Goudsche Courant, vrijdag 18 mei 1877

il tt gen 283 voor de eerste der r olutiên waarop Gladstone de tweede iutn In zoover zal de oppositie iwel haar doel bereikt hebben dat zij duidelijk heeft doen uitkomen dat eeue andere dan neutrale houding ia dezen oorlog voor Engeland aaraogelijk ia Gladstone wilde de regeering dmngen tot een verklariug hij wilde dat het laad alkomen juist werd ingelicht betieffeude den Üoop der ondertiandeliugeu en wilde ten laatste dea woordvoerders der liberale partij de gelegenheid geven om duidelyk te verklaren dat volgens hun overtuiging Engeland iu geen geval Turkije mocht helpen Hg heeft iu elk opzicht fijn doel bereikt De Minister van Binnenlandsche Zaken legde een ivertlaring af welke geheel in den geest van Gladstoma vourstelleu wae en de hoofden der oppositie zeiden hetzelfde in andere woorden De vrucht vaa het debat is dat thans de geheele wereld weet dat Engeland sUeeu tusschenbeide zou treden in het Oosten wanneer Konstantinopel of het Suezkuiiaal bedreigd wierd en dat in eik geval Turkye aan zijn lot cal warden overgelaten dat het zich door z n aigeu misdaden en wanbestuur berokkend heeft Oostenrijk handhaaft strikt de politiek van nentra liteit De regeeriug beeft eene speciale order aan de kommandantei der oorlogsohepen van de OostenrijkschHongaarsche monarchie uitgevaardigd om de neutraliteit te eerbiedigen Dit bevel is iu de oflioieele organen te Weenen en te Pesth openbaar gemaakt Evenzoo handelt de Spaansche regeering die een gelijk bevel heeft gezonden aan hare onderdanen in het buitenland en etrenge straffen bedreigt aan inboorlingen of vreemdelingen die op Spaansch grondgebied soldaten mochten aanwerven voor de eene of andere der oorlogvoerende mogendheden In Frankrijk is een der sieraden der repubtikeinsohe partij overleden de heer Ernest Picard Behalve door onderscheiden aanzienlijke ambten die h j met eere bekleed heeft is hij voornamelijk bekend als een der v f opposanten iu de kamer gedurende de eerste jaren Tan het twepde keizerrijk De overledene was thans levenslang lid van den senaat d republikeinen loqpeu dus weder gevaar aldaar een zHel te verliezen De voorzitter van den senaat heeft Maandag aan de talenten van dit overleden lid onder toejuiching der vergadering de verdiende hulde gebracht Overigens schijnt de zitting niet veel belangrgks te hebben opgeleverd en dan ook slechts van korten duur te zijn geweest Het ontwerp wetboek voor landbouw werd aangenomen waarna de zitting werd verdaagd tot Vrijdag a st De reohten jde heeft haar aanvankeüijk opgevatte voornemens om eene interpellatie of eeue vraag tot de regeeriog tC richten betreffende het verzoek der bisschoppen om tusschenkomst ten behoeve def wereldlijke macht van den Faus thans geheel opgegeven Hoewel de quaestie eerst bq tweede lezing 3 fond zal worden behandeld had toch Zaterdag in de Frau ohe kamer reeds een niet onbelangrqke woordenwisseling plaats over de al of niet openbaarheid der gemeenteraadszittingen In art 62 van het aanhangige wetsontwerp op de organisatie der gemeentebesturen wordt de openbaarheid facultatief gesteld De heer Ferra had echter eeu amendement ingediend om de openbaarheid regel te doen zijn en het honden van besloten zittingen facnltatief te stellen De heer M6liae oudersecretaris van staat bij justitie verklaarde dat de regeering ernstige bezwaren tegen dit amendement had dat echter met 224 tegen 167 stemmen werd aangenomen De kamer van afgevaardigden heeft Maandag het wetsontwerp op de organisatie der gemeentebesturen in eerste lezing in zyn geheel aangenomen en vervolgens in behandeling genomen een wetsontwerp tot wijziging van bet tarief voor de telegraphic hetwelk op voorstel van de heeren Leeesne en Léon Say naar de commissie van rapporteurs is tenggezonden Het laatste bericht uit Frankrqk is het merkwaardigste Het is een Keaters telegram van 16 dezer dat wq laten volgen zooali het tot ons kwam Tengevolge van eene gedachtenwisseling tnssehen den president Mac Mahon en den minister Jules Simon over de binnenlandsehe staatkunde van het Kabinet heeft genoemde minister iqn ontslag ingediend De ministère zijn op dit oogenblik vergaderd In Hougarijje is men natuurlijk zeer geërgerd over de demonstration te Agram en beweert dat die door de r eering zqn uitgelokt Het tegendeel is waar en de Hongaren hebbeu het dchzelven te wijten wanneer op hnnue demonstratiëu voor de Turken te Agram demonstratiën gevolgd zijn voor de Rossen Tisza heeft voorspeld dat dit gebeuren zon en daarom indertijd de Hongaarsche linkerzijde gewaarschuwd niet deze dingen uit te lokken En nu ze gekomen zijn klaagt men Uit hst oogpunt der algemeene staatkunde heeft natuurlijk wat te Agram gebeurde al even wdpig te beduiden als wat te Pest is voorgevallen 1 if r BINNENLAlró GOUDA 17 Mei 1877 Be Minister van Binnenlandsche Zaken heeft bepaald dat de verkiezing van ééa lid van de Tweede Kamer der Stateu Geueraal in het hoofdkieidistrict Gouda noodzakelijk geworden tengevolge van het bedanken van den Seer dr A Kuyper zal plaats hebben op Dinsd ig 12 Juni a st en dat zooherstemmiug noodzakelijk is die zul geschieden op Dinsdag 26 Juni daaraanvolgende Door het Departement Gouda en omstreken der Maatschappij van Nijverheid worden de volgende personen voor Hoofdbestuurders aanbevolen In de plimts vau Prof A C Oudemans te Delft Sr D de Loos te Leiden In de plaats van Prof L Mulder te sGravenhage Mr J P Amerb üordt te Haarlemmermeer In de plaats van den heer D A Thieme te s Hage de heer J W L van Oordt te s Hage En in de plaats van Dr A Vrolik te s Hage Mr J P li Tak van Poortvliet te s Hage Dat men niet al te gastvrij moetzyn iMWgstbet onderstaande Gepasseerde Zondag avond TürtOegde zich bq den goud en zilverkasbouder f lak alhifr een vreemdeling voorgevende teaijn koopman in jÉfr den woonachtig te Keulen die hem verzooht é nachts bij hem te logeeren Polak geen kwaad vermoedende Uet hem op de voorkamer slapen en gfit hem tevens de vrijl eid om op de achterkamer die als werkplaats dient zjju goed schoon te maken Na het vertrek van dien vxeemdeling ontdekte Polak dat hij eeuige gonden voorwerpen uit zijn werkplaats had gestolen en die bij eeu ander gond én zilverkashouder alhier had verkoeht Gisteren morgen zou Qerrit den Held een sohipperskuccht helpen om met een klein schuine eenige kisten met wijn van hier naar Waddinxveen te brengen Den Held liep in het lijntje en de ander zat aan het roer Toen zij onder de gemeente Waddiniveen gekomen waren ontdekte een schepeiqager dat die schippersgast in het water viel Oumiddelijk werden alle pogingen in het werk gesteld om hem nit het water te halen hetgeen eindelijk gelukte doek te laat daar hij reedj overleden was Men meldt nit Stölwijk Hoogst zeldzaam is het geval dat zich in dezen tijd bq ons otters vertoonen Heden werd er een door A Burger gevangen Ieder die met de otterjacht ekend is weet wat het zeggen wil zulk een dier geheel alleen meester te worden Vit Alph p meldt men dat ook daar de toestand vnn den Kijn als vaarwater op dit oogenbUk ongunstiger is dan ooit te voren dogelqks zitten nabü de Alphenache brug een aantal diepgeladen sehepen vost die dan door voorbijvarende stoombaoteu moeten worden vlot gemaakt hetgeen meestal niet dan na groote krachtsaanwending gelukt Dat daai ij de sclioeüngwerken aan de oevers in onderhond bij de eigenaren van den wal eene geduchte les krijgen is niet te verhoeden De veigaardag van H M de koningin zal te sHage o a gevierd worden door eene illuminatie van het Haagsche Bosch in den avond van 17 Juni aanst in afwijking van de laatste jaren toen te dezer gelegenheid een vuurwerk werd afgestoken De post ter viering voor de openbare feeeten op de gemeentebegrooting is dienvolgens nut ƒ 1600 vehoogd De Standaard heeft officieel bericht ontvangen dat het 14 nationaal zendingfeest dit jaar zal gebonden worden in de maand Juli op het landgoed Middachten en dat daarbij openingsrede zal worden nitgesproken door d A W Bronsveld pred te Haarlem De Tiji meUt dat mg P M Snickers kanunnik en president van het bisschoppelijk seminarie te Warmond is benoemd tot bisschop van Haarlem Toorts wordt uit Rome aan dat blad gemeld dat de deputatie der Nederlandsche katholieken aldaar in goeden welstand is aangekomen Voor de van 23 tot 26 Juni a s te honden landbouwtentoonstelling te Apeldoorn zijn voor de afdeeling Zuivel voor elke provincie afzonderlijke prijzen uitgeloofd Voor de provincie Zuid Holland zijn voor boter of vette en magere kaas zilveren medailles beschikbaar gesteld door A baron Schimmelpenninok van der Oije van Nijenbeek te sGravenhage N Buitenweg te Delft en C W graaf van Limburg Stirum bronzen medailles door P F L Waldeck te Loosduinen en M H Salomonson te Rotterdam Voor de provincie die het best en volledigst op het gebied van znirelbereiding is vertegenwoordigd is bovendien een kleina gouden medaille beschikbaar gesteld Men schrijft aan de Levkclie Ci Als de kerseO en moreUenboomen vrucht zetten naar de uiate van hnn bloei zal er een overvloed te plakken zijo Ook de andere hoornen zooals die der appelen en peren bloeien goed daar verreweg de meeste niet door de vorst g den hebben hetgeen wel bet geval is met perziken die ten gevolge daarvan dan ook weinig o geen vrucht gezet hebben De tot tweemaal toe afgevroren aardappelen beginnen nu goed uit te groeien en de weilanden komen voortreffelijk in het gras Het is uu waarlijk lente Naar men verneemt zal den 20sten Jali te Kloetingehet vijfde kinder zendiugsfeest gehouden worden Dr Cohen Sluart van Utreeht zal de openingsrede uitspreken terwijl nog verder als sprekers genoemd worden de heeren von Wrangel auf Lindenberg van utrecht Sjoers van Dordrecht Notten van s Hertogenbosch T d Valk uit Delft de Wilde van Schiedam v Eek uit Utrecht CooUma uit Rotterdam H Piemon vauZetten Bryce van Gravenhage Geselschap van Kjnaart De Bruyn van Leiderdorp Voor extra reisgegelegenheden wordt wederom voldoende gezorgd Vooral voor Rotterdam zal dit jaar de reiqgelegenheid gemakkelijk zijn t Staten GeneraaL TwEEia Kamex zittingIran 16 Mei In de zitting van Dinsdag is na finaoeiëele eu technische discussie het ontwerp tot verbooging van hoofdstuk TUI der begrooting aanmaak geschut Verworpen met 42 tegen 19 stemmen Bij het out werp tot verhooging van hoofdstuk V heeft de heer Kappeyne ene poiitieke discussie uitgelokt a de regeering verweten dat de niet behandeling der kieswet en der onderwijswet aan haar te te wqtea is De niinister Heemskerk en rersehiUeude spreken liebben dit pertinent ontkend In de des avonds gebonden sitting is vsortgeiet de discussie over liet wetsontwerp tot verhoogiog van hoofdstuk V der taatsbegrooting voor 1877 Het artikel betreffende den Rotterdamsohen waterweg werd aangenomen met 38 tegen 17 steramen ea daarna het geheele wetsontwerp met 64 tegen Instemmen Daarna werd behandeld het verslag Aa eo müm e over de statistiek van de onraereode goederen In de doods hand De conelnsie der meerderheid van de eonuBissie strekkende om de regeering nit te noodigeo eeae statistieke opgave van de bezittingen in de doode hand ts geven voor elke gemeente abondoriyk werdasnge nomen met 36 tegen It stemmen Daarna had de interpellatie plaats van den heer Fransen van de Fatte 0T er het doel en de tesaltaten der zending vau den gouverneur generaal naar Atehiu Be minister van koloniéj antwoordde dot het d was de zakeu met eigen oogen gade te ilaan ea sa te gaan of onze vesliging geeousolideerd was en het constateeren van den toestand om tot duurzame hestaursregeling te geraken De minister las eeae nota voor den 9n Mei van den gouvernear generaal ontvangen betreffende het voorgevallene op de reis ea de door hem ontvangen indrukken Va onze vestiging heeft de gouverneur generaal een gnnstigea indruk AU men op de reede van Oleli leli tea anker komt zegt kij het getal acbepoMliit dat daar goederen lost en laadt de bedrijvigheid aan den wal den toeloop van Atehineeten opdepasssrs diu zou men zich moeielijk kunnen begrijpen dst men in een toestand van oorlog verkeert Hetzelfde merkte hij ep iu andere kampongs Sr bleek alom van het aanwezig zijn van kapitaal en van vertronwen in de duurzaamheid van ons bestuor Wat de onderworpen bevolking betreft het vertreuwen in onze ambtenaren neemt eiken dag toe en de bevolking schijnt niet genoigd de voordeden van ons bestunr te willen prijs geven om onder het oude bestnar te komen De toestand van het onderworpen gedeelte van Oroot Atohin zon naar omstandiglieden zeer bevredigend zijn indien een groot deel er van niet vernield was d or de troepen en de vluchtende bevolking Omtrent den toestand op het eigenlijke tooneel des oorlogs zegt e gonvemenrgeneraal dat reeds meermalen berichten zijn ontvangen dat de bevolking den oorlog moeds is su de uitbreiding alleen het gevcdg is van de nresiie van sommige hoofden In hoever die berichtm juist zija is moeielijk na te gaan De val van Simpang Olim bracht veel mede tot eene betere stemming De vijand sehijnt over het geheel zeer naar den afloop van den oorlog te verlangen Er is vrij algemeen eene neiging tot onderwerping Do toeleg moet zijn een politiek van verzoening Van daar dat door den gouverneur generaal met dit doel verschillende hoofden zqu uitgekozen en verschillende passen zijn uitgereikt De Kamer is op reces uiteengegaan Bij het uitbreken van den oorlog tusschen Rusland en Turkije heeft de Nederlandsche regeering aan do oorlogvoerende mogendheden haar voornemen bekend gemaakt om met betrekking tot dien oorlog ds strengste onzijdigheid te handhaven en van de regeeringen van Kasiaud eu Turkije de verzekering gekregen dat Neêriands onzqdigheid van wege de oorlogvoerenden zal worden geëerbiedigd De regering herinnert den Nederlanders ook voor zoo veel noodig aan die welke jn den vreemde zijn gevestigd dat zij zich behooreu ta onthouden van elke handeling die in strijd met de Nederiandsche wetten of het volkenrecht gepleegd zou kunnen worden geacht vijandig te zqii aan een der oorlogvoerende mogendheden of met strenge oiizij ligheid niet te strooken Het is hun bevolen de werkelijke blokkade eu andere overeenkomstig het oorlogsrecht gebruikelijke mtaatregelcn der oorlogvoerende mogendheden te eerbiedigen en zich daaraan te ontwerpen en niet toegestaan voor de legers en zueiuacht dier mogendheden te wefven tot de uitrusting van hare oorlügschcpen mede te werken transportschepcu en oorlogscontrabande aan haar te verstrekken en voor haar te vervoeren en kaapvaart of buitenhandcl uit te oefenen De regeeri jg waarschuwt hen dat zij slechts dan op bare besofaermiu en tussciienkomst ten hunnen behoeve knuneu rekenen wanneer zij hunnerzijds zich zorgvuldig onthouden van elke schending der neutraliteitsplichteii terwijl zij zich bij miskenning dier plichten bloutstelleu aan schade moeielijkheden en vervolgiugen voor den Nederlandsehen of vreemden rechter De regeering vestigt hnnue aandacht op da bepalingen vervat iu de artt 84 en 85 van het wetboek vau strafrecht Het onlangs medegedeelde bericht dat de heer Nierstrasz voornemens zou zijn het lidmaatschap der Tweede Kamer neer te leggen wordt thans bevestigd door een schrijven V n den Delftsohen afgevaardigde aan de Kiesvereeniging Eendracht maakt maeht te Delft 0 raad zijner geneesheeren zal de heer Nierstrasi eenigen tijd in ambteloos leven doorbrengen Zondagmiddag te 12 uur hielden de broodbakkersgezellen te Leiden een vergadering in het lokaal op de Beestenmarkt ter bespreking hunner belangen Indie vergadering werd voorgesteld ten einde hun loon meer in overeenstemming te brengen met het gevorderde werk en Ook met hetgeen in andere vakken wordt verdiend aan hun patroons te vragen lo het getal werkuren te bepalen op 12 per etmaal tegen vastloon en 2a vpor de meerdere uren te vorderen afzonderlijke betaling i 16 cent per uur voor goedewerklieden Deze besluiten vrerder met groote meerderheid van stemmen aangenomen £ De Hieuwt Bildlwht en Doekimmer Cmtramt een anii reVolationair orgaan deelt mede dat voor eene Christelqke school in Friesland bij collecte is opgehaald een som van even tweeduizend gulden en dat van deze twee bijna één duizend voor de onkoeten der collecte is afgegaan Het schoolbestuur zelf dat van IJlst heeft deze feiten per advertentie publiek gemaakt De Standaard nit de hoop dat de vereeniging voor Chr Nat Onderwijs op hare eerstkomende vergadering de middelen zal aanwijzen om in deze wijze vaa collectceren verandering te brengen Men sehrqft uit Zetten dd 13 Mei Uet asjrl Steenbeek ontvangt volgens de opgaven vele Uijken van sympathie De kosten van wederopbóuwing zijn echter aaanzienlqk daar veel door den brand is vernield Door den diieoteur den heer H Pierson is reeds ruim ƒ 16 000 ontvangen De verpleegden zijn nog op den vluohtheuvel gehuisvest en zullen daar blijven totdat h t gebouw weder gereed is Twee flinke loodsen heeft men er thans opgeslagen waarvan eene voor waschloods en de andere tot keuken is ingericht De slaapplaatsen zqu op de bovenverdieping der kerk terwijl de kerk lelve gebruikt wordt voor de dagelqksohe bezigheden als eetzaal enz Een eigenaardige algemeene vergaderilg had jl Zondagnamiddag te Arnhem plaats nl die van de Arnhemsohe Jongensvereeniging tot bescherming van dieren Het aantal jongens die lid zijn der vereeniging bedraagt 700 waarvan het grootste gedeelte aauweiig was De voorzitter van de Arnhemsohe vereeniging tot bescherming van diereii opende met een woord v ui welkom de vergadering en legde den nadruk op hi t doel der vereeniging waarbij er op wees hoe dé leden als werkende leden konden optreden door het uithalen van vogelnestjes dat nog steeds te Arnhem dikwijls op openbare plaatsen geschiedt te beletten Hq wees hun op het voorbeeld in Frankrijk sar de grootste en sterkste der jongens zich tot jinelsohappen vormen en optraden om de eieren en de jonge vogels te beschermen Daar was het zoover gekomen dat geen jongen meer een nestje durfde verstoren uit vrees voor het scherpziende oog der Men In zqne voor jongens zeer bevattelijke toe praak wees de keer Cattiq verder op nog andere misbruiken en mishandelingen die te Arnhem voorkwamen o a het vangen van joage vogeltjes door lijmstokjes eu spoorde de ledeu aan door voortdurend toezicht de noods door zelfstandig optredeil dergelqke inishandelingen te beletten Aan ongevei r 200 nieuwe leden der vereeniging aaronder ook meisjes werden bij deze gelegenheid diploma s uitgereikt De administratie der straatreiniging te Amsterdam heeft tfennis genomen van een geheel nieuwe uitvin ding op haar gebied Een Parijzenaar de heer Léon Blot heeft nl een werktuig uitgedacht dat niet alleen het straatvuil opveegt maar tevens van de straat verwijdert door het iu eeu bak op te nemen De vernuftig nitgedachte toestel kost ƒ 2000 Reeds een maand geleden zegt de schr van de Haagsche Kroniek in de Gr Ct kwam de heer Beukman met het groote nieuws van de nieuwe onlangs vermelde verklaring van Jut te s Hage aan en stelde er oumiddelqk den min van Justitie mede in kennis Iedereen die in de laatste weken onzen vroegereu comm v politie ontmoette vernam van hem dat hij nu nog niets mocht zeggen maar dat weldra de waarheid hem eene eerekroon op het hoofd zou komen zetten De min van justitie had reeds moatregelan gtnomen tot nader onderzoek maar voordat deze tot eenig resultaat hebbeo geleid voldoeuden grond opleverende om eene nieuwe vervolging te rechtvaardigen is het geheim verklapt en aan de beoordeelinjf van het publiek prijs gegeven Die beoordeeling is velerlei de een gelooft dat Jut in deze openbaring het middel zoekt om voor goed of tijdelijk uit het tuchthuis te geraken Een tweede beschouwt de verklaring als een vriendschapsdienst aan den heer Beukman voor ien Jut eeife lekere sympathie moet hebben opgevat Een derde ziet er nieuw bijdragen in voor bet raadselachtige van Juts karakter nit een psychologisch oogpunt En wie houdt de bekentenis dan voor waarheid Ik heb nog niemand gesproken die er zoo over dacht Aan de Kweekschool voor zeevaart te Leiden zal Maandag 28 dezer weder een keuring plaats hebben van knapen die een verbintenis in s Rijks zeedienst wenschen aan te gaan Te Delft vervoegt zich een sluwe oplichtster nit Den Haag voorzien van eenige quasi sttesten van goed gedrag uit vroegere diensten bij ingezetenen die een dienstbode verlangen en daar xq zich bovendien vry gunstig weet voor te doen slaagt sij er al spoedig in zicht te verhuren Haar wordt de zoogenaamde godspenning geschonken en de dag bepaald waarop zij in dienst zal treden Getrouw aan de gesloten overeenkomst komt zij op den vastgestelden tijd om haar nieuwe betrekking te aanvaarden maar eilacy im een volslagen staat van dronkenschap betzij das gefingeerd of wezenlijk Men gooit haar dan natuurlijk met opoffering van den godspenniug terstond de deur uit Den volgenden dag wordt de comédie door de oplichtster bq anderen op nieuw gespeeld STAAT van Brieven verzonden uit Gouda en geadressewd aan onbekenden gedurende de 2e helft der nlaand April 18jL7 Wed Elshof voor W Versluijs Amsterdam W Overeen Amsterdam J van Dam Maastricht E Heijaer Rdtterdara Mejufvr L Mooij Utrecht Tulk Utrecht J Blanken Waddiniveen Van het hslpkantoor MoordrecW t f R Verhuist Amsterdam Van het hulpkantoor Waddiniveen M Boomsluiter Delfshaven C Verbrugh Vlaardingen De Directeur v h Postkantoor VAN KRÜIJNE Gouda 14 Mei 1877 Laatste Berichten Parijs 18 Mei Mao Mshon heeft eene brief goschreven aan den heer Dnfaure waarin deze verzooht wordt bij hem te komen daar hij hem wenscht te spreken Dufaure heeft hierop geantwoord dat hij de reden waarom Mao Mabon hem verlangt te spreken wel kon gissen maar hij kan wegens redenen van gezondheid geen portefeuille aannemen Bovendien kan hij hem met meer vrucht dienen indien hij eenvoudig als senator het ontifcrp tot wijziging der drukperswet van 1875 bestrijdt Parijs 16 Mei Het is niet waarschijnlijk dat het nieuwe Ministerie reeds morgen gevormd zal zijn De ministerieele combiiiatién waarvan de dagbladen gewag maken rusten op niets anders dan onderstellingen BuobareSt lO Mei Tusschen Oltenitza eu Turkokai ia heden middag weer het vuur geopend Parijs 16 Mei De linkerzijde beeft heden avond eene bijeenkomst gehouden die zeer kort geduurd heeft Gambetta Werd door de menigte met gejuich begroet Hij richtte tot haat eene toespraak waarin hij kalmte ea gematigheid aanbeval De wet zeide hij o a zal ten slotte de overhand behouden Talrijke kreten vbb leve Gambetta en Leve de RepuHi k volgden Het Leve Frankrijk j werd eeuige Biolen gehoord MARKTBERICHTEN Gouda 17 Mei Bij kleinen omzet was de ïiem ming flauw Poldertarwe puike 4 25 4 ƒ 14 50 Mindere ƒ 13 26 è 14 Rogge puike ƒ 10 a 10 60 Mindere 9 i 9 7b Voer ƒ 8 00 a ƒ 8 40 Gerst puike ƒ 7 2S i ƒ 8 Mindere ƒ 6 S0i ƒ 7 Haver zware ƒ 6 60 a ƒ 6 Ligte ƒ 4 50 a ƒ 6 De Veemarkt met gewonen aanvoer alles werd tot enorme hooge prijzen vlug verkocht varkens eu biggen alsmede schapen en lammeren werden tot hooge prijzen vlug verkocht Aangevoerd 36 partqen kaas met vluggen handel prijzen van ƒ 28 a 31 60 Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 Burgerlijke Stand Qouda GEBOREN U UeL Willenios j en L Boot en C Dallemeijec IS lacobai Johsssn oadcn J A vaa Utatita m 1 M vas Dnijo 17 Prederik ooiUr J F Delehanbra aa N 3 Loowarani Ueodrika Catharina radFr e Uadwcer en C W O Haberlmdt OVERLEDEN 16 Mei G Bauteiteio 18 j 17 L Nee 3 a A J Sandera t j U SlaanD 4 m GEHUWD ID HeL P Seliolten au I Spruit J Gnadel eu C R wag J Streetand ai E Adcisaiiat Bnrgeriijke Stand van onderstaande Gemeente via 3 tot 17 Mei 1877 X j Moordrecht GEBOREN Gaan OVERLEDEN i f au Hallam 11 m C da WUd 4 ia ONDERTROUWD Gaeua GEHUWD P da Haar 25 j vaa Sakmahavaa R Bmh 20 j Gouderalc l GEBOREN IS MeL Geertje ouders P Krnijt en Rijkaart OVERLEDEN UeL 1 Baak 1 ai ONnERTROUWD Qeeoa GEHUWD Geasa Stolwijk GEBOREN 12 Mei Leeodart oudera K vaardar Graat en A Huijtaau OVERIJ DEN n Mei C Palacnaf $ w ONDERTROUWD i Gaeae i GEHUWD Geena Haastrecht GEBOREN 8 Mei Eugelbertaa ouden P Laugesla aaO Uafeuer Abrahaia Lodewijk ouder A Lagarw j eoP Romtiel IS Mei Jau Uuibeit oudera A Bleiicuberic en M Verkerk OVERLEDEN 14 Mei A Snit S Behlg van E Verklcü ONDERTROUWD 3 Mei da Giuaf 27 j net N Zaanen 28 j 4 J Okmo 35 j met 1 vaa Saa S3i 19 J de Keijier 31 j net U Maitwqk 26 j GEHUWD 11 Mei C Stnvar 28 j en H OvaTü n j T StraatJuf 36 j an D Koaafeer 4 i r Waddinxveen 5 GEBOREN Agutha Sophia ouden B d Bruin ea E Hoogervort Neeltje Mdera J de Rnijtar an T de Heer Pieter O arisen en M van dar Maar Aaltje oudera L Ramp en C Voorkarop Jan Jofaannes ouden H Raveniber n eu E l Ueatqu WUlem osdara O Holle kaap en J Voorkamp OVERLEDEN A Hoogendoom IS m J P da BraJÉ 6 j W Koatiier 2 j J F vaa dar Krana 7 a C Boaaan 57 j A Hofaian 73 j ONDERTROUWDs P vaa Klaveren en M van dar Winden F RMgelfang aa A Zwart P Via en W P van Triat G bsbërgen en L van Ei J WeatBteyu eu G de Baadt GEHUWD WesUteijn en O de Raadt G Roabaigsa ea I van Ea P Vis ea W P van Triet ADVERTEWTIËN 294 Staats Loter De Trekking der Eerste Klasaflj begintop MAANDAG4 JUNI e k Om dadelijk iu dienst te tredeu biedt zich aan een fatsoenlijke als Meid alleen Adres bij den Boakhand A BRINKMAN Uü y