hoog gerecHtsAf in N O Indien Advocaat Fiscaal by dg iT r mAA T on A Vo l lieuw enz thins met verjof te s Rage na 27 1 EENIGE KIEZERS Itetloiua Mleoalnc T n 16 600 FR Groo OOUqEN Medaille aan T Lahochk llF B41t l OP BE TEblTOpHSTE l VAN PABiJ 1875 ELfKSTEi TOUtOKBlk A HdSÏL IttH S kHIA iaiACRTHBiisTéu EifDf 1 To 8cti KHt voOHTS Imxiis mit vèlig Til 11 Ati Bn b lidieiH HOUÖENtl AiriJis VAM h artm EB EK atxijne kli I LAN ZAHE UERSTIU KttAAHBEO 01 DB ECnn ODUÉÉL ULROCHK i een ileer aarigenaam £ if hetwelk uithoofdeJ er bijzondere bereidïngswijje van I AROOBX jtl de werkfeame b tanddeelen der beste Kina soorten geel tpod en gnjs bevat j Fabrieksmerk gedepctneerd OBIfRRALDyPOT Zijne vooi trefleliikbeid boven alle andere preparaten is in de Hospitalen degelijk bewa en Wsmede dooTj een twintigjarig suooes tegen Verz wtlhk r g of moedelooshevd maaghwalen Kritische leeftijd en tegen de öeftende Jkoortóen der vocht ge landen fABUS 22 ru Drcmot en an Apoiht Amsterdam WJ h Ulotb O UJ AJxIA lAXUU lAlAi X UUAlJ Xl lUI Op WOENSDAG den 23 MEI 1877 A door den heer H W G KONING Vq enkel iusehcgving worden aanbesteed Het Bouwen van VIER Arheiderswon ingen Bestek en Voorwaarden liggen ter inzage ophet Kantoor der PITTENFABRIEK aan d Wnchtelstraat 8IUm I Naagpillen Der PIÏLLEN die siud ele jsren met het beat gevolg tegen de nUjin en als müagTOrSterkend gebruikt wordeo door haro werdiug de ttpUsvertering aeer bevorderen bgwnder goed tegea de gal en zeer zactlt lazerend zyn zgo tegen 32 cent het dooige met berigi n het gebraik reikrügbaar by de Dtfolgendi Heereo te AvMterdam M Cléban k C Droog Heilige areg D 32L Bleiatryk S v d Kraita Delft E Wilschut Boamel Zalt i r d Vegte Delfshsven J B Weaterhoff Deventer Gebroed Tinuu Oofdreoht H J GilUy Gouda L Schenk op de Hoogttnat Oorinohem B i B Boscb 6rnw I P Laeondec e Gravenhage J Viseer Zoon in de Spuiatreat Uaaetrecht K Ooiterling Leijdeo i T Terbnrgb Hstrlemmerttrut Lekiierkerk A den üadatea Linachoten B Krultboir Botterdam t Santen Kolif korte Hoofditecg Stolwqk W d A Zjjderlaan Schiedam Wed A U BomboaU Tiel A J Paassen Utrecht Alleoa ie Kroon Stnnireg over da Doa kwatr Sn Vlaardiogen M E Hoffmann l jadtn Zevenhuizen A Prina De SLUM eo MAAOPILLEN bereid volgeni bat échte recept zijn door my te Qoudi alien en uitiluitend erkrygbaar geiteld bij den beet L SCHBNK op de Hoogstraat LET WEL Gouda bedk van A Bunkvav On elk doosje der echte en aints onbeugelyka jana gebruikte SLIJM en MAAOPILLEN is eea biijet voorzien met de handteekeniDg van J 3 SCHBEUDEB apotheker welko handieekeniog zioh ook bevindt op het legeilak waarmede het dooqe verzegeld it Mes gelieve daar nel attent op te zga en zioh te waohten voor hetgabrnik van een namask ael dat men tracht ia omloop te brengen Kèitmisgeving BOTÉGEmIeSTEB en WETHOUDEES van Gouda brengrn ter tennis van de ingeietrnen dat het primitief Kohier der pbutsclqke directe bebiating in deze GcWente voor b t dienstjaar 1S77 door Heeien Gedeputeerde Staten van Znid Holland goedgekeurd ter invordering aan den Heer Ontvanger dezer Gemeente is toegezdbden Gouda den Un Hei 1877 Burgemeester en Wethqndn voornoemd De Secretaris De Borgemeeeter VOD StERNBAGH I S VAN BXBOXN UzEMDOOIM UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA Vervolg Het jaagpad langs de Gouwe moest in dit jaar bgna over de geheele lengte weder belangrflk worden opgehoogd De doorbraak die op den lln Maart onder den Bloemendaalschen polder ten noorden van de Waddiniveensche brug plaats had werd voor i ezamenl ke rekening van dien polder en van I leze gemeente onder toezicht van den gemeentebouwmeester gedicht De kosten behepen voor onze stad 2708 92 De stads binnen ea boitengrachten werden voor zoover dit noodig waa uitgediept Op de Raam werd over 117 meter en op de Turfmarkt over 54 50 meter de kaaimnnr tot aan de laagwaterlgn vernieuwd De jjzeren ophaalbrug aan t Moordrechtsche Verlaat werd aangenomen door de maatschappg de Prins van Oionje te s Gravenhage voor 2889 De kosten van het onderhond der bruggen buiten genoemde nzeren ophaalbrug beliepen aan materialen 974 57 en aan arbeidsloon 1128 60 die van de havens en vaarten aan materialen 6446 37 en aan arbeidsloon 2354 61 en die van het Jaagpad aan materialen 2519 76 en aan arbeidsloon 1357 89 boven de kosten die het gevolg waren der doorbraak De gemeente begraafplaats bevindt zich in goeden toestand I De kosten van onderbond bedroegen aan materialen 106 91 en aan arbeidsloon 51 65 Medieehe en Gemeente Politie a Medische Politie Toestanden welke invloed kunnen uitoefenen op de volksgezondheid Voor de openbare reinheid wordt zooveel mogelgk gezorgd Je pachter van de vuilnis is verplicht het grove vuil dat op de straten wordt aangetroffen et van te verw deren en de plaatsen waar markten worden gehouden na den afloop schoon te maken De bewoners der huizen moeten bovendien voor de reinheid der straten vóór hunne woningen zorgen De grachten en z en vrorden behoorlgk uit gebaggerd en het dr jvend vnil er uit opgevischt verwüderd J Van de gelegenheid tot wsterververschingdoor spoiing wordt als de stand van IJsel en Gouwe dat verooriooft veel gebruik gemadrt Door de aanhoudende schattingen en doorhet openen der schuiven aan den IJsel wordt eene groote hoeveelheid versch water in de stad gebracht terwjl de bnitenwöken in dit opzichtzeer worden gebaat door de inlating van water des zomers aan het stoomgemfuil van Rijnland De gezondheidstoestand was in 1876 gunstig Het ziektekarakter was gedurende het geheele jaar rhenmatisch met praed in erend Igdender ademhalingswerktuigen in de maanden Juh en Augustus weid tcrvens et bilieuse waar genomen Epirtwnisfh heerschten er enene idekten Sporadisch kwamen voorin Januari en Februari tuasis convulsiva ityphus of febtis typhoidea en angina diphterina in Apnl scarUtina in Juli cholera nostra3 in Augustus September en October typhus of febns typhoidea in November morbilh en angina diphtenna in December angina menbranacea Gedurende het geheele jaar kwamen tusschenpoozende koortsen voor De sterfte was veel geringer dan in het vorige jaar Tgdens het voorkomen van sporadische gevallen van angina diphtenna in de maanden November en December onder leerlingen van sommige openbare scholen werden naar aanleiding van een voorstel der plaatselgke Schoolcommissie die scholen tgdelgk gesloten en de lokalen gedesinfecteerd Deze gemeente heeft twee begraafplaatsen De algemeene Burgerlyke en die der Israëlieten Op de eerstgenoemde werden 596 Igken begraven In eigen graven 21 in hunrgraren Ie klasse 8 in hnurgraven 2e klasse 13 in hunrgraven 3e klasse 546 kosteloos 8 Op de begraafplaats der Israëlieten werden 6 lijken ter aarde besteld Van de zich bg het Gasthuis bevindende badinrichting wordt toenemend gebruik gemaakt Er werden dit jaar 199 baden genomen waarvan 168 door mannen en 31 door vrouwen in het geheel 96 meer dan in het vorige jaar Het getal recepten op de Stadsapotheek voor het Garthuis gereed gemaakt bedroeg 1191 Volgens de ingekomen opgaven van heeren Geneeskundigen hebben er 332 koepokinentingen nlaats gehad tegen 950 in 1871 412 in 1872 337 in 1873 323 in 1874 en 340 in 1875 Toezicht op de levensmiddelen Alleen vleeach en visch znn aan keuring onderworpen Er werden ter keuring aangeboden 1071 runderen 562 vette en 2103 nuchtere kalveren 252 schapen 1407 varkens en 201 geiten Een mnd een nuchter kalf en een schaap werden afgekeurd Bjj den invoer zgn gekeurd 7657 kilogram ADVERTENTIËN worden géi Mlat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plsatimimt Afeonderlflke Nommers VUF CENTEN mndvleesch 100 kilogr kalftvleeaeh 25 kilogr schapenvleesch en 70 kilogr spek hiervan werden afgekeurd 14 kilogr mndvleesch Binnen de gemeente werden a ekenrd 4 kilogr mndvleesch Vgftnaal werden partgen zeevisch en eens riviervisch afgekeurd De kenring van het vleesch is aan twee keurmeesters opgedragen Een van deze is tevens met het keuren van den visch belast Vrg algemeen wordt voor drinkwater het water uit de grachten gebruikt Dit wordt van Gemeentewege scheikundig gezuiverd en op onderscheidene stations kostdfoos verkrggbaar gesteld In het vorige verslag werd melding gemaakt van eene door de heeren Kaptegn en de Vnes Robbé gevraagde concessie voor het aanleggen 1M exploiteeren eener waterleiding van gefiltreerd Uselwater üasr op onderscbeidene tjjdstippen £ laats gehad hebbende onderzoekingen van het Iselwater zeer verschillende resultaten hadden opgeleverd en het nog onzeker bleek of dit water door filtratie voortdurend tot goed drinkwater kon worden gemaakt werd de openbare Gezondheidscommissie nitgenoodigd hetzelve op onderscheidene tgden van het jaar te doen onderzoeken en van hare bevinmng aan den Gemeenteraad verslag te doen Dit onderzoek is nog niet a eloopen Inmiddels werd de beschikking op het verzoek om concessie aangehouden De Gezondheidscommissie hield nch met belangrüke onderzoekingen betrekkelgk den toestand der volksgezondheid bezig waarvan zg zich vleit spoedig de uitkomsten te kunnen mededeelen Met genoegen merkten wg op dat het onderzoek naar brood en meel nit verschillende bakkergen afkomstig bevredigende uitkomsten had Wordt vervolgd BUITENLAND Bollenlaudsch Overziclit Het gevecht bij Batoem hoewel niet too bdangigk alf de Turken deden voorkomen sokünt toch in Üoa voordeel te iqn oitgavallen Althans ijj hebbea sieh in home po iti n gehandhaafd Van Kan g it nieuws De Sussiache voorposten aan den Doaan vja thans te Oltenitsa en oveteenkomstig de vroeger behandelde schikkingen trekken thans alle Bomeensche troepen naar Klein Wslaohije rechteroever van de AlntaofOtt Jt De Knasiache batterijen aohijnen gaandeweg de Turksohe schepen op den Donau onsohadelük te make of te verdryven De eindelooie disooaaie in het Engelsche parlement over de houding der regeering in de Oostersohe anasati heeft ftindelijTc tot een resoltaat geleid Gtsdstona a resolutien of liever de eerate daarvan ia sooala te verwachten was verworpen maar de minderheid die zich tegen de regeering verklaarde waa vry aanzienlijk grooter dan w hadden verwaoht 354 LedenjUemdeit