Goudsche Courant, zondag 20 mei 1877

Zondag jl omstreeks 10 uren des nvonii i braid uitgebroken in de groote gevangenis t l ug ijre Op de pleinen rondom de eigenlijke gevangenis staan vele gfbouwen diejot werkplaatsen voor de gevangenen v fM llhi 9hi eeif dter gebouwen welke ais binderij IvolsPnncifl en nog etn j ir endere vakken van lujvtrhcid wojKIt gebezigd ontsteod riotseling brand De stoffen ii Ta vi chiUfnde wcrlplaatsen aanwezig strekten itmiifr c tot flWicding der Mammen dat a iu hl t blussolicn daarvan zelfs met kon gedacht worden Mtn werkte met inspanning van alle kracli ten ten einde zoo mogelijk de uevenstaande werkplaatsen tegen verbrindiiif te bew iK n eu de hoofdgebouwen de gpvaogenis namelijk te henohermen Het eerste gedeelte dezer zaak inoelit aan de van alle zijden toegesnelde brandweer niet gelukken maarljQu slecbta i f n nn stbij gtlegcn vleugel der gevangenis tegtii de rlamiMn biveiligcn In di i vleugsltZiiten de jengJfge gevangenen tlie uithoofde van de hiiie waaraan zij waren blootgesteld een vtrvsadyk gehuil deden hoorcn Intussdlien soheeii r tooh gka gevaar aanwiKig te ijn want naar het bericht van een der dagbladen de ïeraumia is geen enkele cel ontruimd geworden Zoodra de brandweer te Berlijn per telegraaf heritiit van het onheil had verkregen werd tevens een detachement miliuircn geiequir erd ten rinde de gevw geiiis te omsingelen Omstreeks middernacht was tiet gelukt den brand meester te worden Jüen groot aajital gevangenen heeft medegewerkt aan de spuiten 4 overigen hebben hunne cellen niet verlaten zult het ffw oiiijo vrouw van Wge l jaren toch 1 niet kwalijk neim u Volstrekt niet hervatte de verwonderde juwelier V iiioet weten dat ik uog altijd in dienst ben bij het tooneel Ik kleed de dames vreet n en ben nog altijd voor mijn werk geschikt MoHlertje hernam de juwelier schertsende men i kan wel bemerken dat u uog gtlieel iets anders op dit tooneel zijt Jfeweest Dat geloof ik mijnheer Het is nu tacbtif jaren geleden dat ik voor het torst aan liet tooneel kwam en ik ben er nog Toen ik een jonge mSid was en er goed uitzag zong ik er en had wonder wat omaieiis Ook heb ik gedanst o niijiiheer vooral het dansen ging me zoo goed af Zich meer en meer opwindende Ik kan dit nog n pirouetteerende en groetende zoonls op de planken gebruikelyk is verliet zij het magazijn van den meer en meer verwonderden juwelier Dit verhaal wordt ons uit den Haag door eengeloofwaardig persoon medegedeeld t Zou geen moeite kosten een onderzoek te doen naar de vmarbeidsliefde van de oude tooneelspeeUter of danseres thans bediende der dames van het tooneel Mocht zij waarlijk zoonls zij verhaalde laohtig dienstjaren tellen het dubbele van hrt maximum der landsgepensioneerden dan voorzeker verdient zij door de viiderlandsohc tooneelliefhebbers voor hare ventere levensjaren verzorgd te worden If R Cl De Allgemeine Augthurger Zeitiing wijdt in haar nummer van 23 April meer dan drie kolommen aan een uitvoerige en loffelijke beschouwing van het jongste geschnft van den heer Perk getiteld de Kerk en het Tooneel Het doet ons genoegen dat deze verdienstelijke studie niet enkel in Nederland maar ook iu den vreemden aandacht eu belangstelling wekt Uit Kimberley werd aan de Capetown Haüy Nmi t volgende gemeld van 16 April I De Britscbe vlag waait over de Tranitaal EtB I der poasagiers per postwagen aangekomen deelt mede dat by t binnenrijden te Bluemenbof de Britsche kleuren van den wogen wapperden De voerman wiUle ze neerhalen uit vree voor de boeren Poeh de passagiers lieten de vlag waaien en toen de wagen midden onder de boeren stilhield riepen allen Uit is mooi Bij tvertrckken der post wist men te Portchefstroora dat de Britsche troepen te Pretoria waren Men geloofde dat er geen direkt verzet zou plaats hebben doch eeuige wanordelijkheden zoowel te Pretoria als te Portohefstroom achtte men wsarschynlyk Te Pretoria waren een 250 vrywilligers gereed de troepen te ondersteunen Een later bericht loopeude tot 26 April meldtechter dat tot dien dag alles rustig was gebleven inde Transvaal Sir Th Shepstone s proklamatie wasook te Kaapstad openbaar gemaakt en ademde een zeer Terzoenrndcn geest Zy schaft de oorlogtbelasting 1 af pn bepitalt dat t wegens die belasting reeds opgcI brachte bedjrag in korting zal worden gebracht bij tinnen der gewone belastingen BiiiT i m l l i l ii r Tim u i ii r nntüiii i i f Laatste Berichten Versailles is Mei Drie bureaux van de linkerzijde hebben besloten in de Kamer de volgende motie voor te stellen De Kamer zich beyrerend voor het behoud van vrede met het buiteoUod en orde in het binnenUnd verklaart dat het Kabinet onder Toorrittertchap ran den hertog De Broglie noch haar I vertrouwen noch dat van de natie bozit e uiterste reahterzyde van den Senaat vergaderde heden ochtend en besloot eeue afwachtende houding aan te nemen Zij viaagt allereerst vernieuwing van het ambtenaars personeel VersalUeS 18 Mei in de zitting va de Kamer van afgevaardigden beklimt De Fourlou de tribune waarop aai de linkerzijde eenig r n et ontstaat De Cassagnac roept dat de meerderheid eene oproerige meerderheid is De Oassagnac wordt tot de orde geroepen ü Pourtou doet raededeeliag van de boodschap van den President waarbij de zitting der Kamers tot den 16den Juni tterdaagd wordt I De Toorzitter zegt dat na de rootlezing ran de boodsobap geene discussie kon plaats hebben vi ordat de Kamer weer bijeenkomt Men moet zich aan de wet honden en de toekomst afwachten met wysheid standvastigheid en vertrouwen Grevy voegt er bij dat er in den aanvang Tan de zitting eene aanvrwg ora eene interpellatie te houden gedeponeerd is mededeeling daarvan zal gedaan worden bij de heropening Tan de Kamer Kreten Tan leve de RepubliekJ worden door de linkerzijde en het centrum aangeheTen De zitting wordt opgeheren Parijs 13 Mei Het protest der vcrschiUelde fracties van de linkerzijde van den Senaat egt dat de ïondti redenen jn leTen teroepen erisis prust batet m W8Utt6 w n reghtvaardigt De Senaht zal zich nooit inlaten met eene onderneming tegen de republikeinsche insteftingen De linkerzydo zal zich steeds krachtig verzetten tegen een poHtiekidid den opBnbjwc Ttcde bedreig Op t oogcnblik dat aan de scheepsbouwmeesters van de Cljde Schotland groote bestellingen werden gedaan besloot een traJes mtion werkliedeu vereeniging 15 pCt loonsverhooging te eisohen het gevolg I daarvan was dat Je fabrikanten voor de eerste l twee maanden alle bestellingen weigerden en hun Werkplaatsen sloten waardoor nu 30 000 man zouder werk zijn De Standaard wijdt een boofdartike aan de jongste I rechterlijke benoeipingen en maakt er den ilinister van Justitie een verwqi van dat hij geen waarborgen heeft gegeven tegen ultramontaansche ovorhecrsohing Niet alleen dat de overgroote meerderheid der in de zuidelijke provinciën aangestelde ambtenaren katholiek is maan zelfs ziju bepoaUl onafhankelijke katholieken achtergesteld bij roomaohcn wier afhaukelykhaid I Tan de hiërarobie algemeen bekend is Naar de meeniug van de Standaard heeft de Hin ran Justitie zich in deze door partybelang laten leiden I maar daarom spreekt zij de hoop uit dat binnen korten tijd de Kamer van nieuw kon het zij i van gezonder bloed worde voorzien opdat de lligeering niet meer bij ongezonde huismiddeltjes In t leven behoeve te houden maar baar wortel vinde in een gezonde echt nationale volksovertuiging De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten Toorloopig 2 pCt van het belastbaar inkomen te heffen Mocht het noodig zijn dan is het dagelijksch bestuur gemachtigd raan nog één percent toe te voegen De redaoteur der Gejiederie Wélt dr Karl Knss te Steglitz bij Berlqn heeft van den magistraat van Berlijn het Tolgende voor alle gemeentebesturen behartigenswaardige schrijven ontvangen Het voorbeeld der OTerige groote gemeenten in het binnenen buitenland volgend worden van dit voorjaar af in de stadstuinen allereerst in Humboldtshain Friederichshain en in het park voor de Sohlesisehe Poort tot vermeerdering van zangvogels en andere nuttige en liefelijke vogels wier getal in den laatsten tijd steeds afnam en tevens in aansluiting aan de Duitsche wetgeving en de pogingen door Daitschland aangewend tot internationale bescherming Tan deze dieren nesten en slaapplaatsen voor hen aangelegd Deze zgn bestemd voor meezen spreeuwen roodstaartjes enz Ook hekken van 1 25 a 2 meter breed en 15 meter lang beslaande uit Hagedoorn hazelaars kamperfoeli en andere planten voor nachtegalen roodborstjes basterduachtogajen enz De voordeelen welke de bosschen parken tuinen en bouwlanden uit de vermeerdering dezer vogels door verdelging van tallooze insecten en ander ongedierte genieten zijn zoo bekend d t het niet noodig zal zijn daarover uit te weiden Ook is het genot dat zij voor de wandelaars opleveren niet gering te eehatten Hun tierig huppelen en vliegen hun liefelijk I gezang geeft leven aan dopdsohe bossohen en rerI Tioolqkt ond en jong dI doen opdst hiwtdelinftpn als de laat te bij ile i teBltiMHtellino iiu uiecrgebturiu en opdat de rechten der leden ni i iiu i ü csciiandc n worden In den gemceWièrMid vmi Leiden komt iredt r aan de or fc de taak iler Imiik Imn loeiiing M i ir de meening ê r eommiSBLe v tn ia1lcieii is de gesUuljge aohtuuitgÉg 111 de en van de bank giootcndaels het PvlIjPfcr te Lfmlen bestaande hm en Tan vef I koop onder beduifs v iu wediiinkoop Deze kantoren toeh die slechts een vorm gebruiken gekozen om en strafbaar feit te bewi iteleji e n door allerlei middelen gfB beleeuers tot ch te lokken liet openbair misistirie bij ile Ltidsclie trchtbnnk van deze zaak iii kennis gesteld heeft nogtliana Hcta tetraeu gevonden om tot vervolging over te gai n De commissie wensolit dat opnieuw een aanklacht tegen d Jjetrokkeu personen worde ingediend bij het Openb Min te s Gravenhagc dat wellicht een aiKtere mMoing zal zijn toegedaan £ u Mocht ook deze atap getu gutvolgeu hebbeu dan geeft ij yin overweging dat de rand zich bij adns wende tot den Mil van Jwliti met Jiej veraoek om ambtshalve vervolging te bevelen dan wel voor xoover daslrtoe gea termen inochteu bestaan in o erieg te treden met ijn ambtgenoot van Biu enl tken over en herainuiug der wetgeving op de lisnken v a leooUg De brieveubode van AlEcmade op Waubiugge J V d S stoud Donderdag voor het Geieehtshof te a Uage teteoht gedrukt ondei de besebnldiging vanxieh te hebben sobuldig gemitakt aan i3 valsofahedenin authentieke en publieke geschriften en 12 wadbednjven van misbruik van vertronwen Uit deb a deling dezer zaak waarin 33 getmgen werden gehoord bleek dat de besahuldigde van zgn med inwoners van Alkemade veel vertronwea genoot Zij lieten hem vele oommfesien verrichten en daaronder behotnde in de eente plaats het betalen van bekstiug ten kantore van den r ksontvt pger te Woubrusge en te Haarlemmermeer Gedurende de laatste helft vanhet afgeloopen jaar werden knoeierijen door hemgepleegd ontdekt en bij nader onderzoek kwam aan bet lièht dat v d S ten nadeele van een 28 tal Jbelaatingscbuldigden gezamenlijk een bedrag van tBsschen de ƒ 600 en ƒ 00 zich had toegeëigend welke oneerlijkheden hij had getracht goed te maken 4oor in de bületteu of het letter of cijfereohrift te ▼ eraaderen of den naam van den ontvanger na temaken om te doen gelooven dat de betalingen getrouwelijk hadden plaats gehad terwijl hy weder ten anzien van anderen het bedrag eenvoudig in den zak tak Al de feiten werden berouwvol door besoh beleden Bij had de gelden aangewend tot betalingTBn zyn sdiulden en lot ondersteuning van zijnbaishoudeu Hel Hof beeft hem met vrijspraak van twee der hem ten laste gelegde feiten veroordeeld tot tuchthuisstraf van 6 jaren en betaling jan 30 boetenTan ƒ BO en 10 vau ƒ 12 50 Uit het verslag van de eremigiry lot vooHiurende onientmtinf ier nagelaten hetrekTctngen tan termgelukU Seieveningiche vUiciera blijkt dat ofschoon het aan tal weduwen verleden jaar verminderde met vijf en dat der weezen met zeven op nieuw aan vier weduwen eu zeven kinderen onderstand moet worden verleend ïoodat het getal der bedeelden thans bedraagt twee enzeventig weduwen eu even loovele weezen Het erkenteiykheid T N meldt het Bestuur de oatTangst van drie aanziBnl e legaten waardoor het I gegus nn niet minder dan aeht en vijftig jaarbjksche bÖ iii g waaronder Ees ea ertig tengevolge van ovedljdea eenigctmate iroidt vergoed Wg Tememen van goederhand meldt het V V dat te Utresht eeae luoenkomat van enkele heeren 1 heeft plaats gehad ter voorbereiding van werkzaambeid ntot bevordering van meer uitgebreid lager Htder 4s en kooger opvoeding onder de negers en Ueailiogen van Sorinoms door middel van de Morsvisobe broeders I Vit Asten meldt men dat het oadetnkk van de justitie in zake de verwonding van iemand te Tinaarlo het gevolg heeft gehad dat twee personen zijn in heèhtenis genomen die van de gruwelijke daad verdacht worden ï e verwonde verkeert nOg in gevaar Dezer dagen trad een bejaarde doch nog betrekkelijk vlugge vrouw een der voornaamste magazijnen tan juweelen in den Haag binnen en vroeg den aanwezigen juwelier om een vijftal sieradetj welke zij hem vertoonde wel te willen schatten Aan haar Terlangen werd op de meest hensche wijze voldaan en ten overvloede aangeboden om de taxatie op schrift te geven ten einde zi de boodschap des te beter zou kunnen overbrengen Dank u mijnheer antwoordde zjj Nu mqnheer me t zoo goed heeft uitgelegd ben ik zeker Tan mijn zaak Ik ben misschien onbescheiden geweert met u herhaaldelijk de sommen te Tragen m ar De fraoties der iindeizijds Tan dfr Kamer nmken een gelijksoortig protest openbaar Daarin wordt gezegd kt nsB ndat dit jaiir diXK iiet algemem teiprepht de dei i enjE tale en gemeenteraden vernietiwa zullen woVden dan ook eiseht dat de wil der natie uitgedrukt zal worden Het spoort de republikein tot tralmte aan ile beproeving zal Tan korten duijr zyn binnen vijf inoanden is Frankrijk aan t woord en tic republiek zal opnieuw uit de tetnbus komen Burgerlijke Stand OEDOREN 10 Mti Cornelia Joli nna oaaera T 7 Moolli en J Scherpenzeel p 17 ob imdiM A de Jore en H Q xt t s MMJ oba l riX B ma Ca en I J Hobbel 18 Calharjna Maria oudera T tan der Neut en C SIulte Qï4 El BaE W 17 Mei D da ÏKt r a 18 A A aii Oinme 19 d C ran Ham 8 m ONBB11TROÜ D 18 Mfi A J Mathot Ie Boskoop 21 j en 11 C Zwarljel 29 j P Jongbloed 51 j en 1 B Ilaamen 48 j J A Bron 89 j m W Varmeij 26 j j jjtja irumzz ADVEBTENTIÊN 25 JABIGE fli i ECHTTERSEHIGÜIG 1 H TA WILLIGEN G SONSBEEK Gourla 19 Mei 1877 Sunne dankbare Kinderen Bevallen t b een Meisje 1 J VAN BS OBBEI Gouda 17 Mei 1B77 ekenÓB betaigi ook lUNnaos familie zpen Ji rteiyken dank rooc Meewijzea van deelneming by het overl j ngner chtgpnoQt ondervfpnden f G i DSiBBL Majoor éer Art van het O I Le Arnhem 18 Mei 1877 3Ï i t Harteiyk dank aan allen die mg ondwsteand hebben bg de ziekte en na het orerlijdtn Tan myn geliefden Eijhtganoot in ndeihaid Ban de Dames van het Roede Erais en e ÏHaaea die zich de moeite hebben getroost tot liet iniiamelea tos eeaige gelden Wed H HÜISMAN vAN Wankom Gouda 19 Mei 1877 V Aan allen die mij blgken Tan belaogstclling gaven bö m ne VERKIEZING tot Üd der Staten van Zuid Holland betuig ik mvjaen idank Mr J EOHTÜIJN DBOOGLBEVIR Chuda 18 Mei 1877 L jmimm JUe met de 314 CHINE werkt zoekt werk aan huis s monds naSnur t besfn dten bjj den Haer 6BUINS MA NoodgodsteegaUiier Bleikenwingel rraagt Merrotw JBEKEL ten SPOEDIGSTE een en KINDERMEISJE No 831 der beroemde Wej e1 kschc Zamcnsprakcn üitgftte S i H KEMMEB te ütretht ilk e Ten vtxirbAnden hg den Boekhandalaar A sie ii rK M A 3sr Lange Tiendeweg te Gonda Bjj iLle ilen Sn Mi i 1377 tenoverstnaii nn den Notaris W J FOUTÜLJN DHOOGLEEVEK te Gouda verleden is door de Heeren ALBERTüS VEEBORG en JACOBUS VERBURG Eleingarenfabriekanten te Moordrecht eene Vennootschap aangegaan onder de firma A j VBRBURG botrokkelijk de uitoefening der Isleingarenfabriek en den handel in Vlas en Garen te Moordrrcld welke is ingegaan 1 Mki 1877 en zal eindigen 31 December 1889 en wanneer dan geene opzegging door pe det Ve t Ooten uiterlijk ca maanden te Ckib gedkan it zal die voortduren en geaébt woid n voor eanen onbepaalden tijd te zijn aangegaan en alsdan ieder dpr Vennoot n het regt hebben de Vannootschap ieder maatscliappelijk jaar dat gerekend wordt op den 31n Decehbeu viU ieder jaarrl eSindigd te zgn te doen eindigen mits hy die dat verlangt den anderen Vennoot daarvan minstens zes maanden te voren waarschuwt en de Vennootschap alsdan geëindigd zgn den laatsten Diicembeb daaraanvolgende Beide de Vennooten zijn tot de teekening der firma in zake hunne Vennootschap betreffende geregtigd doch zullen voor de Vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als hotg mogen verhinden zullende wanneer dit noodig mogt zgn dit onder de bijzondere handteekening van de beide Vennooten moeten geschieden En geen der Vennooten zal zijn aandeel in de Vennootschap of zijn regt tot dezelve mogen verkoopen of onder eenen anderen titel Mn een ander mogen overdragen of ook zich betrekkelijk zijn aandeel met een ander mogen associëren Dooi oplwffing van enharer Dépófe alhier zou de Vcreenigjng tot Halpbptooa aan BertQke en Viytigo ArtnOéae gaarne een ander DépOt Tan hier willen VESTIGEN bij Toorkeur in de nahgheid van VEEESTAL of SPOORSTRAAT Inliehtiqgen te bekomen bg MejufTrouw vh VISSCHBE Oostbaven B 8Ü F A STAM A A IV Z EGG ER enz is VERHUISD naar de Oostiuvkx B n 42 naast den V elEd Heer Da de Rotik beveeltzich bg vernieuwing in de gunst zgner Stadge nooten aan In eene KOEK en BANKETBAKKEEU votdt tea spoedigste GEVRAAGD eeu TWEEDE BEDIENDE alsmede eene WINKELJÜPPEOÜW Adres franco letter B aan den Uit ever dezer Courant VOOR LUDERS Ten inde eiken zieke alvorens hij een geneeskundige bebandeling ondergaat of de hoop oö geneiing opgeeft zich zonder kosten v n de door Dr Aiuï s geneeswijze verkregen teiTOSSende g nezillfipeil zou kunnen overtuigen verzendt I Kichtek s Boekhandel te Rotterdam op franco aanvraag gaarne aan een ieder gratis en franco een i uittrehel der AtlutenJ Niemand verzuim dit vele berichten over ziekten bevattende j uittreitil te ontbieden 20N2M EN mms 7 net afgewerkte Portretten a 1 Guld L H SERRE P M van bijna VERDWENEN Ut Portretten wox den wéér MEÜWE geleverd Openbare Vcrkoopin op MAANDAG 11 JÜNIJ 1877 voorm Elf uur in het Koffijhuis Harmonie aan de Markt te Gouda van 1 het groote zeer rogale hardsteenen HEERENHUIS van de Erven vax HOÜWBNINGE aan de West Haven wgk B n 177 teGo ifo inet fraayen grooten TUIN uitgang naar de Peperstraat en afzonderlijken GANG naar de HaTcn Bevattende het Huis een eenig fraaijen fijn marmeren mtt beeld en lo erk rijk versierden Gang vier Benedenzalen en Kamers met Warande vgfBovenkamers rogale Trap en en Portalen mime Zolders met Dienst oden en Bergkamers eene BeWédère Kamcïj nette Keuken ruime Keldeis goed drinkwater en alle verdere gewenschte geriefelijkheden Kadastrale grootte 6 Ares 40 Céntiarés Te aanvaarden uiterlijk 1 ïfov 1877 2 een hecht en sterk gemakkelgk ingerigt en fraai uitzigt hebbend aan de Spieringstraat wijk F n 79 te Ootid met TUIN en uitgang dc M een GANG naar de Zak Zgnde in het Huis beneden twee ruime Kaï iers en Suite met Warande Keaken en venï re gemakken boven twee Voorkamers en ruimen Zolder Kad groot 1 Are 46 Centiares Verhaurd voor 15 per maand rm 3 een in 1876 nienw gebouwd zeergaosti FABRIEK6EB01IW dienende als Stoom Kunsthoutdriijerg met daarhg behoorendan pen GRONJ kad groot 2 Ares 12 Centiares gelegen tusscheii htti Plaa soeix futa en Kleiweg en de Nieuwe Haven Sectie B n 1682 4 en 5 twee in 1875 nieuw gebouwde iWOOXHUIZEX met ERVEN vó Sr en aohter gelegen niiitst het vorige perceel gemerkt wgk N n 241 en 24 Iw Het laatste verhaurd bg de week voor 1 50 De pcrceelen 3 5 afzonderlgk en gecon iineerd te veilen en te aanvaarden dadelgk ns betaling der kooppenningen en al de perceelen te bezigtigen acht werkiïagen vó r en op den dag van de Veiling mits bg de gebruikers en bewoners belet vragende En op DENZELFDEN DAG nam ten n ure in hetzelide Koffijhuis van eene zoo goed als nieuwe mmumik van vier paardenkracht mettoebehooren gzeren Drijfas V iegwiel gzeren en houten Draaibanken Zaagbanken Drgfriemen andere GEREEDSCHAPPEN eene SGHÜIT enz Voorts in de gebouwen wgk N n 241f en daarnaast eene groote partij gefabriceerde PALM H0UTEN GOEDER EN PALM OPEN en ander WEEKHOUT KANTOOEBENOQDIQDHEDEN enz Inlichtingen tWi R ptore van Notaris Ir KIST te Gouda w