Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1877

De waarde van het oulrreemde wordt geschat op 138 23 daiirvan werd voor een bedrag van 69 38 iu beslag genomen Er zgu drie hoüderd zeveii politieoTortredingen geconstateerd Tegen honderd drie en dertig personen werdetf vervolgingen ingesteld Een beklaas de is overleden een vrij gesproken en een heeft zich door een valschen naam op te geven aan de vervolging weten te onttrekken Honderd negen en tachtig bekenrden hebben door het maxiinom der boete te betalen de vervolging voorkomen Aan boeten voor politieovertreding werd na aftrek van 5 pCt ontvangloon 493 62 in de gemeenj kas gestort Negen zaken zijn aanhangig gebleven Twaalf vreemdelingen werden over de grenzen gebracht Brandweer De hrandbluschmiddelen verkeeren in goeden toestand Een der extincteurs is volgenshab systeem Bikkers gewijzigd Hierdoor UmI bezwaar dat de ladingen telkens vernieuwcpSioeten worden vervallen Ook de andere extiucteur zal op dezelfde w ze worden veranderd Bet onderbond der brandbluschmiddelen heeft gekost aan verschillende leverancien 545 37 en aan arbeidsloon 240 72 Aan het personeel der brandweer is uitbetaald 658 95 Bij de verstrating van ijen Kleiweg zgn de aldaar bestaande brandputten waarin ook het vuile water uit de straatgoten werd opgenomen zoo veranderd dat zij nu alleen met de grachten in verbinding staan waardoor de hoedanigheid van het water aanmerkelijk is verbeterd Er had in 1876 slechts één brand plaats ëa wel in het perceel wyk C n 3 gelegen aan de Gouwe toebehoorende aan de wed H Zieleman en bewoond door G Belonje C z Hjj werd spoedig door eenige partikutieren geblnscfat zonder dat de hulp der brandweer noodig was De verlichting van den openbaren weg geschiedt door gas van de Maatschappg van nieuwe geoctrogeerde gasbereiding Er zijn 283 gaslantaarns Bij den aanvang der gasverUchting in 1853 bedroeg dit getal 210 De kosten der straatverlichting hebben bedragen 8167 51 De pi a door particulieren voor het gas betaald is 15 cent per kubieke meter De gemeente betaalt voor de verlichting harer gebouwen 10 cent per kubieke meter Nationale Militie Het aandeel der gemeente i in de hchting van 1876 bedroeg 49 man Het getal ingeschrevenen waarnaar het aandeel is berekend was 146 Daarvan werden 93 om verschillende redenen vrjjgesteld en 53 voor de dienst geschikt verklaard Lotelingen 42 Nnmmerverwisselaars Plaatsvervangers i Lotelingen bij de zeemilitie be Te zameti 49 Schutterij De dienstdoende Schatter staat nit drie Kompagnien De werkelijke sterkte was 502 manschappen waarvan actief 285 reserve 217 De b de wet gevorderde actieve sterkte der Schutterij is 296 De eerste ban bestond uit OfScieren 3 Onderofficieren 3 Korporaals 4 Tamboers O Actieve 146 97 Reserve Schutters Te zamen 253 man Onder toezicht van den Kommandant en onder leiding van den kapitein D Lulias van Goor zgn ook dit jaar theoretische oefeningen door officieren gehouden De gewone exercitien en oefeningen der Schntterg hebben op den daarvoor aangegeven tjjd plaats gehad De daarbg gebleken Mrevenheid en orde kan gunstig worden vermeld De inspectien gelgktijdig met het garnizoen gehouden gaven meiie veel reden tot tevre enheid De vrflwillige winteroefeningen door de manachappen der menwe liehtiflg welke het vorige jaar uit gebrek aan een geschikt lokaal niet kouden plaats hibben werden nu weder onder leiding van den fungee enden Luit Adjndant A van lleedt Dorlaud iu het laatst van het jaar gehouden in eene zaal der kazerne DeScherpschutters vereeniging cWillemPrina van Oranje onder konimando van den kapitein A Nortier heeft zich weder geregeld iu het schieten naar de schijf geoefend De opkomst bij die oefeningen was dank zij de verstrekking van geweren klein kaliber in den regel zeer talrjjk Door de manschappen der Ie 2e en 3e Kompagnie zijn mede met gunstig gevolg schietoefeningen gehouden De Weerbaarheidsvereeniging Bnrgerpligt die op den 1 Januari 1876 46 werkende leden 1 begunstigd lid en 26 begunstigers telde bestond aan het einde van het jaar uit 39 werkende leden 1 begunstigd lid en 23 begunstigers De oefeningen in het hanteeren van het geweer en het schieten naar de schgf met Flobert patronen werden geregeld gehouden op eiken vrjjdag des avonds van half 9 tot hau 10 ure in een van gemeentewege daartoe aangewezen lokaal aan de Spieringstraat Wordt vervolgd Buileiilandsch Overzicht Er komt een andere klenr in de Hussische berichten over de krijgsgebeurtenisscn in Azië De nederlaag by Snchum Kaleh wordt hoewel schoorvoetende erkend en de berichten in de Pol Corr die gelyk bekend is sterk Russisoh geiiud is makeu gewag van de traagheid der vorderingen van do llnssisohe troepen Gd jk bijna niet anders te verwachten is wordt vooralsnog alles aan het ongunstige weer en het moeilijk terrein toegeschreven Suohnm Kaleh heeft in elkeu Turkschen oorlog een rol gespeeld la t jaar 1810 werd het door de Kussen veroverd en in 1854 toen de vloot der geallieerden zich iu de haven vertoonde door de Russische bezetting verlaten In 1855 landde Omar Pacha te Suohum Kaleh om vandaar uit op Tiüi san te rukken Reeds iu tjaarl86S stonden de Abcbazeu tegen de Russen op Hoe gewichtig het bezit van zulk een positie in den mg ran den vyand is laat zich lichtelijk bevroeden De opstand van het geheele gebied der Abohazin is het eerste gevolg Deze streek is slechts 10 Duitsche mglen verwijderd van Kutais de hoofdstad van het gouvernement en een gedeelte van de basis der operaties van de Russen tegen Armenië Volgens een telegram uit Ahalkalati te Petirsburg ontvangen zouden de Russen twee vooruitgesohoveu verdedigingswerken van Arduhan vermeesterd hebben waarb hun 9 kanonnen in handen vielen Majour Manajew 7 ofücieren en 14 soldaten waren gewoml en 4 gesneuveld De verliezen der Turken heetcu beduidend Het belangrijkste nieuws van het oorlogstooneel is heden dat de resting Ardahan zelve ook door de Russen is genomen De stad ligt benoorden Kars en verdedigde een der belangrijkste wegen naar Erzerum Volgens de Russische berichten hadden de Turken er uitgestrekte verdedigingswerken aangelegd die echter nóg niet alle voltooid schijnen te zijn geweest Twee dier buitenwerken waren zooals wij reeds zeiden eerst genomen In de stad zelve was de buit vrij t grooter daar de Turken haar goed hadden voorzien en de verdedigingsmiddelen van goede hoedanigheden waren Te Eneruni leefde men nog in de hoop dat de aanval was afgeslagen Men meldt van daar dat de Circassiërs aan de bevolking overlast doen en daartegen maatregelen zullen worden genomen De beteekenis van dit bericht is niet recht duidelijk Wel blijkt er uit dat de Turken zelven met deze ongeregelde hulptroepen eenigermate verlegen zitten Ook uit Konstantinopel komt een vreemd bericht nl dat men daar eeuigszins bezorgd is over de expeditie naar Sukum Kalc Aanvankelijk is deee toch gelukt en men schijnt dus bezorgd te wezen dat de opstand in den Kaukasns niet de verwachte verhoudingen aanneemt Daarvoor is dan ook wel eenige grond en over het geheel begrijpt men niet recht welk voordeel de Turken van deze excentrieke bewegingen zullen hebben terwijl ze hunne krachten nuttiger bij de aangevallen plaatsen konden besteden Yoorls het oog naar Frankrijk wendende rijst de vraagjBjj ons op Is de ooup d état van den mausüSalk het antwoord van de olericale partij otKoc motie van orde der Kamer tegen de ericale manifesten op 4 MeiP Is die slechts het eerste bedrijf van een politiek drama dat Frankr k iu rarwikkelingen met het buitenland wil sleepen om de Bourbons of de Orlennsen weer op den troon te helpen P Moet men met Jules Simoa volgeus de Oanlois den brief van Mac Miihon aan Bjiiapiirtiache intriges toeschrijvenP Zooveel is zeker dat de oup dètat onberekenbare gevolgen kan hebben Jien der eerste gcvoljsen is dat Gambetta nog meer dun vroeger op den voorgrond is getreden Juleg Salmon was nooit het eigenlijke hoofd der repnbliekeiusohe party vandaar dau ook dat toen de nuar schalk hem als een gewoon commies heenzond de republikeinen zich noch tot hem noch tot Tkien maar tot Gambetta wendden Hij vereenigde sUni tot een bijeenkomst in h t Graud Hotel hij allem voerde daar het woord hij was het die door de menigte op de boulevards werd toegejuicht Meer dan eens hoorde men den kreet Weg met de Jezuïeten en het korte berichtje van Havas waarin de maarschalk als bestrijder der clericale woelingen werd voorgesteld strekte misschien tot antwoord op deze ontboezeming van het volk Men begrijpt thans waarom de Katholieken in den penant Maandag van een interpellatie over de clericide manefestatiën afzagen De bisschoppen wisten toch dat de maarschalk hun spoedig voldoening zou geven Wat ook de toekomst geve de republikeinen vertegenwoordigen de moderne begrippen van vooruitgang tegen den ouden ultramontaanschcn geest Het is opmerkelijk hoe het onderwijs der Katholieke geestelijkheid iu strijd is met de burgerlijke wetten De Paus heeft aan den Kardinaal aartsbisschop van Parijs een brief geschreven om hem zync goedkeuring te betuigen over den brief dien hij onlangs tot M ic Mahon heeft gericht BINNENLAND GOÜD i Ï2 Mei 1877 Ondanks het ongunstige weder van den tweedes Pinksterdag werd het Stedelijk Museum gedurende de beide voorgaande dagen door 168 personen bezocht waarvan 168 van den verminderden toegangsprijs gebruik maakten Voor eenige dagen werd in dit blad een verzoek gedaan om liefdegaven tot opbouw van het door brand verwoeste Asyl Steenbeek door den oorrespoadent voor die inrichting den heer J W Haverkamp Begemann Slechts weinigen roeiden zich geroepen daaraaa gehoor te geven Genoemde heer ontving van V f 2 50 en van v V f 197 Mochten er uog personen gevonden warden die sympathie gevoelen voor t Asyl en dat willen tooneu door iets af te zoaderei zij zenden het aan genoemd adres Men schrijft uit Alphen Met de werkzaamheden aan den spoorweg LeidM Woerden vordert men goed ofschoon de groMl voor het maken van de aardenbaan zeer moeielijk tt bewerken is De onteigening van veel peroeeleu os dervindt bezwaren door de enorm hooge prijswn dit door de grondeigenaren dank zij de bemoeiinga van iemand die hen in dit gtval op een dwaalspoor brengt wordt gevorderd Hadden zij een ruimec blik op de voordeelen die de spoorweg hun zal saabrengen zij zouden kleingeestige tegenwerking latn varen Stijging van de waarde der zuirelprodnclai en in verband daarmede der weilanden zal door kei sporwegverkeer evenals elders worden verkregen B laatste poging is nog dezer dagen door den direete hoofdingenieur der Ign bij sommigen gedaan dal afgestuit op volslagen onwil het onteigeningsproe zal alsnu door den heer mr H A Neeb advocaM der Maatschappij spoedig aanhangig worden geraasll bij de Rechtbank te s Gravenhage Met het oog de billijke schikkingen reeds met anderen door dt Spoorweg Miwtschappü getroifeu is het te verwacht dat de procedure in haar voordeel zal uitvallen Van alle ijden blijft de aandrang om deel ti nemen in de Vereeniging Eigen Hulp aanhoudn zoodat er naar wij vernemen reeds 2000 zijn ioftf schreven terwijl allerwege vrijwilligers zich aanbod om in do plaats hunner inwoning tot deeluemil op te wekken dikwerf door besprïlting in een bij advertentie opgeroepen vergadering van belangatellendsB het werkehjk aantal ia dus iu de verste verte zelli niet te schatten WaarsohijnlijK zal nu reeds kort na den gesteld termijn van 15 Juni e k een ajgemeefae vergaderiM kunnen gehouden worden om het voornemen tot df te maken De Spectator bevat thans het verslag der oommissie belast met de beoordeeling van de prijsvraag nitgeschreven door de heeren Le Gras Van Zuylen ea Haspels Van de 87 stukken welke ingekomen zijn waren er 80 die in t geheel niet in aanmerking konten Zeven acht de commissie een afzonderlijke vermelding waard van drie wordt zelfs reel goed verneld ui het stuk ingezonden onder t motto Wil al muizen wat van katten komt dat met het motto Aut Caesar ant Nihil en eindelijk last nat least het bekroonde blijspel van den heer Lodewijk Mulder ingezonden onder het motto Ter elfder ure De wijze waarop de commissie over dat blijspel spreekt maakt bet buitea twijfel dat dit stuk voor tooneellitcratuur een groote aanwinst zal zijn In de algemeene vergadering van aandeelhouders in de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden door Z K H prins Hendrik bijgewoond zijn de voorstellen tot uitbreiding dezer instelling onder bijstand en toelicht van s rijks marine goedgekeurd Het getal leden bedraagt thans 348 De luite t z Ie klasse R Wijmans en E J Hoos wijdden dit jaar een gedeelte hunner non activiteit aan het belang der kweekschool De luit t z 2e kl E J W Juta adsisteerde zijn broeder in het secretariaat In het afgeloopen jaar werden 114 knapen bij de marine en 6 bij de koopvaardij geplaatst Dat de oogst overvloediger was dan ooit te voren meende men te mogen danken aan de regeering die gepaste maatregelen acemt om den zeedienst aan te moedigen en aantrekkelijk te maken De onderhandelingen met de regeering hebben tot deze zeer gewenschte uitkomst geleid dat overeenkomstig de aangenomen voorstellen aan de Lcidsche kweekschool een belangrijke uitbreiding aUtut te wachten voortaan zullen alle knapen voor s rijks marine in verband met de groote opleidings8ohe ten huu eerste opleiding te Leiden ontvangen waardoor de overgang uit het burgerlijk tot het zeemansleven gemakkelijker zal worden gemaakt Het tegenwoordig gebouw zal aanmerkelijk worden vergroot en het besturend personeel worden vermeerderd De vkseadmiraal Fabius bctnigde zijn ingenomenheid et de kweekschool en bracht hulde en dank aan Z K H prins Hendrik die door zijne tegeowoordigheid op deze plaats al wederom toonde hoe het hei der marine hier met menschenliefde gepaard hem ter harte ging De schout bij nacht de Cosembroot bracht hulde aan den opperschipper de Vogel en betreuKle dat toenemende gezichtszivakte de kweekschool beilreigde met het heengaan van dozen óitstekenden man Ten slotte voerde Z K H prius Hendrik het woord Bij vernieuwing Ijetuigde bij zijn hsrtel ke belangstelling voor deze inrichting Hg verheugde zich dat dank zij de zeer geprezen medewerking van den minister van marine de een oogenblik bestaan hebbende rerwikkelingen tot een zeer goed einde gebracht en dat de Lcidsche kweekschool die eenmaal de roorganger en als t ware de grondlegster der gtoote opleidingsvaartuigen was geweest wel verre van door dezen vernietigd te worden de voedstersehool der m irine op nog uitgebreider schaal dan ïïoeger zou blijven Te Rotterdam is door de afdeeUng Rotterdam van bet algemeen Nederl Werkliedenverbond in beginsel besloten een bouwvereeniging op te richten Zondag 3 Juni zal in bet werkmansgebouw aldaar een openbare vergadering worden gehouden tot besprckiu vnn het plan Het bericht dat de kapitein F de Ras uit den Haag zou worden verplaatst in rcrband met zj e benoeming tot lid der commissie voor middelbaar onderwijs aldaar is voorbarig in zoover door en Minister van Oorlog in deze uog geeue besliss g werd genomen Naar wij vertrouwen zal de Minister zoodanj ebeslissing nemen dat werkzame officieren niet verhinderd worden ook buiten den militairen kringnuttig te zijn voor de mnatachappij indien dit geschieden kan zonder eenige schade voor de belau envan den dienst Of voor dit laatste in bedoeld g alwerd gevreesd weten wij niet het is een van ale ppnten van onderzoek voor den Minister Hij kaldit denkelijk te nauwkeuriger nagaan omdat inden onmiddellijken chef van den heer do B enInit kolonel van Hellenberg llubar de bekende esahiedenis wordt verhaahl van het verbod om peNieuae RoUerdamtche Courant te lezen in de kazeniet Gouda Van dezen hoofdofficier een jAefig katholiek kon om die reden geen buitengewgnewarmte voor het middelbaar onderwijs worden vicrwaoht mi Het Leesmiiirum voor Dames te Amsterdam wairv n sedert eunigen tijd sprake was is tot stéid gekomen In do veeokoloniën der Noordelijke praviqci n vooral iu die waar tevens de landbouw re ds v0le handen in beslag neemt heerscht bet schoolverzuim dg cenc schrikbarende wijze Op vele plaatsen is van eene hoogste klasse geen sprake meer in tfdeelingeu des winters bezet door circa 30 leerlingen zijn hier en daar 5 a 6 overgebleven Zijn de l3nderen 11 hoogstens 12 jaar dan is van schoolgaan ook dm winters geen sprake Bser an d ouden die lich dan soms bedroeven over de weinige kennis hunnfr kinderen klagen over t onderwijs en zuchten vroeger was t beier Over t geheel genoftien steken de boerendorpen hierbij hoogst gunstig af De justitie te Roermond heeft zich Zaterdag naar het dorp Maasbree begeven ten einde in loco onderzoek te doen naar een ongelukkig voorval pldaar Twee knapen nl hadden elkander geschopt met het noodlottig gevolg dat een er van 24 uren later is bezweken Men schrijft uit I emmer dd 18 Mei De vangst van geep op de Zuiderzee voor de bokkingrookerijen was in de laatste dagen zeer gunstig de prijs blijft varieeren van ƒ 4 50 tot 5 per 2üO stuks Gerookt werd dit artikel getrokken door de noordelijke provinciën en Duitschland Zouten voor aas voor de Noordzeevisscherij werd dit jaar niet gedaan door den ruimen aanvoer van prikken die voor dat doel boven dit artikel worden verkozen Met de aiujovisvangst en zoulerij is het tot uu toe zeer stil In 1873 werd in Londen besloten tot de oprichting van 100 nieuwe eeholenj op het einde des jaars waren er reeds 35 gebouwd met ruimte voor 36 000 leerlingen In September 187 waren er 63 gereed voor 61 000 kinderen De grond voor die scholen had ruim 1 millioen de geliouwen ruim 5 millioen galden gekost De oierige 35 scholen zijn in aanbouw terwijl reeds grond verkregen ia voor 34 nieuwe Zijn die 134 scholen voor 108 000 leerlingen gereed dan moet de stad in het vervolg ieder jaar het getal scholen met 10 voor 7000 leerlingen vermeerderen Een onzer meest gevierde novellen schrijvers de heer J J Cremer genoot het voorrecht Zaterdag zijn zilveren huwelijksfeest te vieren Aan blijken van belangstelling van veiïchillende zijden heeft het den letterkundige te dezer geleffenheid niet ontbroken Ouder anderen heeft de letterkundige vereeniging Oefening kweekt kennis te s Hage haar gelukwenschea doo een deputatie it haar bestuur doen overbrengen en hei echtpaar tevens als bewijs van sympathie aangeboden een praehtige gravure in lijst van de Madonna van Raphael Een liefhebber van land en tuinbouw in Twenthe zaaide den lOden Juni 1876 eenig zaad van Brocoti Brassica botrytis cymosa eene koolsoort veel gelijkende op bloemkool In het laatst van Augustus waren de planten sterk lenqec om uitgeplant te kunnen worden Dit geschiedde en de planten verduurden de winterkoude en vorst zonder de minste bedekking of beschutting en thans prijken ze met scbnone kolen in weerwil van de aanhoudende nachtvorsten en het schrala roorjaarsweder De eigenaar is voornemens dit jaar de proef op grooter schaal te herhalen Uit Znid Afrika wordt dd 4 April gemeld Het Kaapsch parlement is tegen 25 Mei bijeengeroepen De Tninsvaalsche aangelegenheden blijven in hooge mate d aanuacht spannen Er is in de kaapkolonie eene beweging op het getouw gezet om eene petitie aan de koningin te zenden tot kenbauriuaking van de grieved der oiiderteekenaren over den stap van den Brit hen gemachtigde is de Transvaal welks bevolking volstrtkt nirt begeerde v in bare onafhankelijkheid afstand te doen en waardoor dus onrecht gepleegd if Redeüen waarna H M eerbiedig verzocht wordt de zaak in nadere overweging to nemen en zulke tegemoetkoming te veradhaffeu I strekken kan tot wegneming van den indruk ditai de tegen de Transvaal genomen maatregelen op de gemoederen der onderteekenaren gemaakt hebben Deze petitie wordt druk besproken I de Transvaal is het status r i gehandhaafd in afwachting van het v antwoord Koningin op het protest tegen de annexatie Men schrijft uit Meppel Onderscheidene winkeliers verfcoopeu de boter thans tegen den buitengewoon lagen prijs van 80 cent het KG In geen jaren heeft zulki plaat gehad De oorzaak moet gezocht worden in eene belangrijke daling der bolerprijzen in Engeland woget vennindeide consumptie door stilstand van werkzaamheden aldaar alsmede door den groeten aanvoel vaH lioter uit Asierik In de jongste zitting van den Gemeenteraad te Middelburg is o a ingekomen een schrijven van Gedep Staten van Zeeland waarbij deze verklaren hunne goedkeuring te moeten onthouden aan het in de vorige vergadering gendmen besluit tot regeling der jaarwedden van het hulpondetwijzend personeel op grond dat het bedrag daarvan niet slechts afhankelijk is grateld van don leeftijd en de dienstjaren maar oolc van den ijver de kunde en de geschiktheid der onderwyzers hetgeen door hen geacht wordt in strijd te zijn met art 19 der wet op het lager onderwy s Óe gemeenteraad heeft alsnu besloten de hiatstgeaatkle bepaünges van den ijver enz daarin niet op te nemen Uit hol staüon dei is gebleken een loots kust de troffen aftrek van behing der slechts een noodig datj dat de tót toc h regeering vrienden die in het zegt dat portemonnai e vinden da den die zeker berichten van het zoelken dragen willen det penniiiimeester ghariie jrrsle Het hoof ibestuur van de Broederschap der Notarissen ie meer dau l van de notarissen van Nederland I ot leden telt heeft in een adres aan de Tweede Kaner zijn oordeel uitgesproken over het ontwerp to wijziging van wet op het notarisambt dat thans lij dit staatalichaam in behandeling is Ofschoon vin meeaing dat het beter ware geweest de wet van 1842 door een geheel nieuwe te vervangen me Br aan de behoeften van onzen tijd beantwoorden e heeft het zijne besdiouwingen beperkt tot het aangeboden ontwerp Het verplichtend stellen van den gnad van doctor in de rechten om tot notaris te worlen benoemd achten de adressanten eene l onbillijkheid tegenover jonge lieden die iu ruime mate de rechtskennis en wetenschappelijke ontwikling bezitten voor een notaris vereischt maar die niet in sta t waren te promoveeren Het moet genoeg zijn dat het af te leggen examen het bewys levert dat Ie vereisohte kennis aanwezig is onverschillig wa ir zij is verkregen In ieder geval zou het in het belang der jongelieden die zich nu op een notaried kantoor voor het notarisambt bekwamen wenschelijk zijn dat hun nog binnen twee jaren na het in werking treden dezer wet gelegenheid worde gegeven hi n examen af te leggen Ook in andere opzichten btvat t adres wenken en opmerkingeu die zeker door de wetgevende macht als het werk van bevoegde bsoordeeUara in nauwgezette overweging genomen zullen worden Eet radt rland bevat een artikel waaraan wij het volgende oiitleenen als niet ongepast om ondet de oogen te komen van onze lezers Het is altijd een aangename taak zegt genoemd blad op vlooruitgang te wijzen maar zeer in het bijzonder is dit dan het geval ala die vooruitgang werd I verkregen in veel kor r tijd dan men afgaand op den aanvankelijkeff tegenstand had durven verwachten En dit nu is het gev il met het toe iemen der middelbare meisjesscholen ten onzent met den voortgainden bloei dier scholen in t bijzonder Wat toch is t geval Sedert deepening der eerste middelbare meisjesschool die te Haarlem met den cursus 1868 69 zijn nog geen tien jaren verloopen en reeds heeft deze eersteling een negental zusterinstelliiigen naast zich verkregen te Arnhem Rotterdam Dordt Amsterdam Deventer Groningen Utrecht Leeuwarden en Goes terwijl te Zaandam mede pÜgingen worden i in t werk gesteld om eèn soortgelijke inrichting in t leven te roepen Ook de aantalleji leerlingen die aan deze middelbare meisjesschool zijn toevertrouwd zijn steeds toenemende Op dit oogenblik maken reeds 782 meisjes van t middelbaar onderwijs gebruik dus zoo ongeveer 78 per school Zulke cijfers zijn bemoedigend vooral als men bejenkt dat nieuwe toestanden altijd moeite hebben om terrein te winnen vooral op een gevestigd een als wö het zoo noemen moge geijkt gebruik t Zoogenaamde uitgebreid lager onderwijs is met zooveel persoonlijke en corporatiebelangen saamgeweven dat het nogal iets beteekent als de middelbare meisjesschool reeds in tien gemeenten de overwinning mocht behalen Gelukkig hebben de wakkere mannen die ondanks alle tegenwerking de zaak hebben aangepakt de kwestie terstond zuiver gesteld ons belang oo redeneerden zij dat is het belang van t huisgezin en t huwelijksleven is echtgenooten te bezitten wier horizont niet eindisi aan de keukendeur en wier belangstelling verdï gaat dd n t kookboek en t kerkboek al beweftn we volstrekt niet gelijk men dat aan de goê gemeente durft verkondigen dat kooken kerkboek door ons worden geminacht En omdat wij de samenleving des huwelijks willen veredelen het genot der echtgenooten blijvend gevestigd willen zien op den grondslag eener gemeenschappelijke gecsteaontwikkeling daarom zijn wij voorstanders van het middelbaar onderwijs voor meisje Denkt gij