Goudsche Courant, vrijdag 25 mei 1877

Vrijdag 23 el 1877 W 1988 GOUDSCHE COUR AM T Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iBzendlng van advertentlöii kan gescbleden tot één uur des namiddxms Tan den dag der uitgsve er anders over het spyt ous maar dese soort egoïsme is ons heilige ernst £ u de mannen en vrouiren die zoo spraken zijn aan den arbeid gegaan met al de macht waarover ze te beschikken hadden Er ruste zegen op dat werk I Zeker zouden ze in plants van een tiental middelbare meisjesscholen er minstens dubbel zooveel hebben indien er nog niet een andere macht te bestrijden viel maar dit is geen reden tot klagen wel tot vernieuwde inspanning Bat er een soort mannen ffheeren der schepping ook ten onzent wordt gevonden die volstrekt niet weten willen van middelbaar onderwijs voor meisjes omdat z er diep van overtuig zeggen te wezen dat het meisje toch niet ka worden opgevoed tot de duizelingwekkende hoogte waiirtoe zij wisten op te klantereu is voorshands eeu zaak van mindere zorg De sleur de sleur om zich aan de school voor zoogenaamd uitgebreid l tger onderwys vast te klemmen ook daar waar met eeuigen goeden wil het betere de plaats zou kunnen innemen van het bepaald onvoldoende dat is de groote macht die moet worden bestreden waaraan we geen rust mogen laten en ook niet zullen laten Laatste Berichten Parys 20 Mei Het Journal OJiciel maakt heden ochtend de wijzigingen in het personeel der prefecten openbaar lij omvatten 62 benoemingen Van standplaats veranderd zijn er 21 10 zgn op wachtgeld gesteld 25 werden eenvoudig ontslagen aan 3 is ontslag verleend 2 werden in andere functies geplaatst en aan 1 werd pensioen verleend Petersburg 20 Mei Hene dépêche van den opperbevelhebber van het leger in den Kaukasus van 19 dezer bevestigt het innemen van Ardahan Behalve 60 kanonnen hebben de Sussen een zeer groote voorisad van provisie en munitie en eene legerplaats van 14 bataillons veroverd Het verlies der Bussen wordt aldus opgegeven 1 officier en 60 manschappen gedood 4 officieren en 180 man gewond Petersburg 20 Mei De Czaar vertrekt den 21sten naar het Donau leger waar hij den 25steu of 26sten zal aankomen De Czaar wordt vergezeld door den troonopvolger en den grootvorst Sergis Fort Sald 20 Mei Het Engelsche eskader is vertrokken op de Hottjmr na die achterblijft Petersburg 20 Mei Volgens een telegram it Alexandropol van den 19den Mei bedraagt het aantal stnkken geschut bij Ardahan veroverd 73 Daaronder zijn er vele van voortreffelijke constructie J e prolilen der voornaamste versterkingen hebben zeer groote afmetingen Het verlies der Turken was 800 dooden Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Mei Aartj Anne ouder J D Maulsnd ea O Kloot OVEBtEDEN 18 Mei S J S Hagemin 6w 20 T do Vo 83 j 21 T Nobel 6w J H Boot 2 j ADVERTENTIES V Beyallen Tan een Zoon M JACOBS Lafebee UHage 19 Mei 1877 Heden overleed onze Ueve JOHANNES HBNDEIKÜS H W F BONTE N BONTE MoLLEE Gouda 21 Mei 77 V J A SCHIBVEEN en Echtgenoote betuigen bannen barteljken dank voor de velebewezen van deelneming en belangstelling by hun 25 JARIG HUWELIJKSFEEST ondervonden Gouda 22 Mei 1877 Ondergeteekende betuigt ook namens de familie zgnen hartelgken dank voor de bewgzen van deelneming bg bet overladen zgser echigenoot ondervonden G A DEIBEL Majoor der Art van het O I Leger Amkem 18 Mei 1877 294 Staats Loterij De Trekking der Eerste Klasse begrintop MAANDAG4 JUNI e k De ondergeteekende maakt djnen gewerden begunstigers beke9d dat hij zgn lil II liimciii Witte en Gebreide Goederen Handschoenen Dassen Broderies Garen Band Saijetten Veerenen Kapokbedden enz enz zal rnen op WOENSDAG den MEI 1877 JOH van den BOSCH Lange Tiendeweg D 27 Gouda LEIDSCHE Schroefstoomboot Maatschappij IlilkMIWiQ ZOMERDIENST Van LEIDEN Zondag voormiddag 6 45 ure namiddag 4 45 Overige dagen voormiddag 6 45 namiddag 12 30 en 4 45 Van GOUDA Zondag voormiddag 7 10 nam 5 10 ureMaandag Dinsdag Woeiud g en Donderdagvoorm 7 10 11 15 namiddags 5 10 uie Vrgdag voormiddag 4 ll I5 namidd 5 10 Zaterd 5 30 11 15 nam 5 10 db directie TE HÜÜR mm 2 of 3 ONGEMEÜBILEERDE BENEDENKAMERS vooreen Dame op leeftüd inet KOST en BEDIENING Franco brieven met o aaf van itand en prgs onder letter Y Bureau £ zer Courant 1 AUGUSTUS WORDT GEVRAAGD EEN P G als MEID ALLEEN in een klein gezin Adres bg den Boekhandelaar A BRINKMAN EENE NAAISTER die met de MACHINE werkt zoekt werk aan huis s avonds na 8 uur te bespreken ba den Heer BRÜINSMA Noodgodsteeg alhier Malz Extract Gezondheidsbier Aangenaam van Smaak Versterkend en Verkwikkend 1 Flesch 0 45 6 Flesschen 2 20 13 4 40 De ledige Flesschen worden a 5 Cent berekend en tegen dien prgs steeds temggenomen JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt by de Paleisstraat F 250 Te Gouda ba J C va VREUMINGEN èMés U1 A LAROCHE gfiy van KRAEPELIEN en HOLH Seg JfotUkm U Zeitt De eenige OimVA LAROCHE welke door de Red van de geneesk Cour aan HU Geneesknndlgen is unbevolen tegen algemeene zwakte gebrek aan eetlust slechte spqsvertering zenuwziekte in het tqdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzucht teringaohtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prys ƒ 1 90 per flacon bjj den Heer Apotheker C Thim te Gouda Gouda Oostbaven B n 14 Bevelen zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FIJN UITGEVOERDE ürbanus Pillen bereid vol ens het aloude en echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Chemisten tf aar schuwing Deze URBANUS PILLEN zijn door ons in doosjes a 37 j Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld by den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen f VERWAARLOOSDE V£RKODDB£ni CHRONISCHE BRONCHITES TEERINO BATIOÜHEELE BEHANDEURG OOB TEER CAPSULES DE GUYOT Deze capsules ter Rroolte an een gewone pil bevatten teer uit Nooiwegen geheel zuiver en vjn de éérste qualileit De capsule smelt m de inajg en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig t llcl d gplijli he gebruik ilerleer U leer unlebevelen € voor herstetlf nden en iivnkke pcn onon Het teveiu een xeer goed prirtierrDtiH voor cene nieiugte ziekten c vooni 10 tijdfin tUl KH ioirn beemcbeii Annuftire df théra ieutigue da profeftevr BOUCHAHOAT t De teer egt H H A CarnuTc wordt met bijsoadffl c succes gpbruikt tegen jiuiduilsUg o toogtcenng Hel klurbhjkciijk door de er ruig bewcien d l de Ircr c eenstunulccrcmliïo lotloed büell eodat bij lualig nunr t geregeld gebruik de tLPrdeoi im n der fpijsterlccring licht o iwekt en din goedin bloodionilooi berordert Oiclionnaire de ntedetine du ducleur Füits f De werking der teer inwendig ali tolgl Zij verc meerdert de urine nr clieiding wekt dco ediutt op en c bevordert de spijivcrteenog Hen hcIii ijft de teer voorf al voor bij chruniicbo cntlurren van de blau en loo gen Tmité d Pharmacu du proA iiwur Soviriuii Bij t gebruik van één of t ee capsules op t oogenblik dat men gaat eelcn werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen aoNCHiTCs STHM I LOIia ANDOeillNII KRWtARLOOSDC ERKOUDHCID LOHaONTSTEKIKB EN TCERINO KEELPUNCN tl CHTE iPIJSVCRTtCRim KOUDE or OK ILaAl en k t algemeen tegen alle aandoeningen der ilijmvlieien Jedere flacon tan fr $ 50 bevat 60 capsules Dit is genoeg geiegd om aan te toonen boe weinig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 l S cent per dag Om tuk Itgtn t koopen mm tiamaakul U hotdm maa men oorat klUnop twiUtebqiutte uaaropdt Uktt ntet xwarlt letten u afgedrukt n d ondertetknung mm GDTOT in drie Ueam Bitr tegenover berindt zidi het factimile ieri handtuktnat Te üouda bij J C Zeldenrijk QoüBA Y mvK VAN A BaiHKHAir i en in de meeste Apotheken te bekomen De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 75 fiwico per post 2 Urr HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1876 ÏTtrvolg Onderwijt KuntUn en Wetenêchappm Lager Onderwns De vacature in net vorige jaar m de plaataelyke schoolcommissie ontstaan werd vervuld door de benoeming van den heer C C Knaap tot lid dier Commissie In plaats van den heer J W A Rofjaards die wegens vertrek uit de gemeente zgn ontslag nam werd benoemd de heer A Brunting De toestand van het Lacrer Onderwgs mag gunstig woideqi genoemd De onderwyzers en onrferwgiereMMi kwgtea nch met ö ▼ hunne taak en het getal schoolgaande kinderen is loowel op de openbare als op de bijzondere scholen toenemend De laatste over 1876 ingekomen tabellen die het getal leerlingen aanreven op 15 October jL wgzen eene vermeerdering aan sedert het vorige jaar voor de open re scholen conder de avondschool van 31 en voor de by zondere scholen van 18 leerlingen uit deze gemeente Aan de openbare Avondschool vermeerderde h t getal met 12 Openbare Scholen Met den 1 Februari aanvaardde mej S M Gretser de betrekkins van hoofdonderwyzeres der Openbare tschool voor Jongejnfvronwen waartoe zü in het vorige iaar ter vervanging van mej Hardeman was benoemd De veranderingen in het personeel der hulponderw zers en hnlponderwyzeressen waren weder veelvuldig Die gedurige verwisseUng van onderwazen is van hoogst ongunstigen invloed op de school B en W vleien zich dat de verbetering by Raadsbesluit van den lOn November jl in de bezoldigingen gebracht de hulponderwyzers meer duurzaam aan onze scholen zal verbinden In bet begin van 1877 werden al de vacante plaatsen vervnld Op de Armenscholen is het onderwys kosteloos op de Tusschenschool bedraagt het schoolgeld 0 10 per week op de Burgerschool voor jongens 1 eB voor hen die ook Engelsch en Hoogduitsch of eene dezer beide talen leeren 2 50 per maand op de Burgerschool voor meisjes 1 per maand en op de JonBejufvrouwenscliool 30 per jaar Noch door het Ryk noch door de Provincie werden subsidiSn ten behoeve van het Lager Onderwas verleend De steat der schoollokalen mag worden geroemd Op sommige begint echter ruimte te ontbreken Het zal waarschynlyk eerlang een punt van overweging moeten uitmaken hoe oaarin zal kunnen worden voorzien Aan de meisjesschool gevoelt men groote behoefte aan eene speelplaats vooral voor de leerlingen der laagste klasse De veigrooting vaa de Tnsschenwhool in het vorige jaar aangevangen werd in dit jaar voltooid Bg de Burgerschool voor jongens werd een nieuw lokaal gebouwd noodig geworden door de uitbreiding die het onderwys daar ontving door toevoegms van dat in de beginselen der Hoogdnitsche en Engelsche talen De kosten van het Lager Onderwns hebben bedragen 34 752 39 Aan de Openbare Tnssehenschool zyn Rgksnormaallessen verbonden De hoofdonderwijzer de heer M H Kluitman is Directeur Behalve hem zgn nog als onderwijzers by deze inrichting werkzaam de hh H W Kramers G B LaUeman J Gonda H J W Huber S PosUiuuus D J van Vreumingen en H J Steenbergen De lessen werden bijeewoond door 58 kweekelingen nl 42 mannelgke en 16 vrouwelyke De lokalen benevens vuur en licht worden van gemeentewege verstrekt Ook bestaat in deze gemeente eene inrichting van onderwijs voor de kweekelingeu der openbare Bewaarschool ten einde ze te bekwamen voor Bewaarschoolhouderes De lessen worden door dtn heer Kluitman in het lokaal der Tusschenschool gegeven Deze geniet daarvoor eene jaarlyksche toelage uit de gemeentekas van 200 Er zgn in deze gemeente twee scholen van Middelbaar Onderwgs de Borgeravoudschool en de Hoogere Burgerschool De Burgeravondschool verkeerde in zeer bloeienden toestand Op den 1 Januari 187C telde zü 134 leerlingen Hiervan volgden 107 het volledig onderwijs en 27 dat in enkele vakken Voor den cursus 1876 77 werden 166 leerlingen ingeschreven waarvan 65 nieuwe Van de laatste gaven 4 zich aan voor enkele lessen terwyl 61 aan t toelatings examen deelnamen Van deze 61 ziJn 21 afgewezen 5 geplaatst in de eerste en 35 in de voorbereidende klasse By het begin van den cursus waren de verschillende klassen bevolkt als volgt Voorbereidende klasse 51 leerlingen Eerste kl 41 Tweede kl 26 Derde kl 19 Vierde en Vyfde kl 8 leerlingen Gednrende den cnras werden nog ingeschreven 5 leerlingen waarvan 2 voor de voorbereidende 1 voor de derde en 2 voor de vyfde klasse en hebben 2 leerlingen 1 uit de voorbereidende en 1 uit de tweede klasse de school verlaten loodat bg het einde van het jaar de burgeravondschool bezocht werd door 148 leerlingen waarvan 15 slechts enkele lessen volgden Van deze 148 leeriingen hebben 104 een beroep gekozen namelyk 54 timmerlieden of meubelmakers 8 smeden koperslagers of instrumentmakers 8 steenhouwers metselaars of loodgieters 7 beeldhouwers stukadoors of graveurs 5 schilders of verlakkers 1 bouwkundige 14 ambachten niet onder de voorgaande begrepen 7 kweelcsUfl n qf kantoorbedienden ADVBETBNTIËN worden geplaatit van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte A onderlgke Nonunen YLIF CENTEN Zooals in het vorige jaar vermeld is moest wegens gebrek aan genoegzame ruimte aan den Minister van Binnenl zaken de beschikking over eenige lokalen der Hoogere Burgerschool worden gevraagd Ook dit jaar werd een gelijk verzoek gedaan en door de Regeering gerstaan doch alleen onder voorwaarde dat voor den volgenden cursus de gemeente door ver rooting van het schoolgelrouw zelf in de beloefte zou voorzien De lokalen even als de hulpmiddelen bevinden zich in goeden toestand De opbrengst der schoolgelden beliep 240 50 De kosten van de Burgeravondschool hebben bedragen 5554 32 Het aantal leerlingen der Bgks Hoogere Burgerschool bedroeg op 1 Januari 1876 36 voor het volledig onderwgs ea 7 voor enkel vakken De cnrsns 1876 77 werd geopend met een getal van 47 leerhngen waarvan 39 voor het volledig onderwgs en 8 voor enkele lessen Op het einde Yaa het jaar 1876 volgden 37 leerlingen het volledig onderwgs en 10 dat in enkele vakken De commissie van toezicht overtuigde zich meermalen van de d elykheid van het onderwgs zoowel aan de Hoogere Burgerschool als aan de Burgeravondschool gegeven Zg prjjst ook zeer de orde die over het algemeen op deze scholen heerschte Het onderwgs op de Gymnastiekschool waar aan de leerlingen der Latgnsche school der Hoogere Burgerschool en der meeste scholen van openbaar lager Onderwijs onderricht wordt gegeven geeft redenen tot tevredenheid Voorts is nog de zwemschool die voor ieder tegen betaling van 10 cents toegankelijk is Het onderwijs dat door den dftecteur gegeven wordt en het door hem gehouden toezicht verdienen lof Het maakte een punt van langdurige overwegingen uit eene gelegenheid tot baden en zwemmen ook voor niet betalenden j ipen te stellen In het afgeloopen jaar werdt te dien aanzien nog geene beslissing genomen Tot curator der Latgnsche school werd be noemd de heer Dr F H G van Iterson Tot leeraar in de wiskunde en de moderne talen w pd in plaats van den heer P van Duinen aan wien op zgn verzoek eervol ontslag was verleend benoemd de heer W N S Everts Vier leerlingen werden in Augustus tot de Akademische lessen bevorderd Een verliet do school om het onderwgs aan de Hoogere Burgerschool te gaan bgwonen Bg het einde van het jaar had de school 9 leerlingen Curatoren verklaren zeer ingenomen te zgn met het door den Rector en den Leeraar gegeven onderwijs en prgzen het gedrag en d vlijt der leerlingen De uitgaven voor de Latijnsche school bedroegen 2651 10 dic voor een gedeelte nit het 3choUrcbiefoud3 werden bestreden