Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1877

SUI7EBE BOMUZ w mm mm Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bisonder wordt aanbevolen de gereputeerde BOBOBAÜXWUN van f 8e per Anker met aooijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesiohan kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en firanko versondao Alles wordt franko huis geleverd Openbare Vérkoopingp op WOENSDAG 23 MEI 1877 voorm Etf nur in het Logement cdb Paavw aan de Markt te Oouda van 1 een zeer gunstig gelegen WINKEL ea WOONHUIS met ERF en open 6IU ND in de Keizerstraat K u 107 noek TandeKomgnsteeg te Gouda 20 de OVERDEKTE PRAAM genaamd cde Woensdag 23 Mei 1877 N 1987 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omslrekn Leder IHagazijn HOOGSTRAAT 144 tegenover de Oosterkerk Rotterdam Alle soorten Leder en Schoenmakers Manufacturen en Foiimituren ruime sortering Engelsche leestklaar gestikte Bottines Uitsnijderij van Leder in alle soorten uit de voornaamste Looierijen van Delft Haasti echt enz tot concuiTeerende prijzen Divers Gebak IN Kattentongen W N KuUmaaken Haven B 17 Openbare Verkooping op DINGSDAG 22 MEI 1877 Toorm Negen nor in heKVendnlokaal aan de Nienwiteeg E n 17 tel Gouda Tan mSGERWHAPPfiNenmERWAREN ala AANBEELD BLAASBALG BANKSCHROEVEN IJieren Koperen en Vertinde KETELS POTTEN en PANNEN eenegroote partg ZAGEN BIJTELS H0UT8CHR0EVEN KLINKNAGELS DRAADN AÜELS Engelsche SCHAATSEN KOOKFOÜRNUIZEN KAQCHELS KAGCHBLPOTTEN KOLENBAKKEN em een CULINDERMANGEL KINDERWAGENS WIEGEN en hetgeen Terder tot een completen Uzerwinkel behoort BEHANGSELPAPIER en RANDEN Daags te Toren 2e Pinksterdag van 9 12 en 2 5 nur en s morgens vóór de Verkooping van 8 9 nur te zien GENSESKUHDieE BEVESTIGING der Toortreffélijkbeid van bet Anatherln Mondwater tegen alle HoDd en Tandsiekten I Ik verklaar dat ik sedert eenige jaren het I Anatherln Mondwater van den K K Hof Tandart Dr J G POPP Ie Wtenen met het beste gevolg tegen Scobbotiek bhdmatischb Monbkwamn ziiKELijK Tandvlebsch zoomede tegeu TANOPini heb gebruikt en tegenwoordig nog allerwege voorsohrijf daar ik mij van deszelfa heilzame verkiug herhaaldelijk in mijne praktijk overtuigd heb Qrott Mikloi Dr J ÏETTEB m p Te verkrijgen te Oouda bijL Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A SohippereiJD l Co blauwe poroeleinwinkul te s Hage b J L F Snabilié apoth te Delft bij A 1 van Bijn en J E Kaawenhoven te Schiedam by C Malta Gï te Leiden bü E Noordijk te Utrecht bü F Mtena en Kraan te Amsterdam bü F V Windheim k Co en H H Uloth Ct apothek te Oudewater by T 1 van Vreumingen te Schoonhoven by A Wolff 9 tn A JJUTO TAK A Bkinkkan STEDELIJK MUSEUPAN OÜDSEDEN Op de beide FINESTERDAQSN tal hetSTED MUSEUM des namiddags van 4 6 n weder tegen betaling van den verminderden entreeprgs ik 10 Cts de persoon toegankelgkzgn DE COMMISSIE Logement Café té OUDEWATER De ondergeteekende beveelt minzaam z n VERBETERDE GELEGENHEID aan voor PARTUTJES DINERS SOUPERS en verschillende AMUSEMENTEN in den Tuin een Roeibootje is ter beschikking LOGEMENT en STALLING etc In alles belooft iig eene nette en prompte bediening UEd Dienaar S 8TERKENBURG P HORNES Grouwe C 71 over het AmsterdamBcbe Veer Levert van af heden Puike Gerookte Ham 60 Ct p 5 OnsGtokookte Ham 80 Gerookt SpeUt 50 n S Winkeliers genieten van het Gerookt Spek nt pei 5 Ons labai Versch Varkensvleesch Karbonade aVi Ct p 5 Ons Lapjes 45 Scêailiea met been 45 Bonder been 47 9 Worst en Saiuysen 46 Belovende als altgd een nette bediening 1294 Staats LoteriJ De Trekking der Eerste Klasse begintop MAANDAG4 JUNI e k Tegen JICHT umatiek IK ËSiwiKSffiP Terkrygbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L VABosaiAO Zn Bodegravin P Vibsloot Boekoop 3 Ooin KADS Harmeien W G Ktjutem HazernBOude J Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Montfoori Wed EwNïNBBao OudewattT 5 Libpiand AoonAown Wed Wotw ta Waarder Bouthooek Woerden Gebr trïiraiNO Zegwaard L dm Otob Op Toordeelige Toorwaarden worden Depots eplaatet aanvraag aan het Hoo£l Dép$tbpM J HAM te Utneht Vrouw Maaetji groot 85 Ton met desiel Tolledigen INVENTARIS beraiea door den eigenaar JAN SMIT en liggende indenTiirfsingel achter de Werf van KLEUWEO te Gouda 3 het OVERDEKTE JAGT genaamd di GoKDi VaawACHTiKe groot 34 Ton met RONDHOÜT STAAND en LOOPEND WANT ZEIL FOK en TOUWEN beTaren geweest door den eigenaar D TOUW en liggende in den UsMl bg de Werf ran BORKUS te G uda 4 een PAVIU0BN8CHÜIT groot 82 Tob met twee DEKKLEBDEN dienende als LK6GER en WONING liggende in denOatteiH singel TÓór Q 68 te Oouda Inlichtingen tan kantore Tan NotMit Mi KIST te Gouda BBBN 15Febr 76 ChariM Hewald MOTAUE BBHNE OeatkU Bttr Door dezen veraMk ik U vriendelgk mg Toor mgne cidn ttoow die Teel aan hoeaten Igdt 6 halTe flacons ran uwen B nlandschen DnÜTen Borstboaig onder rembours te zenden Ik heb de b mig reeds Troeger gebmikt en kan de goede hoedanigheid Tan dit pnpanat slechs bevestigen Hoogachtend CH HOWALD Druiven Borsthonig is alleen echt Terkrijgbaar uit de fabriek van W H ZICKENHEIMBR te MAINZ in flacons ik fl 2 fl 1 en k 65 Ct Toontien van een tinnen capsule waaróp nevenstaand ikbriekstempel gedrukt is Te Gouda bg F H A Wolff Boekoop bg A J Tan Twont Haaitreeht bj J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg Waddinxveen bg C Tan Eenwen I KAAK ALBUeOETRETTEN a doBiJn 0 60 2 geëmailleerd 2 MODELLEN ter BezlcbtlglDK in den Boek en Kantoorhandel van A BRINKMAN Lange Tiendeweg HET RECES Na eenige zeer werkzame zittingen is de Tweede Kamer op reces niteengegaan en de behandeling der begrooting voor de kamer voor bet volgende jaar wijst er op dat er geen plan bestaat de kamer voor September byeen te roepen Een menigte wetten zgn in de laatste dagen aangenomen verandering in de grenzen van gemeeuten goedkeuring van gesloten veilingen en verkoopen van gronden verevening wetten naturalisatie en wat niet meer kunnen in het Staatsblad getuigenis afleggen van de werkzaamheid van regeering en vertegenwoordiging Alleen de minister van oorlog heelt zich ernstig over de vertegenwoordiging te beklagen De illusiën die me u had toen de tegenwoordige minister de portefeuille aanvaardde hebben bjj velen plaats gemaakt voor teleurstellingen Ook deze minister is gewogen en te licht bevonden zoowel door de militaire als burgeriyke elementen der vertegenwoordiging Wel is de wet tot regeling der mihtaire akademie door de Tweede Kamer met groote meerderheid aangeHoinen maar de minister zal zelf de eerste zijn om te erkennen dat zulk een overwinning eer nadeelig dan voordeelig is De beginselen der wet toch zgn door de aangenomen amendementen geheel gewgzigd verlaging van het peil der studiën waarvoor men vrees koesterde is zooveel mogelgk belet het militmre element is uit het ondervrgs der twee eerste studiejaren verwgderd bet is nu aan de uitvoerende macht overgelaten om te zorgen dat de schandalen waarvan de jaarboeken der akademie helaas gewagen niet meer voorkomen De minister is ernstig gewaarschuwd hi is verantwoordelgk voor de gevolgen der wet Moge hg de belofte gestand kunnen doen voor de vertegenwoordiginjf afgelegd dat geen ongeregeldheden door de nieuwe regeling zullen veroorzaakt worden dat tucht eu discipline zullen gehandhaafd blgven Oi scipline is anders in het oog van den burger geheel iet anders dan van den militair blijkens een circulaire door den minister van oorlog aan de hoofdofficieren gezonden Is het dan waarlgk noodig dat de officier g waarschnwd wordt om zich niet te encanailieeren en zoo weinig mogelgk den burger in zgn gewoonten na te volgen Maar waarover vermeten wg ons een oordeel uit te spreken De circulaire is immers een geheim en uit overgroote gunst alleen aan de vertegenwoordigers ter kennismaking afgestaan Vreemde denkbeelden omtrent openbaarheid zgn wgvan het ministerie van oorlog gewoon en geheimhouding is misschien noodzakelgk wanneer er sprake is van onze verdediging of van nieuwe Tsrdedigings of verdelgingsmiddelen maar hoe die geheimhouding noodzakelijk is ten opzichte van het dragen eener parapluie of het bezoeken van gezelschappen ziet dat gaat het begrip van den met militair te boveii Grooter echec leed de minister hg de aanvrage van 70 000 tot aankoop van 50 stalen kanonnen Met aanzienlgke meerderheid zgn na belangrgke dissussiën die gelden door de vertegenwoordiging geweigerd In veler oogen was net cgfer voor de defensie noodig 4u hoog genoeg opgevoerd vooral ook wegens den minder gimstigen toestand onzer flnantiën en achtte nen althans het bewgs noodig dat die vunrMonden noodzakelgk waren voor onze verdediging terwgl door deskundigen het nut dier staëtt kanonnen betwgfeld werd Moge het afstemmen van dit ontwerp voor de heeren van het ministerie een lesje zgn dat sleehtt één droppel noodig is om den emmer te doen overloopen moet de gewone begrooting van oorlog nog door bijzondere wetten verhoogd wórden dan zal de tijd niet verre zgn dat de kosten voor de defensie gevorderd de draagkracht der natie te boven gaan vooral als de Indische baten ophouden zoo rijk te vloeien Is de minister nu reeds verplicht op te korten in plaats van op overschotten te wgzen dan is net plicht zoowel voor de regeering als voor de vertegenwoordiging om in tgds maatregelen te beramen om het evenwicht tnsschen ontvangsten en uitgaven te herstellen Dikwgls is reeds gewezen op het verkeerde om op die wisselvallige baten te rekenen dikwijls is reeds het verkeerde aangetoond om hier te bouwen ten koste van den Javaan men heeft niet willen hooren de omstandigheden zullen ons nu dwingen onze huishouding zuiniger in te richten en althans over geen gelden meer te beschikken waarvan de ontvangst hoogst onzeker is Geen goed huisvader zal dit doen is het den Staat geoorloofd zoo te handelen Gelukkig dat de minister gunstige berichten kon mededeelen omtrent Atchic is het vermoeden juist dat geen expeditiën meer noodig zullen zgn dan zullen zeker de uitgaven minder worden maar nog lang zal het duren eer de toestand zoodanig geworden is dat de uitgaven door den oorlog gevorderd rente geven aan onze schatkist Gelukkiger dan de miuisteir van oorlog was zgn collega voor binnenlandsche zaken De gelden door hera aangevraagd boren de begrooting werden hem met een vrg groote meerderheid toegestaan De llotterdamsche waterweg bad het grootste aandeel in de gehouden discussie Hebben bg één werk misrekeningen plaats had dan zeker bg dit Niet slechts in den duur van het werk maar ook in de uitgaven die het zon vorderen heeit men zich schromelgk vergist en men moet eerbied hebben voor de vaste overtuiging van den minister die op advies van den waterstaat geen twgfel koestert omtrent het tot stand komen van dit nationale werk Heeft Amsterdam zgn waterw al is het dan ook langs een Igdensweg geweest gekregen ook de Maassteden zullen gehoTpeu woraen Oe regeenng twgfelt niet eu de vertegenwoordiging stelt zoovral vertrouwen in de raadslieden van den minister dat de noodige gelden zgn toegestaan om het werk te voltooien Mogen wg in h t belang der schatkist voor nieuwe teleurstellingen bewaard blgven Moge de waterweg spoedig tot stanA komen in het belang niet slechts van den handel van Botterdad maar van dien van ons geheele land Zullen er meer offers van de natie gevorderd moebm worden dan is het de plicht der regeering bi zorgen dat alle takken van volksbestaan kunnen bloeien alles wat daarop belemmerend werkt moet verdwgnen in dergelgke gevallen moet men niet karig zgn met geld Ook het onderwgs werd nog voor het afscheid bedacht Sen rapport omtrent de jaarverslagen gaf aanleiding aan den inspecteur van het L O in de provincie Noordbrabant tevens lid der vertegenwoordiging om dat aandringen op regeling van het voorbereidend lager onderwgs af te keuren Zeker koren op den molen van den minister die getoond heeft de hooge noodT akelgkheid van een goede regeling van dien tak van ons onderwijs niet te beseffen Minder aangenaam zullen hem zeker de woorden geweest zgn door den tegenwoordigen leider der liberale partij toegevoegd omtrent het niet beuitwoorden van het voorloopig verslag der kamer in zake de wet tot regeling van het lager onderwijs door die vertraging is de vertegenwoordiging is de natie upeerd Had inen de hoop gekoesterd dat voor de verkiezing de zaak beslist zou geweest zijn thans zal weder het onderwijs bg de verkiezingen beslissen over de meerdere of mindere geschiktheid der candidaten Het onderwijs is zeker een groot volksbelang maar het is niet het eenige volksbelang de verkiezing is niet zuiver meer wanneer één zaak de beslissing moet geven Ons belastingstelsel moet herzien onze defensie in weerwil van alle schatten daaraan verspild moet nog geregeld worden door de handelwgze der regeering zal alleen althans hoofdzakelgk het onderwijs de keus der kiezers bepalen Jammer dat evenwel ook de liberale partg niet geheel vrij van schuld is zooals terecht werd opgemerkt Waarom niet vroeger gesproken waarom de klachtjtot den laatatendag uitgesteld Had het niet gebaat men zon ziju plicht tegenover de natie vervuld hebben Bovendien was het ont werpMoens in staat van wgzen waarom dat niet aan de orde gesteld £ en minister die men slechts als administrateur beschouwt behAeft men waarlijk zoo niet te ontzien Misschien was het aan de orde stellen van dat ontwerp het middel geweest om de onderzoekingen van den minister te bespoedigen Intusschen het geschikte oogenblik is voorbg de stembus moet tnsschen de regeering en de oppositie beslissen hoe zal het antwoord zgn Zullen de kiezers gehoor geveode aan de roepstem van Volksonderwgs niet slechts van hun vertegenwoordigers vorderen dat zij de beginselen der tesenwocsdige wet handhaven maar zullen zg ook de verbetering van het openbaar onderwgs als voorwaarde stellen Het behoud der tegenwoordige wet is niet meer voldoende verbetering met behoud der beginselen is dringend noodig Of zullen zg de neutrale school afkeurende alles doen wat in haar vermogen is om sectescholen in het leven te roepen Destrgd zal zeker in verschillende districten hevig zgn wg zullen ons daarin verheugen omdat een hevige verkiezingsstrgd getuigt yan opgewekt politiek leven Bij de stembus zal de toekomst des lands voor een geruimen tijd beslist worden Mogen alle kiezers dit beseffen en als één man op den dag der verkiezing opkomen om getuigenis vanhunne beginselen af te leggen opdat zoo mogelijk voor goed een einde gemaakt worde aan den tegenwoordigen toestand die meer en meeronhondbaar wordt L ÜIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DEE GEMEENTE GOUDA 1876 Vervolg b Gemeente PoUtie Zg bestaat nit een commissaris van politie een inspecteur drie agenten 1ste klasse vier inenten 2de klasse achttien nachtwakers en eenige noodhulp nachtwakers Over dag wordt de dienst waargenomen door zes age ten terwgl de inspecteur ook gedurende een gedeelte van den dag toezicht houdt Des avonds ten 10 ure betrekt deze de wacht metéén agent en tien nachtwakers Het gedrag der politie beambten is over het algemeen zeer goed Er zgn in het jaar 1876 hier negen diefstallen en drie oplichtingen gepield Van één diefstal zgn de daders onbekend gebleven In de overige gevallen zgn zg elf in getal aangehouden Zes daarvan zgn aan de justitie overgeleverd vier voorloopig in vrg beid gelaten en één door den heer Officier varit Justitie buiten vervolging gesteld