Goudsche Courant, zondag 20 mei 1877

1877 BalteaitDilsck Overziclii Het ontalai door Mac Hahon aan Jalea Simon f egeren want daarop komt de daad van den president der Franache republiek eigenlv k neer araa een ware donderslag aao een oabewolkten hemel Dnidelijk bigkt wete dat hoe ridderi k aoldaat MaoUahou noR iQo k $ niet door orermaat ran politiek doorxiofct ntlant I j heeft zieh opoienir doorde cleriealeu la irhomme d paille laten gebruiken om roor ben de kaataiqea nit het ruur te halen Zgoe daad ia eeue OBberaden nittartiog ran de meerderheid der kamer b rao het kad dat deie kamer afraardigde Er b veder een gonremement de combat opgetreden onder leiding ran da Brogue Het aieuwe Miuisterie ia laroengeateld ata rolgt de Broglie prraident en Miniiter ran Binnenlandaohe zaken Cailliaux Financien P iria Openbare Werken Heaui Landboov Bmoat Onderwijs Het rertoek om ontalag der Miniaten vau Buitenlandaohe zaken Decaiea en ran Oorlog Berthant ia niet aangenomen Dit kabinet ia natuorigk niet mogelijk teutq de kamer ontbonden wordt Deigel jke aToatuarlqke proefnemiogen z n een ramp roor Frankrqk Dat de linkerzgde in de Kamer bereid ia knehtigen tegenatand te bieden aan elke poging om in reaetiooairen geeat Frankrjjk te ngeeren blijkt o a uit de motie ran orde die zQ in hare bneenkomat in bet Orand Hotel beiloten heeft in de Kamer ter tafel te brengen en die eergiateren door de Kamer met groote meerderheid ran atemman ia aangenomen Deia Botie aat nit raa de ataOii dat h t da jlBAi der Kamer ia on onder de tegenwoordige omataadigbeden in herinnering te brengen dat het orerwieht ran de parlementaire regeering de ministerieele renntwoordelijkheid de eerate roor waaide Ia om het rolk door het folk te doen regeeren gel k de oonatitntioneele wetten znlka willen Venter wordt in de motie rerklaaid dat het vertrouwen ran da meerderheid der Kamar alaohta geaohonken worden kan aan een kabinet dal rrg is in lijn handelen en bealoten te heerschen roliene de republikeiniche beginaelen die alleen in etaat r jn io het binnenland orde en roorspoed en met het buitenland rrede te bewaren De oorreapondent ran de Dailf TiUfnpk meldt Maandag nit Batoem De Bussen maken bewegingen in het front van onze atelling bigkbaar tullen ze een kerigen aanval doen een grooten sUg acht men op handen Men cal opmerken dat bet eenigeruiate vreemd is de mogelijkheid van een heftigen aanval te tien onderatellen door den telfden oorreapondent die paa op dit zelfde punt eene zoo gewaUif oederlaas der Bnaaen heeft gemeld Indien werkelyk de Bussen daar 4000 man hadden verloren ali door de Turken gemeld werd lou dit gedeelte der Bion divisie niet onmiddellgk weder met een hevigen aanval kunnen dreigen Van de andere z jde kan worden gezegd dat uit Knssische bron geen nadere bijionderheden worden vernomen en men tegenover de Tnrksohe berichten bly ft twygen Warm is de str d hier stellig geweest Dit volgt ook nit de Busaische telegrammen Een majoor der dragonders graaf Toulouse Lantreo woidt onder de geaoaKvelden genoemd De Turken hebben ook naar zy beweren SoeohoemKaU een plaataje aan de Zwarte Zee en roorhaven ran Poli beschoten en rerorerd Don Carlos heeft in de Vmm de Baakiërs en Navarreezen opgeroepen om hnpae oude rechten te handhaven en hun zyn ondersteuning beloofd De Spaanaohe gezant te Pargs die in deze wat lauw te werk schijnt te tgn gegaan heeft uit Madrid bevel gekregen bg de Franache Begeering er op aan te dringen dat daartegen iets gedaan werd BINNENLAÏrör GOUDA 19 Mei 1877 In eane reigadering van leden en begnnstigera der wkinrichting alhier Woonidag gehouden ign de af Openbare Verkoopinir te GOUDA op WOENSDAG 23 MEI 1877 des voormiddags ten 9 ure aan het Lokaal wgk K n 287 aan de Peperstraat aldaar ran lIEÜBELEN EüISmD BEDDEN en BEDDEGOED gewerkt GOUD eh ZILVER enz Daags te voren ran 9 tot 12 en van 2 tot 5 nnr te zien QtttlOA BEDX VAW A B ISKHAN Weg ens het Pinksterfeest zal in het IJZEREN BARGE VEER van Gouda op Amsterdam en terug NIET gevaren worden op Zondag en Maandag 20 en 21 Mei doch bij uitzondering op Zaterdag 19 Mei STEDEUJK UÜSM7AN0ÜDBEM Op fe beide PINKSTERDAGEN zal het STED MUSEUM des namiddags ran 4 6 n weder tegen betiding van den Terminderden ntréepi a ik 10 Cts de persoon toegankelgkagn DE COMMISSIE Voor het leveren ven DtsJennerR Dinen en Soupers voor TROUW PAKTIJEN en andere Feeeten bereelt zich beleefd aan W N RiAUMAAKEBS Baneetbaxkeb en Kok Haren B 17 HARTING Frères Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albtinis Dessins Spétialité d Agrandissements et de Pi rtmt8 emailléi ZOI DAG a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 1 H SERRE Leder Magazijn HOOGSTRAAT 144 tegenover de Oosterkerk Rotterdam Alle soorten Leder en Schoenmakers Manutacturen en Foumituren ruime sortering Engelsche leestklaar gestikte Bottines Uitsnijderij van Leder in alle soorten uit de voornaamste Looielijen van Delft Haastrecht enz tot concurreerende prijzen 30 Hf A1 7 ® Cent iUAljij Cent B0NB01 8 Blanwe Zakjes Bg de Toortdnrend afwisselende temperatnnr aan welke wg thanizön blootgesteld mogen de MalzBonbons bg katbarale borstaandoeningen belemmering in de ademhalingsorg en HOEËT en VERKOUDHEID een orertreffend Beproefd Huismiddel genoemd worden Bg iware rerkondheid is het raadzaam 4 a 5 Bonbons in een kop heete melk te gebruiken JOH H F sche Centraaldép6t Amsterdam Smalle Bloemmkrkt bg de Paleisstratt F 250 T Oouda bg J C vas VREÜMINGEK B de W U A C SCHOUTEN TERIHG LONGZIEKTEH VERKOUDHEID HOEST TEER TM GDTOT Geconcentreerde Likeur TEER CAPSULES TiH GDTOT EENE GEBRDIKSAANWUZENG IS BIJ IEDERE FUCON GEVOEGD Talrijke Namaaksels Ieder die het echte product van den uitvinder den heer GuTOT apotheker te Parys wil gebruiken gelieve er vooral op te letten dat de handfeekening GUYOT Hf DBEB XLEUBEH op het etiijuette moet zijn gedrukt Te Gouda bU J C Zeldenrijk droogist en io de meeste Apotheken te bekomen De vergelijkeiHie inalyM heeft bewezen dat de namaaksels Tan d echts tm chiHen door hunne lamenstcHing en de lioeveelheid leer die zij bevallen Da heer Guyot kan slechts de bereiding waai borgen der van zijne bandteekening voorziene produclen 1 AUGUSTUS VRAAGT MBVB DÜPPER De ondergeteekende Kastelein der Sociëteit cONS GENOEGEN bereelt zich beleefd aan tot de LEVERING en het GEVEN ran die goed kan KOKEN en ZINDELIJK is nm goede getuigen voorzien boren 23 jaar Loon naar bekwaamheid Adiee letters A D bgden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda P HORNES Gouwe C 71 over het Amaterdamscha Veer L evert van af heden Puike Glerookte Ham 60 Ct p 6 Om Qekookte Ham 80 Qerookt Spek 60 Winkeliers genieten ras het Gerookt Spek 5 Cent per 5 Ons rabat Versch Varkens vleesch Karbonade 4aVi Ot p 5 Oos Lapies 48 Sooijf jes met been 46 aonder been 47Vi Wortt en Sauaysen 45 Belovende als altgd een nette bediening DllK 11 IPE voor BRUILOFTEN en andere PARTUEN De gunstige gelegenheid ran de Zaal en prachtige Tuin berelen zich daartoe uitmuntend aan terwgl ik zal zorgen door goede Consninptie en flinke bediening mg het rertronwen waardig te maken A DAM Gouda 15 Mei 1877 Aan eene Stoomfabriek ran KOPERWERKEN kunnen gepUatst worden BEKWAME HALFWASSEN Adres met franco brieren onder letters S D aan het Algemeen Advertentie Bureau ran NIJGH VAH DITMAR Rotterdam Openbare Vrywillige Verkooping ran eene partg alsmede eenige perceelen BOUWGROND alles gelegen in de cDrooggemaakte Futten binnen WADDINXVBEN De VEILING op WOENSDAG 23 MEI 1877 De AFSLAG op WOENSDAG 30 MEI 1877 beiden des vootmiddags ten 11 uijr in t Societeiiëgebouw aan de bmg te Waddmxveen Breeder bg billetten en informatien ten kantore ran den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxvetn N 1986 Zra4ag 2 Mei 60UDSCHE COURANT Nienws en AdvertentieUad voor GoHda en Omstrekeo tredende Baatnnnlen ea Oommisaitrissen herkozen en gekocea ab beatnoidar in plaats van wijlen den heer P de Onaf de heer J A Bietenaar als Commissaris in plaata van den made overleden heer J Droogleerer FortoHn de heer 0 i 8teens Zijnen Wg VM liatu er de aandacht oneer ieieia op dat het Staddqk Uuaeum vsa Ondhedan alhier op de beide Pinkaterdageu lal geopend tqn ran 4 6 ure tegen een rermindeiden aolnaprga van 10 cents de peiaoon B j de deter dagen nllgekomen dienatn geling aangevende de buslichtingen van het Postkantoor roor Delfshaven Delft Dordreskt s Gravenhage ent ia abuaiarelgk een boalichliiig weggelaten nL een van fi tS a aronds roor a Gtareuhage Leiden s achereningen Dat de prgian der laodaqjen te Stolwgk atggende blijven Ueek giateren opnieaw Ben hofatede met 21 i heet wei ea kooiUnd braakt 49 i7S op hehalre de onkoaten Voor de te rervnllen koofaonderwgiett helrekking aan de 2e openbare lagere school te Stolw hebben lich hoewel de aangifte nog aiet gealolao ia reeda 16 aollisitantan amgaaeld Het tnktemoit bedruwt ƒ 26 Eefgiftoen werd den itait Uartogtveld eervol outalagata hooCdooderwijzar aaaé teMeuliafeUgen aahool teStolwgknitnaam van rek vrienden overbüdigddoor denBurgemeeateralablgk vaO mardeering voor bet vele goede dat hg der gemeente bnresen had een prachtig gea eak bestaande ia eaM iitktalel nut tilrer gemoBieerd en met loeoaaaaiflié imriptle De heer Hartogareld sal te Stulwgk nog lang in aandenken bigven De hevolkiag dea rgks bedroeg op 1 Januari 1877 I rolgena de nitkomsteo der bewerking aan de provinciab bureaoz van statiatiek verkregen in de onderBcheidene provinciën de hieronder opgegeven geullen Noordhollaud 42 073 Znidhollsnd 769 636 Utrecht 1 6 164 ZeeUnd 187 046 Noordbrobant 456 709 Limburg 2S5 1S6 Gelderland 453 624 Orerijscl 267 828 Drenthe 113 773 Oroningeu 242 065 Frieahmd 317 406 totaal 3 865 466 zgnde 55 929 meer dan op 1 Januari 187S Dat bet te Leiden der tentoonatelling van voorwerpen door den werkman vervaardigd niet aan belangstelling heeft ontbroken bl kt uit het aantal toegangskaarten die verstrekt tgn zijnde voor venniudehl tarief ongeveer 1000 waarrau de bezitters op de aangewezen dagen mochten komen kijken die dan ook herhnaldelgk van die gelegenheid gebruik maakten Maandagavond hadden de bezoeken der volktvoorlezing toegang van welke er p m 300 opkwamen tegel kertgd met de leerlingen der kweekschool roor teevaart Op de publieke kgkdagen tgn er tegen entree ruim 2000 geweeat van welke alleen Zondag 1140 ongeiekend de inzenders die aeker allen opgekomen tgn Voor de verloting waren 90 voorwerpen aangekocht tot een bedrag gdgkstaande met de opbrengst vau het aantal verkochte loten drukkoaten ent er afgerekend Zoo ia menigeen van tgn ingezonden voorwerp goed efgekomen Niet allen echter hadden den wenach tot verkoop uitgesproken of weigerden daartoe over te gaan I D De heer J O Milo jr apecialiteit voor heilgymnaatische behandeling to BottenUm heeft een boejcje uitgegeven onder den titel Da heilgjrmnaatiek en hare toepaasing ter voorkoming genezing en beteugeling van lichaamsmisrorraingen en andere chronische tiekten waarin bet nut en de geschiedenis deter belangrgke toepaasing van de leer der licbaamsoefening worden geschetst tevens somt h eau paar honderd gevallen op van jpersonen die aan tgn inrichting tün verpleegd en bg t jn behandeling zoo al geen volkomen genezing dan toch aanmerkelgke rerbetering gevonden hebben Wg wensohen dit geschrift in veler handen want de geneeskundige gymnastiek ia een weldaad roor allen die kennis n et baar maaktro en h r bdkame werking ia ia BUiraNLAND oaa haid nog reel to weinig bekend t wordt bMer mair t ia nog lang niet waar t w sen moet BeatMtdeien ran bet Ntdirfmiiek OfmMuMtterétmd hebban aan de Twwde Kamer een adres priefat waarin z er op aandringen dat de gymnaatiek ak verpliehi rak ia de wat op bet kg r onderw orde egpgOMWMa De adieaautca TOBaMen dat hoe hooge irmai ook anet gehecht warden aan leervakken ak die ran het ziagvn het haadlaekeiMa en de nuttiga huulwerkeu de gjrmoaetiek daarmede niet kan worden gelgk gesteld maar een allereerate behoefte voor alle kinderen Boat worden geaeht o dat daardoor vooral I het door dea Miaiater rao biaaMtaadaeke zaken zoozeer geroemde asaaa Maa fauwyan e wl kannen worden rerkregea Zy rreeaea terem dat door bet niet rarpUchtead steikn ab karrak aaa rele gaaieaatabeatareo de gelegenheid cal Werden gageren om de inroeriag ran hei gymnaatiek onderwlfa op hnane aohokn ftag kogen tfd nit to atellea en lyn daarby ran oordeal dat de goedkeuring ran het leerpkn rolgena art 20 van het ontwerp door Oed Staten geen voldoende tekerheid oplerert dat dit ooderwfa aaa alle kiaderen der kgere aohool binnen eakde jaren al Worden rentrekt Men meldt uit Leerdam Donderdag l ayn k uit de liuge opgehaald het Igk ran den luitenant der artillerie gedetaohaeid op het fort ta Atfena Naar men verneemt k bf deu rorigea arond tan 8 ure met een bootje aaagtkomec rergcaald ran een onilerofficier en ongeraer 2 nur na middetaacbt raa hier vertrokken naar het fuit Oadecwef ackljat bg rerongelnkt to zg Te Leeaa in Otoaingen beeft een jongen vsa 10 jaren een kind ran 2 jaren Bet zonder overieg ea geratheidhet kren goed Uet Kkioe Und waa fdaa in een sloot gevaUen De kaan Harm Baitnna gaheeton atopto onmiddelgk ia ae sloot ea gieep den drenkeling Dete was kern echter to taraar om er mede op den wal te klauteren Toeh hield hg hem met de iéM band rast en nam met de andere een touw uit tgn tak en bond dat om het midden ran het kind Verrolgena klom hg op dan wal bond het touw aan een boom en haalde toen den drenkeling naar lioh toe op den waL Van dien knaap kan tonder ongelukken een man met gezond ooided en overleg groeien t Ongeveer driehoaderd leden ran bet Fkleia roor Volkarlgt te Amsterdam hadden Dinadag avond aan de oproeping in Amsteidamsche oonraaten gehoor gegeven om te proteateeren tegen de handelingen van de directie van het Pakis Deze vergadering weid geleid door dea eersten onderteekenaar der advertentie dr L van Loebe die met een kort woord bet doel der bijeenkomst uiteenzette Men wilde nl protesteeren tegen de bandelargte ran de diieetie die gedurende de jongste internationale Uoemententoonstolling zoozeer de rechten ran de leden had reikort Hg atelde daarom roor dit te doen in den rolgenden rorm de leden ran het Paleia voor Volksvlijt op heden vergaderd geven eenparig te kennen dat tg zeer ontevreden zgn ov r de handelingen der directie die hun gedurende eanige weken de wekelijkaohe concerten eigenmachtig heeft onthouden waarop zg vdgais art 2 van het reglement met recht aanspraak kunnen naked Zg protesteeren daarom tegen die willekeurige handdingen en verzoeken dringend voor het vervolg dat zulke afwqkingen niet meer plaaU grgpen tia tonde zij anden genoodzaakt tgn zich gtssmenlgk hiertegen te reizettea Uit de vrg onregelmatige discussie die hierop volgde en walrbg de handelingen van het beatuur soms vrg scherp werden gegispt bleek dat velen dit protest te laeht vonden Zg wensohteu maatregelen tó nemen om verandering van rt 6 te rerkiTjgen dat alle rechten aan de directie geeft j n der proteateerenden meend rooral met bet oog op genoemd art dat de directie niet hard kan worden gevallen zg had gedaan wat het reglement toeliet Het resultaat was dat het protest werd goedgekeaid n d t b t oomité b j de diiestie stappen